ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Březen / 2019

Ohlédnutí za prací Dozorčí rady ČMMJ, z.s.

Myslivost 3/2019, str. 48  František Chromec
Každý konec roku s sebou přináší kromě vítání roku nového i hodnocení a bilance roku právě skončeného. Nejinak tomu je i při hodnocení činnosti Dozorčí rady ČMMJ, z.s. (dále jen DR ČMMJ). Stávající DR ČMMJ již pracuje více než polovinu svého funkčního období a do volby DR ČMMJ nové zbývají necelé dva roky. Dovolte mi zmínit se o činnosti DR ČMMJ v uplynulých obdobích a zejména v právě uplynulém roce 2018.
 
Jak jsem již zmínil, od zvolení stávající DR ČMMJ uplynuly více než tři roky. Za tu dobu došlo k odvolání prvního předsedy DR ČMMJ. Na jeho místo byl zvolen Ing. Ladislav Křížek. V průběhu uplynulé doby došlo k výměně dvou členů DR ČMMJ reprezentující Karlovarský a Moravskoslezský kraj. I když počet členů DR ČMMJ je již v souladu se Stanovami ČMMJ, pracovala DR ČMMJ téměř dva roky v neúplném třináctičlenném složení.
Předpokládám, že o nezastupitelnosti DR ČMMJ ve struktuře orgánů ČMMJ není pochyb a že v této struktuře má DR ČMMJ zcela jistě významné a nezastupitelné postavení.
Možná není běžně známo, že kromě práce v DR ČMMJ se předseda nebo místopředseda DR ČMMJ pravidelně zúčastňuje jednání Myslivecké rady ČMMJ, z.s., dva členové DR ČMMJ - Ing. Bohumír Freiberg a Mgr. Marcela Medková jsou členy Kynologické komise MR ČMMJ a JUDr. František Chromec je za DR ČMMJ členem Organizačně právní komise MR ČMMJ.
Nyní mi dovolte několik slíbených statistických údajů. V roce 2016 vyřídila DR ČMMJ celkem 17 případů, z toho dva ještě z roku 2015. V roce 2017 to bylo 20 případů a v právě uplynulém roce 2018 to bylo 8 případů, z nichž 3 nejsou zatím ukončeny.
Z tohoto stručného číselného pohledu by se mohlo zdát, že se členové DR ČMMJ v roce 2018 příliš nezapotili. Opak je však pravdou. Protože jak uvedu dále, nejen prací v DR ČMMJ jsou členové tohoto orgánu vytěžováni. Největší procento případů projednávaných v DR ČMMJ jsou podněty, stížnosti nebo oznámení spojená s kynologickou činností.
V roce 2016 činil podíl těchto případů 33 %, v roce 2017 pak 70 % a v roce 2018 pak dokonce 80 % ze všech případů projednávaných v DR ČMMJ. Za uvedené tři roky pak DR ČMMJ projednávala 25 případů spojených s kynologií, což je více než 58 % ze všech projednávaných případů.
V roce 2018 byla činnost DR ČMMJ výrazně rozšířena v oblasti provádění kontrolní činnosti. Kromě finanční kontroly sekretariátu ČMMJ a účasti v inventarizační komisi sekretariátu ČMMJ provedli členové DR ČMMJ celkem 11 kontrol u zkoušek z myslivosti, a to u náhodně vybraných pobočných spolků – Beroun, Česká Lípa, České Budějovice, Domažlice, Hodonín, Karlovy Vary, Louny, Náchod, Ostrava, Praha 4, Prostějov a Svitavy. Ve 14 případech byli členové DR ČMMJ delegování jako předsedové zkušebních senátů u zkoušek pro myslivecké hospodáře. Zejména u zkoušek mysliveckých hospodářů je třeba připočítat i nutnou a nezastupitelnou účast předsedy zkušebního senátu při náhradních či opravných zkouškách.
V jednom případě členové ČMMJ provedli kontrolu na OMS Most a OMS Praha 7. Ve třech případech se zúčastnili okresních sněmů – Nový Jičín, Nymburk a Znojmo jako delegáti za ČMMJ a v jednom případě se zúčastnil člen DR ČMMJ původně oznámeného okresního sněmu, který však byl později změněn na pracovní poradu u OMS Praha-venkov.
V několika případech pak členové DR ČMMJ získávali dokumenty a dokumentační materiály tzv. v terénu, tj. provedli šetření na pobočných spolcích, v místech bydliště svědků atd. Standardně je v jednání DR ČMMJ zachovávaná praxe, že za zpracování podkladů pro rozhodování odpovídá vždy konkrétní člen, který připraví podklady pro projednání a rozhodnutí DR ČMMJ. Z toho jasně vyplývá, že DR ČMMJ rozhoduje vždy v plénu.
 
V roce 2018 se uskutečnilo sedm řádných a jedno mimořádné zasedání DR ČMMJ s účastí přesahující 80 %.
Již z četnosti jednání DR ČMMJ vyplývá, že projednávané případy nabývají v posledním období na složitosti a náročnosti a pro jednotlivá rozhodnutí musí být získáváno podstatně větší množství relevantních informací a materiálů. Pro některá rozhodnutí si musí DR ČMMJ vyžádat stanoviska například od Ministerstva zemědělství ČR nebo Českomoravské kynologické jednoty. Nejsou výjimkou případy, kdy si členové, kteří se měli dopustit nekalého jednání, nechají zastupovat advokátními kancelářemi. Kromě osmi případů oznámených DR ČMMJ v roce 2018, bylo 13 případů z roku 2017 dokončeno až v roce 2018.
Je naopak potěšitelné, že po úpravách či vypracování Organizačních řádů zájmových klubů, kterých je v současné době deset, se problémy zejména v uplatňování opatření při porušení členských či klubových povinností vůči členům klubů výrazně omezily.
 
V uplynulém roce vyvolaly mimořádnou pozornost myslivecké veřejnosti dva případy. V březnu letošního roku došlo k vydání potvrzení o vykonaných zkouškách z myslivosti uchazeči o získání loveckého lístku, který se zkoušek z myslivosti vůbec nezúčastnil, byť absolvoval přípravné školení. Tento případ se stal u OMS Praha-venkov. Je skutečností, že byl případ odhalen za výrazného přispění orgánu státní správy myslivosti v Šumperku.
Je velice smutné a zároveň znepokojivé, že v mnoha případech členové naší organizace poukazují na nepravosti při vydávání potvrzení o zkoušce z myslivosti některými organizacemi mimo ČMMJ a pak se obdobný případ objeví v našich řadách.
V průběhu šetření případu byla zjištěna řada dalších nedostatků při organizaci přípravného kurzu, vedení předepsané evidence, organizace zkoušky. Šetření DR ČMMJ bylo ukončeno vůči OMS Praha-venkov a vůči předsedovi a místopředsedovi zkušební komise a čtyřem zkušebním komisařům. V jednom případě je vedeno řízení o vyloučení z ČMMJ.
MR ČMMJ uložila OMS Praha-venkov na návrh DR ČMMJ zákaz organizace a provádění zkoušek z myslivosti i zkoušek pro myslivecké hospodáře na dobu 5 let. Na tutéž dobu uložila MR ČMMJ stejné opatření vůči předsedovi a místopředsedovi zkušební komise, lektorům a zkušebním komisařům, kteří se zúčastnili předmětných zkoušek z myslivosti. Celá záležitost byla na základě zjištěných skutečností postoupena k šetření Policii ČR pro podezření ze spáchání přečinu padělání a pozměnění veřejné listiny.
Bohužel do dnešního dne není výsledek šetření Policie ČR znám. Člen DR ČMMJ, pověřeným šetřením tohoto případu, se dne 12.9.2018 zúčastnil avizovaného Okresního sněmu OMS Praha-venkov, který pak byl těsně před jednáním změněn na pracovní aktiv členů či delegátů OMS Praha-venkov, neboť nebyly splněny povinné náležitosti pro jeho svolání.
Na jednání přislíbil předseda OMS Praha-venkov, že v brzké době bude svolán mimořádný okresní sněm, který se bude, kromě jiných bodů jednání, celým případem zabývat. Zřejmě brzká doba ještě nedozrála, neboť okresní sněm dosud svolán nebyl.
Možná se někomu mohou zdát přijatá opatření jak vůči OMS Praha–venkov, tak vůči lektorům a zkušebním komisařům, přísná. Je třeba si však uvědomit, že takovým jednáním u uvedeného okresního mysliveckého spolku bylo vážně ohroženo pořádání zkoušek z myslivosti a zkoušek pro myslivecké hospodáře pro ČMMJ jako celek a mohlo vést až k odebrání oprávnění k provádění obou zkoušek. To bychom si asi nepřáli.
 
Druhým, dosud neuzavřeným případem, je nekalé jednání vůdce psa na Memoriálu Richarda Knolla. I v tomto případě získala DR ČMMJ vlastními šetřeními celou řadů důkazních materiálů. Na základě získaných důkazních materiálů i svědectví zahájila DR ČMMJ i v případě nekalého jednání vůdce psa při MRK řízení o vyloučení z ČMMJ.
 
Oběma zmíněným případům věnovala DR ČMMJ, a zejména členové DR pověření šetřením obou případů, značnou pozornost a penzum práce při získávání relevantních informací. Získáváním důkazních materiálů včetně poskytnutí možnosti vyjádření se pro všechny osoby, svědky či podezřelé zúčastněné na obou případech, věnovala DR ČMMJ mimořádné úsilí a svolala své historicky první mimořádné zasedání dne 2.10.2018, věnované dokumentování obou uvedených případů.
 
Z nastíněné činnosti DR ČMMJ v roce 2018 vyplývá značné pracovní a časové zatížení každého člena DR ČMMJ. Vlastní účastí na jednání DR samozřejmě práce v naprosté většině případů nekončí. Je třeba připravit a zpracovat řadu materiálů, textů či návrhů, včetně zápisů z provedených kontrol nebo jednání včetně zpráv z jednání okresních sněmů. Je skutečností, že práce v DR ČMMJ v roce 2018 zaznamenala značné zvýšení zátěže pro každého člena DR a zejména zaměstnaní členové mají veliké problémy s uvolňováním na jednotlivá zasedání. Je samozřejmé, že i práce v DR ČMMJ je prací dobrovolnou. Jako červená nit se všemi projednávanými případy táhne snaha o maximální objektivitu a spravedlivé posouzení každého případu. Jsem naprosto přesvědčen, že každý člen DR ČMMJ si zaslouží obrovské poděkování a uznání za odváděnou práci. Samozřejmě je potřeba poděkovat i tajemnici DR ČMMJ paní Ivoně Karlíkové i ostatním zaměstnancům sekretariátu ČMMJ za spolupráci.
 
Na prahu roku 2019 chci popřát všech členům ČMMJ hodně štěstí, zdraví a pohody jak v osobním a rodinném životě, tak i mnoho krásných zážitků v přírodě. Chci vyjádřit přesvědčení, že čím méně práce bude mít DR ČMMJ, tím lepší vztahy i nálada v našich spolcích a honebních společenstvech bude.
Myslivosti zdar!
JUDr. František CHROMEC
člen DR ČMMJ, z.s. 
 
 
 
Zpracování dat...