ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Říjen / 2019

Memoriál Richarda Knolla

Myslivost 10/2019, str. 48  Ladislav Raffai
45. ročník Bartošovice 30.8.-1.9.2019 Memoriál Richarda Knolla má tradici již od roku 1975, na této vrcholné národní soutěži ohařů České republiky startuje po náročných nominačních soutěžích dvacet nejlepších ohařů a zadává se titul „Všestranný vítěz ČR“ i čekatelství titulu CACT a res. CACT.
 
Richard Knoll (17.11.1893 - 3.5.1973) právem patří mezi nejvýraznější osobnosti lovecké kynologie a je uznávaným u nás, ale i v zahraničí. Po celý aktivní život byl chovatelem a cvičitelem mnoha plemen loveckých psů. Založil známou chovnou stanici „Tišnov". Z této stanice vzešlo a bylo zapsáno 170 vrhů německých krátkosrstých ohařů.
Získané bohaté praktické i teoretické zkušenosti a znalosti zužitkoval při práci poradce chovu, kterým byl více než padesát let. Své zkušenosti a znalosti uplatňoval při kynologických výstavách, soutěžích a poradách. Byl pětinásobným vítězem Memoriálu Karla Podhajského.
Je také spoluautorem odborné knihy Všestranný ohař, která se stala pro svůj obsah významnou mysliveckou pomůckou a učebnicí nejen začínajícím kynologům. Publikoval v mysliveckých časopisech a svými kynologickými statěmi obohatil učebnice myslivosti. V roce 1964 vydal příručku Exteriér a vlastnosti našich KO. Svým přístupem a aktivitami se nesmazatelně zapsal do podvědomí široké myslivecké a kynologické veřejnosti.
 
Pořádáním 45. ročníku Memoriálu Richarda Knolla pověřila Českomoravská myslivecká jednota z.s. poprvé v jeho historii Okresní myslivecký spolek v Novém Jičíně. Náš okresní myslivecký spolek i ustanovený organizační výbor složený z členů myslivecké rady, kynologické komise a zástupců vybraných honiteb přijal pověření jako poctu i velký závazek. Vzhledem k tomu, že každoročně pořádáme memoriály regionálního významu, věřili jsme, že náš tým tuto náročnou výzvu se ctí zvládne.
Pro pořádání memoriálu byl vybrán zámek Bartošovice, kde jsme v minulosti pořádali již více kynologických akcí. Zázemí zámku, výborná kuchyně, možnost ubytování i krásné venkovní prostory dávaly naději pro úspěšné zvládnutí memoriálu. Organizaci akce na zámku a zajištění zvěře zajištovali členové Mysliveckého sdružení Racek Pustějov a členové myslivecké rady.
Pro vodní práce byly zvoleny velmi dobře přístupné plochy honitby „Poodří“ VFU ŠZP Nový Jičín na Dolním Bartošovickém rybníku a přilehlých rákosových plochách. O občerstvení a odpočinek se starala hospůdka U rybníka Hynka Dědíka, který nám jako majitel rákosových ploch dlouhodobě vychází vstříc, propůjčuje je pro kynologické akce, čímž mu také velmi děkujeme.
Ohrádka byla vybudována v honitbě Bartošovice členy Mysliveckého spolku Bartošovice, a to v prostoru Na Lapači. Kromě ohrádky zajistil tento spolek kvalitní zázemí s parkovištěm i možností občerstvení.
Lesní disciplíny byly umístěny do lesního celku Roveň, kde Myslivecký spolek Libhošť zajistil výborné zázemí s občerstvením u historické lovecké chaty Chaloupky. Velký dík patří podniku Vojenské lesy a statky ČR, s.p. divize Lipník nad Bečvou, zejména Ing. Janu Jenišovi, který nám dlouhodobě umožňuje v Rovni pořádat kynologické akce. I přes značné odlesnění ploch související s bojem lesníků proti invazi kůrovce, se podařilo v lesním komplexu vhodně umístit všechny disciplíny. Pro ověření podmínek jsme v červenci uspořádali v Rovni lesní zkoušky ohařů a mohli tak vytvořit pro memoriál co nejlepší podmínky.
Polní práce byly situovány do honitby Kunín, kde v místě myslivecké chaty Na Pelikánce vytvořili členové Mysliveckého spolku Šenov – Kunín vynikající podmínky pro občerstvení a odpočinek všech účastníků. Vzdálenost místa všech disciplín nepřesáhla 6 km od zámku v Bartošovicích.
 
Po rozsáhlých přípravách nastal okamžik, kdy se v pátek 30. srpna začali k zámku sjíždět účastníci memoriálu – rozhodčí, vůdci s nominovanými psy, pořadatelé i část korony. Po vzájemném přátelském přivítání, seznámení se s prostředím a ubytování proběhla veterinární prohlídka přítomných psů, kterou bez zjištěných závad provedl MVDr. Ivo Trčka Ph.D..
Sbor rozhodčích byl delegován ČMKJ na návrh OMS Nový Jičín a schválen kynologickou komisí i mysliveckou radou ČMMJ. Delegováni byli velmi zkušení i profesně mladší rozhodčí. Ve všech případech se jedná o praktické kynology. Vrchním rozhodčí MVDr. Miroslav Kalich svými zkušenostmi a profesionálním vystupováním zaručoval bezproblémový běh memoriálu.
Velké pole posuzovali Michal Prosek, MUDr. Pavel Pilař a Vladimír Bláha, malé pole Libor Sedlák a Bohumil Tašek. Vodu posuzovali Ing. Tomáš Morbicer, Jan Pikula starší a Oldřich Nehyba. V lese posuzovali barvy Mgr. Martina Müllerová, Libor Nehyba, Břetislav Jelínek, Pavel Hermann a Petr Volný, vlečky Ing. Stanislav Rafaj a Martina Rymerová, drobné disciplíny Miluše Zajícová a Jiří Malík.
Poradu rozhodčích zahájil vrchní rozhodčí, přítomni byli také předseda KK ČMMJ Josef Novák, ředitel memoriálu Ladislav Raffai, pověřená osoba Mgr. Lenka Trčková Ph.D., jednatelka OMS Nový Jičín Bc. Vladislava Marková a Ing. Richard Marek, odpovědný za zpracování výsledků. Zdůrazněno bylo, aby posuzování probíhalo v duchu lovecké kynologie a vyhlašování výsledků před početnou koronou probíhalo profesionálně. Ředitel memoriálu s pověřenou osobou seznámili sbor rozhodčích s organizací losování, slavnostního zahájení a dalšího průběhu memoriálu. Rozhodčí obdrželi dárkové předměty a pomůcky pro posuzování.
Slavnostní losování proběhlo za přítomnosti všech rozhodčích pod památným platanem v zámeckém parku. Vůdci si vylosovali krásná vyřezávaná čísla v pořadí podle výsledků nominačních soutěží. Ihned po vylosování zhotovil snímky vůdců se psy a čísly fotograf memoriálu Adam Simandel. Večer pak proběhlo přátelské posezení rozhodčích a organizátorů.
 
V sobotu 31. srpna ráno, za účasti početné korony se začal za zámkem formovat slavnostní průvod. Náš okresní myslivecký spolek dlouhodobě pracuje s mládeží, a proto jsme zvolili netradiční formu slavnostního zahájení, kdy děti z našich mysliveckých kroužků ve stylovém oblečení s vylosovanými čísly doprovázeli vůdce se psy. Pro děti i jejich rodiče to byla odměna za celoroční práci, kdy měli možnost shlédnout všechny disciplíny a soutěžit ve vědomostní soutěži. Slavnostní průvod přivedla na koni jako bohyně lovu „Diana“ předsedkyně naší kynologické komise Mgr. Lenka Trčková Ph.D., což pamětníci memoriálu hodnotili jako výjimečnou událost.
Pod největším, 170letým platanem České republiky se za zvuků nádherných fanfár trubačů z Přerova seřadili vůdci se psy, rozhodčí, hosté, organizátoři a korona. Po zaznění státní hymny byli ředitelem memoriálu přivítáni účastníci a představeni čestní hosté – Bc. Stanislav Kopecký, starosta Nového Jičína, MVDr. Kateřina Křenková, starostka Bartošovic, Dis. Dagmar Novosadová, starostka Kunína, Ing. Jiří Janota, předseda ČMMJ a Josef Novák, předseda Kynologické komise ČMMJ.
Po projevech starosty Nového Jičína a předsedy ČMMJ dostal slovo vrchní rozhodčí MVDr. Miroslav Kalich, který představil vůdce a nominované psy, delegované rozhodčí a sdělil všem přítomným rozdělení ohařů dle jednotlivých skupin. Předseda OMS Česká Lípa Petr Lípa, pořadatel 44. ročníku MRK, slavnostně předal Kroniku Memoriálu Richarda Knolla předsedovi OMS Nový Jičín Ladislavu Raffaiovi. Po fanfárách trubačů, za mírně zatažené oblohy, ale horka a dusna se pak účastníci rozjeli na stanoviště v honitbách.
 
Hodnocení 45. Memoriálu Richarda Knolla z pohledu pověřené osoby Mgr. Lenky Trčkové Ph.D.
 
Pro velké pole byla jako krytina zvolena řepa v honitbě Kunín. Ta svými podmínkami umožnila adekvátní prostředí pro úkryt bažantů, kteří byli odchyceni z divokého chovu a byť byli uměle vypouštěni, chovali se velmi přirozeně. Dojem společného honu působil tedy skutečně a umožnil prokázat souhru lovecké dvojice, vůdce a psa. Každý pes měl možnost prokázat vystavení a práci na zvěři pernaté několikrát.
Bohužel zajíci oproti našemu očekávání, možná kvůli tropickému počasí, se zatáhli do remízků a vůdce se psem museli mít to správné zkouškové štěstí, aby mohli klidy na srstnaté zvěři prokázat. Individuální hledání a tzv. malé pole bylo zkoušeno v rozsáhlých porostech vojtěšky.
Vodní práce se odehrávaly v okolí Dolního Bartošovického rybníku, kde asistenci zajistili členové Mysliveckého sdružení Racek Pustějov. Útulné zázemí v hospůdce U rybníka pomáhalo vůdcům a jejich svěřencům si odpočinout a nabrat sil při střídání prací v rákosí a na vodní hladině. Pro přehled rozhodčích byl do rákosí umístěn posed, takže mohli sledovat velmi pečlivě práci psů.
V areálu Na Lapači, kde proběhla ohrádka, kterou zajišťovali členové Mysliveckého spolku Bartošovice. Následně se vůdci odebrali do navazujícího prostoru lesa, kde probíhaly drobné disciplíny, vlečky a barvy. Na každý soubor disciplín byl vymezen zvláštní prostor, organizační zajištění disciplín měli na starosti členové Mysliveckého spolku Libhošť a členové kynologické komise OMS Nový Jičín. Skupiny se střídaly u lovecké chaty Chaloupka, kde členové Mysliveckého spolku Libhošť připravili bohaté občerstvení.
 
Delegovaní rozhodčí v čele s vrchním rozhodčím MVDr. Miroslavem Kalichem posuzovali přísně, ale spravedlivě v rámci platného Zkušebního řádu. Během zkoušek nebyl podán protest.
Co se výkonů psů týče, většina potvrdila vrcholovou úroveň. Korona mohla vidět špičkové práce na poli, vodě i v lese. Možná i proto oproti jiným ročníkům dokončilo 45. MRK celkem 17 psů a jejich vůdců. V I. ceně dokončilo 8 psů, ve II. ceně 7 psů a v III. ceně 2 psi.
Bodové skóre na stupních vítězů bylo těsné.
První příčku s 493 body zaujala fenka českého fouska Cira z Malé Hranické, s vůdcem Ing. Martinem Suchánkem. Tato dvojice si odnesla ocenění CACT a nejlepší práci v lese, kterou získali nejen za opravdu ukázkovou práci oznamovače při disciplíně barva. Vůdce si odnesl kromě křišťálového poháru i loveckou kulovnici s optikou od firmy CAIRO CZ, s.r.o..
O bod níže tedy 492 bodů a titul CACT a oceněním nejlepší práce v poli, dosáhl pes německého ohaře krátkosrstého Dar z Kerhartic, s vůdcem Miroslavem Krškem. Vůdce byl odměněn křišťálovým pohárem a poukazem na lov stříbrného daňka v oboře Poodří, který věnovala Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Školní zemědělský podnik Nový Jičín.
Třetí příčku, se 482 body a titulem res. CACT obsadila fenka rovněž německého ohaře krátkosrstého Ilia von Höllental s vůdkyní Olgou Hrabákovu. Vůdkyně byla odměněna křišťálovým pohárem a cenou firem Kozap, s.r.o. a Myslivost, s.r.o..
Ocenění nejlepší práce ve vodě sbor rozhodčích udělil fence českého fouska Ara z Bencova Dvora a její vůdkyni Ing. Zuzaně Malíkové.

tabulka.jpg
 
Hodnocení 45. Memoriálu Richarda Knolla z pohledu vrchního rozhodčího MVDr. Miroslava Kalicha
 
OMS Nový Jičín byl pověřen pořádáním 45. ročníku MRK. Se vší zodpovědností se věnoval přípravě, organizační zajištění bylo vynikající. Během soutěže vládla pohodová atmosféra. Krytiny k hledání, řepa a vojtěška, měly z hlediska výšky a hustoty ideální parametry. I přesto, že se teploty pohybovaly mezi 28 až 30 stupni, noční deště vytvořily v krytinách dostatečnou vlhkost. Srstnatá zvěř se díky příliš teplému počasí schovala převážně do remízků a krytu. Pernatá zvěř, i když vypuštěná, byla vyspělá, dobře létala a psi na ni výborně reagovali. Vhodně byly zvoleny lokality také pro lesní a vodní práce. Skupiny se při výkonu navzájem nerušily a jejich střídání probíhalo bezproblémově.

1.jpg
 
Pohled na 45. MRK očima vítěze Martina Suchánka s Cirou
 
Na Memoriálu Richarda Knolla jsem startoval poprvé ve své kynologické kariéře. Na tento memoriál jsem se dostal s fenkou českého fouska Cira z Malé Hranické.
Když jsem začal Ciru cvičit, viděl jsem u ní výborný pracovní potenciál a chtěl jsem s ní dojít co nejdál. Že dojdu až tak daleko, jsem si neuměl ani představit. V loňském roce jsme absolvovali Memoriál Dr. Kuhna, kde bodový zisk 492 bodů nás opravňoval ke startu na Nominační soutěži. Už to jsem bral jako obrovský úspěch. Letos začátkem května jsme úspěšně prošli Nominační soutěží a můj sen byl zase blíž.
Před zahájením MRK jsem byl nervózní, protože vím, jakou má tato akce váhu, prestiž a dlouholetou tradici. V pátek před odjezdem na losování, když jsem bral Ciru z kotce, jsem se jí podíval do očí a řekl, že si to půjdeme užít a budeme bojovat až do konce.
Cirda jako by mi rozuměla, dařilo se hned od začátku, kdy jsme si vylosovali číslo 3. V sobotu jsme tedy začínali na velkém poli, poté na malém poli a končili na vodě. Ze sobotního dne jsme si odnesli jen jednu trojku, protože jsme nenarazili na srstnatou zvěř.
V neděli jsme šli do lesa, kde Cirda ukázala bezchybnou práci, a to i na barvě jako oznamovač. Po dokončení poslední disciplíny, kterou byla vlečka se zvěří srstnatou, se mi oči zalili slzami štěstí. Můj cíl projít MRK se mi splnil a s takovým výsledkem, ve kterým jsem ani nedoufal.
Když jsem se dozvěděl, že jsme vítězi 45. ročníku Memoriálu Richarda Knolla, nemohl jsem tomu uvěřit. Pocit a radost, který ve mě koloval, že práce s mým čtyřnohým kamarádem nebyla zbytečná, a že práci a veškerý čas, který tomu člověk věnuje je takto ohodnocen, je nádhera.
Chtěl bych poděkovat ČMMJ, ČMKJ, ČMKU, OMS Nový Jičín za organizaci a hladký průběh 45. ročníku Memoriálu Richarda Knolla. Dále bych chtěl poděkovat sboru rozhodčích, v jejíž čele stál MVDr. Miroslav Kalich za přísné, ale spravedlivé a korektní posuzování. Všem mysliveckým spolkům, které propůjčily své honitby, trubačům OMS Přerov a všem kdo se podíleli na organizaci memoriálu.
Poděkovaní také patří především rodině a kamarádům za podporu. Velké díky patří mé čtyřnohé holčičce Cirušce, která může za to, že jsme se umístili tak vysoko a jsme tam, kde jsme. Spousta kynologů zapomíná, že bez těch našich čtyřnohých kamarádů nejsme nic.
V závěru mi dovolte poblahopřát všem kolegům, kteří Memoriál Richarda Knolla dokončili a popřát postupujícím na Memoriál Karla Podhajského hodně štěstí, šťastnou ruku při losování a hlavně dobrý vítr.
 
1-3.jpg
4-5.jpg
6-10.jpg

Pohled organizačního výboru
 
Za organizační výbor děkuji obci Bartošovice, v čele se starostkou MVDr. Kateřinou Křenkovou, která nám poskytla zázemí v krásném prostředí zámku a osobní i materiální pomoc při zajištění 45. ročníku Memoriálu Richarda Knolla.
Velké poděkování patří všem našim sponzorům, bez jejichž pomoci by se tak náročná akce nemohla konat.
Zástupci Hroších staveb, našeho dlouhodobě nejvýznamnějšího sponzora, za doprovodu člena myslivecké rady Miroslava Klosse, si prošli celý memoriál a máme od nich velmi kladné ohlasy s možností budoucí spolupráce.
Vzhledem k náročným klimatickým podmínkám patří můj obdiv a poděkování pořadatelům, kteří dokázali zajistit vše potřebné pro hladký běh memoriálu, pohodu a občerstvení pro početnou koronu, rozhodčí, vůdce i jejich psy. Náš organizační tým se celý rok příprav potýkal s mnoha překážkami, i přesto jsme byli výborný spolek kynologů, který nakonec vytvořil podmínky pro konání 45. Memoriál Richarda Knolla. Slova uznání jsem slyšel také od rozhodčích a korony za výkony vedoucích skupin a jejich pomocníků v terénu. V horku, jaké panovalo, nebylo vůbec jednoduché zajistit memoriálové podmínky na jednotlivých stanovištích.
Pro účastníky jsme připravili v sobotu společenský večer s cimbálovkou v zámecké vinárně, který také přispěl k uvolněné a přátelské pohodě memoriálu.
Závěrečné slovo při vyhodnocení 45. Memoriálu Richarda Knolla patřilo předsedovi Kynologické komise ČMMJ Josefu Novákovi, který poděkoval pořadatelům za uspořádání memoriálu, vůdcům za vzorné reprezentování myslivecké kynologie a všem návštěvníkům za jejich účast.
Na webových stránkách OMS Nový Jičín a ČMMJ naleznou zájemci veškeré odkazy týkající se memoriálu.
Memoriál Richarda Knolla byl opět výkladní skříní české myslivecké kynologie a jsem přesvědčen, že vůdci se startujícími psy, rozhodčí, organizátoři i korona českou myslivost a mysliveckou kynologii vzorně reprezentovali.
Myslivosti zdar!
Ladislav RAFFAI,
ředitel 45. ročníku Memoriálu Richarda Knolla
snímky Adam Simandel
 
Zpracování dat...