ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Leden / 2019

Obora Rovná

Myslivost 1/2019, str. 59  Martin Mohelský
Obora Rovná leží na Blanensku, nad obcí Lhota Rapotina. Název Rovná zájemce o návštěvu nebo lov uvádí v hluboký omyl. Terén obory je velmi členitý se značným převýšením. Nejníže položená část u vjezdu je v nadmořské výšce 350 m, nejvyšší bod je vrchol Rovná s výškou 456 m n. m. Prostředí je příjemné a přirozené, návštěvník se po krátkém pobytu cítí spíše na podhorské lokalitě než na začínající Drahanské vrchovině. Rozloha 160 ha spojuje lesní porosty a pečlivě obhospodařované louky se stržemi a krátkými náročnými výstupy. V oboře jsou čtyři menší rybníky s celkovou rozlohou asi 1 ha. Přístup veřejnosti do obory je umožněn po vyznačených cestách.
 
Obora má svou historii
 
Původní obora patřila od roku 1733 do roku 1860 rodině Ditrichštejnů, majitelům nedalekého města Boskovice. V roce 1833 nechali v empírovém slohu postavit lovecký zámeček, dnes cennou kulturní a umělecko-historickou památku. Po roce 1860 původní obora zanikla a zámeček sloužil jako hájovna.
Po zestátnění v padesátých letech minulého staletí lokalitu obhospodařovaly Jihomoravské státní lesy, lesní závod Rájec-Jestřebí. Navrácena byla v roce 1993 poslednímu majiteli rodině Mensdorff-Pouilly, což byla jedna z prvních restitucí u nás. Na tradici oborního chovu navázal Jan Vladík v roce 2014.
 
Lovecký zámeček
 
Po získání statutu obory došlo i na rekonstrukci zámečku do současné podoby. Exteriérem i vnitřním uspořádání je perlou lovecké architektury.
 
Přírodní podmínky
 
Geologický podklad tvoří převážně brněnská vyvřelina složená ze žulosyenitu, který se těží v blízkém lomu na silniční kámen. Na formování podloží se podílely změny charakteristické pro útvar Boskovické brázdy. Moře a mořské záplavy zanechaly v údolí mohutné vrstvy náplav. Po ústupu moře začala řeka Svitava formovat údolí, v kterém se rozkládá obec Lhota Rapotina a nejníže položená část obory.
S oborou sousedí chráněná přírodní památka Lebeďák se zakrslou bučinou a charakteristickou teplomilnou květenou, chráněnými přirozenými společenstvími teplomilných zakrslých doubrav a skalních lad.
Půda v oboře je převážně silně kamenitá (kambizem), s nízkou úrodnou vrstvou. Půdní podmínky vyhovují lesnímu hospodaření a i přirozeným keřovým i bylinným patrům. Louky poskytují dostatečný výnos, jsou ale ovlivněny současným suchým klimatem.
Klima je v oblasti mírně teplé, výrazně ale ovlivněné výškovou polohou. Dlouhodobý průměr srážek je 550 mm, průměrné teploty 2 oC, v červenci 18 oC. Tyto hodnoty ale zcela neodpovídají současnému vývoji klimatu.
 
Porosty
 
Celkem 99 ha tvoří ve většině smrkové porosty a nezbývá než se opakovat – i zde je nutno provést razantní odtěžení kvůli kůrovcové kalamitě. Listnaté porosty jsou zastoupeny zhruba ze 12 %, z toho převážnou většinu duby a buky. Přirozený ráz zalesnění doplňují malé míře jírovce habry, břízy, třesně, jeřabiny, v okolí rybníků a níže položené části jilmy, jasany, osiky, vrby a olše.
Louky zaujímají celkovou plochu asi 60 ha, převažují na nich vyšší druhy trav s nízkým, přirozeným podílem jetelovin. V letech s obvyklým srážkovým i vegetačním průběhem jsou v porostu částečně ponechány pastevní pásy, většina je posečena na seno. Zásoby sena jsou doplňovány i z ploch mimo oboru. Součástí péče je jarní smykování a podle potřeby mulčování. Na kraji luk jsou vysázeny plodonosné stromy. Kromě luk jsou v jižní části obory políčka pro zvěř, jejich plocha je v současné době 7 ha. Obvyklými krmnými plodinami jsou slunečnice obiloviny, převážně oves a kukuřice.
Porosty jsou zkrmovány v živinově příznivých fenofázích, oves po vymetání, kukuřice v mléčné zralosti.
V oboře jsou ve velké míře vysazeny a stále doplňovány plodonosné stromy. Kromě dubů, buků, kaštanů (jírovců) jsou vysazovány také tradiční odrůdy jabloní. Solitéry i pásové výsadby jsou před ohryzem chráněny dřevěnými oplůtky.
Křovinné porosty doplňují na podzim a počátkem zimy potravu ptáků.
 
Celková rozloha rybníků je 1 ha. Jsou zarybněny kapry, tolstolobiky, amury, candáty a štikami. Každý z nich má specifickou osádku. Majitel do rybníků pravidelně nakupuje lovné ryby i drobné „plevelné“ druhy jako potravu predátorů.
 
Technická zařízení
 
Oplocení obory je provedeno pletivem uzlového typu, výška 200 cm na betonových sloupcích. Krmná místa jsou provedena jako dvě základní dřevěná krmeliště. V oboře je vybudováno osm betonových napajedel, plněných z podzemních zdrojů čerpadly s pohonem na sluneční konektory. K napájení slouží i zmíněné rybníky. Cesty v oboře jsou udržovány jako zpevněné, i úseky s větším stoupáním jsou dobře sjízdné.
 
Příkrmy zvěře
 
Na loukách, kde je zvěř navyklá na pravidelnou pastvu, jsou umístěna další krmná zařízení, dvacet bytelných dřevěných žlabů.
Příkrmy jsou doplňovány podle potřeb zvěře a ročního období. Základ doplňovaného objemu jsou senáže z vlastní produkce, kromě toho seno a řepa. Na vlastním technologickém zařízení je zhotovována doplňková krmná směs, pozůstávající z mačkaného obilí, bílkovinných extrahovaných šrotů, mlýnských a minerálních doplňků. Receptura se řídí potřebami zvěře podle ročního období, velký důraz je kladen na minerální a vitaminové přísady. Objemná krmiva i tato směs je péčí oborníka denně či obden doplňována.
Plodonosné stromy produkují na podzim velmi bohaté příkrmy a v tuto dobu zvěří plně postačují spadaná jablka i žaludy.
 
Struktura zvěře podle chovné a trofejní hodnoty, stavy zvěře, věkové kategorie
 
Obora je zaměřena na chov muflonů a daňků. Vzhledem k době existence obory je chov zvěře v plném rozvoji, zaměřený na reprodukci a celkové zkvalitnění populace. Přírodní podmínky a klid, dobrá přirozená úživnost obory včetně kvalifikovaného přikrmování jsou zárukou nejen přiměřeného zvyšování stavů, ale i kvality zvěře.
Mufloní zvěř pochází z obory Černý kopec Karla Zatloukala v Nýznerově a z Vojenských lesů a statků, divize Mimoň. Původně bylo nakoupeno 25 ks, normované stavy jsou v současné době 56 ks a dosáhly úrovně cílových stavů. Věkové rozdělení: v I. věkové kategorii 8 ks, ve II. věkové kategorii 8 ks a ve III. věkové kategorii 6 ks. Muflonek celkem 22 ks a 12 muflončat. Poměr pohlaví je 1 : 1, koeficient přírůstku 0,9.
Daňčí zvěř pochází z Maďarska, bylo nakoupeno 20 ks. I u daňčí zvěře jsou již normované stavy na úrovni stavů cílových. Věkové rozdělení: v I. věkové kategorii je 8 ks, ve II. věkové kategorii 7 ks a ve III. věkové kategorii 10 ks. Očekávaný přírůstek je u mufloní zvěře 20 ks, u daňčí zvěře 18 ks. Plán lovu je v souladu s přírůstkem.
Trofejní hodnota zvěře dosahuje solidních výsledků, a to i vzhledem ke krátké době existence chovu v oboře. U daňčí zvěře bylo dosaženo 216 bodů CIC, u muflonů 237 bodů CIC. Obvyklá hmotnost ulovených daňků bývá po vývrhu 70 kg, muflonů 35 kg.
Zvěř v oboře netrpí střečkovitostí ani motolicemi. Dobrý výživný stav a přirozená imunita je výsledkem dobré výživy a celkové péče.
 
Různorodý a hlavně výškově velmi členitý terén obory vytváří pro zvěř množství úkrytů a málo přehledných míst. Daňčí zvěř je ostražitá a zejména mufloni dbají své druhové pověsti a jsou velmi plaší a ostražití. Lovecký host má možnost lovit z osmi kazatelen a osmi sedaček, umístěných na loukách nebo přehledných místech.
Lov šouláním bývá prováděn na podzim během dne, v hodinách podle přání hosta. Vzhledem k členitosti terénu a převýšení je třeba počítat přinejmenším se střední fyzickou náročností. Hosty doprovází obvykle majitel, oborník nebo hospodář.
Poplatky hostů jsou stanovovány po dohodě s majitelem, v duchu obvyklých relací hodnoty zvěře a s přihlédnutím k hodnotě konkrétního kusu.
Veškeré potřebné zázemí pro hosty poskytuje lovecký zámeček s kapacitou 5 až 10 ubytovaných hostů. Po lovu přijde vhod vynikající kuchyně a posezení v zámeckém sklípku s bohatou vinotékou vín širokého spektra odrůd a chutí doplněné sbírkou ovocných destilátů.
 
Obora Rovná svými přírodními podmínkami odpovídá krajinnému typu blízké Drahanské vrchoviny. Chovaná zvěř má dobrý genofond a přírodní podmínky s pozornou i odbornou péčí jsou zárukou zvyšování její chovatelské a trofejní hodnoty i dobrého zdravotního stavu.
 
Martin MOHELSKÝ
Zpracování dat...