vychází v 5:43 a zapadá v 20:27
vychází v 23:22 a zapadá v 12:41
 

Časopis Myslivost

K novým zkušebním řádům

Za Kynologickou komisi Jiří PROCHÁZKA
Kynologická komise ČMMJ pozvala dne 16. 5. 2006 kynologické referenty jednotlivých OMS na školení pořádané k příležitosti vydání nových zkušebních řádů pro lovecké psy.
Tomuto aktivu byl, kromě zástupců kynologie z celé republiky, přítomen také člen Myslivecké rady ČMMJ pan místopředseda JUDr. Jan Kovařík, který je patronem kynologické komise. Dále pak předseda ČMKJ Břetislav Uchytil, předseda OMS v Třebíči Oldřich Blecha, zástupce redakce časopisu Myslivost a v neposlední řadě také pracovnice sekretariátu ČMMJ v Praze paní Blanka Doubková a Stanislava Hanušová. Na toto školení poskytl prostory OMS v Třebíči a doufáme, že na příští jednání přijdou nabídky i z jiných míst v Čechách nebo na Moravě.
      Prvního společného zasedání se zúčastnilo přes devadesát kynologických referentů a přesto, že některé okresy své zástupce nevyslaly, věříme, že další plánovaná setkání získají co nejvíce příznivců a budou přínosem pro českou kynologii.
      Hlavním tématem bylo vydání nových zkušebních řádů a jejich rychlé zavedení do praxe. Členové Kynologické komise postupně přednesli jednotlivé úseky nových zkušebních řádů, zdůraznili změny a zodpovídali otázky přítomných.
      Cílem tohoto aktivu bylo sezvat zástupce lovecké kynologie, kteří by měli pomoci přenést význam těchto nových řádů mezi rozhodčí a kynology všech našich okresů. Pro krátký časový úsek, který měla Kynologická komise na zavedení nových zkušebních řádů nebylo reálné svolat aktiv všech rozhodčích z výkonu a proto se zvolila varianta pozvání zástupců okresních Kynologických komisí, jejichž prostřednictvím budou jednotliví rozhodčí informováni o změnách zkušebních řádů. Věříme v zodpovědný přístup a přípravu všech rozhodčích z výkonu před vlastním posuzováním a že na poradách před konáním daných zkoušek vrchní rozhodčí upozorní na změny ve zkušebním řádu a zdůrazní jeho řádné dodržování. Je také velice důležité informovat o nových zkušebních řádech tu část kynologické veřejnosti, která není natolik znalá současné problematiky.
      Vzhledem k častým dotazům ohledně nových zkušebních řádů si dovolujeme připojit malý průřez jejich vznikem. Prvotní impuls novelizovat zkušební řády vznikl v září roku 2003. Na první pohled se může doba, která proběhla od tohoto impulsu až po samotné ukončení zdát poměrně dlouhá, ale každá situace má svá pravidla a ta je nutné dodržet. Nejdříve byl vytvořen prvotní návrh. Předchozí kynologická komise se snažila o co nejlepší zpracování základních myšlenek vzniku nových zkušebních řádů, kterými jsou posílení tradice naší kynologie, přizpůsobení zkušebních řádů novým trendům kynologie evropské, tak, aby byly v souladu s řády FCI, rozšíření obzoru vědění našich kynologů, protože řada z nich se zapojila do práce kynologických rozhodčích v zahraničí a v neposlední řadě posílení vlivu vrozených vlastností psů na úkor výcvikových disciplín.
      Takto zpracovaný zkušební řád se předložil k připomínkám do chovatelských klubů, vyjadřovaly se OMS a také jednotlivci. V tomto období začala složitá fáze úvodní části přípravy. Přišla nespočetná řada přínosných připomínek v široké škále k jednotlivým statím zkušebního řadu, ale byly i takové, které vznikaly na základě neznalosti celkové problematiky, nebo kde jejich navrhovatelé sledovali vlastní zájmy. Následovalo mnoho jednání včetně řešení otázek na úrovni Rady ministra, Ministerstva zemědělství (v té době byl ministrem náš nový předseda ČMMJ Ing. Palas). Veškeré navrhované změny nebylo možné promítnout do všech ustanovení, nastala mravenčí práce na úpravách a nakonec se po řadě jednání předložily zkušební řády Myslivecké radě ČMMJ a sjezdu ke schválení. V okamžiku schválení zkušebního řádu sjezdem (listopad 2005) přebírala veškeré dění právě nově zvolená Kynologická komise, která se začala podílet na dokončení některých drobných, spíše kosmetických úprav. Nečekaně objevil nový zástupný problém a to vytvoření a schválení Řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení, nebo svodu zvířat a při chovu. Předložený řád vypracovaný Kynologickou unií nebyl přijat a bylo nutné vypracovat řád nový, vlastní. Po jeho vytvoření bylo vzneseno mnoho připomínek ze strany ÚKOZ a po mnoha složitých jednáních byl řád dne 23. 2. 2006 schválen. V této době probíhaly korektury a také vznikla nová myšlenka, doplnit připravované zkušební řády některými řády FCI.
      Tolik ke vzniku a vývoji této publikace, která byla iniciována předešlou Kynologickou komisí a jejíž dokončení převzala komise nová, která se připojila s dalšími náměty a doplňky. Tím došlo ke zdržení tisku a distribuce mezi jednotlivé kynology, ale věříme, že nové zkušební řády byly upraveny tak, aby splňovaly současné legislativní podmínky a aby veškeré nominace na vrcholné kynologické akce podle FCI proběhly podle stejných pravidel a nebylo zadáno důvodu k protestům, či polemikám o nominacích. Z tohoto důvodu se je také Kynologická komise rozhodla uvést v účinnost již od 1. června letošního roku.
      Během Třebíčského zasedání byla otevřena i další témata, jakými je například důležitost přivádění nových kynologů do myslivosti a do řad rozhodčích nejen z výkonu. Velice uvítáme všechny zkušenosti a náměty, které pomohly omladit právě váš okres.
      Dalším tématem byla otázka většího sjednocení posuzování jednotlivých disciplín zkušebního řádu. Kynologická komise plánuje vytvořit obrazový materiál s výkony psů a jejich vůdců na zkouškách. Měly by zde být ukázky vynikajících prací loveckých psů, ale také chybných momentů, které mohou poučit nezkušené vůdce. Tato pomůcka bude sloužit nejen k jednotnému výkladu disciplín zkušebního řádu v celé republice, ale v neposlední řadě také pro výuku adeptů. Tímto žádáme o poskytnutí videozáznamů z vašich kynologických akcí, které by mohly být pro tyto účely použity.
      Jedním z hlavních cílů nové Kynologické komise je větší spolupráce s rozhodčími z jednotlivých okresů, využití jejich znalostí a zkušeností pro zachování a zvyšování úrovně této krásné tradice v myslivosti. Rádi přijmeme veškeré konstruktivní návrhy, které k tomu budou napomáhat. Nové zkušební řády jistě nejsou dokonalé, ale jejich podoba závisí na iniciativě nás všech. Je nutné vznášet připomínky na kluby, které zastřešují právě to Vaše plemeno, aby byly vytvořeny ty nejlepší podmínky pro udržení kvality loveckých psů v České republice. Věříme, že Kynologická komise najde oporu v Myslivecké radě ČMMJ a tak jako v minulosti budou každoročně svolávány aktivy rozhodčích z výkonu a to buď centrálně nebo v jednotlivých regionech. Doufáme také, že tímto prvním zasedáním byla vytvořena nová tradice v činnosti Kynologické komise a že na příštích setkáních budou otevřena další témata, budeme Vás seznamovat s novinkami v lovecké kynologii, představíme například rozhodčí vrcholných soutěží, promítneme záznamy z našich i zahraničních vrcholných kynologických akcí a podobně. Velice děkujeme všem, kdo se ve svém volném čase po zaměstnání nebo podnikatelské činnosti na vytvoření nových zkušebních řádů jakkoli podíleli a jsme přesvědčeni, že budou přínosem pro českou kynologii a pomohou prohloubit spolupráci se zahraničím při zachování českých tradic a že neslevíme z výkonu našich loveckých pomocníků. Veškeré náměty můžete zasílat na adresu ČMKJ nebo do redakce našeho časopisu.

Fotogalerie

Zpracování dat...