ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Prosinec / 2019

Desať rokov Slovenskej poľovníckej komory

Myslivost 12/2019, str. 56  Jozef Herz
Prezídium Slovenskej poľovníckej komory zvoláva v zmysle stanov II. výročný snem SPK, ktorý sa uskutoční 30.11.2019 v Nitre. Výročný snem Prezídium SPK zvoláva raz za 5 rokov. Zúčastňujú sa ho zvolení delegáti podľa kľúča jeden delegát na každých aj započatých 500 členov SPK. Zúčastňujú sa ho ako delegáti členovia prezídia SPK a predsedovia dozornej rady a disciplinárnej komisie. Medzi výročnými snemami sa uskutočňujú najmenej raz za rok snemy na ktorých sa zúčastňujú po jednom delegátovi z každej obvodnej poľovníckej komory (OPK)
Zákon č.23/1962 Zb. o poľovníctve a aj jeho zmena a doplnenie v roku 1993 novelizáciou č. 99/1993 Z. z. sa po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie objektívne ukázal ako nedostatočný, neúplný a pre ďalšie obdobie nepoužiteľný. Nový zákon
Zákon č..274/2009 Z. z. zo 16.júna 2009 o poľovníctve je s európskym právom kompatibilná moderná komplexná právna norma, ktorá rieši zásadne odlišným spôsobom okrem iného aj vzťah štátu a držiteľov poľovných lístkov pri obhospodarovaní populácií voľne žijúcej zveri. Vychádza zo zmeny chápania zveri z pôvodnej klasifikácie „res nulius“ (vec nikoho) na „res communis“ (vec verejná). Zároveň formuluje úlohy a pravidlá fungovania jednotnej poľovníckej samosprávy na princípe spoločenskej objednávky vyplývajúcej z ústavnej povinnosti starostlivosti o voľne žijúcu zver.
Podľa § 41tohto zákona, zriaďuje sa Slovenská poľovnícka komora (SPK). Tá bola poverená rozhodujúcimi úlohami na úseku poľovníctva. Poľovníctvo je pritom právne charakterizované ako súhrn činností, zameraných na trvalo udržateľné, racionálne a cieľavedomé obhospodarovanie a využívanie voľne žijúcej zveri ako jednej z najcitlivejších zložiek obnoviteľných prírodných zdrojov a zároveň indikátora zdravého životného prostredia.
Jej zriadením bol poverený SPZ ako poľovnícka organizácia s najvyšším počtom členov. Ten zvolal ustanovujúci snem do Nitry dňa 23.1.2010. SPK je novou organizáciou, zriadenou zo zákona, ktorá združuje všetky poľovnícke organizácie a držiteľov poľovných lístkov na Slovensku.
Delegáti Snemu v tajnej voľbe rozhodli, že na čele SPK bude post prezidenta na nasledujúcich päť rokov zastávať Ing. Tibor Lebocký, súčasný prezident najsilnejšej poľovníckej organizácie na Slovensku, Slovenského poľovníckeho zväzu. Do tejto funkcie bol zvolený 136 hlasmi prítomných delegátov Ustanovujúceho snemu. Viceprezidentmi sú Ing. Alojz Riško a Ing. Karol Lacko, CSc.
V Slovenskej poľovníckej komore je členstvo každého poľovníka povinné. Okrem členov komora združuje aj poľovnícke organizácie na Slovensku. Najväčšie zastúpenie má SPZ. Počet poľovníkov na Slovensku vzrástol na takmer 60 000. Pre porovnanie z dostupných štatistických zdrojov uvádzame produkciu niektorých druhov zveri za uvádzané obdobie.
Slovenská poľovnícka komora ako organizácia zriadená zo zákona je právnická osoba, ktorá je typicky nadstavbovým profesijným inštitútom, v tomto prípade slovenskej poľovníckej samosprávy. Slovenská poľovnícka komora nie je cieľom, ale prostriedkom na jednotnú organizáciu a riadenie poľovníctva na Slovensku, je teda správcom a garantom kompetencií, ktoré jej boli zverené štátom. SPK vykonáva svoje úlohy sama alebo prostredníctvom svojich členov.
V Michalovciach sa 11.6.2011 konal I. snem SPK a v dňoch 15.-19.6.2011 Slovenský poľovnícky zväz a Slovenská poľovnícka komora usporiadali celoštátnu výstavu s medzinárodnou účasťou „Poľovníctvo a príroda 2011“. Výstava sa uskutočnila v priestoroch výstaviska Incheba Expo v Bratislave. Dňa 2.9.2011 nadobudol platnosť metodický pokyn SPK pre organizátorov skúšok uchádzačov o poľovný lístok, podľa ktorého sa na skúšky používa elektronicky systém „MY education“.
Dňa 7.12.2011 Prezídium SPK schválilo platnosť skúšobných poriadkov pre skúšky poľovnej upotrebiteľnosti poľovných psov, schválených MP SR a vydaných SPZ v roku 1999 vrátane neskorších zmien za záväzné pre všetky organizačné zložky SPK od jej ustanovujúceho snemu.
Dňa 10.11.2012 sa v Žiline konal druhý pracovný snem SPK. Prezident konštatoval, že jednotná poľovnícka samospráva predstavuje základ inštitucionálnej a spoločenskej stability poľovníctva na Slovensku. Snem odvolal z funkcie predsedu Kynologickej rady SPK Ing. Štefana Štefíka a vymenoval do nej Ing. Jozefa Jursu, CSc., prezidenta Slovenskej kynologickej jednoty. Riaditeľ kancelárie SPK PaedDr. Imrich Šuba informoval o založení Nadácie Príroda, ktorej cieľom je predovšetkým ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt a podpora zdravia a vzdelávania. Snemu SPK v zmysle § 11 ods. 5 písm. a) Stanov SPK uznesením č. 3/2012 v záujme zabezpečenia vykonateľnosti disciplinárnych orgánov SPK zmenil a doplnil Stanovy SPK.
Schválil úpravu streleckého poriadku a smernicu pre získanie kvalifikácie streleckého rozhodcu a inštruktora SPK. Taktiež schválil smernicu SPK pre udeľovanie Medaily gen. Červíčka a grafický návrh medaile a diplomu gen. Červíčka. 24.11.2012 vznikol Klub autorov slovenskej poľovníckej literatúry a umenia SPK.
Tretí snem SPK sa uskutočnil 22.6.2013 vo Zvolene. Prezident SPK informoval o tom, že slovenská poľovnícka komora iniciovala aj aktualizáciu Koncepcie rozvoja poľovníctva v SR do roku 2025.
Dňa 6.12.2014 sa v priestoroch Agroinštitútu v Nitre konal po piatich rokoch od ustanovujúceho snemu SPK prvý výročný snem. Napriek náročnému obdobiu zavádzania novej poľovníckej legislatívy do praxe, snem konštatoval úspešné splnenie úloh, ktoré boli na SPK prenesené zákonom č. 274/2009 o poľovníctve. Na 1. výročnom sneme bolo 152 delegátmi zvolené prezídium SPK, dozorná rada, disciplinárna komisia a kynologická rada na nasledujúce päťročné obdobie. Okrem delegátov sa výročného snemu zúčastnilo aj 22 prítomných hostí z významných štátnych i neštátnych inštitúcií a organizácií Slovenská poľovnícka komora ako poľovnícka samospráva zriadená štátom vykonáva priamo osem kompetencií preneseného výkonu štátnej správy a päť nepriamo. Prezidentom SPK na ďalšie päťročné obdobie sa presvedčivo stal Ing. Tibor Lebocký, PhD. Ďalej boli zvolení za Viceprezidenta pre organizáciu riadenia poľovníctva SPK Ing. Alojz Riško, Viceprezidenta pre správu zdrojov SPK doc. Ing. Soňa Supeková, PhD., predsedu ekonomickej komisie SPK Ing. Arpád Figura, PhD., predsedu komisie pre poľovníctvo a ŽP SPK Ing. Dušan Krajniak, PhD., predsedu osvetovej komisie SPK Ing. Jozef Herud, predsedu legislatívnej komisie SPK JUDr. Juraj Procházka a za predsedu streleckej komisie SPK Ing. Rudolf Huliak.
Dňa 7.11.2015 sa v Žiline uskutočnil IV. snem SPK, ktorý prerokoval viaceré body, ktoré súvisia s plneným súčasných úloh. Významným bodov bolo prerokovanie Koncepcie rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike do roku 2030. Vzal na vedomie Program starostlivosti o vlka dravého na Slovensku a ďalšie body, ktoré súvisia s plneným súčasných úloh, v nadväznosti na ďalší časový horizont.
Dňa 30.4.2016 sa vo Zvolene uskutočnil piaty pracovný snem, na ktorom boli prijaté zmeny stanov SPK. Snem schválil Metodické pokyny pre organizátorov skúšok o poľovný lístok, poriadok pre vymenovanie rozhodcov pre skúšky z výkonu poľovných psov ako aj metodický pokyn o kontrole skúšok poľovnej upotrebiteľnosti psov. Účastníci snemu boli oboznámení o podpísaní memoranda medzi Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Slovenskej lesníckej komory a Slovenskej poľovníckej komory, ktorého hlavnou témou stretnutia bolo riešenie škôd spôsobených zverou a na zveri. Taktiež boli oboznámení s prípravou s Celoštátnou poľovníckou výstavou s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutoční v dňoch 9.-12.júna 2016. Pred 45 rokmi 18.4.1971 sa práve tu vo Zvolene ustanovujúca schôdza Slovenského klubu sokoliarov.
Dňa 29.4.2017 sa v Žiline uskutočnil VI. snem SPK. Snem schválil krátku novelu Disciplinárneho poriadku SPK, Metodický pokyn pre vydávanie poľovných lístkov a predlžovania ich platnosti, novelizáciu streleckého poriadku. Snem prijal zdôvodnenie zjednotenia poplatkov za vydanie poľovného lístka pre cudzincov v rámci krajín EU.
Dňa 27.4.2018 sa v Žiline konal VII. Snem SPK. Snem schválil štatút Rozhodcovského súdu a Rokovacieho poriadku SPK. Taktiež schválil navrhované pripomienky do pripravovanej novely zákona o poľovníctve, ktoré predložilo Prezídium SPK.
Dňa 27.4.2019 v Žiline sa uskutočnilo rokovanie VIII. Snemu SPK. Snem zobral na vedomie informácie o aktuálnom dianí v poľovníckej legislatíve - k novele zákona o zbraniach a strelive, zákona o poľovníctve a niekoľkých iniciatív na ochrane životného prostredia. Prerokoval inštitút nového stáleho rozhodcovského súdu. Zobral na vedomie vyhodnotenie kynologických, streleckých a osvetových aktivít za r. 2018. V rámci vyhodnotenia osvetových aktivít boli ocenené najlepšie Obvodné poľovnícke komory – víťazom sa stala OPK Považská Bystrica. Z dôvodu udalostí v ostatnom období sa snem zaoberal dodržiavaním bezpečnostných zásad pri výkone práva poľovníctva a schválil bezpečnostnú príručku pre užívateľov poľovných revírov a poľovníkov a uložil kancelárii a Obvodným poľovníckym komorám zabezpečiť doručenie príručky v elektronickej a tlačenej podobe čo najširšiemu rozsahu poľovníkov. Venoval sa problematike poistenia poľovnej stráže. Účastníci snemu boli informovaní o aktivitách v rámci organizovania Dní svätého Huberta v Betliari dňa 7.9.2019, súčasťou ktorých bude i podujatie Poľovník roka. Schválil rozšírenie evidencie štatistického systému a novelizáciu Metodického pokynu SPK pre organizátorov skúšok o prvý poľovný lístok.
Vláda SR uznesením č.548/2017 dňa 29.novembra 2017 schválila Koncepciu rozvoja poľovníctva v SR do roku 2030 ako Národný program rozvoja poľovníctva a zachovania genofondu voľne žijúcej zveri. Žiaľ užívatelia poľovných revírov sa dostávajú do rozporu s jej ustanoveniami a zákonom o poľovníctve, nakoľko pretrvávajú rozdiely medzi štátom schválenými plánmi a ich plnení najmä u raticovej zveri.
Účastníci II. výročného snemu, okrem voľby nového zloženia Prezídia SPK, sa iste budú zaoberať aj otázkou, ako zvýšiť stavy malej zveri a znížiť stavy raticovej zveri.
Jozef HERZ

tabulky-web.jpgZpracování dat...