ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Prosinec / 2019

Bez důvěry členů se do budoucna neobejdeme

Myslivost 12/2019  Jiří Janota
Z vystoupení předsedy ČMMJ, z.s. Jiřího Janoty na Sboru zástupců ČMMJ 5.11.2019 v Brně Od posledního SZ ČMMJ, který se uskutečnil v Benešově uplynulo pět měsíců a nemohu říci, že by se jednalo o poměrně klidné období ve vztahu k dění v myslivosti.
V oblasti myslivecké politiky a následné legislativy došlo k poměrně problematickému předložení a následnému schválení Poslaneckou sněmovnou a Senátem Parlamentu ČR novely Zákona o myslivosti č. 449/2001 Sb. Nemíním zde rozebírat možné negativní důsledky a dopady přijetí tohoto zákona jak na státní rozpočet, tak i na praktický výkon práva myslivosti v našich honitbách. Ještě před hlasováním v Poslanecké sněmovně došlo k dohodě Ministerstva zemědělství ČR a ČMMJ, z.s. na vypracování a předložení nové novely Zákona o myslivosti, která odstraní nevyhovující ustanovení novely předložené a schválené sněmovnou v nedávné době. V současné době je tento legislativní předpis zpracováván do paragrafového znění a v nejbližší době by měl jít standardním postupem do mezirezortního připomínkového řízení.
 
Velmi intenzivně se ČMMJ věnuje avizovanému budoucímu zákazu použití olova ve střelivu, a to jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni. Můžeme říci, že na národní úrovni se nám podařilo přesvědčit Ministerstvo životního prostředí a také většinu členů Vlády ČR a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, aby jednoznačně odmítli snahu Evropské komise o prosazení zákazu olova v ČR. Jsem potěšen, že na jednání s ministrem Richardem Brabcem došlo k dohodě, že MŽP vypustí z připravované „Národní strategie řešení nelegálního zabíjení a otrav volně žijících živočichů v České republice 2020 – 2030“ problematiku olova. Vždy jsme apelovali na to, že je potřeba nejprve zpracovat odbornou studii, která jednoznačně prokáže škodlivost použití olověných střel v podmínkách ČR na životní prostředí a zdraví občanů.
Obtížnější boj očekáváme na půdě Evropského parlamentu. Evropská komise požádala Agenturu pro kontrolu chemických látek ECHA o vypracování studie, která by měla pomoci k zákazu olova ve střelivu a rybářských závažích v členských státech EU. Zde bude nejvíce záležet na tom, jak se podaří jednotlivým organizacím evropských států, kterých se tento zákaz dotýká, přesvědčit jejich vlastní politiky o nesmyslnosti tohoto zákazu. Osobně jsem v Bruselu jednal s některými našimi europoslanci a všichni, se kterými jsem se potkal, tento návrh EK odmítají a přislíbili aktivní pomoc při projednávání této problematiky.
 
Senát Parlamentu ČR projednává v současné době návrh novely Ústavního zákona, který by měl obsahovat výslovné právo bránit sebe a jiné se zbraní a podle podmínek daných zákonem. Pro myslivce je podstatné, že přijetím tohoto ústavního práva nedojde k případnému omezení držitelů loveckých zbraní ze strany Evropské unie. Velkou zásluhu na tomto mají a obrovský kus práce s přijetím tohoto zákona odvedli Dr. Straka a pplk. Černý z organizace Liga LIBE.
 
Jsem rád, že se nám po dohodě s Ministerstvem zemědělství podařilo u Státní veterinární správy prosadit přijetí novely vyhlášky 289/2007 ze dne 5.3.2019, která umožní větší množství prodeje zvěřiny tzv. „ze dvora“. Současně bych chtěl podotknout, že do budoucna usilujeme o přijetí takové novely, která by tento prodej neměla omezovat vůbec.
 
Jedním z bodů zasedání Sboru zástupců je informace o vypořádání majetku uvnitř naší organizace. Chtěl bych zde poděkovat všem okresním mysliveckým spolkům, a také ostatním vlastníkům, kteří měli společně s jednotou spoluvlastnické podíly, za jejich vstřícný přístup při řešení tohoto dlouhodobě odkládaného problému. Dnes nám chybí vypořádat poslední dva majetky ve společném vlastnictví. Během příštího roku bude snaha o vyřešení spoluvlastnictví s OMS Prostějov. Mrzí mne, že OMS Praha-východ nebyl do dnešní doby schopen akceptovat jakýkoliv návrh vyřešení problému spoluvlastnického podílu hlavního spolku a pobočných spolků Praha-východ a Praha-západ. Dokonce i mimořádný sněm tohoto okresního mysliveckého spolku, který byl v nedávné době svolán s jediným bodem prodej společného majetku, nebyl schopen přijmout usnesení, jelikož nebyl usnášeníschopný.
Zcela jiná situace je přitom na OMS Praha-západ, kdy OMS projevil vstřícný přístup k vyřešení tohoto problému. Mrzí mne jedna věc. Jsem přesvědčen, že i tento majetek v krátké době vyřešíme ke spokojenosti hlavního spolku a OMS Praha-západ. Kdo na to ovšem jistě doplatí, bude OMS Praha- východ. Ale to již nechám na členech tohoto pobočného spolku, aby si sami rozebrali důvody a dopady prodeje jejich spoluvlastnického podílu.
Postupně se nám společně povedlo dát do pořádku stav společného majetku zapsaného v katastru nemovitostí, který se zde neustále roky odkládal.
Pevně také věřím, že dojde k dohodě mezi hlavním spolkem a některými pobočnými spolky, abychom napravili situaci, kdy po proběhlé delimitaci majetku nedošlo k vložení a zapsání výsledku delimitačního protokolu na příslušném katastrálním úřadě. V tomto případě se jedná o pochybení jak hlavního spolku, tak i některých spolků pobočných v minulých letech. Tento problém se týká OMS Hodonín, Pardubice, Svitavy a Ostrava. Věřím, že i zde najdeme uspokojivé řešení a v brzké době dojde k napravení tohoto stavu.
 
Na tomto zasedání bychom měli společně rozhodnout o budoucí podobě řízení a vedení ČMMJ, z.s. Během posledních měsíců proběhla poměrně intenzivní jednání s jednotlivými okresními mysliveckými spolky s cílem seznámit zástupce OMS s navrhovanými variantami. Poděkování patří všem odpovědným pracovníkům OMS za poměrně vstřícný přístup k této problematice a za čas, který tomuto problému věnovali.
Každý OMS obdržel pozvání na tato setkání a měl možnost diskutovat tuto otázku na jednáních v sekretariátu hlavního spolku, popřípadě na zasedání KKR. Nyní je na jednotlivých delegátech, aby rozhodli o budoucí podobě a struktuře vedení ČMMJ, z.s. Věřím, že rozhodnutí povede ke zlepšení a zefektivnění řízení a fungování ČMMJ, z.s. v následujícím volebním období.
 
Samostatným bodem jednání dnešního zasedání je rozhodnutí o navýšení pojistné částky z členského příspěvku pro Všeobecnou pojišťovnu Halali, a.s. na částku 300 Kč. S důvody tohoto kroku jsem také seznámil zástupce OMS při našich společných jednáních v posledních měsících. O hospodaření Všeobecné pojišťovny Halali a jejích nových produktech budou myslivce informovat zástupci představenstva pojišťovny. Dovolím si uvést pouze to, co  předložím k rozhodnutí MR ČMMJ na nejbližším prosincovém zasedání - skupinová pojistná smlouva uzavřená s Všeobecnou pojišťovnou Halali, a.s. zajišťuje pojištění všech účastníků při konání mysliveckých akcí pořádaných mysliveckými spolky, pokud je alespoň 80 % členů spolku současně členy ČMMJ. V nově uzavřené smlouvě tedy navrhnu, abychom pojistili tyto akce, pokud bude ve spolku 100 % členů ČMMJ. Jsem si vědom, že tento návrh vzbudí poměrně velkou nevoli u některých spolků, nicméně bude na členech vedení a schůzích jednotlivých mysliveckých spolků, aby si sami rozhodli, zda lze nadále akceptovat stav, kdy 20 % nečlenů bude využívat stejných výhod na úkor poctivě platících členů naší organizace a na úkor spolků se 100% členstvím svých členů v ČMMJ.
 
Ač nerad, musím opět konstatovat, že Dozorčí rada ČMMJ navrhla odebrat pověření k organizování zkoušek psů z výkonu na dobu jednoho roku OMS Klatovy. MR ČMMJ po projednání na svém VIII. zasedání dne 8.10.2019 tomuto návrhu vyhověla a pověření tomuto spolku odebrala. Jsem si vědom, že OMS Klatovy je jedním z dobře fungujících pobočných spolků a toto rozhodnutí bude mít vliv na všechny poctivé myslivce a kynology na Klatovsku. OMS Klatovy ale opakovaně porušoval stanovené předpisy a i přes několikerá upozornění na tato adekvátně nereagoval.
Na posledním zasedání Sboru zástupců v červnu letošního roku jsem apeloval, že nemáme samostatné okresní myslivecké spolky bez vazby na ostatní pobočné spolky a hlavní spolek. Jsme jedna Jednota a jedna ČMMJ. Pověření organizování zkoušek bylo přiděleno ČMMJ, z.s. a této organizaci může být také v případě pochybení jakéhokoliv pobočného spolku kdykoliv odebráno. Proto považuji návrh DR ČMMJ a následné rozhodnutí MR ČMMJ za správné, ač se to mnohým členům nemusí líbit. Je nyní na OMS Klatovy, aby své pochybení zdůvodnil členské základně.
 
Každoročně se ČMMJ, z.s. podílí na organizování řady výstav a celospolečenských akcích, jak celostátního, tak regionálního charakteru. Velkou zásluhu na zdárném průběhu těchto akcí mají zástupci jednotlivých klubů při ČMMJ a také zástupců některých OMS. Nechci zde vyjmenovávat konkrétní okresy, kluby či myslivecké spolky, které se jednotlivých akcí zúčastnily. O některých možná ani nevím a bylo by nespravedlivé zmínit jen některé a jiné opomenout. Prezentace myslivosti a účast na výstavách v každém případě přispívá k šíření dobrého jména myslivců vně naší organizace a i nadále bude nutné k této činnosti přistupovat odpovědně. Vedení ČMMJ v současné době připravuje novou strategii prezentace ČMMJ a jakákoliv případná budoucí pomoc ze strany okresních mysliveckých spolků bude vítána.
 
OMS Třebíč a OMS Nový Jičín a myslivecké spolky v těchto regionech odvedly obrovský kus práce při uspořádání vrcholných kynologických memoriálů, pořádaných pod hlavičkou ČMMJ. Z ohlasu veřejnosti a kynologické obce je zřejmé, že si tyto memoriály stále udržují vysokou úroveň a přispívají k propagaci ČMMJ. Pevně věřím, že i pořadatelé vrcholných soutěží v roce 2020 se zhostí tohoto nelehkého úkolu odpovědně, ke spokojenosti všech zúčastněných.
Mohl bych takto pokračovat dále a vyzdvihovat práci všech, kteří se v roce letošním zasloužili o šíření dobrého jména ČMMJ. Ať se to týká našich trubačů, střelců, členů Klubu vábičů, Klubu autorů a rovněž ostatních zájmových klubů při ČMMJ. To samé se týká jednotlivých okresních mysliveckých spolků.
Je potřeba si neustále uvědomovat, že pouze poctivou každodenní prací ve prospěch myslivosti a společnosti přesvědčíme veřejnost o důležitosti a prospěšnosti nás myslivců v dnešní společnosti. Všichni dobře vnímáme částečně negativní pohled části společnosti na myslivost a nás myslivce. Tento odklon můžeme pozorovat v celé Evropě. Na nás je, abychom budoucí generaci zachovali odkaz podoby myslivosti, díky níž byla myslivost v ČR zapsána na seznam nehmotného kulturního dědictví.
 
Co jistě v nejbližší době čeká nás, myslivce?
 
Jednoznačně se dá očekávat silný tlak společnosti na řešení zvýšených stavů zvěře v ČR. Ministerstvo zemědělství deklarovalo nutnost úprav stavů spárkaté zvěře ve vztahu k následné obnově území zasažených kůrovcovou kalamitou. Bude na nás, jak se tohoto úkolu zhostíme a v očích společnosti obhájíme naši činnost. Na vedení ČMMJ je zajistit odpovědné legislativní prostředí pro zajištění výkonu práva myslivosti pro naše členy.
Jedním z nejdůležitějších úkolů pobočných spolků musí být udržení a současně výchova odpovídajícího počtu myslivců, kteří tento úkol v budoucích letech zajistí. Vím, že půjde o úkol nelehký, ale rozhodně není nereálný.
Na tomto místě si neodpustím kritiku do vlastních řad. V poměrně nedávné době jsem požádal kolegy, aby na facebooku spustili anketu, která se zabývala přijímáním mladých adeptů do mysliveckých spolků. Rovněž jsem požádal, zda by respondenti uvedli lokalitu (OMS), v jehož působnosti žádali o přijetí. Sami se můžete na výsledky ankety podívat. Poměrně často s mnohými myslivci o tomto problému diskutuji. Většinou docházíme k závěru, že bychom mladé kolegy přivítali, ale že se nehlásí. Z výsledku ankety ale vychází, že 39 % začínajících myslivců opravdu nenašlo uplatnění v žádném spolku. Jsem si vědom, že nemůžete ve většině případů ovlivnit rozhodování v jednotlivých spolcích. Co však můžeme? Můžeme apelovat na členy jednotlivých mysliveckých spolků, aby opravdu začali poměrně racionálně přemýšlet o tom, kdo zajistí v budoucnu redukci stavů zvěře a odpovědné myslivecké hospodaření v našich honitbách. Již dnes máme prokazatelné problémy zvládnout narůstající stavy zvěře v některých lokalitách. Je potřeba si opravdu vážit každého mladého člověka, který má zájem a nadšení sdílet výkon práva myslivosti společně s námi.
 
V této souvislosti si dovolím uvést ještě jednu poznámku. V nedávné době jsem byl osloven ministrem zemědělství, jak by se ČMMJ postavila k úpravě vyhlášky, která se týká kurzu a zkoušek adeptů pro získání loveckého lístku. Jsem přesvědčen, ač se mnou někteří nemusí souhlasit, že v nejbližší době je potřebné tuto vyhlášku upravit.
Roční délka praxe v dnešní době odradí značný počet zájemců o lovecký lístek. Je opravdu potřebné tuto dobu přiměřeně zkrátit. Většina si jistě pamatuje, že dříve jsme autoškolu dělali několik měsíců a dnes ji absolvujete v řádu týdnů. A to zde nechci vůbec zmiňovat, jak probíhají praxe adeptů v některých spolcích.
Opět si dovolím uvést příklad. Absolventi lesnických fakult a vysokých škol s výukou myslivosti mají vyšší mysliveckou zkoušku. Totéž platí pro absolventy střední nebo vyšší odborné školy, na které je myslivost studijním oborem nebo povinný vyučovací předmět. Pokud se mne někdo zeptá, jakou mysliveckou praxi vykonali, mohu pouze konstatovat, že absolvují praxi v řádu dnů, jako součást výuky. A to přitom tito absolventi škol mají nejvyšší myslivecké vzdělání. Tím ovšem nechci srážet kvalitu výuky a odborné znalosti uchazečů o lovecký lístek a také odpovědný přístup k praxi v některých honitbách.
 
Ve vztahu k snižování stavu spárkaté zvěře si dovolím upozornit na další zcela zásadní problém. Jako jediná země na světe jsme se vypořádali s africkým morem prasat na Zlínsku. Je potřeba apelovat na naše členy, abychom opravdu nepodceňovali situaci se šířením této choroby Evropou. AMP se dnes šíří z Polska, Ukrajiny, výskyt je zaznamenán již na východním Slovensku a také v Maďarsku. Je pouze otázkou času, kdy i v ČR se začneme znovu potýkat s šířením této choroby.
Dovoluji si zde opět připomenou větu, kterou jsem loni uveřejnil při apelování na mysliveckou komunitu. Čím méně černé zvěře budeme nyní střílet, tím více ji budeme v brzké době sbírat. Na tomto svém tvrzení nehodlám ani po úspěšném zdolání AMP na Zlínsku nic měnit.
 
Rok 2020 bude rokem volebním. Proběhnou volby do vedení ČMMJ a také do vedení všech pobočných spolků. Někteří možná již nebudou kandidovat a současně dojde k určité obměně mysliveckých rad pobočných spolků. Všem dosavadním funkcionářům bych rád poděkovat za práci ve prospěch ČMMJ v uplynulých letech. Nebyla to vždy doba jednoduchá.
V roce 2015 jste si zvolili novou MR ČMMJ, kdy většina členů byla pro mnohé poměrně neznámými osobami. Ne vždy jsme se ve všem shodli, nicméně alespoň já vnímám částečný pokrok v důvěře a komunikaci mezi hlavním spolkem a pobočnými spolky a členy ČMMJ. Důvěra se těžko získává, ale rychle ztrácí. O tom, že důvěra byla historicky pošramocena, není třeba spekulovat, většina z nás si nedávnou dobu stále uchovává v paměti. Nebudu ale spekulovat o příčinách tohoto stavu a jejích důsledcích pro ČMMJ.
Je potřeba se dnes dívat do budoucnosti, neboť nás čeká opravdu složité období. Většina z nás  jistě dobře vnímá změny a protimyslivecké nálady ve společnosti. S těmi se budeme muset potýkat stále více, a proto je zcela zbytečné rozdmýchávat spory uvnitř myslivecké komunity. Bude opravdu nezbytné, abychom všichni společně táhli za ten pověstný „jeden provaz“.
Jedním z důležitých úkolů posledního roku práce současného vedení ČMMJ je i nadále posilování důvěry našich členů, bez které se do budoucna neobejdeme. A to jak u spolku hlavního, tak i spolků pobočných.
 
Myslivosti zdar!
Ing. Jiří JANOTA
předseda ČMMJ, z.s
Zpracování dat...