ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Červen / 2019

Historické míľniky Slovenského poľovníckeho zväzu

Myslivost 6/2019, str. 56  Jozef Herz
Vznikom Slovenskej federatívnej socialistickej republiky dňom 1. januára 1969 sa vytvorili podmienky na ustanovenie národného zväzu poľovníkov na Slovensku. Príprave opätovného vzniku sa dňa 19.12.1968 konalo Predsedníctvo SV ČSPZ už v Dome poľovníkov na Štefánikovej ulici 6/d, ktorý bol po kúpe zrenovovaný. Od roku 1936 sídlila kancelária poľovníckej organizácie na Slovensku až doposiaľ na Ventúrskej ulici č. 3 v Bratislave. Po mesiaci 24.1.1969 zasadal SV ČSPZ za účasti zástupcov OV ČSPZ a hostí. Na programe boli tri hlavné body: Prvým bodom bol prepracovaný a doplnený návrh akčného programu ČSPZ. Druhým bodom boli organizačné smernice pre zabezpečenie federálneho usporiadania poľovníckej organizácie na Slovensku. Tretím bodom, bolo prerokovanie návrhu Stanov poľovníckej organizácie nesúcej názov Slovenský poľovnícky zväz.
 
Ustanovujúci zjazd Slovenského poľovníckeho zväzu sa uskutočnil 21. - 22.6.1969 v Bratislave. Zúčastnilo sa ho 76 delegátov, ktorí zastupovali 29 851 členov. Delegáti okrem iných materiálov schválili 49 konkrétnych úloh SPZ, stanovy SPZ a zvolili 39členný Ústredný výbor. Ten si zvolil predsedníctvo: Dr. Štefan Teren - predseda, Ing. Miroslav Hanák – podpredseda, Ing. Ľudovít Bancík – tajomník a 6 predsedov komisií.
Predsedníctvo ÚV SPZ na svojej schôdzi 16.8.1969 sa zaoberalo súčasnou politickou situáciou a prijalo závery k prispeniu SPZ a jeho členstva ku konsolidovaniu politických pomerov. Z toho dôvodu počas funkčného obdobia došlo k personálnym zmenám vo funkcionárskom aktíve SPZ, ale aj vylúčeniu mnohých poľovníkov z radov SPZ. Medzi nich patril aj Alexander Dubček
V Brne 27.11.1969 sa konala spoločná schôdza ÚV SPZ a ÚV ČMS. Tu došlo k dohode v otázke zahraničných stykov. Určili sa zásady zastupovania oboch zväzov v CIC a FCI. Rozhodlo sa o usporiadaní celoštátnej výstavy v roku 1971 ešte pred Svetovou výstavou v Budapešti.
V tomto roku na VÚLH vo Zvolene vzniklo poľovnícke oddelenie s dvomi vysunutými pracoviskami a to v Banskej Štiavnici a v Košiciach. Pre potreby riadiacich orgánov a orgánov SPZ po prvý krát v knižnej podobe bol spracovaný výkaz Poľov. 1 – 01.
V roku 1970 ÚV SPZ a VÚLH vo Zvolene podpísali dohodu o vydávaní teoretického poľovníckeho zborníka Folia venatoria. Dňa 25.6. sa po prvý krát zišiel v Bratislave Federálny výbor poľovníckych zväzov v ČSSR. Predsedníctvo bolo zvolené v zložení: predseda – prof. Ing. Vítězslav Zásměta, ČMJ, podpredseda – Dr. Štefan Teren, SPZ a členovia – Oldřich Patrman, ČMJ, Milan Siegl, ČMJ, Ján Duračinský, SPZ, Ján Kollár, SPZ. Dňa 24.10. sa konali oslavy 50-ročného trvania poľovníckej organizácie na Slovensku Zúčastnilo sa ich 96 slovenských poľovníkov. Ako aj delegácie poľovníckych organizácií z Ruska, Bieloruska, Ukrajiny, NDR, Maďarska, Poľska, Bulharska, Rumunska, Mongolska a Juhoslávie. Po prvý krát zazneli slávnostné lesnice na hudbu hudobného skladateľa Tibora Andrašovana. Pri tejto príležitosti boli vydané zlatá, strieborná a bronzová medaila za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva. Okrem toho bola vydaná aj pamätná medaila odznak a kniha Jána Duračinského a kol. s názvom „50 rokov nášho poľovníctva“
V Budapešti uskutočnila v dňoch 27.8.-30.9.1971 Svetová poľovnícka výstava. Výstavy sa zúčastnilo 45 štátov. Na výstave obodovali 5 061 trofejí zo 124 druhov zveri. Trofejam bolo udelených 379 zlatých, 542 strieborných a 610 bronzových medailí. V tomto roku na východné Slovensko v rámci zazverovanie bolo dodaných 4 500 zajacov, 600 jarabíc a 8 800 bažantov. Členmi predsedníctva FV poľovníckych zväzov sa stali Jozef Hojč, Ján Kollár a Dr. Viliam Polačko.
II. zjazd SPZ sa uskutočnil v Bratislave 16.9.1973 za účasti 83 delegátov a 29 hostí. Prerokoval a schválil nové Stanovy SPZ. Na svojom prvom zasadnutí ihneď po sneme zvolený členovia UV SPZ zvolili: predsedníctvo v zložení: predseda – Jozef Hojč, podpredseda – Ján Gajdoš, tajomník – Ing. Štefan Benko a predsedov komisií.
V roku 1974 boli schválené zásady organizácie poplatkového odstrelu zahraničnými hosťami. Poľovať v PZ je dovolené iba na malú zver s minimálnym výradom 300 ks. Taktiež sadzobník chovnej hodnoty na určovanie škôd spôsobených na poľovnej zveri a zavedenie výkonnostných tried v poľovníckych streleckých disciplínach.
Plénum ÚV SPZ v roku 1975 schválilo pokyny o používaní poľovne upotrebiteľných psov a ich kvalifikáciu a o počtoch potrebných pre jednotlivé poľovné revíry.
Dňa 30.6.1977 Predsedníctvo ÚV SPZ podalo na MPVž SSR návrh, aby sa jarabica stala až do odvolania celoročne chráneným druhom zveri.
V Bratislave sa v dňoch 27. a 28. 10. 1978 konal III. zjazd SPZ za účasti 105 delegátov z hlasom rozhodujúcim a 32 delegátov z hlasom poradným, ktorí zastupovali 38 518 členov a 45 hostí.. V správe sa uvádzalo, že za uplynulé volebné obdobie ústredie vynaložilo 1 661 354 Kčs na budovanie strelníc, 1 705 847 Kčs na poľovnícke domy a miestnosti OV SPZ, 303 004 Kčs na budovanie kynologických zariadení a 3 082 941 Kčs na zazverovanie poľovníckych revírov. Delegáti zjazdu zvolili nové orgány Slovenského poľovníckeho zväzu. Predsedníctvo v zložení: predseda – Jozef Hojč, podpredseda – Ján Gajdoš, podpredseda – Július Chovanec, tajomník – Ing. Štefan Benko.
V Nitre sa v dňoch 23.8. – 7.9. 1980 konala Celoštátna poľovnícka výstava. Táto výstava bola v poradí druhá z medzinárodnou účasťou v ČSSR a prvá na Slovensku. Bolo vystavených 4 573 trofejí. Okrem ČSSR sa tu prezentovali trofejami poľovnícke organizácie Bulharska, Maďarska, NDR, Poľska, Rumunska a ZSSR. Po prvý krát sa na tejto výstave hodnotili lebky líšok a jazvecov podľa návrhu Ing. Pavla Hella, CSc. a Ing. Jozefa Herza, ktoré prevzalo aj CIC. Pri príležitosti 60 výročia SPZ udelilo predsedníctvo ÚV SPZ po prvý krát nové najvyššie vyznamenanie Zlatý kamzík.
V Plovdive v čase od 14.6.–12.7.1981 konala Svetová poľovnícka výstava. Výstavy sa zúčastnilo vyše 60 štátov, z ktorých trofeje vystavovalo iba 24, medzi nimi aj Slovensko.
V Madride Valné zhromaždenie FCI 6.6.1983 schválilo štandard Slovenského hrubosrstého stavača a uznalo ho za nové plemeno poľovných psov. Na jeho vyšľachtení majú zásluhu predovšetkým Koloman Slimák, Vladimír Šiška, Ing. Jozef Jursa a František Siget.
IV. zjazd SPZ sa konal 29.-30. 10. za účasti 112 delegátov z hlasom rozhodujúcim, 28 s hlasom poradným a 50 hostí, ktorí zastupovali 41 689 členov SPZ. Medzi hosťami boli zástupcovia poľovníckych organizácií z Čiech, Maďarska, Juhoslávie, Ruskej a Ukrajinskej socialistickej republiky. Delegáti zvolili Predsedníctvo v zložení: predseda – Ing. Ladislav Šarvári, CSc., podpredseda – Ján Gajdoš, podpredseda – dpt. Koloman Šnirc, tajomník – Andrej Opálený.
Dňa 24.9.1984 MV SSR schválilo nové Stanovy SPZ. V tomto roku v SPZ bolo 328 krúžkov mladých priateľov poľovníctva v ktorých evidovali 5 376 detí.
V Brne konala v dňoch 6.-21.7. 1985 Celoštátna poľovnícka výstava s medzinárodnou účasťou. Bolo vystavovaných 7 186 trofejí, z toho 5 600 z Československa. Zahraničnými účastníkmi boli poľovnícke organizácie Bulharska, Litvy, Maďarska, NDR, NSR, Poľska Rakúska a SFRJ. Slovenské trofeje získali 700 zlatých, 895 strieborných a 1 238 bronzových medailí.
V Tatranskej galérii pri príležitosti 60 výročia od konania prvej poľovníckej výstavy v Poprade 14.6.1986 otvárala výstava „ Výtvarné umenie s poľovníckou tematikou“.
 
 
 
 
 
V dňoch 15.–16.10.1988 sa v Bratislave konal V. zjazd SPZ. Tu 111 delegátov zastupovalo 44 214 členov SPZ. V správe bolo konštatované, že odchytovému zariadeniu Šali - Veči udelil EHS ako tretiemu na Slovensku pečiatku exportného závodu CS 107 na predaj diviny. Delegáti zvolili 39 členný ÚV SPZ Predsedníctvo v zložení: predseda – Ing. Rudolf Strašifták, podpredseda – RNDr. Jozef Drgoňa, podpredseda – dpt. Koloman Šnirc, tajomník – Andrej Opálený.
ÚV SPZ na svojom zasadnutí 8.12.1989 v Bratislave plne podporilo hnutie občianskych iniciatív na rozvoj modernej spoločnosti budovanej na princípoch demokracie, humanizmu, spravodlivosti a rovnoprávnosti všetkých občanov.
Dňa 3. 2. 1990 sa v Bratislave konalo plenárne zasadnutie SPZ za účasti VPN a akčných výborov pri poľovníckych združeniach a OV SPZ z celého Slovenska. Po odstúpení doterajšieho predsedníctva, pléna a predsedu SPZ prítomní zvolili 23 členný akčný výbor.
Už 28.4.1990 sa konal v Bratislave mimoriadny zjazd SPZ za účasti 113 delegátov, ktorí boli zvolení v tajných voľbách. V prijatom uznesení zjazd súhlasil s rehabilitáciou bývalých členov SPZ, vylúčených po roku 1968 za ich politické postoje a vrátením im členstva ak o to požiadajú. V tajných voľbách bolo zvolené Predsedníctvo v zložení: predseda – Ing. Juraj Moravčík, podpredseda – Doc. Ing. Alexander Bakoš, CSc., podpredseda – Ing. Jozef Konôpka, CSc., tajomník – Ing. Milan Ďurica.
V Nitre sa v dňoch 1.-10.6. konala poľovnícka výstava pod názvom Poľovníctvo a príroda s medzinárodnou účasťou. Vystavovali tu poľovnícke organizácie z Bulharska, Maďarska, NDR, Poľska, Litvy, Ukrajiny a RSFSR. Zámerom výstavy bolo ukázať nepoľovníckej verejnosti históriu a vývin poľovníctva od najstarších dôb po dnešok.
Predsedníctvo ÚV SPZ menovalo zástupcov do medzinárodných organizácií. V CIC zastupuje Slovensko Ing. Juraj Moravčík, v komisii pre malú zver Doc. Ing. Pavel Hell, CSc., pre veľkú zver Ing. Vladimír Víťaz, pre umenie a múzeá Ing. Branislav Soviš, pre životné prostredie RNDr. Milan Ružička, CSc., a pre výstavy a hodnotenie trofejí Doc. Ing. Alexander Bakoš, CSc. Do FCI bol menovaný Ing. Štefan Štefík.
30.8.1991 registráciou na Obvodnom súde Bratislava 1 vznikol ZVEREX- Správa hospodárskych zariadení Ústredného výboru Slovenského poľovníckeho zväzu so sídlom Bratislava, Štefánikova 10. Za riaditeľa bol vymenovaný Ing. Jozef Turza.
Po prvý krát uskutočnili v dňoch 14. a 15.9. v priestoroch kaštieľa v Antole Celoslovenské dni sv. Huberta.
MV SR 4.12. registrovalo Stanovy SPZ v ktorých sa menia názvy organizačných zložiek a funkcií SPZ. Táto zmena nemala žiadny vplyv na kompetenciu organizačných zložiek orgánov a funkcií a nemala ani žiadny vplyv na práva a povinnosti členov SPZ. Napríklad Zjazd SPZ má nový názov Snem SPZ , Predsedníctvo ÚV SPZ - Prezídium SPZ.
Dňa 30.10.1992 sa v Hlohovci, okres Břeclav zišiel FV poľovníckych zväzov ČSFR. Zaoberal sa novým štátoprávnym usporiadaním – vzniku dvoch samostatných štátov. Schválil paritné ekonomické vyrovnanie oboch národných poľovníckych organizácií. Poverilo oboch predsedov a tajomníkov, aby po zániku ČSFR osobnými rokovaniami zabezpečili v CIC a FCI automatický a kontinuálny prevod práv a povinností oboch národných poľovníckych zväzov k týmto orgánom.
V novej samostatnej Slovenskej republike sa 6.11.1993 v Nitre konal VI. snem SPZ Snemu sa zúčastnilo 98 delegátov z hlasom rozhodujúcim, 29 delegátov z hlasom poradným a 12 hostí. Delegáti zastupovali 48 625 členov. Snem zvolil Prezídium SPZ v zložení: prezident – Ing. Juraj Moravčík, viceprezident – Doc. Ing. Alexander Bakoš, CSc., tajomník – Ing. Milan Ďurica.
Dňa 12. 3. 1993 zorganizoval SPZ ustanovujúcu schôdzu jednotnej kynologickej organizácie na Slovensku, za účasti doteraz existujúcich a FCI prostredníctvom FV MS v ČSFR zastrešených kynologických organizácií: Slovenského poľovníckeho zväzu, Slovenského kynologického zväzu a Zväzu športovej kynológie. Zúčastnené zväzy schválili založenie spoločnej kynologickej organizácie s názvom Slovenská kynologická jednota so sídlom pri SPZ v Bratislave. Dňom 5.5. vstúpil do platnosti zákon NR SR č. 99/93 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve a viaže sa na článok 44 Ústavy SR. SPZ zastupuje členskú základňu v poľovníckej činnosti doma i v zahraničí.
V roku, 75. výročia organizovaného poľovníctva na Slovensku, bola v Nitre otvorená Celoštátna poľovnícka výstava „Poľovníctvo a ochrana prírody Nitra 95“. Jediným zahraničným vystavovateľom bola Česká republika. Okrem trofejí sa tu prezentovali inštitúcie, ktoré majú niečo spoločné s poľovníctvom. Taktiež tu boli vystavované umelecké diela čerpajúce námety z poľovníctva a prírody. Pri tejto príležitosti bola vydaná kniha autorov A. Bakoš- P. Hell a kolektív „Poľovníctvo na Slovensku 1920 – 1995“.
Dňa 9.12.1995 KHSP odhalil v Dome poľovníkov pamätnú tabuľu Dr. Jánovi Červíčkovi pri príležitosti 75. výročia založenia poľovníckej organizácie. Akcia bola spojená so seminárom k tomuto výročiu.
V Leviciach sa popri chovateľskej prehliadke po prvý krát 9.3.1996 uskutočnila prehliadka amatérskych filmov a uskutočnil sa seminár o malej zveri. Bol to začiatok „Levických poľovníckych dní“.
V Bruseli 21.9.bol prijatý SPZ do FACE (Fédération des Associations de Chasserus de ľUE) Federácia poľovníckych zväzov Európskej únie. Generálneho zhromaždenia sa zúčastnili Ing. Juraj Moravčík prezident SPZ a Doc. Ing. Pavel Hell, CSc., predseda poľovníckej komisie.
Koncom roka vstúpila v platnosť Vyhláška MP SR č. 91 o poľovníckych oblastiach a akostných triedach poľovných revírov.
Dňom 1.1.1997 vstúpil do platnosti Zákon č. 221/1996 Z. z. o územnosprávnom usporiadaní Slovenskej republiky. Doteraz mal SPZ 36 OkO SPZ a 2 MsO SPZ. Týmto dňom je na Slovensku až 79 okresov. V novo vzniknutých okresoch vznikli samostatné OkO SPZ a v ďalších RgO SPZ (regionálne, ktoré vytvorili novo vzniknuté okresy rozpadom starého okresu).
V Nitre sa 14.7. uskutočnil konal mimoriadny VII. snem SPZ. Bol zvolaný s titulu prijatia zákona NR SR č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní SR a zákon č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy. Nezanedbateľným dôvodom je skutočnosť, že v dôsledku zmeny zákona o poľovníctve dostali možnosť vykonávať právo poľovníctva aj iné právnické osoby. Na sneme sa zúčastnilo 121 delegátov z hlasom rozhodujúcim a 31 delegátov z hlasom poradným. Snem zvolil Prezídium SPZ v zložení: prezident – Ing. Marián Lipka, CSc. viceprezident – Doc. Ing. Juraj Ciberej, CSc. tajomník – Ing. Eliáš Vajči
V Gabčíkove sa v dňoch 21.a 22.8. uskutočnilo mimoriadne zasadnutie Prezídia SPZ pri príležitosti návštevy členov Rady Českomoravskej mysliveckej jednoty. Zo spoločného stretnutia sa zástupcovia oboch zväzov dohodli: Aj naďalej zachovávať priateľské a odborné styky. Naďalej sa vzájomne informovať o poľovníckej problematike a postupe oboch poľovníckych organizácií. Spoločne koordinovať činnosť na medzinárodnej úrovni v prospech zveri a poľovníctva.
Dňa 6.11.sa v Nových Zámkoch konalo medzinárodné sympózium „70 rokov od vzniku myšlienky založiť CIC“. Sympózia sa zúčastnili predstavitelia svetových i európskych poľovníckych organizácií a predstavitelia poľovníckych zväzov. Stretli sa tu prezident CIC
Nicolas Franco, prezident FACE Peter Misselbrook a prezident FCI Hans Müller. Českú republiku zastupovali Prof. Ing. Jozef Hromas, CSc. – predseda ČMMJ , Ing. Antonín Stibůrek – generálny riaditeľ poisťovne Halali, Ing Ján Kupka – riaditeľ Interlovu, Milada Fábelová – členka sekretariátu
Prvé Majstrovstvá Európy vo vábení jeleňov sa uskutočnili 30.1.1999 v hale Dortmuntského výstaviska Súťaže sa zúčastnili družstvá Českej republiky, Nemecka, Poľska a Slovenska. SPZ reprezentovali Jaroslav Dedič, ktorý získal striebornú medailu, Vladimír Kaděrka bronzovú medailu a Jozef Bačík (7. miesto).
Pri príležitosti 80 výročia vzniku prvej slovenskej poľovníckej organizácie konala sa v Nitre v dňoch 17.-25.7.2000 Celoštátna výstava „Poľovníctvo a príroda Nitra 2000“. Otvorenia sa zúčastnil minister pôdohospodárstva Pavol Koncoš, predstavitelia CIC Dieter Schram a Michel Nolens, predseda ČMMJ prof. Ing. Josef Hromas, CSc., predseda chorvátskeho poľovníckeho zväzu Duro Dečak, predseda celoštátnej Maďarskej poľovníckej komory Dr. Ištván Heltay a ďalší hostia.
V tomto roku vznikla televízna relácia Halali. Je určená pre poľovníkov, lesníkov, ochrancov a priateľov prírody. Šéfredaktorom je Ľubomír Kľúčik, odborným garantom Ing. Alojz Kašák a kameramanom Ing. Félix Banič.
Od 1.7.2001 nadobudla účinnosť vyhláška MP SR č. 229 o spôsobe kontroly ulovenej zveri. Podľa nej každý kus ulovenej alebo nájdenej zveri, ktorý možno ešte zužitkovať, musí byť označený značkou, ktorej konštrukcia vylučuje viacnásobné použitie.
Valné zhromaždenie CIC konané v Portoroži prijalo rezolúciu, v ktorej odporučilo vybudovať v Palárikove stálu expozíciu CIC. Vo Sv. Antone sa konali III. majstrovstvá Európy vo vábení jeleňov za účasti 17. súťažiacich z Českej republiky, Maďarska, Nemecka Poľska, Rumunska a Ukrajiny. Zvíťazil Vladimír Kaděrka pred Ing. Alojzom Kašákom. Na III. mieste sa umiestnil Lászlo z Maďarska.
Na zámku Ohrada v Čechách 4.9. 2002 podpísali po spoločnom rokovaní Mysliveckej rady ČMMJ a Prezídia SPZ predseda ČMMJ prof. Ing. Josef Hromas, CSc. a prezident SPZ Ing. Marián Lipka, CSc., zmluvu o spolupráci oboch zväzov.
Dňa 26.10.2002 sa v Nitre konal VIII. Snem SPZ za účasti 134 delegátov a viacerých hostí z inštitúcií, ktoré súvisia s poľovníctvom. Delegáciu ČMMJ viedol predseda prof. Ing. Josef Hromas, CSc. Snem zvolil Prezídium SPZ v zložení: prezident – Ing. Marián Lipka, CSc., viceprezident pre vonkajšie vzťahy – Ing. Karol Lacko, viceprezident pre vnútro zväzovú činnosť – Ing. Jozef Horváth
Prezídium dňa 10.1.2003 schválilo návrh novej organizačnej štruktúry kancelárie SPZ. Namiesto voleného tajomníka bude výkonný riaditeľ Kancelárie SPZ.
V Brne 25.4. slávnostného zasadnutia pri príležitosti 80. výročia založenia ČMMJ zúčastnila delegácia SPZ v zložení: Ing. Marián Lipka, CSc., Ing. Marián Číž, Ing. Dušan Krajniak, Ing. Dana Vančurová, Ing. Jozef Herz, PhD. a Elena Oravcová.
Predseda Národnej rady SR pán Pavol Hrušovský 14.9.2004 prijal delegáciu SPZ v zložení prezident SPZ Ing. Marián Lipka, CSc., viceprezident SPZ Ing. Jozef Horváth a výkonný riaditeľ K SPZ PaedDr. Imrich Šuba. V tomto roku sa po prvý krát na Slovensku konali Majstrovstvá sveta stavačov na ktoré pricestovali vodiči s 15 krajín s takmer 200 psami
Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič prijal v predvečer výstavy Poľovníctvo a Príroda Nitra 2005, prezidenta CIC. Dietra Schramma, prezidenta EU FACE Gilberta de Turckheima a prezidenta SPZ Ing. Mariána Lipku, CSc.
Prezídium udelilo 18.5.2005 čestné členstvo v SPZ prof. Ing. Josefovi Hromasovi, CSc. predsedovi ČMMJ pri príležitosti jeho 70 narodenín za prácu v prospech slovenského poľovníctva.
Prezídium SPZ privítalo na svojom zasadnutí 14.1.2006 novozvolených predstaviteľov ČMMJ. Predsedu Ing. Jaroslava Palasa, podpredsedu za Čechy Ing. Jiřího Chmela, podpredsedu za Moravu JUDr. Jána Kovaříka, podpredsedu za Sliezko Dr. Ing. Ruda Nováka a predsedu Dozornej rady JUDr. Miroslava Machalu. Spoločne zhodnotili doterajšie kontakty a ďalšie formy spolupráce.
Dňom 20.6.2007 prevzala Spoločnosť 7 Plus, s. r. o. vydávanie časopisu Poľovníctvo a rybárstvo ktorý bol majetkom SPZ a SRZ z Vydavateľstva PaRPRESS.
IX. snem SPZ za účasti 139 delegátov z hlasom rozhodujúcim, 13 z hlasom poradným a 40 hostí, sa uskutočnil 27.10.2008 v Nitre. Delegáciu ČMMJ viedol jej predseda Jaroslav Palas. SPZ k 30. 6. 2007 mal 55 450 členov. Delegáti zvolili Prezídium SPZ v zložení: prezident – Ing. Tibor Lebocký, viceprezident pre vonkajšie vzťahy – Ing. Karol Lacko, PhD., viceprezident pre vnútro zväzovú činnosť – Prof. Ing. Juraj Ciberej, CSc.
Po 47 rokoch vstúpil do platnosti 1.9.2009 nový Zákon o poľovníctve č. 247 a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 41 zriaďuje sa Slovenská poľovnícka komora ( SPK). Jej zriadením bol poverený SPZ. Ten zvolal ustanovujúci snem do Nitry dňa 23. 1. 2010.
SPK je novou organizáciou, zriadenou zo zákona, ktorá združuje všetky poľovnícke organizácie a držiteľov poľovných lístkov na Slovensku. Na tomto sneme delegáti absolútnou väčšinou hlasov schválili uznesenie v ktorom uložili Prezídiu SPK rozhodnúť o rozsahu a čase poverenia SPZ, ako základnej organizačnej jednoty komory plniť úlohy komory stanovené zákonom.
Na 1. Riadnom sneme SPK dňa 11.6.2011 v Michalovciach, na základe zmenou stanov SPK sa skončilo aj povolenie SPZ plnením úloh vyplývajúcich pre SPK z nového zákona o poľovníctve. Úlohy súvisiace so skúškami uchádzačov o poľovné lístky, s odbornou prípravou na ne, so streleckou prípravou a chovateľskými prehliadkami preberajú OPK.
Vzhľadom na skutočnosť, že členom svetovej kynologickej organizácie FCI je SPZ a nie poľovnícka komora snem súhlasil s generálnym prenesením právomoci v prípade kynologickej činnosti na SPZ.
Na X. sneme SPZ, ktorý sa konal 16.6.2012 v Nitre bolo prítomných146 delegátov z 58 okresných a regionálnych organizácií zastupujúci členskú základňu 57 372 poľovníkov. SPZ združuje 44 kynologických klubov z toho je 24 klubov pre psy poľovných plemien,12 klubov pre psy nepoľovných plemien a 8 športových kynologických plemien. Samostatnými organizačnými jednotkami SPZ sú aj Slovenský klub sokoliarov, Klub histórie slovenského poľovníctva, Slovenský klub fotografov prírody a Klub trubačov. Z vystúpenia Ing. Tibora Lebockého, PhD. vyplynulo, že poľovníci potrebujú SPZ predovšetkým ako správcu nášho spoločného majetku, ale aj ako silnú inštitucionálnu zálohu pre zachovanie kontinuity pre prípad, že by sa zásadne zmenil názor štátu na správu vecí poľovníckych. Snem zvolil na nasledujúce 5 ročné obdobie orgány SPZ. Prezídium v zložení Ing. Tibor Lebocký -prezident, Ing. Dušan Krajniak - viceprezident
V Nitre sa 10.6.2017 uskutočnil XI. Snem SPZ, na ktorý bolo pozvaných 87 delegátov s hlasom rozhodujúcim, 56 hostí a 2 zástupcovia médií. SPZ združuje 58 OkO – RgO SPZ, 48 kynologických klubov, Klub fotografov prírody, Klub trubačov Slovenskej republiky, Klub histórie Slovenského poľovníctva. Stav členskej základne je 59 765 členov. Po X. sneme bol počet členov 58 048. Počet PZ užívajúcich Poľovný revír je 1210. Po X. Sneme bolo 1329 PZ.
Uložil orgánom SPZ: Udržať akcieschopnosť SPZ ako najväčšej členskej organizácie SPK. Riešiť vymožiteľnosť uznesení vyšších orgánov nižšími orgánmi SPZ. V spolupráci s SPK, organizačnými jednotkami a kanceláriou SPZ účinne pôsobiť pri príprave legislatívnych predpisov dotýkajúcich sa poľovníctva. Účinne podporovať SPZ v jej aktivitách a podporovať funkcionárov SPZ vo funkciách SPK. V spolupráci s Ministerstvom školstva SR zaradiť súťaž KMPP do zoznamu celoštátnych súťaži v rámci pedagogicko – organizačných pokynov na ďalšie školské roky. Delegáti snemu zvolili: Ing. Tibora Lebockého, PhD. za prezidenta SPZ, JUDr. Jaroslava Puškáča za viceprezidenta,
Až do roku 1997 bola na Slovensku jediná poľovnícka organizácia a to Slovenský poľovnícky zväz. V dôsledku zmeny zákona o poľovníctve dostali možnosť vykonávať právo poľovníctva okrem SPZ aj iné právnické osoby. Napriek tomu členská základňa SPZ sa od vzniku v roku 1969 vzrástla z 29 851 členov na 59 765 členov do polovice roku 2017, čo bolo viac ako 100 percent. Členská základňa ostatných právnických organizácií, ktoré vykonávajú právo poľovníctva na Slovensku nemá ani 3 000 členov. Právom jej členovia zohrávajú rozhodujúcu úlohu v orgánoch Slovenskej poľovníckej komory.
Ing. Jozef HERZ, PhD.

Zpracování dat...