vychází v 4:59 a zapadá v 21:10
vychází v 22:30 a zapadá v 5:54
 

Časopis Myslivost

Pořádané kynologické akce v OMS Praha–východ

5  Antonín ZÁMYSLICKÝ
První dubnovou sobotu pořádala kynologická komise OMS Praha–východ ve spolupráci s vedením HS Nupaky jarní svod mladých psů loveckých plemen. Svod se uskutečnil na fotbalovém hřišti v Čestlicích nedaleko Průhonic u Prahy. Celá akce byla zahájena slavnostní mysliveckou fanfárou. Její průběh velice pečlivě připravili členové místního HS pod vedením ředitele akce, mysliveckého hospodáře Ing. Bedřicha Brtka a Tomáše Čurdy, který je zároveň členem okresní kynologické komise.

Svodu se zúčastnilo celkem 55 psů, z toho 29 psů velkých plemen, kde převažovali výmarští krátkosrstí ohaři. V malých plemenech byli nejvíce zastoupeni společně s jezevčíky také retrívři. Exteriér velkých plemen posuzoval rozhodčí Miroslav Helcl a malá plemena posuzovala Dana Smržová. Jejich zkušenosti a korektní posuzování bylo základem pro hladký průběh akce a po celou dobu svodu nebyla vznesena ze strany vůdců žádná námitka. Pátek dne 15. 5. 2009 se jako už tradičně uskutečnily zkoušky v norování na umělé noře Miloše Vinklárka v obci Hrusice. Ke zkouškám bylo přihlášeno 17 pejsků, předvedeno bylo 16. Vrchním rozhodčím na zkouškách byl MVDr. Bohumil Brož. Zkoušky byly opravdu úspěšné, protože všichni předvedení psi uspěli, ať už s lepším nebo horším hodnocením.

Zkoušky z norování na umělé noře v Hrusicích mají, díky velké obětavosti a zapálenosti pro mysliveckou kynologii pana Vinklárka, svoji tradici a díky jejich pořádání se podařilo vycvičit mnoho lovecky upotřebitelných norníků.

Na jarní svod navázaly zkoušky vloh, které se také konaly v honitbě HS Nupaky v sobotu 16. května. Honitba je to převážně polní, velice slušně zazvěřená drobnou zvěří, ale ani srnčí zvěř zde není výjimkou. Na zkouškách vloh bylo předvedeno celkem 21 psů, z toho bylo 8 velkých plemen. Malých plemen se zúčastnilo 13. Stejně jako svod byly i zkoušky vloh velice pečlivě pořadateli připraveny, včetně účasti trubače. Organizátoři předem vhodně vybrali lokality pro předepsané disciplíny zkoušek s předpokládaným výskytem zvěře. Na rozdíl od svodu byl vlastní začátek zkoušek vloh narušen chladným počasím a hustým deštěm, který naštěstí postupně ustal. Přesto obtížnost zkoušených disciplín, které posuzoval sbor rozhodčích pod vedením vrchního Stanislava Volfíka, byla o poznání vyšší. Zkoušky vloh úspěšně absolvovalo 18 psů. Z velkých plemen se nejlépe umístil výmarský ohař krátkosrstý ALAN z Novákovic ráje. Dosáhl celkového ohodnocení v I. ceně 228 bodů. Tohoto úspěchu dosáhl pod vedením Martina Piny, který je shodou okolností adeptem letošního kurzu myslivosti v našem okrese. Z malých plemen byl nejúspěšnější jezevčík drsnosrstý TUNIMOR CZECH PAMIR vedený zkušeným vůdcem a rozhodčím z výkonu v jedné osobě Miroslavem Pacovským. Jeho hodnocení v I. ceně bylo 188 bodů. I přes počáteční nepřízeň počasí lze zkoušky zhodnotit po všech stránkách jako úspěšné a členům HS Nupaky patří poděkování za nezištné propůjčení honitby a příkladnou organizaci, jak jarního svodu, tak vlastních zkoušek vloh, včetně zajištění pohoštění pro účastníky zkoušek i přítomnou koronu. Navíc ve spolupráci s HS Nupaky budou pořádány podzimní zkoušky ohařů.

Druhou červnovou sobotu pořádal náš OMS jako už tradičně ve spolupráci s vedením MS Čelákovice v honitbě místního MS speciální zkoušky z vodní práce. Zkoušky se uskutečnily na přilehlých vodních plochách, konkrétně Labských tůních poblíž obce Sedlčánky, které jsou hojně zarostlé rákosím.

Tak jako počasí bylo ideální, tak i celková připravenost vlastních zkoušek ze strany pořadatelského MS pod vedením ředitele zkoušek Františka Jarolíma, kynologa místního MS Ivana Drbohlava, který se zároveň staral o kvalitu občerstvení účastníků zkoušek.   

Sraz účastníků byl v mysliveckém zařízení MS Čelákovice zvaném „Cucovna“. Ke zkoušce bylo přihlášeno celkem 17 psů, z toho bylo 6 ohařů a 11 psů malých plemen.

Zkoušky byly zahájeny tradiční mysliveckou fanfárou a po přivítání všech přítomnýc ředitel zkoušek Fr. Jarolím představil sbor rozhodčích v čele s vrchním rozhodčím Františkem Matějkou. Po nezbytné veterinární přejímce psů si vůdci vylosovali startovní čísla, byli rozděleni do skupin a poté se společně s rozhodčími rozjeli do předem určených lokalit, kde probíhaly jednotlivé disciplíny. Jak už bylo úvodem zmíněno, krásné počasí a perfektní připravenost zkoušek ze strany pořadatelů včetně korektního posuzování soudcovského sboru, bylo zárukou zdárného průběhu celé akce. Ze 17 přihlášených psů absolvovalo zkoušky 16 psů, z toho 13 v I. ceně, 2 psi ve II. ceně a 1 pes ve III. ceně. Celkovým vítězem se stal Ing. Jaroslav Novotný s fenou českého fouska, který dosáhl celkem 100 bodů.   

Průběh a výsledky zkoušek včetně jejich připravenosti ze strany pořádajícího MS Čelákovice lze zhodnotit jako velice zdařilé. Za příkladnou obětavost pořadatelů, jakožto za zapůjčení honitby patří MS Čelákovice velký dík!

Poslední červnovou sobotu, proběhly v přilehlých lesích krásné vísky Konojedy, která leží na samém pomezí jižní části našeho okresu, lesní zkoušky malých plemen. Jejich pořádání a organizaci si vzalo za své už poněkolikáté místní Myslivecké sdružení BOR Konojedy. Všichni účastníci zkoušek se sešli v Sokolovně, kde proběhla obvyklá kontrola, zda se všichni přihlášení dostavili a odevzdali vrchnímu rozhodčímu průkazy původu svých psů, v tomto případě jím byl zkušený vůdce a obětavý člen naší okresní kynologické komise Miloš Vinklárek. Slavnostní zahájení a nástup účastníků zkoušek se uskutečnil na prostranství před Sokolovnou, kde nechyběly slavnostní myslivecké fanfáry. Pan Klimeš, předseda MS a místní starosta, přivítal všechny přítomné a představil účastníkům výše uvedeného vrchního rozhodčího, kterému pak předal slovo. Pan Vinklárek se také připojil k uvítání a seznámil přítomné se složením sboru rozhodčích a následným programem zkoušek.    

Po slavnostním zahájení následovala povinná veterinární přejímka pejsků včetně kontroly platnosti vůdci předložených dokladů. Dalším neméně důležitým bodem bylo losování startovních čísel a rozdělení do skupin v jakých budou vůdci nastupovat k jednotlivým disciplínám zkoušek. Po rozdělení se skupiny společně s přidělenými rozhodčími rozjeli do předem určených lokalit v přilehlých lesích. Díky pořadatelům, rozhodčím a ukázněnosti vůdců probíhaly zkoušky plynule a bez protestů. Bylo přihlášeno a předvedeno 18 psů, z nichž převažovali retrívři a jezevčíci. Úspěšnost zkoušek potvrzuje fakt, že všichni předvedení psi uspěli s tím, že I. ceně se jich umístilo 14 a ve II. ceně pouze 4 psi. Vítězem zkoušek se stal Václav Civoch s drsnosrstým jezevčíkem s celkovým počtem 250 bodů.

Zkoušky byly zakončeny vpodvečer tam, kde byly ráno zahájeny vyhlášením výsledků, předáním cen dle umístění a předáním upomínkových dárků všem zúčastněným vůdcům. Tuto milou pozornost zajistili členové místního MS ve spolupráci s místním podnikatelem Františkem Kratochvílem, který upomínkovými dárky ze skla sponzoruje všechny zkoušky zde pořádané, za což mu patří upřímné poděkování, neboť takových nezištných sponzorů, kteří podporují myslivce a mysliveckou kynologii, není nikdy dost!

Velký dík patří také členům a funkcionářům MS BOR, kteří se jako obvykle organizace zkoušek včetně pohoštění, o které se po celou dobu zkoušek příkladně staral Ing. Evžen Novák, zhostili na výbornou.

Záměrem sepsání tohoto příspěvku bylo v krátkosti představit aktivity našeho OMS Praha – východ, konkrétně činnost kynologické komise na úseku pořádání kynologických zkoušek v první polovině roku 2009, a vyzdvihnout nezištnou obětavost některých myslivců, členů OMS a mysliveckých společností, které se na pořádání zkoušek podílejí.

Všem patří velký dík!

Zpracování dat...