ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Duben / 2019

Srnčí zvěř v honitbě Pravice – Břežany

Myslivost 4/2019, str. 40  Martin Mohelský
Na znojemském okrese, severozápadně od města Hrušovany nad Jevišovkou, se na katastru obcí Pravice a Břežany na ploše 2090 ha rozkládá honitba Pravice – Břežany. Obhospodařuje ji Honební společenstvo Pravice – Břežany, normované stavy jsou 139 ks srnčí zvěře. V její jihovýchodní části, v bezprostřední blízkosti Pravické obory, je malá enkláva, myslivci nazývaná Olšiny. Z prostoru honitby je částečně vydělená státní silnicí Znojmo – Hrušovany nad Jevišovkou, železničním náspem a řekou Jevišovkou, která protkala Olšiny drobnými vodotečemi a mokřinami, což s sebou nese spolu s teplým znojemským klimatem bohatou a pestrou vegetaci s charakterem lužního lesa.
Převažují tu listnaté porosty, složené z většiny olšemi, jasany, akáty, duby, křovinami bezu a jako zvláštnost je tu nezanedbatelný podíl černého ořešáku. Bylinné patro tvoří převážně vlhkomilné rostliny a velmi dobře tu prosperují vysoké traviny, psárky, trojštěty, srhy a všudypřítomné kopřivy. Lesní a přirozené porosty jsou na ploše asi 75 ha. Na malých honech byly až do vegetačního roku 2018 pěstovány pšenice, ječmen a kukuřice, příznivou výjimkou byla absence řepky. Ta byla po dlouhé době vyseta až koncem loňského léta, řádově na pouhých 4 ha.
Celková rozloha 100 ha poskytuje srnčí zvěři pestrou pastvu s dostatečným podílem přirozené, dieteticky přijatelně působící vegetace. Půdy jsou v tomto prostředí průměrně hodnotné, a tak i obsah živin a minerálních látek v bylinách i travinách odpovídá průměrné či obvyklé úrovni.
V Olšinách žije asi 20 ks srnčí zvěře, z toho 4 srnci I. věkové kategorie, 3 srnci II. věkové kategorie a 2 srnci III. věkové kategorie. Kromě zvěře srnčí tu žije zajíc, bažant, bobr evropský a nutrie říční.
Podstatné je, že srnčí zvěř lokalitu Olšiny neopouští a lze ji tedy poměrně dobře monitorovat, přikrmovat a samozřejmě i v případě potřeby přeléčit.
 
Navzdory dobrým podmínkám, alespoň podle lidského pohledu, nebyla zde populace srnčí zvěře během předcházejících let v dobré kondici. Hmotnost zvěřiny byla nízká, po vyvržení obvykle 13 až 15 kg a utváření parůžků nedosahovalo ani zdaleka uspokojivých bodových ohodnocení. Honební společnost, která honitbu obhospodařuje, musela hledat řešení ke zlepšení stavu populace. Příčin bylo několik.
Značným zdravotním znevýhodněním je v tomto prostředí vysoký výskyt střečkovitosti, převážně podkožních střečků, relativně v menší míře nosohltanových. Motolice i přes vlhké prostředí zatím nebyly zjištěny.
Zdravotní stav je prověřován dvakrát až třikrát do roka koprologickým rozborem trusu, sbíraným v okolí krmných míst. Výsledky ukazovaly na dvoukřížkové zatížení populace, většinou obvyklými parazity ze skupiny malé plicnivky, aniž by toto onemocnění mělo na zvěř zásadní vliv. Na Znojemsku a Vranovsku se silně objevuje infekce papilomatózy, nicméně v honitbě Pravice – Břežany se vyskytuje na úrovni do 5 % a napadené kusy jsou likvidovány sanitárním odstřelem.
Dalším silně negativním faktorem je civilizační ruch. Město Hrušovany nad Jevišovkou má asi 3500 obyvatel a od „srnčí enklávy“ je vzdáleno jen 2 km, v bezprostřední blízkosti je malá obec Pravice.
Znojemsko s vyhlášenými vinnými sklepy je turisticky velmi atraktivní oblast, k tomu patří přívětivé klima a bohatá i specifická vegetace. V okolí je několik oblíbených cyklostezek s velikým provozem. I v samotné honitbě je velký pohyb turistů i lidí na malých vycházkách, často s volně pobíhajícími psy. Také soudobý nešvar – motorové čtyřkolky je tu častý, protože terén s drobnými nerovnostmi a převážně řídkým zakmeněním lesa skýtá jejich majitelům atraktivní zážitky. Totéž platí o jednostopých vozidlech.
Rušení pastevních cyklů i stálý neklid zvěře způsobuje významnou energetickou ztrátu i stresové zatížení, což se navzájem silně prohlubuje. Neklid a civilizační ruchy jednoznačně znamenají zhoršení příjmu a využití přirozených objemných krmiv i polních plodin.
Provozovatelé honitby proto hledali možnosti ke zlepšení stavu. Prvním řešením bylo vybudování krmných zařízení na místech s nejmenším ruchem a přikrmování objemnými krmivy. Zakládání sena se ale během dvou krmných sezon neosvědčilo a připomnělo starou zkušenost, že seno skutečně nebývá pro srnčí zvěř vyhledávaným objemným příkrmem. Ani cukrovka nedošla u srnčí obliby.
 
Z věcné úvahy plyne, že znevýhodnění plynoucí z nedostatku či nedostatečného příjmu objemu lze částečně snížit kvalitními doplňkovými směsmi. Zejména srnčí zvěř (okusovači) se subtilním trávicím traktem má přirozenou schopnost využít krmiva s vyšší koncentrací živin lépe než zvěř, kterou řadíme mezi spásače či potravní oportunisty, tedy mufloni, jeleni a daňci.
V rozporu s obvyklou tradicí volných honiteb a neochotou přikrmovat volně se pohybující zvěř se provozovatelé honitby rozhodli v na podzim roku 2016 začít v Olšinách přikrmovat. Nikoliv formálně a občas, ale skutečně intenzivně a kvalitní doplňkovou směsí, sestavenou na míru právě pro enklávu Olšiny. V této situaci se Ing. Karel Sekula, který provozuje sousední oboru a je rovněž mysliveckým hospodářem honitby Pravice – Břežany, rozhodl poskytnout lokalitě Olšiny pro zlepšení stavu srnčí zvěře velkorysou finanční injekci. To umožnilo přistoupit k výživě srnců v Olšinách na skutečně vysoké a zároveň reálné úrovni.
 
Specifický trávicí trakt srnčí zvěře je uzpůsoben k příjmu malého množství krmiva s vysokou koncentrací živin, a proto dává přednost chuťově výrazným, až atraktivním složkám krmiva. To neplyne z nějaké mlsnosti, jak předpokládají antropomorfizující mudrlanti, ale z přirozené potřeby srnčí zvěře, která je vybavena relativně málo objemným trávicím traktem, a tedy i menší schopnosti využívat enzymatické činnosti mikroflóry předžaludků k rozkladu krmiv s nízkou využitelností živin.
Vlákninu srnci jako všichni přežvýkavci vyžadují, ale s nižším podílem ligninu, tedy méně zdřevnatělou či „starou,“ než je tomu u jiných druhů jelenovitých. Srnec je po této stránce pravým opakem muflona. A také jemná stavba kosterního aparátu znamená menší rezervy v minerálních látkách.
To je důvod, proč srnčí tak dobře reaguje na kvalitní příkrmy, zejména minerální složky, včetně rychlého a účinného zlepšení bodové hodnoty trofeje. Citlivost a jemné utváření trávicího traktu srnčí zvěře vyžaduje v příkrmech, hlavně v doplňkových krmných směsích, podíl jemné vlákniny jako zdroj energie a podporu střevní resorpce živin. Stejně tak sofistikovaně zpracovanou obdobu vlákniny silně lignifikované, která napomáhá posunu tráveniny a zároveň vytváří substrát umožňující hospodařit s vodou během celého trávicího procesu.
V tomto smyslu se nejedná se o prázdné teoretické úvahy, ale nutnost plně se podávanými krmivy přizpůsobit fyziologickému utváření trávicího traktu srnců. Ostatně, co víc svědčí o této skutečnosti, než velká obliba letniny, včas sklizené a dobře usušené i uložené.
Typickým zdrojem jemné vlákniny jsou v přirozené výživě srnců bobule a plody s vysokým podílem peptidů a hemicelulózy. Mohou to být jeřabiny či bezinky, ale také pupeny a mladé letorosty. V doplňkových krmných směsích se k tomuto účelu využívají cukrovarské řízky a rozumné procento pšeničných otrub, sušené jablečné výlisky nebo jiné speciální komponenty. Mohou to být třeba sušené lusky rohovníku obecného, nazývaného také karob či svatojánský chléb.
O bílkovinných složkách platí totéž. Má-li se vylepšit bílkovinná bilance srnčí zvěře, zejména v době parožení, růstu, posledního stádia březosti či laktace, musí zvěř přijímat dostatek kvalitních bílkovin. U přežvýkavců jsme zvyklí na fyziologickou skutečnost, že zdrojem bílkovin s plnohodnotným spektrem esenciálních aminokyselin je hmota mikroflóry, tedy nikoliv pouhá obdoba živočišné bílkoviny, ale skutečně jedinečná, vysoce stravitelná a dieteticky bezproblémová bílkovina. A právě v této okolnosti je skryta zvláštnost a náročnost srnčí zvěře.
Předpokladem plné funkčnosti předžaludků je častá, pravidelná a dostatečná pastva a podmínkou příjem živinově bohatých, dieteticky přiměřených a zdravotně bezproblémových krmiv.
Komponenty doplňkové směsi musí být voleny s ohledem na optimální využitelnost, což platí u energetické i bílkovinné složky. Na tomto principu byla sestavena kvalitní receptura doplňkové krmné směsi s vysokou hodnotou v obsahu bílkovin, energie i minerálních látek včetně významného podílu dieteticky velmi příznivě působících doplňků.
Do směsi byl také doplněn vyvazovač mykotoxinů a komponent s vysokou schopností stabilizovat pH bachoru. Příjem zlepšovaly dobře osvědčené chuťové i pachové atraktanty.
V Olšinách jsou k dispozici tři krmná místa a několik slanisek. Napájení zvěře je vyřešeno protékající Jevišovkou a přípojným Mackovickým potokem.
 
Směs obsahovala v 1 kg 187 g celkových N-látek, 94 g vlákniny, 13,5 g vápníku, 9,5 g fosforu, 3,7 g hořčíku a 3,2 g sodíku. Dále asi 16 000 m.j. A vitaminu, 4800 m.j. vitaminu D3, 98 mg vitaminu E (z toho asi 2/3 z v přirozené a vysoce využitelné formě pšeničných a kukuřičných klíčků, 152 mg Mn, 150 mg Zn a 0,5 mg selenu.
Složení krmné směsi vychází z fyziologických potřeb zvěře a správné odborné praxe výživy a krmení. Použité komponenty (sójový a slunečnicový extrahovaný šrot, sladový květ, pšeničné otruby, obilné klíčky včetně minerálních látek a vitaminů) jsou běžnými komponenty, přírodní produkty bez nepřirozených vlivů na organizmus a takto jsou nezávadnými články potravního řetězce člověka jako vrcholného konzumenta.
 
S příkrmem se začalo v prosinci 2016. Od počátku byla do žlabů zakládána krmná směs v kombinaci s asi 1/3 zrna kukuřice a zlomkového ječmene, s doplňováním jednou až dvakrát týdně.
Ke krmnému režimu patřilo vymetání i důkladné čištění žlabů a sledování zvěře fotopastmi.
S počátkem vegetace, která na Znojemsku přichází velmi brzo, nebylo zjištěno ubývání zájmu o příkrmy. Protože mladý přirozený porost i ozimy má v počátcích vegetace vysoký obsah bílkovin i významnou biologickou hodnotu, byla postupně dávka doplňkové krmné směsi snižována a částečně nahrazována směsí ječmene a kukuřice na úroveň zhruba 75 % a 25 % krmné směsi.
Příjem doplňkového krmiva srnčí zvěří dále trval i s nástupem plné vegetace. Aby byl zachován příznivý krmný režim, tedy kompenzace vysoké bílkovinné hodnoty mladého porostu, bylo toto dávkování ponecháno až do konce léta a dále i během podzimu.
I během celého letního období byl příkrm pravidelně a spolehlivě přijímán.
Od poloviny října, kdy už přírodní porosty ztrácejí na biologické i živinové hodnotě, se dávkování postupně vracelo k původní převaze doplňkové směsi bez zásadní změny receptury.
 
3.jpegPo prvním zimním období přikrmování bylo možné konstatovat spolehlivý i dlouhodobý návyk zvěře na krmná místa. Skutečnost, že zvěř přijímala v nezmenšené míře směs obilovin a granulované krmné směsi i při dostatečné pastvě v jejím dostatečně úživném prostředí naznačuje, že obvykle uváděná nemožnost přikrmovat srnčí zvěř přes letní období není zdaleka tak absolutní pravdou, jak se vždy uvádí.
Z širšího pohledu na dietetiku a návyk zvířat na pevný krmný režim si tuto situaci lze vysvětlit jako zcela přirozenou souvislost. Živočišný organizmus je vybaven mechanizmy, které regulují příjem potravy po stránce mechanického nasycení a do určité míry i potřeby živin. Obecně však platí, ať u zvěře či domestikovaných zvířat, že jedinec i skupina dá vždy přednost krmivu chutnějšímu a lépe dosažitelnému před krmivem, které organolepticky vyhodnotí jako méně příznivé, byť dieteticky a zdravotně bezproblémové.
Tento výběr je v rozporu s našimi představami o instinktech či zkušenostech zvěře zcela bez návaznosti na dietetické nebo zdravotní následky. V zootechnickém pojetí je takovou sebezničující nezbednicí dojnice, která pracně vybírá jadrný podíl z nedostatečně zamíchané směsné krmné dávky, o koních či kozách se raději vůbec nezmiňovat. Zákonitým následkem jsou acidózy nebo akutní nadmutí, u koní bolestivé koliky.
Žádného myslivce asi nepřekvapí, že srnčí zvěř dá přednost šťavnaté řepce se sladkou příchutí před sebejemnějším senem (byť seno skutečně není pro srnce zrovna to „pravé ořechové“) z krmných zařízení rozmístěných kolem honu řepky.
 
Po první zimě nebylo možné dělat jakékoliv spolehlivé závěry, plně postačoval fakt, že se podařilo vytvořit perspektivní krmný režim. Už během léta se kondice zvěře zlepšila, hmotnost ulovené zvěře šla o 3 až 4 kg nahoru.
Koncem podzimu 2017 byla opět zkrmována směs s uvedenými výživnými hodnotami a ve stejném poměru s obilovinami. Příjem byl nadále stálý a spolehlivý a s počátkem vegetace srnci přijímali doplňková krmiva dál, opět až do pozdního podzimu.
Před zimou roku 2018 už bylo možno jednoznačně usuzovat na zlepšení kondice i živé hmotnosti. A to navzdory stejným, či spíše zhoršujícím se ruchům v prostředí.
 
Po třech letech přikrmování je možno posoudit současný stav. Srnčí zvěř je věrná svým krmelcům, navštěvuje je 2x až 3x denně. Díky fotopastem má chovatel neustále přehled o zdravotním stavu, vývoji parožení a v neposlední řadě i estetický zážitek v podobě krásných fotografií hravých srnčat, srn kojících srnčata, opatrných srnců s alabastrovým parožím v lýku či probouzející se přírodě a její západy a východy slunce. Nebo jen prostou radost, že zvěři chutná a je v kondici.
V současné době dosahuje hmotnost trofejí srnců III. věkové kategorie 450 až 600 g, bodové hodnocení je na úrovni stříbrné medaile. Hmotnost ulovené zvěře po vývrhu II. věk kategorie je nyní 16 až 18 kg a III. věkové kategorie 20 až 22 kg.
 
Myslivec je chovatelem, byť ve volnějším smyslu, než tomu je u hospodářských a domácích zvířat. Prioritou je pro něj zdraví zvěře, kvalita trofeje i zvěřiny. Potěší jej pohled na živý temperament zvířete, hustou a nezježenou srst a zajímá jej hodnota potenciální potraviny v podobě kvalitní zvěřiny.
Přikrmování srnčí zvěře v Olšinách nebylo mysliveckým experimentem či krmivářským pokusem. Zimní přikrmování bylo provedeno za netypicky příznivých finančních podmínek, které umožnily sestavení krmné směsi rovněž netypicky vysoké kvality. Pokračování v jarním a letním přikrmování srnčí zvěře bylo inspirováno i zdůvodněno zažitou praxí v sousední Pravické oboře, kde je zvěř (daňci, mufloni a jeleni Dybowského) přikrmována po celý rok. I zde je snaha o maximální kvalitu krmných směsí. Složení doplňkových směsí odpovídá podmínkám obory, ročnímu období a reprodukčnímu cyklu zvěře. Na výsledcích v Pravické oboře v bodové hodnotě trofejí i hmotnosti zvěře se kromě kvality příkrmů podílí ale i řada chovatelských opatření i velmi dobrá úživnost prostředí. Přenesení těchto zkušeností i záměrů do části honitby, kde je pohyb zvěře částečně vymezen, tedy má logické zdůvodnění.
 
Je ale faktem, že přikrmování srnčí zvěře v dostatečně úživném prostředí jde proti logice přírody a řada myslivců je oprávněně zamítá. Uvažme však věcně a střízlivě: honiteb s pestrými zdroji přirozených krmiv pro srnčí, včetně specifického nároku na vyšší koncentraci živin i minerálních látek, než vyžaduji potravní oportunisté či dokonce spásači, je u nás nejen málo, ale rychle jich ubývá. Jedním z důvodů je státem podporované velkoplošné a přespříliš intenzivní zemědělství. Civilizačních ruchů bude přibývat stále vyšší měrou.
Dalším smutným zamyšlením je úvaha o ryze úředním, snad zčásti politicky vedeným přístupem státních orgánů, které nedokáží regulovat přiměřenou dotační tendenci rostlinné výroby směrem ke zdravé krajině s pestrým zastoupením zemědělských plodin i lesních porostů.
 
Otazník stojí také nad konáním státní veterinární správy, neboť dvouleté omezení antiparazitárních zásahů znemožnilo často potřebné přeléčení zvěře. V obvyklém období února roku 2018 byly výjimky ze zákazu povolení medikace krmiv udělovány volným honitbám jen vzácně a velmi omezeně i do obor, což s největší pravděpodobností přispělo ke zhoršení výskytu parazitů ve většině honiteb v ČR.
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat přeléčení zvěře v oblastech vysokého výskytu střečků. Legislativou načasované přeléčení znamená likvidaci larev střečků až v době, kdy jsou už značně vyspělé a způsobují zvěři nemalé útrapy.
Rozporem souvisejícím s obvyklým povoleným termínem antiparazitárního zákroku je také skutečnost, že larvy podkožních střečků se dostávají asi v únoru do blízkosti páteřního kanálu. Po úhynu způsobeném léčivou látkou vzniká v místě opouzdření hnisavá hlíza (absces). Pokud zánět postihne míchu, vzniká částečné nebo úplné ochrnutí (paréza) pánevních končetin. Toto riziko se týká hlavně jelení zvěře.
Dospělec střečka je schopen přelétávat vzdálenost až 10 km. Povolení provést léčebný zákrok, má-li být skutečně účinný, má být tedy pojato plošně v celé zatížené oblasti a nikoliv pouze administrativním či formálním naplněním zákonného postupu bez ohledu na biologii a vývoj střečků a následně na utrpení zvěře. Vývoj této legislativy musí být veden skutečně odbornou cestou, nikoliv omezený na spíše formální provedení a nic neříkající monitoring výskytu parazitů.
 
Zvídaví, finančně i odborně zdatní chovatelé zvedají laťku nároků na chov i jeho výsledků vysoko nad obvyklou úroveň. Nebývá to vždy pochopeno a zvýšená úroveň podmínek chovu je jen málokdy majiteli domácích či hospodářských zvířat nebo zvěře v oborách a volných honitbách po jejich příkladu realizována. Brání tomu pohodlnost, lpění na nezdůvodnitelných tradicích, komplikace kolektivního rozhodování i nedostatek prostředků či neochota investovat je právě do účinné formy příkrmů.
 
Vraťme se k otázce v záhlaví příspěvku. Tříleté období přikrmování srnčí zvěře v honitbě Pravice – Břežany dostatečně jasně ukazuje, že kvalifikované přikrmování srnčí zvěře může pomoci zlepšit stav populace i ve zdánlivě dobrých podmínkách. Vždy je na místě úvaha o skutečném vlivu prostředí na zvěř. Správné vyhodnocení jeho působení musí být reálné a brát v úvahu nejen kladné vlivy, ale postihnout zejména záporné stránky, kterými jsou monodiety vyplývající z typu zemědělské výroby, zdravotní problematika i civilizační zatížení prostředí.
Příkrmy nejsou přírodním a přirozeným řešením, jsou ale řešením nutným v situaci, kdy prostředí života zvěře neodpovídá přirozeným a přírodním podmínkám, ve kterých se zvěř po miliony let vyvíjela a žila bez působení člověka.
 
Na závěr děkuji panu Ing. Karlu Sekulovi za dlouhodobou podnětnou i kolegiální spolupráci.
Ing. Martin MOHELSKÝ

Zpracování dat...