Časopis Myslivost

Historický myslivecký úspěch!

Myslivost 3/2021, str. 8  Bohumil Straka, Pavel Vrána
Zabránili jsme zákazu muflona, kozy bezoárové, kamzíka i siky!
 
Dne 17. 2. 2021 projednal Výbor pro životní prostředí a Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR sněmovní tisk č. 731, který obsahoval pro nás klíčový návrh adaptace nařízení EU o invazních nepůvodních druzích. Čtenářům můžeme již nyní prozradit, že se nám na tomto jednání podařilo obhájit možnost nadále v naší přírodě a krajině využívat hospodářsky cenné druhy, jako jsou například muflon, kamzík, jelen sika, pstruh duhový, siven, amur, modřín nebo akát. Ale nepředbíhejme...
 
Již čtyři roky hledalo Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství a skupina hospodářů v krajině z řad rybářů, myslivců, lesníků, včelařů, zahrádkářů a mnohých dalších, při společných intenzivních jednáních, možnost shody ve věci přístupu k invazním nepůvodním druhům.
ČR v souladu s platnou legislativou EU přijala celounijní seznam zakázaných invazních nepůvodních druhů, zahrnující nyní (po dvou doplněních) celkem 66 druhů rostlin a živočichů. Celý seznam naleznete na:
https://invaznidruhy.nature.cz/unijni-seznam/druhy. Pro v seznamu vyjmenované druhy platí zákaz jejich dovozu a převozu v rámci EU, uvádění na trh, zákaz držení, chovu, přepravy, rozmnožování a vypouštění do volné přírody.
Následně se ale „rozhořel boj“ o tzv. národní seznam invazních nepůvodních druhů přezdívaný trefně také jako „seznam smrti“, který je pro členské státy EU nepovinný. Bohužel se ukázalo, že zde nepanuje shoda na tom, co to vůbec je invazní nepůvodní druh, a v návrhu takového seznamu figurovaly u nás poměrně běžné a dlouhodobě hospodářsky využívané druhy rostlin a živočichů jako jsou třeba řepa obecná cukrovka, slunečnice topinambur, ořech, akát, nebo kaštan, ze zvěře pak muflon, kamzík, koza bezoárová, z významných ryb pak můžeme uvést například amura bílého, pstruha duhového, sivena amerického, a další (navrhovaný seznam naleznete v příloze tohoto článku na www.myslivost.cz).
Protože hrozilo, že se národní seznam stane počátkem jakéhosi honu na čarodějnice, který bude doprovázet stěží představitelná administrativní zátěž, drakonické sankce, pokuty za výskyt těchto druhů, ale také významné omezení hospodaření v krajině s druhy uvedenými na zmiňovaném seznamu, rozhodla se dotčená ministerstva za přispění hospodářů v krajině tuto cestu definitivně opustit a využít pro regulaci invazních nepůvodních druhů nástrojů, které byly nastaveny v rámci novelizace zákona o ochraně přírody a krajiny a složkových zákonů (zákon o myslivosti, zákon o rybářství, lesní zákon, vodní zákon, zákon na ochranu zvířat proti týrání, zákon o rostlinolékařské péči).
Finální znění dohody a způsob implementace do jednotlivých složkových zákonů se rodil velmi dlouho a nakonec byl dosažena křehká dohoda všech jednajících stran. Zdálo se tedy, že vše je konečně na dobré cestě ku spokojenosti všech.
 
Jenže, nikdy neříkejme nikdy! Při projednávání konečného návrhu na půdě Poslanecké sněmovny se navzdory všem předchozím jednáním a dosaženému konsensu objevily kontraproduktivní pozměňovací návrhy z řad některých poslanců, které volaly po omezení výskytu modřínu, douglasky, jelena siky, pstruha duhového atd. a především po zavedení onoho dříve zavrženého „národního seznamu“.
S ohledem na již dříve vynaložené úsilí, na všechny ty tuny potu a krve, jsme se s tímto seznamem rozhodně nehodlali ztotožnit, a o skutečném stavu věci jsme informovali poslance prostřednictvím dokumentu, jehož znění si můžete přečíst v příloze níže pod tímto článkem.
 
Zúčastnili jsme se obou klíčových zasedání, a to jak na půdě Výboru pro životní prostředí (on-line), tak na půdě Zemědělského výboru (prezenčně). V rozhodující chvíli B. Straka za ČMMJ a IAF plně využil přidělené dvě minuty, kdy stručně a jasně deklaroval, že národní seznam je podle oficiálních statistik EU zaveden jen v 8 zemích z 27, což je méně než 30 % států EU, a že invazní druhy je možné regulovat i bez existence národního seznamu, což kromě jiného ukázal i projekt likvidace invazního bolševníku velkolepého prováděný za 200 milionů Kč v Karlovarském kraji v letech 2010 až 2012, tedy dávno před zavedením nařízení EU a před existencí jakýchkoliv seznamů invazních druhů. Také předseda ČRS dr. Mach statečně hájil společný návrh MŽP, MZe a hospodářů v krajině proti pozměňovacímu návrhu předsedkyně Balcarové (Piráti).
S podporou většiny přítomných poslanců se nám podařilo zvítězit na celé čáře. Nebezpečné pozměňovací návrhy byly nekompromisně smeteny ze stolu a je zjevné, že po negativních stanoviscích hospodářů v krajině, MŽP, MZe a obou sněmovních výborů, již padly pod stůl.
Druhé čtení této komplexní a velké „invazní novely“ zákona o ochraně přírody, mysliveckého, rybářského a lesního zákona Sněmovna projedná na březnovém zasedání. Pokud vše stačí projít i třetím čtením a Senátem, tak nová úprava našich oborových zákonů začne platit zřejmě během druhého pololetí tohoto roku.
Oceňujeme přístup obou dotčených ministerstev, tedy Ministerstva zemědělství pod vedením ministra Tomana a stejně tak Ministerstva životního prostředí, které v současné době řídí ministr Brabec.
 
Na závěr tohoto úspěšného legislativního „maratonu“ děkujeme všem za dlouholetou úspěšnou spolupráci a mravenčí práci, která vedla ke těmto skvělým výsledkům, všem, kteří přispěli k záchraně a zachování všech našich hospodářských významných nepůvodních druhů živočichů a rostlin.
Přece jen ale musíme po zásluze ocenit a jmenovat konkrétně i několik kolegů a kolegyň, kteří se opravdu nejvýraznějším způsobem o náš úspěch zasloužili, a v posledních měsících nejvíce pomáhali jednáním, slovem i písmem: Ing. Roman Heimlich - jednatel Českého rybářského svazu, který velmi pomáhal, jednal s úředníky i politiky a do noci nejednou psal texty, dále pplk. Mgr. Pavel Černý a Bc. Carla Cizova, MBA - představitelé Ligy Libe, kteří velmi účinně odborně oslovovali ministra Richarda Brabce i náměstky, a Ing. Stanislav Janský a Ing. Marie Růžková ze Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL), kteří neúnavně analyzovali, volali, sepisovali a zařizovali. Přejeme všem Myslivosti zdar, a s vědomím, že polovina myslivců jsou zároveň i rybáři, také  Petrův zdar!

Ing. Bohumil STRAKA, Ph.D.
člen Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ)
člen správní rady Mezinárodní asociace pro sokolnictví a ochranu dravých ptáků (IAF)
viceprezident Liga Libe
 
Ing. Pavel VRÁNA, Ph.D.
Český rybářský svaz (ČRS)
 
Zasedání sněmovního Výboru pro životní prostředí dne 17. 2. 2021 s účastí hospodářů v krajině
 
Dopis s informacemi pro poslance od hospodářů v krajině ohledně nepůvodních druhů
 
Vážení poslanci, vážené poslankyně,
v souvislosti s adaptací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů bude pravděpodobně vznesen návrh na zavedení tzv. „národního seznamu invazních druhů“.
Tuto iniciativu jménem hospodářů v krajině, kteří společně zastupují více než 750 000 organizovaných členů a zároveň občanů ČR, JEDNOZNAČNĚ ODMÍTÁME.
Prosíme vás, abyste si přečetli následující řádky a aktivity směřující k vytvoření národního seznamu invazních druhů odmítli, čímž zároveň odmítnete zákaz nebo omezení běžných a významných druhů, jako jsou např. muflon, kamzík, pstruh duhový, amur bílý, akát, borovice černá, cukrová řepa, „ořech“, „kaštan“ atd.
Předkládaná změna zákona o ochraně přírody a krajiny a složkových zákonů (lesní zákon, vodní zákon, zákon na ochranu zvířat proti týrání, zákon o myslivosti, zákon o rybářství, zákon o rostlinolékařské péči) je vyváženým konsenzem a výsledkem více než tři roky trvajících jednání mezi Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem životního prostředí a hospodáři v krajině.
Současně předkládaná novela řeší danou problematiku na úrovni implementace celoevropských nařízení a návazných změn národní legislativy, a to bez nutnosti zavádění národního seznamu.
Důvodem je fakt, že již dnes má ČR dostatečně robustní nástroje, které umožňují regulaci nepůvodních druhů prostřednictvím orgánů ochrany přírody a příslušných orgánů státní správy (obce, kraje, ministerstva), které jsou schopny adekvátně zajistit plnění požadavků vycházejících z předpisů Evropské unie.
Jsme přesvědčení, že zcela postačuje aktuální celounijní seznam se 66 zakázanými invazními druhy, na kterém je oprávněně například i jedovatý bolševník, agresivní sršeň asijská, netýkavka, mýval, nutrie, aj. Nebuďme papežštější než papež, příslušné nařízení EU č. 1143/2014 totiž neukládá členským zemím žádnou povinnost zavést národní seznam, jedná se o dobrovolnou možnost.
Přesto se zde objevují tlaky na zavedení národního seznamu prostřednictvím iniciativy některých poslanců. V souvislosti s jeho případným zavedením hrozí stěží uvěřitelná byrokratická zátěž, mrhání státních prostředků a kolaps dosud funkčních systémů, na jejichž základě po desítky let fungují a pracují hospodáři v krajině (rybáři, myslivci, včelaři, zahrádkáři, lesníci a další). Nechceme zahodit předchozí léta práce, náročných jednání a připustit výše zmíněná rizika kvůli neuváženým návrhům jednotlivců.
 
Velice Vám děkujeme za posouzení výše uvedeného a pevně věříme, že podpoříte změny zákonů v překládaném vládním znění, které je mnohokráte projednaným vyváženým konsenzem a nepřipustíte zavedení nadměrně zatěžujícího a nesystémového nástroje – „národního seznamu invazních druhů“.
 
Za hospodáře v krajině, tedy za více než 750 000 občanů ČR, Vám srdečně děkujeme!
 
Český rybářský svaz (reprezentuje 250 tisíc členů), PhDr. Mgr. Karel Mach, MSc., MBA, předseda
Českomoravská myslivecká jednota (reprezentuje 60 tisíc členů), Ing. Jiří Janota, předseda
Moravský rybářský svaz (reprezentuje 70 tisíc členů), MVDr. Michael Javora, předseda
Český svaz včelařů (reprezentuje 58 tisíc členů), Mgr. Jarmila Machová, předsedkyně
Český zahrádkářský svaz (reprezentuje 140 tisíc členů), Stanislav Kozlík, předseda
Rybářské sdružení ČR (reprezentuje 63 rozhodujících rybářských subjektů ČR, včetně rybářského výzkumu, školství, rybářských národních svazů a organizací služeb.), Ing. Jan Hůda, Ph.D., prezident
Jesenický kamzík (reprezentuje 25 tisíc petentů), Bc. Zdeněk Pavlíček, předseda
Mezinárodní asociace pro sokolnictví a ochranu dravých ptáků (reprezentuje 75 tisíc členů z 90 zemí), Ing. Bohumil Straka, Ph.D., člen správní rady
Řád svatého Huberta, Jan František Votava, velmistr Řádu
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů, Ing. Stanislav Janský, místopředseda pověřený výkonem funkce předsedy
Svaz školkařů ČR, Ing. Pavel Halama, předseda
Česká lesnická společnost, Ing. Pavel Draštík, předseda
Lesnicko dřevařský vzdělávací institut, Kamil Zahradník, ředitel
Lesy České republiky, Ing. Josef Vojáček, generální ředitel
Česká akademie zemědělských věd, prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., místopředseda, předseda Odboru lesního hospodářství ČAZV
 
Návrh národního seznamu invazních nepůvodních druhů (vyšel v časopisu Ochrana přírody v roce  2016)
- žlutě jsou vyznačeny druhy, jejichž případné zařazení na seznam představuje zásadní problém pro hospodáře v krajině.

image003.jpg
 
image005.jpg
Zpracování dat...