ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Červenec / 2019

Rádi uvítáme myslivce v systému obrany státu

Myslivost 7/2019, str. 53  Lubomír Hajný
Nabídneme metodickou, odbornou i finanční pomoc V několika denících se v květnu letošního roku objevila zpráva, že Ministerstvo obrany znovu uvažuje o případném zapojení myslivců do obrany republiky. Oslovil jsem proto ministra obrany Mgr. Lubomíra Metnara, aby se pro čtenáře Myslivosti vyjádřil, jaké Ministerstvo obrany připravuje plány.

 

Do médií pronikla zpráva, že by se v případě ohrožení republiky do obrany zapojili také myslivci. Můžete návrh rozvést?

 

Aby nedošlo k nedorozumění, musím zdůraznit, že se nejedná o přímé zapojení do obrany republiky, ale o účast spolků v dobrovolné přípravě občanů k obraně státu v míru, mimo institut převzetí výkonu branné povinnosti. Návrh novelizace zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, v souladu s Koncepcí přípravy občanů k obraně státu 2019-2024 předpokládá, že se spolupráce ve zmíněné oblasti zaměří na subjekty zabývající se branně-sportovními a technickými disciplínami využitelnými v krizových situacích.

 

Jak budou myslivci nápomocni při obraně republiky?

 

Předpokládám, že se do systému přípravy obyvatelstva ještě v míru dobrovolně zapojí celá řada spolků a organizací jejichž náplní je například radioamatérství, kynologie, letecké sporty, potápění, řízení vozidel, obsluha ženijní techniky, orientace v terénu, práce s mapou, parašutizmus, modelářství, střelecké sporty, sebeobrana, první pomoc a zdravověda a další činnosti spojené s branností.

 

Jaké zkušenosti chcete u myslivců využít?

 

Z činností, které jsem právě zmínil, lze u myslivců zdůraznit především zkušenosti a znalosti střelby a kynologie. Nezanedbatelná je i orientace v terénu a znalost místního prostředí. Pozitivum případného zapojení mysliveckých spolků do systému dobrovolné přípravy občanů k obraně státu vidím i v jejich silné členské základně pokrývající celé území republiky a ve velmi dobré organizovanosti.

 

Kolika myslivců by se případně týkala pomoc republice?

 

Systém bude otevřený všem subjektům splňujícím podmínky nastavené legislativou a splňujícím kritéria Ministerstva obrany pro zapojení spolků do systému.

 

Zcela určitě ale bude takováto spolupráce vyžadovat vytvoření nějaké formy přípravy zmíněných skupin. Máte připraven nějaký plán školení i vzdělávání případně zapojených myslivců?

 

Systém bude aktivován teprve po nabytí účinnosti zmíněné novely zákona o zajišťování obrany ČR. Ministerstvo obrany poskytne cestou bilaterální spolupráce metodickou pomoc vybraným spolkům, klubům a oddílům. Vojáci nebo civilní odborníci resortu obrany budou moci nabídnout odbornou pomoc v širokém rozsahu svého působení, včetně různých vzdělávacích aktivit pro členy spolupracujících spolků.

 

Rovněž jsem si přečetl, že myslivci by za tuto činnost byli odměněni příspěvkem na činnost?

 

Konkrétní podmínky finanční pomoci jsou nyní upřesňovány. Určitě počítáme s účelovým financováním projektů věnujících se přímo přípravě k obraně státu. Co se týká výše uvažovaného finančního rámce, zmíněná Koncepce přípravy občanů k obraně státu předpokládá po nabytí účinnosti novely zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu Ministerstva obrany ve výši 200 milionů korun ročně. Tyto prostředky budou kromě dotací a příspěvků spolkům využity také na vybudování a provozování celého systému, tedy na jeho personální, materiální a technické zajištění, na úpravy informačního systému a zajištění akreditací a kontrol spolků.

 

Kdy a kde vznikla myšlenka zapojení myslivců do obrany republiky?

 

Nejedná se pouze o zapojení myslivců, ale o systematické využití branných spolků v dobrovolné přípravě občanů k obraně státu. Při tvorbě Koncepce přípravy občanů k obraně státu 2019-2024 bylo konstatováno, že takovýto systém v ČR chybí, a že právní předpisy v plné míře nezohledňují potřeby státu v této oblasti a nevytvářejí ani podmínky pro naplnění práva občanů se do přípravy k obraně státu, a to výhradně mimo výkon branné povinnosti, dobrovolně zapojit.

 

Když na závěr odbočím, pane ministře, jaký je Váš vztah k myslivcům a myslivosti, jak vůbec vnímáte myslivost?

 

Ačkoliv sám nejsem aktivním myslivcem, k myslivosti mám pozitivní vztah, a to především pro záslužnou činnost našich myslivců při ochraně přírody a zvěře. Je to potřebná česká tradice a zvyk a vnímám ji jako neoddělitelnou součást českého kulturního dědictví.

 

Děkuji za rozhovor

připravil Lubomír HAJNÝ


Zpracování dat...