ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Únor / 2019

Podpora vlajkového druhu zemědělské krajiny

Myslivost 2/2019, str. 30  Petr Rejzek
Koroptev polní (Perdix perdix) je ohrožený druh. Mezi roky 1935 a 2005 došlo na území České republiky ke kritickému úbytku koroptví populace o závratných 98,7 %. Z mnoha našich zemědělských oblastí koroptev zcela vymizela. Vyhynula také v některých zemích západní Evropy. Jednou z takových zemí je například Irsko, kde dnes funguje podobný záchranný program, jako je u nás Projekt ČIŘIKÁNÍ, který se zabývá komplexní péčí o koroptev polní.
 
Projekt ČIŘIKÁNÍ je celostátní dlouhodobý projekt zaměřený na zlepšení stavu kulturní krajiny, mysliveckou péči a vhodné zemědělské postupy s cílem vytvořit podmínky pro záchranu populace koroptve polní a dalších ohrožených polních ptáků. K tomu nám pomáhají data získaná z průběžného monitoringu koroptví a z výzkumu agroekosystémů, na kterých s námi spolupracuje již více než dvě stě dobrovolníků. Novým nástrojem pro aktivní podporu koroptví populace a vytváření nových příkladů dobré praxe v Česku je kampaň Adoptuj koroptev.
Hlavním komunikačním nástrojem Projektu ČIŘIKÁNÍ je informační portál Koroptvicky.cz, který zájemci naleznou na internetovém odkazu http://www.koroptvicky.cz/.
 
Monitoring koroptve polní
 
Každoročně monitorujeme populaci koroptve polní (Perdix perdix) na území ČR. Získaná data nám umožňují efektivněji chránit a podporovat tento ohrožený ptačí druh.
Monitoring koroptve polní je jedna z našich klíčových aktivit. Sledování výskytu koroptve je výchozí bod pro zajištění následné péče o populaci v dané lokalitě. Zároveň nám to umožňuje mít přehled o celkové kondici české populace a zjistit, jaké prostředí v současné krajině koroptev upřednostňuje nebo naopak, kde jsou extrémní a okrajové lokality jejího výskytu. Velmi významné jsou i nové poznatky o jejím způsobu života.
Přijímání záznamů o pozorování koroptve nám také umožňuje navázat spolupráci s lidmi, kterým není lhostejné jejich životní prostředí. Tím nejjednodušším způsobem, jak projevit zájem nejen o koroptev, ale také o své okolí, ve kterém žiji a pracuji, je právě vyplnění našeho elektronického formuláře. Našim spolupracovníkům pak umožňujeme přístup do webové rubriky SÍŤ chráněné heslem, ve které mohou naleznout podrobnější informace o výsledcích monitoringu.
Náš monitoring je založen na záznamové kartě, kterou nám může zaslat kdokoliv, kdo na území České republiky zjistí přítomnost koroptve polní. Rozumíme tím nejen přímé pozorování nebo poslechnutí jedince, ale také nalezení pobytových znaků (např. trus, stopy, opuštěné hnízdo). Součástí záznamové karty jsou informace o nadmořské výšce, prostředí a počasí. V současné době preferujeme vyplnění elektronické záznamové karty, ale stále je zachována verze pro tisk.
Jako základní prostorovou jednotku používáme kvadrát síťového mapování o rozměrech 10 minut zeměpisné délky a 6 minut zeměpisné šířky (přibližně 11,1x12 km). Tyto kvadráty dál nedělíme. Jejich velikost je pro naše účely dostačující.
Prostorová data zpracováváme do podoby map v aplikaci Janitor 2.6.4.
 
Padesát šest procent pozorování koroptve polní bylo zaznamenáno v nížinách do 250 m n. m. Čtrnáct procent pozorování koroptve bylo před 6. a po 18. hodině. Záznamy mezi 6.00 a 18.00 byly v průběhu dne rovnoměrně rozloženy. Naši pozorovatelé působí ve všech krajích České republiky. Nejvíce okresů je podchyceno ve Středočeském a Jihomoravském kraji.
Od roku 2018 jsou data z monitoringu koroptve polní v rámci Projektu ČIŘIKÁNÍ součástí Nálezové databáze ochrany přírody, kterou spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Údaje o výskytu koroptve využíváme při hodnocení krajiny (projekty obnovy krajiny) a ve správních řízeních, v nichž slouží jako opora pro podpůrná stanoviska žadatelům o jejich umělý odchov a vypouštění do volné přírody. Skladba formuláře pro vyplnění pozorování nám také umožňuje lepší poznání bionomie druhu.
 
image005.pngADOPTUJ KOROPTEV
 
Od roku 2016 běží kampaň Adoptuj koroptev, která shromažďuje finanční prostředky od jednotlivých dárců, aby je následně rozdělila mezi žadatele obnovující krajinu nebo ty, kteří vypouští koroptve odchované přírodě blízkým způsobem podle doporučené metodiky.
V prvním ročníku vyhlašování podpory 2018, kdy jsme nashromáždili celkovou částku 70 998 Kč, získala finanční podporu honitba Vinaře u Kutné Hory, a to za aktivní podporu koroptve polní vypouštěním odchovaných jedinců.
Vypouštěné koroptve musí splňovat naše standardy chovu, tzn. chovatel odchovává kuřátka koroptvím rodičovským párem nebo koroptvím kohoutkem celibátníkem, případně kvočnou kura domácího.
Odchov probíhá v zatravněných voliérách (mohou být i mobilní nebo trvale umístěné v lokalitě vypouštění).
Koroptvím chovatel předkládá přirozenou stravu s co nejmenším zastoupením granulí; voliéru navštěvuje jen ve chvílích předkládání potravy a dalších nutných úkonů souvisejících s péčí o koroptve. Vědomě nepouští k voliéře psy, kočky ani jiná zvířata, na která by si koroptve neměly zvykat. Chovatel musí být držitelem platné výjimky ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Příspěvek na obnovu krajiny se vztahuje na nově založený nebo obnovovaný krajinný prvek bez stromů. Krajinným prvkem rozumíme travino-bylinný biotop s keřovými porosty, nebo zcela bez nich (např. stepní trávník, keřový remízek, travnatá mez).
Při založení, obnově a péči o krajinný prvek je důležité zachování přírodního charakteru stanoviště s důrazem na regionálně původní druhy, jež podporují biodiverzitu zemědělské krajiny. Krajinný prvek je celý obklopen zemědělskou půdou (ZPF).
Ve výjimečných případech může být krajinný prvek obklopen půdou jiného využití (např. ostatní plocha vč. průmyslových, logistických a obchodních zón a komunikací).
 
Cílem kampaně Adoptuj koroptev je nejen finanční odměna aktivním lidem a organizacím, které posilují divokou populaci koroptve vypouštěním odchovaných jedinců nebo obnovou podpůrných biotopů, ale také sběr a propagace příkladů dobré praxe pro větší zapojení myslivecké i laické veřejnosti do obnovy zemědělské krajiny. Biodiverzitu lze totiž nejlépe chránit se zapojením místních lidí.
Mgr. Petr REJZEK,
info@koroptvicky.cz, tel. +420 737 167 974
NAŠE SPOLEČNÁ KRAJINA, z.s., http://www.koroptvicky.cz/
 
VÝZVA KE SPOLUPRÁCI
 
Klíčovou roli v Projektu ČIŘIKÁNÍ, jak při monitorování koroptve, tak při jejím odchovu a vypouštění do volné přírody (honiteb), mají samozřejmě myslivci. Jsme si vědomi, že další přežití a rozvoj koroptví populace se neobejde bez jejich obětavosti a kvalitní myslivecké péče, která vychází ze zkušeností našich předků při současném využívání moderních metod.
Proto žádáme jednotlivé myslivce a zástupce mysliveckých spolků, aby se nám ozvali, pokud mají zkušenosti s péčí o koroptev, věnují se jí v současné době nebo naopak teprve zvažují, že této krásné a užitečné pernaté zvěři pomohou.
Větší spolupráci myslivců při péči o českou koroptví populaci podporuje také Myslivecká komise Českomoravské myslivecké jednoty, s jejím předsedou Ing. Ondřejem Faltusem. Adresně v roce 2019 podpoří ČMMJ anketním šetřením, které proběhne ve druhém čtvrtletí. Anketa, která bude uživatelům honiteb distribuovaná prostřednictvím jednotlivých OMS, bude obsahovat mimo jiné dotaz na přítomnost koroptví v honitbách. Budeme rádi o zapojení všech honiteb do ankety, pro její dobré vyhodnocení.
 

Prostorové rozložení počtů záznamů a jedinců koroptve polní na území České republiky

image003.jpg
 

Zpracování dat...