ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Říjen / 2019

Slovenské poľovníctvo v číslach

Myslivost 10/2019, str. 32  Ing. Jozef HERZ, PhD.
Poľovnícka štatistika aj po vzniku federácie v roku 1969 až do roku 1991 bola spracovávaná v stredisku Českého mysliveckého svazu v Brne. V ďalších rokoch bola vydávaná na Výskumnom ústave lesného hospodárstva na poľovníckom oddelení vo Zvolene. Od roku po vzniku Národného lesníckeho centra vo Zvolene sa spracováva a vydáva každoročne poľovnícka štatistická ročenka SR za uplynulú poľovnícku sezónu tu. Už niekoľko rokov je táto štatistika sprístupnená aj pre širokú verejnosť na internete.
Zo štatistickej poľovníckej ročenky za rok 2018 sa dozvedáme, že  celková výmera poľovnej plochy na Slovensku sa opäť znížila o 8408 ha a predstavuje 4 447 784 ha. Počet revírov na tejto ploche sa znížil o 1 na 1881. Počet revírov prenajatých členom SPZ poklesol o 20 na 1057 a počet členov  SPZ, obhospodarujúcich tieto revíry sa znížil o 300 na 26 258.

tabulky.jpg
 
Tak ako aj v predchádzajúcich rokoch najviac sa loví predovšetkým raticová zver, kým lov malej zveri so zreteľom na zmenené životné prostredie neustále ubúda a tým aj možnosti jej lovu. 
 
Jelenia zver
 
K 31.3.2018 bol vykazovaný NKS 39 085 jedincov, čo je pokles v porovnaním z predchádzajúcim rokom o 146 jedincov, avšak JKS v počte 69 944 jedincov je vyšší o 394 jedincov. Plánovaný lov  v poľovníckej sezóne 2018/2019 sa splnil iba na 90,3 %. Aj s celkovým úbytkom, ktorý bol 46 704 jedincov, sa splnil plánovaný lov iba na 96,0 %.
Príčiny v neustálom zvyšovaní stavov jelenej zveri sú predovšetkým v neplnení plánu lovu ako aj v zlej štruktúre lovu stanovené v percentách. Lov jeleňov bol splnený na 85,9 %, jeleníc 89,2 % a jelenčat  88,9 %.  Z celkovým úbytkom  bolo plnenie u jeleňov 94,7 %, jeleníc 96,4 % a jelenčat 96,5 %.
 
Danielia zver
 
Súčasné NKS  8069 jedincov sú nižšie o 160 jedincov avšak, JKS 20 447 jedincov je  v porovnaní s predchádzajúcim rokom vyšší  až o 1669 jedincov. Napriek tomu plán lovu 16 459 jedincov sa splnil iba na 89,2 %   a aj s celkovým úbytkom to predstavuje iba na 94,7 %
Podľa Koncepcie rozvoja poľovníctva  na Slovensku, ktorá bola vypracovaná v roku 2011 sa uvažovalo z cieľovými NKS 4200 jedincov danielej zveri do roku 2025. Už v čase jej vypracovania boli JKS danielej zveri napočítané v množstve 12 831 jedincov. Do roku 2018 sa počítalo so znížením tohto  počtu na 8500 jedincov. Súčasné JKS  sú viac ako dvojnásobné.
Lov danielov bol splnený na 85,4 %, danielic 89,2 % a dančiat 91,5 %. Z celkovým úbytkom  bolo plnenie u danielov 94,7 %, danielic 94,2 % a dančiat 95,4 %.
 
Muflonia zver
 
V roku 2017 bol NKS 8912 jedincov. V roku 2018 bol upravený na 8838 jedincov, pritom až 39,4 % podiel  pripadá na zvernice (3489 jedincov). JKS v porovnaní z predchádzajúcim rokom poklesol  o  387 na 13 276 jedincov. Pritom z  plánu lovu 7176 jedincov sa ulovilo iba 5544, čo je plnenie  iba na 77,2 %  a spolu s úhynom a chytenou zverou na 83,5 %, a je to o 379 jedincov menej ako v roku 2017.
Lov muflónov bol splnený na 72,7 %, muflónic 81,3 % a muflónčat 75,9 %. Z celkovým úbytkom bolo plnenie u muflónov na 78,5 %, muflónic 87,8 % a muflónčat 87,2 %.
 
Srnčia zver
 
Pred 11 rokmi boli vykazované JKS v počte 92 680 jedincov.  Súčasné NKS sú v počte 92 710 jedincov a JKS v počte 105 789 jedincov, čo až o 3464 menej ako v predchádzajúcom roku 2017. Uloviť sa plánovalo 39 612 jedincov, pričom sa ulovilo iba 25 856 jedincov, čo je len 65,3 % plnenie. Z celkovým úbytkom 37 262 jedincov,  je plnenie na 94,0 %. Z celkového úbytku až 7091 jedincov uhynulo pri dopravných kolíziách.
Lov srncov bol splnený na 85,1 %, sŕn 54,6 % a srnčiat na 53,1 %. Ak pripočítame celkový úbytok, tak  je plnenie u srncov na 96,5 % , sŕn 95,1 % a srnčiat na 89,4 %. Svoj podiel na súčasnom stave srnčej zveri má aj takmer všade prítomná diviačia zver. Z uvedeného dôvodu sa v mnohých revíroch aj vzhľadom na vysoké úhyny znižuje plán lovu sŕn.
 
Diviačia zver
 
NKS diviačej zveri  sú v počte 22 949 jedincov. JKS je vykazovaný v počte 41 723 jedincov, čo je o 264 jedincov menej ako v predchádzajúcom roku. Plán lovu diviačej zveri bol stanovený v počte 62 499 jedincov. Skutočný lov bol vykázaný v počte 59 253 jedincov, 94,8 %. V porovnaní z predchádzajúcim rokom to je pokles o 10 256 jedincov.  Vplyv na tomto poklese mala aj predchádzajúca poľovnícka sezóna  vplyvom AMO a tým umožnenie lovu tohto druhu zveri počas celého roka a vo všetkých poľovných revíroch. Bez ohľadu na plán lovu sme zaznamenali celkový lov v počte 69 509 jedincov. Aj s celkovým úbytkom 60 309 jedincov bolo plnenie lovu 96,4 %.
Lov dospelých diviakov bol splnený na 86,7 %, diviačic 87,6 %, lanštiakov 117,2 %  a diviačat 85,2 %. Z celkovým úbytkom bol lov dospelých diviakov  plnený na 89,3 %, diviačic 90,6 % lanštiakov 118,9 % a diviačat na 86,6 %.
 
Z uvedeného prehľadu vidieť, že stavy a tiež produkcia raticovej zveri každoročne stúpa. Všetky druhy  vysoko prekračujú aj NKS. To však nemôžeme povedať o druhoch malej poľovnej zveri.
JKS 156 887 jedincov zajaca sú v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 6 691 jedincov nižšie a predstavujú iba 72,2% z NKS. Z úbytku zajacov v roku 2018 bolo ulovených iba 12 907 jedincov. Ďalších 1236 zajacov bolo chytených a 1667 bol vykázaný úhyn. Plánu lovu bol splnený  na 85 % a s úhynom na 95,1 %
 
Z vykazovaného úbytku 85 393 bažantov bolo ulovených 79 132, pričom do revírov bolo vypustených 77 817 bažantov. Problematické pritom je určiť počty ulovených bažantov z voľného chovu. V roku 2018 bolo na Slovensku 16  samostatných bažantníc a 38 uznaných bažantníc. V týchto bažantniciach bolo ulovených 46 884 bažantov a z úhynom bol celkový úbytok  51 014 bažantov. Na voľné revíry pripadá úbytok 34 379 bažantov, pritom tu bolo vypustených 20 018 bažantov.  Ak by sme toto množstvo odčítali od celkového úbytku  vychádza, že ulovených bažantov z voľnej prírody bolo 14 361 jedincov.
 
U jarabice poľnej je uvedený  NKS 18 583 jedincov. JKS sú vykazované v počte  3378  jedincov, čo je v porovnaní z rokom 2017 o 403 jarabíc menej. Pri takomto poklese o 10 rokov náš pôvodný druh úplne vyhynie. Lov jarabíc je možný v tých revíroch, kde sú vypúšťané z umelých chovov. V uvedenom roku bolo vypustených 3820 jarabíc, z ktorých sa ulovilo 2727 jedincov.
 
Ďalšie tri uvádzané druhy, kuropta horská, morka divá a bažant jarabí (kráľovský) sú chované prevažne v bažantniciach. Tieto druhy iba spestrujú  poľovnícke vyžitie. Ulovilo sa  10 481 divých kačíc, čo je o 865 menej a vypustilo sa 1000 kačíc, čo je o 527 menej ako v predchádzajúcom roku.
Neustále sa zhoršuje životné prostredie pre lesné kurovité vtáky tetrova hlucháňa, ktorých početnosť poklesla za rok o 125 jedincov na 901 a  tetrova hoľniaka o 70 v na 650 jedincov. U týchto druhov je každoročne zaznamenaný  pokles ich populácie.
 
Poľovníci v uvedenej štatistike uvádzajú početnosť až 2340 medveďov, celkový úbytok bol 37 jedincov, z toho lov 17 a úhyn na cestách a železnici 15 jedincov.
Stav vlkov je uvedený v počte 2561 jedincov. Ulovilo sa 37 vlkov a 3 uhynuli na cestách.
Rysov k 31.3.2019 bolo napočítaných  1649 jedincov.
 
Zvyšujú sa počty bobra vodného, ktorých je podľa štatistiky až 3630 jedincov. Poľovníci ulovili  1395 jazvecov, 18 932 líšok, 622 kún, 192 psíkov medvedikovitých, 37 šakalov zlatých.
 
Poľovníci pri výkone práva poľovníctva musia používať len poľovne upotrebiteľné psy s predpísanými skúškami a v požadovanom počte na veľkosť revíru. Na tento účel využívali 13 763 poľovných psov, z ktorých 11 484 spĺňalo požadovanú poľovnú upotrebiteľnosť.
Najpočetnejšiu skupinu 2701 psov tvorili   brloháre. Ďalšou  početnou skupinou  v počte 2308 psov boli stavače. Z plemien najväčšie zastúpenie mal slovenský kopov, ktorých sa na Slovensku chovalo až 2401 jedincov. V skupine ostatných duričov malo poľovnú upotrebiteľnosť 1987 psov, 2001 farbiarov a 527 sliedičov.
 
Nárastom stavov rastú aj škody spôsobené zverou. V roku škody spôsobené raticovou zverou boli vyčíslené v sume 1 548 356 €. Medvede spôsobili škodu v hodnote 122 416 €. Zo šeliem najväčšie škody spôsobili vlci. Celková škoda spôsobená vlkmi bola vyčíslená v sume 1 534 283 €. Celková vyčíslená škoda spôsobená rysmi bola v sume 382 492 €.
Ing. Jozef HERZ, PhD.

image001.png
 
image003.png
image004.png
Zpracování dat...