ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Listopad / 2019

81. ročník Memoriálu Karla Podhajského

Myslivost 11/2019, str. 42  Eva Illová, Josef Drmota
4. až 6. října 2019 - Jaroměřice nad Rokytnou Memoriál Karla Podhajského, vrcholná soutěž ohařů s mezinárodní účastí, je tradičně hodnocen jako největší akce celé kynologické sezóny. Organizací 81. ročníku byl pověřen Okresní myslivecký spolek ČMMJ Třebíč, který jako místo konání zvolil důstojné kulisy města a barokního zámku Jaroměřice nad Rokytnou. Záštitu nad akcí převzali ministr zemědělství Ing. Karel Toman, CSc., hejtman kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek a starosta Jaroměřic Ing. Karel Müller.

Jako logistické, ubytovací a stravovací zázemí byl pro účastníky memoriálu vybrán Hotel Opera, kde se konalo již páteční losování.

Této oficiální části předcházela troubená a zpívaná svatohubertská mše pod širým nebem. Zámecký park vytvořil odpovídající atmosféru a potěšitelný byl zájem široké veřejnosti, když se zde, nehledě na chladnější počasí, sešlo několik stovek věřících i ostatních návštěvníků. Mši svatou doprovodili trubači pod vedením Ing. Ketnera a smíšený pěvecký sbor Florián ze Želetavy.

 

Sobotní ráno přivítalo účastníky zamračenou oblohou a dešťovými přeprškami, které vydržely po většinu prvního dne. Ani tato skutečnost neodradila početnou koronu, která se sešla již ráno u Hotelu Opera ke slavnostnímu průvodu městem. Prapor ČMMJ, kočáry s koňským spřežením, sokolníci, trubači i dechová hudba na náměstí doprovodily účastníky soutěže do zámeckého parku ke slavnostnímu nástupu a představení.

Zahájení memoriálu se ujal Ing. Tomáš Sedláček, předseda OMS ČMMJ Třebíč a ředitel memoriálu. Po něm se svými proslovy a přáním úspěchů směrem k soutěžícím vystoupil zástupce Ministerstva zemědělství Ing. Martin Žižka, za kraj Vysočina Mgr. Pavel Pacal, starosta Jaroměřic Ing. Karel Müller, předseda ČMKU MVDr. Lubomír Široký a předseda Kynologické komise ČMMJ Josef Novák. Po nich se slova ujal vrchní rozhodčí Mgr. Oldřich Blecha, který představil jednotlivé nominované psy a jejich vůdce. Ceremoniál doprovodili hudební kulisou Babylónští trubači.

 

Ze zámeckého parku se účastníci, rozhodčí i korona rozjeli do honiteb. Zhodnocení vlastního průběhu soutěže se coby zasvěcená osoba ujala členka sboru rozhodčích, Mgr. Eva Illová.

 

Memoriálem Karla Podhajského očima rozhodčí

 

Účast na Memoriálu Karla Podhajského představuje pro vůdce a jeho ohaře dlouhou cestu. Nejprve musí uspět na všestranných zkouškách a podle dosažených bodů se kvalifikovat mezi 36 nejúspěšnějších psů z celé ČR. Další rok musí být nominován na Memoriál Richarda Knolla a uspět do první desítky. Pokud jsou uvedené podmínky splněny, může se vůdce a jeho pes zúčastnit Memoriálu Karla Podhajského.

Už jen pro náročnost kvalifikace je pro většinu účastníků čest na této vrcholné mezinárodní akci startovat. Předpokládám, že většina účastníků je při memoriálu naplněna očekáváním a vnitřní nervozitou, i když se snaží si tyto pocity nepřipouštět. Prestiž akce tak zvyšuje požadavky na její organizátory, kteří musí připravit ty nejlepší soutěžní podmínky, ale také kvalitní zázemí akce aby se každý účastník cítil dobře.

Memoriál Karla Podhajského vyžaduje pro práci ohařů zajištění vhodných terénů, a to jak na polní, vodní, ale i na lesní disciplíny. Z mého pohledu je na výběr a zajištění nejnáročnější prostor pro práci na poli, zejména na velkém poli. Každý, kdo byl někdy v roli pořadatele, jistě přisvědčí, že v době konání akce, zejména prestižního memoriálu, není snadné zajistit „vysněný“ polní porost, který by splňoval všechny kritéria ke spokojenosti vůdců i rozhodčích.

Pro letošní Memoriál Karla Podhajského byla pro vůdce i koronu přijatelná i vzdálenost mezi pracovišti, když z centra v Jaroměřicích nad Rokytnou bylo pracoviště vzdáleno přibližně 13 km. Polní a vodní práce měly „centrum“ v katastru obce Ostašov, odkud byla vzdálenost na jednotlivá pracoviště několik set metrů.

„Centrum“ pro lesní práce bylo na Hájovně Kyničky, v katastru obce Hostin a vzdálenost na jednotlivá pracoviště činila opět několik set metrů. V obou zmíněných centrech měli vůdci, korona a pomocný personál zajištěno zázemí pro odpočinek, občerstvení, ale i pro popovídání si s kamarády, kolegy a přihlížející koronu návštěvníků.

 

Tak jako každý rok převažovala účast německých krátkosrstých ohařů v počtu 13, následoval německý drsnosrstý ohař se 4 účastníky, naše národní plemeno český fousek bylo zastoupeno 2 startujícími a nastoupil také jeden výmarský ohař krátkosrstý. Co se týče účasti v rámci států byla Česká republika zastoupena 13 vůdci, Slovenská republika v počtu 5 vůdců a 2 vůdci byli z Německa.

 

Osmnáctičlenný česko-slovenský sbor rozhodčích posuzoval práci na poli, ve vodě i v lese. V čele stál a na vše bedlivě dohlížel hlavní organizátor a vrchní rozhodčí v jedné osobě Mgr. Oldřich Blecha.

Rozhodčí na velkém poli: Miloš Nováček (OMS Třebíč), Vladimír Semerád (OMS Žďár nad Sázavou) a Jozef Ruchovanský (SK); rozhodčí na malém poli: Jan Nastoupil (OMS Olomouc) a Josef Vrbka (OMS Třebíč); rozhodčí na vodě: Drahomír Bambula (OMS Třebíč), Josef Dědouch (OMS Pelhřimov) a Marián Korič (SK); rozhodčí na lení práci - barvy: Martin Petr (OMS Žďár nad Sázavou), Robert Nerád (OMS Třebíč), David Trnka (OMS Brno-město), Jan Toman (OMS Prostějov) a MVDr. Luboš Šlapanský (OMS Brno-venkov); rozhodčí na lesní práci - vlečky: Miloš Knotek (OMS Třebíč) a Miloslav Zelinka (OMS Znojmo); rozhodčí na lesní práci - drobné disciplíny: Mgr. Eva Illová (OMS Třebíč) a Jaromír Šmídek (OMS Brno-město).

 

Od zahájení, přes slavnostní nástup až po ukončení memoriál doprovázeli trubači, neodmyslitelná součást mysliveckých kynologických akcí. Trubači díky zajištění organizátorů byli na všech pracovištích a vždy po skončení práce odměnili vůdce i koronu troubením, které posilovalo krásnou a slavnostní atmosféru akce.

 

Myslivecké sdružení Klučov se sídlem v Ostašově poskytlo terény na polní práce, které probíhaly v porostu vojtěšky, trvalých travních porostů, řepky a na strništi s podrůstkem po sklizni. Terén byl přehledný a dostatečně prostorný. Každá skupina měla svůj prostor pro práci, díky čemuž se nestalo, že by do přiděleného terénu vstoupil startující po jiném účastníku.

V poli bylo dostatečné množství vyspělé zvěře, buď divoké, ale i mysliveckým způsobem vypuštěné. Každý pes měl proto možnost hned při společném honu „dojít do zvěře“, a tak předvést práci ohaře, pro kterou je toto plemeno šlechtěno a využíváno v myslivecké praxi. Velké pole je „královskou disciplínou ohařů“, a proto bývá také v zájmu korony, jako tomu bylo i na tomto memoriálu.

Terén pro disciplíny „malého pole“ byl strniště s podrůstkem po sklizni, což vyhovovalo jednotlivým disciplínám. Polní práce s přítomností většího množství zvěře byly hodnoceny velice kladně, do II. a III. ceny posunul několik psů klid před zvěří pernatou. Stalo se, že na společném honu v jeden okamžik „pracovali a dopracovávali zvěř“ třeba hned tři psi najednou, a tím mohli strhnout pozornost jiných psů. Možná i lovecká vášeň psa mohla být příčinou některé penalizace, kdy pach zvěře mohl psa táhnout kupředu se snahou zvěř najít.

 

Vodní práce se odehrávaly na rybníku Panenka majitele Jana Řezníčka v katastru obce Ostašov. Vodní plocha byla dostatečně prostorná, jak do hloubky, tak do šířky. Některé psy překvapily strmější břehy a některým to naopak nevadilo vůbec a se situací se dobře popasovali. Rákos byl podmáčený, dostatečně prostorný a zazvěřený divokou populací kachen.

Výkony psů na vodě byly převážně výborné, snížená známka, která některé vůdce posunula do II. a III. cen byla způsobena již zmiňovaným příkrým břehem, nebo chladným a deštivým počasím. Převažovalo však výborné hodnocení.

Terény pro polní a vodní práce byly vzdálenostně několik set metrů od sebe, pro koronu a vůdce tedy velmi komfortní i díky přehlednému rovinatému terénu. To, co ovlivnilo výsledky některých psů, mohlo být množství zvěře, sobotní deštivé počasí, jejich únava anebo prostě jen neměli „svůj den“.

 

Lesní práce začínaly na Hájovně Kyničky, kde probíhala první společná disciplína přinášení lišky přes překážku a chování na stanovišti. Ohrádka byla skvěle umístněná na kraji louky a sbor rozhodčích i mnohopočetná korona mohla sledovat práci psů.

Chování na stanovišti probíhalo několik desítek metrů od ohrádky a přihlížející korona měla opět možnost tuto disciplínu sledovat. Poté se vůdci rozdělili do tří skupin a pokračovali v lesní práci.

 

Lesní porosty byly převážně listnaté, někde místy smíšené, nebo jehličnaté. Pomocný personál, který spočíval z řad pracovníků společnosti Lesy ČR, s.p., členů MS Klučov, členů kynologické komise OMS Třebíč a dalších členů MS v okrese Třebíč byl zkušený a „pravou rukou“ rozhodčích, když se starali o zvěř na jednotlivé disciplíny, a doprovázeli rozhodčí i vůdce na jednotlivá pracoviště.

Práce na pobarvené stopě se odehrávaly v optimálních terénech, stopní dráhy byly dostatečně dlouhé a lesní porosty poměrně čisté, občas s podrostem. Ten, kdo se na tomto pracovišti byl podívat, mohl vidět práci hlasičů, oznamovačů a ve většině vodičů.

Na základě dosažených výsledku startujících můžeme konstatovat, že při lesních disciplínách, až na jednoho vůdce nebyly problémy, snížené známky u jednotlivých vůdců byly na disciplíně přinášení lišky přes překážku, u práce na pobarvené stopě, u vlečky se srstnatou, u vyhánění z houštin a na slídění.

 

Shrneme-li všechny výkony, lze konstatovat, že vůdci se svými psy byli skvěle připraveni. V pátek na losování se sešlo 20 „top“ ohařů, neuspěli pouze tři ohaři, což je naprosto skvělé číslo oproti minulým ročníkům. Devět ohařů skončilo v I. ceně, čtyři ohaři ukončili soutěž ve II. ceně a čtyři v III. ceně.


DSC_3943-vitez.jpg 

Vítězem Memoriálu Karla Podhajského se stal tříletý pes KO Cvik z Banásova dvora vedený Ladislavem Banásem ze Slovenska. Tento pes obdržel titul CACT a ohodnocení od rozhodčích za nejlepší práci na poli.DSC_3880.jpg
Druhý v pořadí byl tříletý pes KO Azor z Pečeňadských rovín vedený Adamem Bartovičem ze Slovenska. Tento pes obdržel titul Res. CACT a ohodnocení od rozhodčích za nejlepší práci v lese.

DSC_3868.jpg

Třetí příčku obsadil vůdce Tobias Kawlath z Německa se svým šestiletým psem KO Thor vom Theelshof, následoval na čtvrtém místě český vůdce Jaromír Gratcl se svojí čtyřletou fenou KO Bora ze Lhoteckých lesů.

Titul CACT si odvážel i nejstarší vůdce Otto Banás st. ze Slovenska se čtyřletou fenou NDO Egermaster Runa Kenaz a titul Res. CACT si odvezla mladá vůdkyně Krystýna Novotná se svým tříletým psem NDO Vadasházi Csillag Arik.

Dále rozhodčí ocenili psa KO Eso z Brníkovské stráně vedeného Josefem Haufem, a to za nejlepší práci na barvě a psa KO Cirka Javořice vedeného Jiřím Studýnkou za nejlepší práci na vodě.

Všem úspěšným gratulujeme a těm méně úspěšným to jistě vyjde příště.

 

Vyhlášení výsledků proběhlo opět v důstojných vnějších prostorách jaroměřického zámku za doprovodu fanfár Babylónských trubačů. Vůdci vítězného psa předala poukázku na hlavní cenu, uherskobrodskou opakovací kulovnici CZ 557, zástupkyně ČMMJ, Ing. Jana Adámková.

Celkovou organizaci soutěže lze podle slov korony, návštěvníků, sboru rozhodčích, vůdců a pomocného personálu hodnotit velmi kladně a na vysoké úrovni. Zde právem náleží velké poděkování Mgr. Oldřichu Blechovi, který byl tím pomyslným kormidelníkem a s celou výpravou doplul na bezpečný břeh.

 

Na závěr každé akce se sluší poděkovat. Je mi neskonale líto, že nemohu na tomto místě uvést opravdu všechny, kteří se na celkovém výsledku Memoriálu Karla Podhajského podíleli. Jejich seznam by určitě přesáhl rozsah celého příspěvku a všem níže neuvedeným se tímto omlouvám.

V každém případě nesmím zapomenout na Ing. Tomáše Sedláčka, ředitele memoriálu. Ing. Antonína Měrku, jednatele OMS Třebíč, ekonoma a hlavního koordinátora přípravy. Sbor rozhodčích v čele s Mgr. Oldřicha Blechou. Josef Smutného a Jiřího Jurku, logistiky pro pole, vodu a les. Myslivecké spolky Klučov, Jaroměřice nad Rokytnou a Lesní správu LČR Telč nejen za poskytnutí prostor, ale také za aktivní pomoc s organizací a vytvoření zázemí pro účastníky i koronu přímo v honitbách. Kynologickou komisi Třebíč.

Žádná akce by se neobešla bez štědrých donátorů, kteří zajistí tolik potřebné finance na pokrytí nákladů. Opět za všechny musíme poděkovat Ministerstvu zemědělství ČR, Českomoravské myslivecké jednotě Praha, Kraji Vysočina, Městu Jaroměřice nad Rokytnou, Lesům České republiky, Všeobecné pojišťovně Halali, České zbrojovce Uherský Brod, městům Třebíč, Moravské Budějovice a Náměšť nad Oslavou, firmám Lovecký svět, Želetavská kamna, ADW, Calibra, DVD, Rhea Holding, Sorin, Mikrop, Nuvia a všem dalším mysliveckým spolkům a jednotlivcům, kteří na zdárný průběh 81. ročníku Memoriálu Karla Podhajského přispěli.

Okresnímu mysliveckému spolku Uherské Hradiště, který pomyslnou organizační štafetu přebírá pro 82. ročník Memoriálu Karla Podhajského, tímto přeji hodně úspěchů, nadšené přátele lovecké kynologie, štědré sponzory a pevné nervy.

Eva ILLOVÁ, Josef DRMOTA
 

vysledkova-listina.pdf

DSC_2487.jpg

DSC_3930.jpg


 

Zpracování dat...