ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Naplníme slovo jednota?

Myslivost 7/2019, str. 6 Jiří Janota
Počet komentářů: 0
Jako každoročně bych rád seznámil čtenáře Myslivosti s pohledem na dění v ČMMJ, s tím, co zaznělo v mém projevu na červnovém Sboru zástupců v Benešově. Jsem přesvědčen, že v diskuzi musíme společně hledat další kroky vedoucí ke zlepšení chodu naší organizace ku prospěchu celé naší členské základny. Více >
Naplníme slovo jednota?

Probuďme se z pasivity

Myslivost 7/2019, str. 10 Jiří Janota
Počet komentářů: 0
K návrhu nového modelu řízení ČMMJ Možná je to příznakem dnešní uspěchané doby, možná se projevuje deziluze mladých ambiciózních myslivců, kteří se s moderními nápady ve svých spolcích a na okresech neprosadí, jisté ale je, že stávající model organizace Českomoravské myslivecké jednoty se přežil a je třeba hledat nový. Takový, který nám umožní lépe a pružněji reagovat na potřeby všech členů. Českomoravskou mysliveckou jednotu v současné době řídí Myslivecká rada složená z předsedy, dvou místopředsedů, předsedů jednotlivých odborných komisí a hrstky dalších řadových členů. Schází se jednou za měsíc. Mysliveckou radu volí vždy na období pěti let vrcholný orgán spolku Sbor zástupců, kde jsou vahou počtu svých členů reprezentovány jednotlivé okresní myslivecké spolky. Takové uspořádání se zdá logické, tváří v tvář každodenní realitě se ale ukazuje, že neumožňuje pružné řízení ani kontakt s jednotlivými členy. Více >
Probuďme se z pasivity

Celoroční doba lovu? Proč vlastně ne?

Myslivost 7/2019, str. 12 Jiří Kamler
Počet komentářů: 1
Před nedávnem rozčeřila poklidný čas mysliveckého jara zpráva o záměru Ministerstva zemědělství povolit lov některých druhů zvěře po celý rok. Už jsem v myslivosti nějaké návrhy změn zažil, a tak vím, že v našem oboru obzvlášť platí, že nic se nejí tak horké, jak se uvaří. Přesto mě toto sáhnutí na jednu ze základních tradic naší myslivosti znervóznělo a s několika kolegy jsem celou věc rozebíral. Překvapilo mě široké spektrum názorů a zatím jsem nepotkal nikoho, kdo by celoroční dobu lovu schvaloval. Větší část myslivců, se kterými jsem mluvil, míní, že to se stavy zvěře (hlavně holé) vůbec nic nevyřeší a přinese to jen negativní důsledky například v podobě lovu trofejových kusů. Více >
Celoroční doba lovu? Proč vlastně ne?

Poprask na myslivecké laguně

Myslivost 7/2019, str. 16 Vladimír Hanzal
Počet komentářů: 1
V květnu proběhla nejrůznějšími médii poplašná zpráva, že bude nařízeno v souvislosti s obnovou holin po kůrovcové kalamitě, lovit celoročně veškerou spárkatou zvěř, protože jinak se tyto holiny nepodaří zalesnit. Tato kontroverzní zpráva vyvolala řadu souhlasných i nesouhlasných reakcí napříč společností. Více >
Poprask na myslivecké laguně

Je úprava doby lovu tím jediným řešením?

Myslivost 7/2019, str. 18 Josef Drmota
Počet komentářů: 1
V dnešním poněkud podivném světě mne už dokáže překvapit máloco. Občas se to ale přece jen stane. Tato zjištění nebývají, bohužel, obvykle příjemná. Už se ale příliš nerozčiluji. Nemá to cenu. Jenom mi bývá opravdu smutno na duši. Do obdobné kategorie podivných překvapení se nedávno zařadila zpráva, která prolétla sdělovacími prostředky, týkající se některých uvažovaných kroků, jimiž chce Ministerstvo zemědělství ČR reagovat na důsledky kůrovcové kalamity. Konkrétně se jedná o opatření, jejichž cílem je snížení stavů spárkaté zvěře, u níž se předpokládá zvýšený tlak na pokalamitní holiny zalesňované zejména sazenicemi listnatých dřevin. Více >
Je úprava doby lovu tím jediným řešením?

Budou biopásy pro koroptve?

Myslivost 7/2019, str. 22 Petr Rejzek
Počet komentářů: 1
Nastavit nový dotační titul není jednoduché. Přesto už máme dost praktických zkušeností i odborných poznatků, abychom mohli nadefinovat jeho parametry. Obzvlášť, pokud se jedná o podporu vlajkového druhu zemědělské krajiny. Pokud by měly vzniknout biopásy pro koroptve a další polní ptáky, kteří jsou hnízděním a prakticky celým životním cyklem vázáni na ornou půdu, pak by měly splňovat určité parametry. Pojďme se nad nimi zamyslet. Jako inspirace nám mohou sloužit současná myslivecká potravní políčka nebo dosavadní zemědělské biopásy. Příklady dobré praxe lze ovšem nalézt také u našich západních a jižních přeshraničních sousedů. Více >
Budou biopásy pro koroptve?

O zpracování půdy, megalomanii, síle slunce, vody a větru

Myslivost 7/2019, str. 24 Karel Zvářal
Počet komentářů: 1
Jako vystudovaný zemědělec se stydím za stav dnešní krajiny. Tolik jsem se těšil, že s novou dobou, která skloňuje ekologii ve všech pádech a která vyčítá minulému režimu nešetrné zacházení s půdou, přijde také náprava tragických omylů a česká krajina bude opět malebná. Velikost půdních bloků a na nich pěstované plodiny budou respektovat reliéf terénu, bude dostatek mezí, rozptýlené zeleně a zatravněných údolnic k záchytům přívalové vody, ochraně před větrem, a také pro živočichy, kterých dnes je několik málo procent z dřívějších stavů. Ať už je to skřivan, koroptev, sysel, zajíc či mnoho dalších – všechny tyto kdysi obecné polní druhy mají právo na život v harmonicky utvářené krajině. Více >
O zpracování půdy, megalomanii, síle slunce, vody a větru

Od počátku monokultur ke kalamitní těžbě

Myslivost 7/2019, str. 26 Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
Smrkové monokultury jsme si zvykli považovat za les, který v našich podmínkách snad ani jiný být nemůže. Vývoj lesa od 19. století má ale svou historii, která nepříjemně porovnává monokulturu smrku se současnou velkoplošným pěstováním olejnin a obilovin. Chybí jen bezuzdné využívání látek chemické ochrany rostlin, ale všechny ostatní následky poškození biologického potenciálu přírody a zároveň neudržitelnost smrkových monokultur jsou nápadně podobné. Více >
Od počátku monokultur ke kalamitní těžbě

Tetrov hlucháň a jeho genetická štruktúra v Strednej Európe pre možnosti reštitúcie

Myslivost 7/2019, str. 30 Peter KLINGA, Diana KRAJMEROVÁ, Vlastimil NOVÁK, Ladislav PAULE
Počet komentářů: 0
Tetrov hlucháň je vo väčšine krajín strednej Európy zaradený v Červenej knihe ohrozených živočíchov. Obýva boreálne, ihličnaté a zmiešané lesy mierneho pásma. Od starších horských smrečín po otvorenejšie plochy v ruskej tajge s podrastom brezy a osiky. Spojitý areál v boreálnych lesoch od Škandinávie po rieku Jenisej vo východnej Sibíri prechádza do značne fragmentovaných a izolovaných populácií v južnej, západnej a strednej Európe. Fragmentácia pôvodného areálu rozšírenia a vytvorenie izolovaných populácií umožnili vznik 12 poddruhov. V okolitých populáciách boli popísané dva poddruhy: T.u. major, ktorý by sa mal vyskytovať v Alpách a strednej Európe a T. u. rudolfi vo Východných Karpatoch. Více >
Tetrov hlucháň a jeho genetická štruktúra v Strednej Európe pre možnosti reštitúcie

Kolize volně žijících živočichů s drážními vozidly

Myslivost 7/2019, str. 34 Vojtěch NEZVAL, Michal BÍL
Počet komentářů: 0
Srážkám se zvěří v železniční dopravě České republiky není věnováno příliš pozornosti. Patrně se zde projevuje fakt, že tyto střety nepředstavují z hlediska zranění osob a škody na železničních vozidlech velké riziko. Kolize však mohou mít dopad na populaci některých druhů savců, kdy vlak může při jednom střetu zranit či usmrtit i několik kusů zvěře. Vyhodnocení rizikových lokalit, určení počtu či zastoupení jednotlivých druhů sražené zvěře je v českém prostředí složitým úkolem, zejména z důvodu nedokonalé evidence takových případů. Více >
Kolize volně žijících živočichů s drážními vozidly

Telemetrie srnčat vynesených z lučních porostů před sklizní pícnin

Myslivost 7/2019, str. 36 Jan CUKOR, Jan BARTOŠKA, František HAVRÁNEK
Počet komentářů: 0
V předchozím vydání časopisu Myslivost 5/2019 byl uveřejněn článek, který se zabýval tématem možného využití bezpilotních letounů k ochraně mladé srnčí zvěře před zemědělskou technikou v období senosečí. Cílem využití dronů je, stejně jako v případě vyhledávání srnčat pomocí lovecky upotřebitelných psů v kombinaci s procházením rizikových lokalit před sečí, mladou srnčí zvěř v případě nálezu odnést do „bezpečné“ lokality. Více >
Telemetrie srnčat vynesených z lučních porostů před sklizní pícnin

Obora Obelisk – obora, kde je jelen pátým rokem zlatý

Myslivost 7/2019, str. 38 Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
Obora Obelisk má výjimečnou a mimořádnou pozici i charakteristiku díky své poloze v teplé oblasti jižní Moravy, jedinečnému prostředí obnovovaných lužních lesů, mokřadů, jezírek, drobných vodotečí a ramen řeky Dyje a Trkmanky. Leží v suchém poldru řeky Dyje s převýšením pouhých čtyř metrů, v nadmořské výšce 159 až 163 m na katastrech obce Rakvice, Lednice a Podivín. Oboru můžeme považovat za mladou, s dvanácti lety provozu. Svůj status nabyla uznáním městského úřadu Břeclav v roce 2006. Součástí jejího vzniku bylo skupování, výměny a scelování pozemků, bylo třeba uzavřít 2500 smluv. Obora má výměru 537 ha, z toho 322 ha zemědělské půdy, 146 ha lesní půdy, 52 ha vodních ploch a 15 ha ostatních ploch (cesty, zpevněné plochy, hráze atd.). Více >
Obora Obelisk – obora, kde je jelen pátým rokem zlatý

V revírech přátel – Tekov

Myslivost 7/2019, str. 50 Oldřich Koudelka
Počet komentářů: 0
Území mimořádně zajímavého a pestrého regionu je totožné s historickým územím bývalé Tekovské župy a zasahuje do krajů Nitranského, Banskobystrického a částečně i Trenčínského. Největším městem jsou Levice, dále pak Žiar nad Hronom, Nová Baňa, Žarnovica, Kremnica či Želiezovce. Území začíná na rozlehlých, úrodných nížinách jihozápadního Slovenska a končí na úpatí Štiavnických vrchů v početných vinohradech, které této tradiční oblasti dodávají svérázný charakter. Regionem protéká řeka Hron, která do značné míry dotváří specifičnost Tekova, kterému se také někdy říká Dolné Pohronie. Více >
V revírech přátel – Tekov

Rádi uvítáme myslivce v systému obrany státu

Myslivost 7/2019, str. 53 Lubomír Hajný
Počet komentářů: 1
Nabídneme metodickou, odbornou i finanční pomoc V několika denících se v květnu letošního roku objevila zpráva, že Ministerstvo obrany znovu uvažuje o případném zapojení myslivců do obrany republiky. Oslovil jsem proto ministra obrany Mgr. Lubomíra Metnara, aby se pro čtenáře Myslivosti vyjádřil, jaké Ministerstvo obrany připravuje plány. Více >
Rádi uvítáme myslivce v systému obrany státu

Leica Fortis 6 2-12x50i

Myslivost 7/2019, str. 54 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Na letošním veletrhu IWA 2019 v Norimberku představila svoji novou řadu zaměřovacích dalekohledů Fortis také firma Leica. Nová řada má zatím jen dva členy, naháňkový 1–6x24i a nebo univerzální 2–12x50i. Nové Fortisy doplňují a později zřejmě budou postupně nahrazovat stávající Magnusy, které měly podobný rozsah zoomu. Díky laskavosti dovozce zaměřovacích dalekohledů Leica do ČR, firmy Rapier, s.r.o., jsme měli se s jedním z prvních kusů nového typu zaměřovače seznámit podrobněji. Více >
Leica Fortis 6  2-12x50i

Švýcaři kapitulovali před odzbrojovací směrnici EU

Myslivost 7/2019, str. 58 Jaroslav Pekařík
Počet komentářů: 0
Švýcaři kapitulovali před odzbrojovací směrnici EU a v referendu přehlasovali zastánce zbraní I když jsme v tom už zůstali sami, my Češi se nevzdáváme! Mnohasetletá tradice, která mnohokrát zachránila Švýcarsko před nepřáteli, že každý dospělý zdravý muž má doma pušku a střelivo na obranu vlasti (či lov), míří na smetiště švýcarských dějin. Švýcarská přímá demokracie umožňuje švýcarským občanům rozhodovat i v zásadních politických záležitostech na základě výsledků občanského referenda. Ve dnech 18. a 19. května 2019 referendem švýcarští občané jasnou většinou rozhodnuli o zavedení tzv. „zákazové“ směrnice EU o zbraních do švýcarské legislativy. Více >
Švýcaři kapitulovali před odzbrojovací směrnici EU

Zabezpečení loveckých zbraní

Myslivost 7/2019, str. 63 Ing. MAREK PEDERZOLI, Ph.D., M.Sc. (Akademie věd České republiky)
Počet komentářů: 0
Co musíte vědět o uchovávání zbraní a střeliva O tom, že by se myslivci, uživatelé a majitelé zbraní, měli chovat zodpovědně a respektovat zákony a vyhlášky snad není třeba ani chvilku pochybovat. Zbraně prostě k myslivosti patří a je proto třeba splňovat veškeré podmínky a požadavky, nicméně opravdu je to tak vždy? Opravdu jsou všichni myslivci dostatečně znalí a informovaní? Proto jsme připravili sérii článků, ve kterých bychom chtěli čtenáře Myslivosti seznámit se vším, co je třeba vědět k optimálnímu zabezpečení zbraní našich myslivců. Více >
Zabezpečení loveckých zbraní

Musíme prestať pozerať na prírodu ako na zdroj bohatstva a peňazí

Myslivost 7/2019, str. 82 Martin Horálek
Počet komentářů: 0
S Jaroslavem se známe mnoho let. Spojuje nás nejen láska k myslivosti, ale také podobné hodnotové nastavení a vnímání světa. Naše přátelství přetrvává navzdory geografické vzdálenosti i pracovnímu vytížení, utužené společnými zážitky i obyčejným lidským zájmem o rodiny a přátele toho druhého. Ve funkci rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku bude mít zřejmě Jaroslav Demko na myslivost ještě o něco méně času než doposud. Na naše čtenáře si ale prostřednictvím společného rozhovoru přesto čas našel. Více >
Musíme prestať pozerať na prírodu ako na zdroj bohatstva a peňazí
Zpracování dat...