ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Prosinec / 2019

Zpráva o činnosti Dozorčí rady ČMMJ

Myslivost 12/2019  Ladislav Křížek
v období do SZ ČMMJ dne 15. 11. 2019 V období od minulého Sboru zástupců tedy od 08. 06. 2019 se DR ČMMJ sešla na dvou řádných zasedáních, a to 20. 9. 2019 a 29. 10. 2019 v Praze. Účast členů DR ČMMJ byla na zasedáních 62 %. Na prvním zasedání chyběli čtyři členové a na druhém sedm členů. Vyšší nepřítomnost byla způsobena změnou plánovaného termínu zasedání DR ČMMJ. Všichni nepřítomní členové byli vždy řádně omluveni. S ohledem na charakter činnosti DR ČMMJ neobsahuje tato zpráva sdělení o skutečnostech, které by mohly zmařit účel prováděných kontrol a šetření.
 
Přehled činnosti dozorčí rady ČMMJ za uplynulé období
 
V hodnoceném období DR ČMMJ projednávala a řešila především podněty kynologické komise ČMMJ. Některé kauzy samozřejmě přecházejí k řešení ještě i z minulých období a u některých kauz řešení stále ještě probíhá. Ve stručnosti uvádím pouze přehled řešených hlavních a zásadních podnětů.
 
Podněty v oblasti kynologie
 
Podnět KK na opakované porušení Zkušebních řádů při zkouškách lovecké upotřebitelnosti pořádaných OMS Klatovy. Jednalo se o to, že na zkouškách vedla psa osoba blízká k vrchnímu rozhodčímu, několikátá změna majitele psa a tím nesoulad v určení rozhodčích, přihlášek psů a hospitacích rozhodčích čekatelů a na zkouškách z norování čekatelka současně vedla dva psy. DR ČMMJ důsledně prošetřila všechny kauzy, bylo vyžádáno od všech zúčastněných vyjádření ke jmenovaným kauzám, členové DR ČMMJ (Ing. Křížek, J. Polák, Ing. Brandl) se osobně zúčastnili projednání těchto kauz na OMS Klatovy.
Na základě všech skutečností a po opětovném projednání na Kynologické komisi ČMMJ rozhodla DR ČMMJ o potrestání vrchního rozhodčího napomenutím s hrozbou odvolání, neuznání hospitací rozhodčímu čekateli a zahájení řízení s jednatelem OMS Klatovy pro nedodržování právních předpisů na úseku myslivosti.
Zároveň DR ČMMJ navrhla MR ČMMJ odebrání výkonu zkoušek lovecké upotřebitelnosti pro rok 2020. MR ČMMJ návrh DR ČMMJ podpořila a odebrala OMS Klatovy konání všech zkoušek lovecké upotřebitelnosti pro rok 2020 (za řešení podnětu zodpovídal Ing. Freiberg a Mgr. Medková).
 
Podnět KK na porušení Zkušebních řádů při zkouškách z norování pořádaných OMS Kutná Hora. Jednalo se o podnět, kdy OMR rozhodla o neuznání dvou soudcovských tabulek z norování a zrušení delegace rozhodčích na zkoušky pro rok 2019 a posouzení, zda nedošlo k manipulaci v soudcovských tabulkách, kdy byl posouzen pes, který nebyl vůbec předveden.
DR ČMMJ zrušila rozhodnutí OMS Kutná Hora a zahájila řízení s vrchním rozhodčím a čekatelem. Dále byly vyžádány další svědecké výpovědi od všech rozhodčích, ředitele zkoušek a normistrů přítomných na daných zkouškách.
DR ČMMJ za porušení Zkušebních řádů uložila písemné napomenutí s hrozbou odvolání z funkce hlavním rozhodčímu (za řešení podnětu zodpovídá Ing. Freiberg a Mgr. Medková).
 
Podnět člena ČMMJ na nevhodné chování rozhodčího na podzimních zkouškách pořádaných OMS Nový Jičín. Případ v šetření vyžádáním dalších svědectví od účastníků PZ (za řešení podnětu zodpovídá Mgr. Medková).
Podnět KK na porušení Zkušebních řádů na všestranných zkouškách ohařů pořádaných OMS Karviná. Jednalo se o stížnost vrchního rozhodčího na průběh zkoušek ohledně chování rozhodčího při posuzování (spíše neposouzení) výkonu psa. ¨
DR ČMMJ zahájila řízení s přítomnými rozhodčími. DR ČMMJ vyslechla ústní podání jednoho rozhodčího, na kterého byla podána stížnost a požádala ho i o písemné vyjádření.
Případ je dále v šetření vyžádáním dalších svědectví od účastníků VZ ohařů (za řešení podnětu zodpovídá Mgr. Medková, Bc. Hlaváč).
 
Podnět KK na porušení Zkušebních řádů při Slováckém poháru jezevčíků a teriérů pořádaným při OMS Hodonín, kdy došlo k překročení povoleného počtu rozhodčích čekatelů (za řešení podnětu zodpovídá Mgr. Medková a Ing. Bída)                       
 
Podnět KK na porušení Zkušebních řádů při klubových barvářských zkouškách honičů, pořádané Klubem slovenského kopova ve spolupráci s OMS Chomutov, kdy došlo vykázání nedelegovaných rozhodčích čekatelů a překročení jejich počtu (za řešení podnětu zodpovídá Ing. Freiberg, J. Polák).
 
Ostatní podněty členů ČMMJ, OMS a DR OMS
 
Stížnost rozhodčího na předsedu OMS Nový Jičín pro zamítnutí delegace rozhodčího na Memoriál Richarda Knolla. DR ČMMJ tuto stížnost zamítla jako nedůvodnou.
 
Podnět JUDr. P. Tomáška k řešení likvidace OMS Praha 7, a to nesouhlasem s Usnesením SZ ČMMJ dne 08. 06. 2019. DR ČMMJ tuto záležitost řeší společně s OPK ČMMJ.
Na jednání OPK ČMMJ dne 20. 09. 2019 byl za DR ČMMJ přítomen JUDr. Chromec. Výsledkem jednání byla dohoda mezi OPK a JUDr. Tomáškem, že se věc nebude pro mnohé problematické skutečnosti dále probírat. JUDr. P. Tomášek s uzavřením uvedeným způsobem souhlasil a netrvá na písemném vyrozumění.
 
Přehled kontrolní činnosti Dozorčí rady ČMMJ za uplynulé období
 
Kontrola sokolnických zkoušek pořádaných Klubem sokolníků dne 15. 06. 2019.
Kontrolu provedl Ing. Sedláček a Mgr. Medková, kteří se daných zkoušek účastnili.
Kontrolou byly zjištěny administrativní nedostatky, kdy došlo k porušení Zkušebního řádu pro sokolnické zkoušky a to ustanovení § 2 odst. 4 písm. a), ustanovení § 3 odst. 3 písm. c) a ustanovení § 7 odst. 4.
 
DR na základě provedené kontroly doporučuje:
1. Vyhotovit pro zkušební komisaře průkazy, kterými by se mohli prokazovat. Evidenci je možné provést stejným způsobem, jako jsou evidováni například lektoři a zkušební komisaři pro zkoušky z myslivosti, rozhodčí z výkonu v systému Hubert, který již nějakou dobu v rámci ČMMJ funguje.
2. Snížit počet zkušebních komisí a do komisí vybírat pouze ty komisaře, kteří budou poskytovat záruku odborné úrovně zkoušek.
3. Dodržovat veškerá ustanovení Vyhlášky č. 244/2002 Sb., ve znění platné právní úpravy a Zkušebního řádu pro sokolnické zkoušky.
4. Zlepšit ustrojovací kulturu všech zúčastněných.
Výsledky kontroly a návrhy na opatření byly předány DR ČMMJ, MR ČMMJ a Klubu sokolníků. K výsledkům kontroly a k navrženým opatřením proběhne dne 07. 11. 2019 od 14 hod. schůzka se zástupci klubu sokolníků a MR ČMMJ. Za DR ČMMJ se jednání zúčastní Mgr. Medková, Ing. Sedláček.
 
Kontrola OMS. Na základě rozhodnutí Myslivecké rady ČMMJ, z.s. ze dne 7. června k provedení kontroly pověřených činností u vybraných OMS za uplynulé období 2015 až 2018 byla provedena kontrola u OMS Brno-město (17. 09. 2019 - Mgr. Medková, Ing. Bída), OMS Mladá Boleslav (27. 08. 2019 - Ing. Sedláček, Ing. Freiberg, P. Adam), OMS Praha 3 (27. 08. 2019 - Ing. Freiberg, Ing. Křížek), OMS Praha 4 (26. 09. 2019 - Ing. Sedláček, Ing. Křížek) OMS Teplice (12. 08. 2019 - Ing. Sedláček, J. Polák).
U žádného z kontrolovaných OMS nebylo shledáno závažné pochybení, které by vedlo k dalšímu řešení DR ČMMJ. Vyskytovala se řada drobných pochybení, která byla řešena na místě. Zejména se jednalo o odchylnou formu evidence docházky do výuky u kurzů. Ta není jednoznačně specifikována ani ve vyhlášce 244/2002 Sb. a ani v naší směrnici o pořádání zkoušek z myslivosti. Dále nebyly vyplňovány správné formuláře ke zkouškám.
Obecně lze konstatovat, že lépe jsou evidovány a archivovány dokumenty ke zkouškám mysliveckých hospodářů než zkoušky z myslivosti. Je to dáno zvýšenou kontrolou v průběhu kurzu, kdy je jmenována zkušební komise Mysliveckou radou ČMMJ a předseda je garantem legislativní správnosti průběhu zkoušek.
Na pochybení byly subjekty upozorněny na místě během kontroly a byla domluvena náprava. Vše je v konkrétních protokolech u jednotlivých OMS zapsáno.
Kontrolou bylo rovněž zjištěno, že evidovaná a archivovaná dokumentace na sekretariátu neodpovídá skutečnosti, a to jak kvalitou, tak obsahem, některé chybí. Jsou archivovány dokumenty, které jsou natolik nečitelné, že z nich nelze nic vyčíst. Některé dokumenty chybí, i když byly poslány z OMS (maily byly ukázány) a dokonce jsou zahrnuty ve statistických hlášeních na MZe.
Evidence na sekretariátu je výrazně lepší v posledních dvou letech, podklady jsou ucelenější. Toto platí pro zkoušky adeptů, mysliveckých hospodářů i zkoušek z výkonu loveckých psů. Zavedením elektronických formulářů u zkoušek psů, budou tyto problémy v následujícím období odstraněny.
V oblasti kynologie je situace obdobná u všech OMS, které zkoušky z výkonu pořádají. Zkoušky psů z výkonu kromě Prahy 4 pořádaly všechny kontrolované OMS v celém sledovaném období, je to jedna z jejich hlavních činností. Kontrolami bylo zjištěno, že na všech OMS v přípravě a průběhu zkoušek zajišťují úlohu pořadatele podle pověření MZe ČR a zkušebního řádu.
Opakovaně zjištěnou závadou jsou nesprávný výklad ZŘ a pak neplněná povinnost oznámit zrušení zkoušek (OMS Praha 3 a OMS Mladá Boleslav). Dokumenty zpracované elektronicky byly bez výhrad, ručně psané dokumenty byly v některých případech až obtížně čitelné. Obdobně i zprávy vrchních rozhodčích, někteří z nich (OMS Mladá Boleslav) opomněli zhodnotit znalosti a přístup čekatele. Aktivitu k vyhledávání a přípravě čekatelů jsme nezjistili na žádném z kontrolovaných OMS. Konkrétní nedostatky byly OMS vytknuty a jsou uvedeny v jednotlivých protokolech.
 
DR doporučuje následující opatření pro všechny OMS ke zlepšení:
1. Jednoznačně stanovit, jaký má být průběh kurzu z myslivosti a mysliveckých hospodářů, způsob evidence docházky do výuky včetně vzorů formulářů s termíny předkládání, způsobem a dobou archivace jednotlivých dokumentů.
2. Pověřený pracovník sekretariátu pro evidenci zkoušek při zjištění nesprávnosti dokumentu či pochybení u jednotlivých OMS musí bezodkladně upozornit příslušný OMS a zajistit sjednání nápravy.
3. Vyjasnit, případně stanovit, do jaké doby se musí uchazeč o zkoušku z myslivosti dostavit po absolvování povinné roční praxe ke zkoušce. Na obou pražských OMS umožňují vykonat zkoušku i po několika letech po absolvování kurzu. Při kontrole je pak obtížné dohledat, do kterého kurzu adept patří. Na první pohled nesouhlasí seznamy přihlášených do kurzu se seznamy adeptů, kteří absolvovali zkoušku.
4. Provést školení vedoucích kurzů a jasně vysvětlit požadavky – školení by mohlo být provedeno v rámci školení jednatelů apod.
5. Opatřovat veškeré obdržené dokumenty spisovou značkou a datem přijetí na sekretariátu.
Zavést elektronickou evidenci a formuláře pro zkoušky z myslivosti a zkoušky mysliveckých hospodářů. To by vyřešilo veškeré administrativní problémy.
 
Kontroly Zkoušek z myslivosti v roce 2019 – bylo provedeno devět kontrol na zkouškách organizovaných okresními mysliveckými spolky.
O provedených zkouškách jsou provedeny samostatné zápisy. V průběhu kontrol nebyly shledány žádné závažné nedostatky.
V těchto kontrolách bude dozorčí rada i nadále pokračovat. Hlavní důraz při kontrolách bude směřovat ke zpracování průvodní dokumentace ke zkouškám. Jedná se zejména o způsob evidence uchazečů do kurzu, zapisování a potvrzování teoretické a praktické výuky do průkazů adeptů a jejich kontrola před závěrečnými zkouškami, evidence výuky – třídní kniha, rozsah výuky a osnovy. Kompletní agendu kontrol zkoušek z myslivosti vede Ing. Sedláček.
 
Dovoluji si upozornit, že DR ČMMJ svými řádně zvolenými členy bude i v následném období provádět kontrolní činnost jednotlivých OMS v souladu s ustanovením § 90 až § 93 platných Stanov ČMMJ. Ve své kontrolní činnosti se DR ČMMJ zaměřuje především na řádné odvádění podílu členských příspěvků, náležejících hlavnímu spolku ČMMJ.
 
Jmenování členové DR se pravidelně zúčastňovali také jednání odborných komisí ČMMJ. Jedná se především o Kynologickou komisi (Mgr. Medková a Ing. Freiberg), Ekonomickou komisi (Ing. Křížek) a Organizačně-právní komisi (JUDr. Chromec).
Předseda nebo místopředseda, popřípadě pověřený člen DR ČMMJ se zúčastňovali zasedání MR ČMMJ.
Členové DR jsou také delegováni na okresní sněmy a jako předsedové zkušebních komisí zkoušek pro myslivecké hospodáře.
Všechny materiály k projednávaným záležitostem jsou řádně vedeny pod jednacím číslem a jsou uloženy u tajemnice DR ČMMJ I. Karlíkové.
 
Ing. Ladislav KŘÍŽEK
předseda DR ČMMJ
 
Zpracování dat...