ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Prosinec / 2018

Co (ne)zamýšlí LČR s českou myslivostí

Myslivost 12/2018, str. 14  Václav Holý
Napříč mysliveckou veřejností se v poslední době proslýchá, že Lesy České republiky, s. p. (dále jen „LČR“) „přestaly pronajímat honitby“ a že si LČR chtějí do budoucna „ponechat honitby jako režijní a prodávat povolenky“, nebo že důvodem vyčkávání s pronájmem honiteb „jsou majetkové změny v důsledku církevních restitucí“. Já osobně v minulosti lovil ve dvou honitbách, jež si LČR po vypovězení nájmu tehdejším nájemcem ponechaly jako „režijky“, jedna je na úplném jihu a druhá na úplném severu Čech, takže je patrná určitá míra koordinace. Většina mých známých ví taktéž o několika honitbách, které potkal podobný osud, což potvrzuje moji domněnku, že za tímto je jednotný záměr LČR.
Nejprve jsem se tedy podíval na stránky https://lesycr.cz/honitby/ a ověřil si, zda existují nějaká otevřená výběrová řízení na nájem honitby. Zjistil jsem, že žádná neexistují. Mé dvě známé honitby jsou režijními, u jedné je to uvedeno oficiálně, o druhé nejsou žádné informace o změně uživatele, ale vím, že je režijní.
Poté jsem si našel na týchž stránkách, kdy byla pronajata LČR poslední honitba. Zjistil jsem, že po 8.9.2017 již nebyla ze strany LČR uzavřena žádná nová smlouva o nájmu honitby.
Tyto informace potvrdily kolující zvěsti i můj osobní dojem, a tak jsem se 25.9.2018 rozhodl obrátit na LČR s žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s dotazem, zda došlo po 8.9.2017 k uzavření nové smlouvy o nájmu honitby, pokud ne, jaký byl důvod, a jaké jsou záměry LČR s honitbami do budoucna.
LČR mi potvrdily můj závěr, že po 8.9.2017 nedošlo k uzavření novější smlouvy o nájmu honitby. Ohledně dotazu na důvody postupu a záměry do budoucna LČR odpovědět odmítly. Vzhledem k tomu, že odmítnutí bylo kvalitně odůvodněno (není povinnost podávat informace o důvodech a plánech do budoucna), dále jsem se s LČR nepřel a vzdal jsem se práva na odvolání.
Dne 22.10.2018 jsem zaslal LČR novou žádost, v níž jsem je požádal o poskytnutí veškerých existujících dokumentů LČR datovaných po 8. 9. 2017, které jakýmkoli způsobem řeší otázku, zda, jakým způsobem a za jakých podmínek budou LČR jakožto držitel honiteb pronajímat honitby, resp. pokud neexistují, tak o potvrzení neexistence takových dokumentů.
LČR mi potvrdily, že kromě informací uvedených na https://lesycr.cz/honitby/ a https://lesycr.cz/honitby/pravidla-pro-vr/ žádné dokumenty, které jakýmkoli způsobem řeší otázku, zda, jakým způsobem a za jakých podmínek budou LČR jakožto držitel honiteb pronajímat honitby, neexistují.
 
Co jsem tedy zjistil ohledně toho, co LČR (ne)zamýšlí s českou myslivostí?
 
1. Po 8.9.2017 nebyla uzavřena žádná nová smlouva o nájmu honitby a ani v současnosti neprobíhá žádné výběrové řízení na pronájem jakékoli honitby. V honitbách, kde skončil nájem, hospodaří LČR režijně.
2. O tomto postupu nebylo LČR žádným způsobem oficiálně písemně rozhodnuto nebo LČR takové rozhodnutí nechtějí zpřístupnit.
3. LČR na můj přímý dotaz odmítly dobrovolně informovat o důvodech tohoto postupu, ani o svých záměrech do budoucna.
 
Rád bych tímto článkem otevřel debatu o budoucí podobě myslivosti na pozemcích státu. Výše popsané skutečnosti představují solidní důkazy o tom, že se v přístupu LČR k užívání honebních pozemků cosi změnilo a že změna není nahodilá, ale je koordinována na celém území ČR.
Ať jsou záměry LČR, které stojí za tímto postupem, jakékoli, měly by být předmětem debaty v zainteresované odborné obci, aby mohla být nalezena shoda na budoucím stavu přijatelném alespoň pro většinu zúčastněných.
Plné znění mých dotazů i odpovědí LČR je k nahlédnutí jako připojené soubory tohoto článku v elektronické verzi na www.myslivost.cz.
Ing. Mgr. Bc. Václav HOLÝ
Zpracování dat...