ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Březen / 2022

Políčka pro zvěř, plochy podporující biodiverzitu

Myslivost 3/2022, str. 21  Marek Daňhel, Lubomír Hajný
V prvním díle našeho seriálu článků jsme se věnovali výsadbě stromů a čerpáním podpor na tyto aktivity. Stromy tvoří v krajině trvalé prvky zelené infrastruktury. Můžeme je chápat, jako kostru, která slouží jako opora pro další ekologické prvky. Jejich význam narůstá zvláště pokud rostou mimo les ve volné krajině.

Vhodným doplněním ke stromům je keřové patro v podobě remízů. Takto si můžeme v honitbách vytvořit síť ekologicky stabilních prvků, které nám výrazně pomohou k vytvoření vhodných podmínek pro život nejen zvěře, ale také jiných živočichů.
Výsadba stromů a keřů je dlouhodobá záležitost. Funkčnost těchto opatření můžeme sledovat u stromů v řádech desetiletí a keřů do deseti let.
Zakládání trvalých remízů v podobě keřových porostů by měla být součástí naší dlouhodobé strategie v péči o krajinu a životní prostředí zvěře.
 
Kromě těchto dlouhodobých a trvalých opatření máme ale také možnost využívat efektu krátkodobých opatření na zemědělské půdě. Velmi rychlého efektu můžeme dosáhnou zakládáním a údržbou dočasných remízů v podobě políček pro zvěř.
Účelem těchto ploch je zajistit kryt, klid a potravu pro zvěř. Neslouží pouze zvěři, ale velmi rychle a efektivně podporují biodiverzitu v zemědělské krajině.
Efekt těchto opatření je velmi rychlý. V řádech měsíců můžeme dosáhnout podobného efektu, jako u několika let fungování trvalého remízu. Na vhodných a ze znalostí místních podmínek předem vytipovaných lokalitách si můžeme v honitbě vytvořit výborné a pro život zvěře atraktivní podmínky pro život. Musíme si uvědomit, že zvěř potřebuje místa, kde v klidu naklade a vyvede své mladé. Pro zdárný odchov mláďat potřebuje kryt a vhodné zdroje potravy. Po zbytek roku potřebuje znovu místo pro odpočinek, zdroje potravy a bezpečí před predátory a nepřízní počasí.
Nízké stavy zejména drobné zvěře jsou především způsobeny nedostatkem vhodného prostředí pro její život. Úkolem myslivců a mysliveckého hospodaření by tak mělo být vytváření a péče o životní prostředí zvěře.
Políčka pro zvěř jsou velmi jednoduchou a účinnou metodou v péči o zvěř. O možnostech podpory jednotlivých druhů zvěře a funkcích různých druhů políček bude samostatný článek v dalších číslech Myslivosti.
Zakládání políček pro zvěř je nejen účinnou metodou v péči o zvěř, ale také již řadu let podporovanou ze strany Ministerstva zemědělství. I přes dlouhodobou podporu těchto opatření je zatím bohužel malý zájem ze strany myslivců takováto opatření realizovat.
V posledních letech se ale přece jen situace mění k lepšímu, a to i díky vzdělávacím akcím ČMMJ, projektu Honitba roku a také díky v minulosti publikovaným informacím v časopisu Myslivost.
A protože lze sledovat narůstající zájem myslivců o tyto aktivity, formou otázek a odpovědí právě v tomto seriálu článků se vám budeme snažit přiblížit problematiku čerpání podpor na tyto aktivity. Naší snahou je co nejvíce usnadnit všem, kterým není lhostejný osud zvěře a naší krajiny, možnost realizovat tato velmi účinná opatření.
 
Dotační možnosti realizace políček pro zvěř
 
Dlouhodobá podpora těchto opatření vychází z Nařízení vlády 30/2014 Sb. Příspěvky na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření – Program G - Příspěvek na zlepšování životního prostředí zvěře – políčka pro zvěř. Užitečné informace naleznete na webu ČMMJ a informačním portálu MZe https://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivost
 
 
Kdo může žádat?
 
Žadatelem je uživatel honitby. Tedy honební společenstvo, pokud provozuje honitbu na vlastní účet. Myslivecký spolek, fyzická či právnická osoba, jako nájemce nebo držitel a uživatel zároveň.
 
Co je předmětem podpory?
 
Podpora se poskytuje na založení a údržbu políčka pro zvěř. Políčkem pro zvěř se rozumí pozemek zakládaný pro zvýšení úživnosti honitby osetý nebo osázený minimálně dvěma plodinami, které jsou potravní složkou zvěře a které se nenachází v bezprostředně navazujících zemědělských kulturách v honitbě, na němž se hospodaří tak, aby plodiny nebyly sklizeny. Plochy musí sloužit svému účelu a nesmí sloužit komerční zemědělské činnosti.
 
Jaká je velikost plochy?
 
Políčko musí mít minimální výměru 0,05 ha a maximální 1 ha. Plochy mohou být větší, pokud jsou na nich různé plodiny. V tomto případě nemusí být odděleny.
 
Musím být majitelem pozemku?
 
Vždy je lepší dělat tyto aktivity na vlastním, ne vždy to však lze. Políčka pro zvěř můžeme zřizovat také na propachtovaných pozemcích jiných majitelů, k žádosti však vždy musíme jako přílohu přikládat souhlas majitele se zřízením a provozováním políčka pro zvěř.
 
Jakým způsobem políčko založím?
 
Pokud disponujeme zemědělskou technikou, můžeme políčko založit sami. V jiném případě nám může například formou služby založit políčko místní zemědělec, farmář nebo jiný majitel potřebné techniky.
 
Kde a jak se podává žádost o podporu?
 
Ohlášení a následná žádost o poskytnutí příspěvku se sestavuje elektronicky v tzv. modulu pro žadatele na https://eagri.cz/public/app/MpZ/Gui/Zadost zkrácená adresa eagri.cz/mpz
Při práci v modulu musí být uživatel přihlášen do prostředí portálu eAGRI prostřednictvím účtu s plnohodnotným nebo omezeným přístupem. Plnohodnotný přístup se zřizuje osobně na pracovišti Státního zemědělského a intervenčního fondu (www.szif.cz). Tento přístup má zřízen každý zemědělec nebo chovatel zvířat tzv. přístup do Portálu farmáře.
Žadatelé, kteří v prostředí eAGRI budou využívat modul pro žadatele o myslivecké příspěvky, mohou využít omezený registrovaný účet, který si zřídí postupem uvedeným na odkazu http://eagri.cz/public/web/mze/registrovany-pristup
Oba přístupy umožňují žadateli vytvářet žádosti za vlastníka uživatelského účtu i za jiné osoby. Zde se vyplní údaje v žádosti. Dbáme zejména na správnost uvedených údajů o žadateli. Důležité jsou údaje o účtu žadatele.
Po vyplnění se odešle příslušným tlačítkem ohlášení příslušenému podacímu místu. Poté je umožněno žadateli zobrazit formulář žádosti bez ochranného vodoznaku pro tisk. Vytištěnou žádost je poté potřeba podepsat, opatřit razítkem, doplnit o přílohy a podat nejlépe osobně, případně datovou schránkou na podatelnu Krajského úřadu, pod který spadá honitba místa realizace opatření.
 
Termín podání žádosti
 
Finanční příspěvky se poskytují na opatření realizovaná v období od 1.9. do 31.8. zpětně. Žádost je nutné podat do 31.8. V případě nedostatků je žadatel vyzván k doplnění a opravám. Během měsíce října přichází rozhodnutí o přidělení dotace a v prosinci jsou poukázány prostředky na účet žadatele.
 
Jaká je výše dotace?
 
Sazba je 8000 Kč na 1 ha políčka pro zvěř. Prakticky je minimální plocha pro čerpání 0,125 ha. Ta vychází z minimální částky dotace 1000 Kč na jednoho žadatele. Maximálně lze čerpat podporu na 2 ha mysliveckých políček na 100 ha honební plochy, přičemž 2 % z výměry honitby je poměrně slušná plocha pro tyto účely. Prakticky lze tedy získat na políčka pro zvěř až 160 000 Kč na 1000 ha honební plochy.
 
 Přílohy žádosti
 
• prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem, nájemcem nebo pachtýřem dotčeného honebního pozemku byl vydán předchozí souhlas se založením nebo údržbou políčka pro zvěř. Důležitá je identifikace pozemku, spolu s parcelním číslem pozemku a názvem katastrálního území, v němž se pozemek nachází,
• zákres do mapy v měřítku 1:25 000 nebo 1:10 000,
• agrotechnická dokumentace obsahující zejména parcelní číslo pozemku, název katastrálního území, v němž se pozemek nachází, velikost plochy, skladbu kultur, agrotechnické údaje a období, kdy začne políčko pro zvěř sloužit svému účelu,
 
Kde je možné pokládat doplňující a upřesňující dotazy?
 
Čtenáři Myslivosti mohou zasílat své dotazy na e-mail dotace@myslivost.cz
 
Mezi úkoly a cíle pracovní skupiny Myslivci pro přírodu, která byla založena ČMMJ je vzdělávání a podpora členů a myslivců v oblasti péči o zvěř, životní prostředí zvěře a ekologie. Informovanost o možnostech čerpání dotací na ekologické aktivity myslivců je základním předpokladem pro efektivní a trvale udržitelné myslivecké hospodaření.
 
zpracovali Marek DAŇHEL a Lubomír HAJNÝ

 

Hledáme či vyzýváme ty myslivce, fyzické osoby, členy ČMMJ, kteří by byli ochotni spolupracovat v pomoci zpracování a administrace mysliveckých dotací v jednotlivých regionech či krajích, aby se ozvali na výše uvedenou adresu dotace@myslivost.cz. 
 
Máte-li alespoň základní zkušenosti a zájem pomoci ostatním kolegům myslivcům, napište, rádi bychom uspořádali setkání a rozvinutí aktivit ve smyslu lepšího využívání dotačních titulů pro myslivce.

 

Zpracování dat...