ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Africký mor prasat – stálá hrozba

Myslivost 7/2020, str. 48  Tomáš Jarosil
Více než před rokem se České republice podařilo na Zlínsku zlikvidovat africký mor prasat (AMP) u divočáků. ČR tak zůstává doposud jedinou zemí, která boj s touto nákazou zvládla. AMP však přesto stále představuje největší a nejaktuálnější hrozbu, jak pro populaci prasat divokých, tak i pro chovy domácích prasat.

Že není na místě AMP podceňovat, vidíme v našem blízkém i vzdálenějším okolí, mnoho států našeho regionu (střední a východní Evropa) má stále s AMP vážné problémy.
 
Současná mezinárodní situace kolem AMP
 
Od počátku letošního roku je hlášen výskyt AMP celkem ze 14 evropských zemí, z toho 11 je členských států Evropské unie. Kromě jiných se se jedná o sousední či blízké státy jako je Polsko, Slovensko, Maďarsko nebo Ukrajina. K 31. 5. 2020 bylo celkem nahlášeno 6360 pozitivních případů u prasat divokých a 289 ohnisek AMP v chovech domácích prasat.
Z hlediska České republiky představuje největší riziko zejména výskyt a šíření této infekce v západní části Polska, protože tato lokalita leží od českých hranic nejblíže. Zde se AMP šíří v oblasti, která je vzdálena přibližně 300 km od dalších nejbližších případů AMP v Polsku, což je jasným důkazem toho, že ke skoku nákazy v Polsku došlo prostřednictvím lidí, nikoli přirozeným šířením v populaci prasat divokých. Zároveň je oblast vzdálena pouhých 60 km od české státní hranice a jen asi 20 km od hranic Polska s Německem.
 
Striktní dodržování pravidel biologické bezpečnosti jako prevence před zavlečením AMP
 
Z výše uvedených faktů vyplývá, že i za současné složité situace je naprosto nezbytné striktní dodržování pravidel biologické bezpečnosti při lovu prasat divokých i v chovech domácích prasat. Je třeba mít na paměti, že v ČR stále platí zákaz přikrmování prasat divokých a je omezeno vnadění (max. 20 kg krmiva na vnadišti, 1 vnadiště na 50 ha honitby). Přísně zakázán zůstává také dovoz mysliveckých trofejí ze zemí s výskytem AMP.
Lovci by měli sledovat chování prasat divokých. Při jakémkoliv podezření vyvolaném pozorovanými změnami chování kusu před ulovením či příznaky AMP zaznamenanými po ulovení neprodleně nahlásit tuto skutečnost na místně příslušnou krajskou veterinární správu a dále postupovat podle pokynů veterinárních inspektorů, především zajistit bezpečné uložení uloveného kusu a odebrání vzorku k laboratornímu vyšetření.
Mimořádné opatrnosti je třeba v případech, kdy má myslivec hospodářství a v něm chová prasata. Zde je nutné připomenout z evropské i národní legislativy vyplývající zákaz zkrmovat prasatům kuchyňské odpady, a to i z vlastní domácnosti. Před vstupem do chléva je třeba se převlékat a nevstupovat do něj v oblečení a botách, v nichž dotyčný chodí do lesa.
Zásadní je sledování zdravotního stavu domácích prasat a důsledné zabránění kontaktu prasat divokých s domácími prasaty a se všemi materiály, které jsou v chovu používány – zejména krmivo, stelivo a voda.
Pouze dodržováním uvedených pravidel je možné minimalizovat riziko opětovného zavlečení AMP do České republiky a zabránit tak výraznému negativnímu dopadu na celý chovatelský sektor a navazující zpracovatelský průmysl.
 
Připravenost na možné zavlečení AMP na území ČR
 
Je třeba mít neustále na paměti, že případný výskyt AMP u prasat divokých s sebou přináší velmi výrazná regulativní opatření ve vztahu k lovu a následnému zacházení se zvěřinou. Může to být úplný zákaz lovu nebo jeho omezení, nařízení likvidace všech ulovených prasat divokých v asanačním podniku, případně uvolnění zvěřiny z ulovených prasat divokých k lidské spotřebě až po negativním výsledku laboratorního vyšetření uloveného kusu na AMP. Zejména pro poslední uvedený případ je potřeba mít v honitbě dostatečné kapacity pro oddělené krátkodobé uložení ulovených prasat divokých v odpovídajících podmínkách – chladicích boxech či zařízeních.
 
Monitoring AMP prasat divokých a odběr vzorků
 
Nezastupitelnou roli při včasné detekci AMP hraje nastavený monitoring, jehož výsledky slouží nejen jako podklad pro zachování statusu České republiky coby země prosté AMP, ale především ke sledování aktuální nákazové situace, což je základní podmínkou pro včasné přijetí odpovídajících opatření k zabránění dalšího šíření této nebezpečné nákazy.
Vzorky se odebírají od všech nalezených uhynulých prasat divokých včetně prasat sražených dopravním prostředkem v rámci celé ČR. Za každé nalezené uhynulé prase divoké je nálezci vypláceno tzv. „nálezné“ ve výši 2000 Kč za podmínky, že nálezce zajistí odebrání vzorku a jeho laboratorní vyšetření na AMP.
U ulovených prasat divokých se v současné době plošné vyšetření neprovádí, avšak při jakémkoli podezření na onemocnění AMP musí lovec (myslivec) ihned informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu a postupovat podle jejích pokynů.
 
Nový způsob odběru vzorků na AMP od uhynulých prasat divokých
 
Kromě staršího způsobu odběru vzorku včetně likvidace kadáveru divočáka v asanačním podniku může nálezce využít novou, jednodušší variantu bez likvidace uhynulého zvířete.
Za tímto účelem byly Státní veterinární správou distribuovány odběrové soupravy, které jsou k dispozici buď na všech pracovištích jednotlivých krajských veterinárních správ, nebo u mysliveckých hospodářů.
Soupravy obsahují kompletní vybavení k odběru vzorků od uhynulých prasat divokých včetně odběrových nádob na vzorky, plastových sáčků na uložení vzorků, ochranných rukavic a formuláře objednávky laboratorního vyšetření na AMP.
Při použití této odběrové soupravy nálezce odebere jako vzorek krev do stříkačky (zkumavky), pokud to není možné, pak část orgánu (sleziny, ledviny) do uzavíratelné nádoby na vzorek, případně dlouhou rourovitou kost.
Vzorek vloží do nepropustného uzavíratelného obalu (např. přiložený zipový sáček) a řádně označí. Zároveň je potřeba odebrat markant – pírko – shodně, jako u odběru vzorku na svalovce (trichinely) u ulovených divočáků.
Nálezce markant vloží do samostatného nepropustného uzavíratelného obalu a přiloží k odebranému vzorku.
Na závěr je potřeba vyplnit objednávku laboratorního vyšetření na AMP a tuto vložit do samostatného nepropustného uzavíratelného obalu a přiložit ji k odebranému vzorku.
U kadáverů s hmotností do 15 kg je nutné jako vzorek odevzdat celý kadáver. Doporučuje se pořídit si a uchovat fotodokumentaci kadáveru včetně místa nálezu nejlépe i s GPS souřadnicemi, která může být na vyžádání krajské veterinární zprávy doplněna k žádosti. Fotodokumentace může sloužit také k dohledání kadáveru v případě pozitivního výsledku laboratorního vyšetření.
Laboratorní vyšetření vzorku na AMP (virologické a sérologické) je plně hrazeno Státní veterinární správou.
 
Je samozřejmé, že zajištění celoplošného a odpovídajícího monitoringu AMP u prasat divokých je úkolem Státní veterinární správy, nicméně hlavní role, pokud se jedná o praktický odběr vzorků, spočívá na samotných myslivcích. Z tohoto důvodu bychom i tímto způsobem rádi oslovili mysliveckou komunitu a požádali ji o spolupráci. Věříme, že je v našich společných silách případnou infekci AMP u prasat divokých na území ČR včas odhalit a zabránit jejímu možnému šíření na větší území.
 
MVDr. Tomáš JAROSIL
oddělení ochrany zdraví zvířat
Státní veterinární správa
 

Zpracování dat...