ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Červenec / 2022

Budoucnost pojišťovny Halali a povinného pojištění myslivců

Myslivost 7/2022, str. 14  Jiří Janota
Sbor zástupců Českomoravské myslivecké jednoty schválil dne 4. 6. 2022 v Kostelci nad Černými lesy ukončení činnost Halali, všeobecné pojišťovny, a.s. Myslivecká rada ČMMJ do příštího zasedání Sboru zástupců předloží delegátům návrh zajištění pojištění členské základny v následujících letech.
Současně byly stanoveny podmínky pro jednání o budoucnosti pojišťovny:
* dům v Praze 1, Jungmannova 32/25 zůstane nadále v majetku ČMMJ,
* povinné pojištění (dle § 48 ZoM) bude nadále součástí členství v ČMMJ, pojištění bude hrazeno v rámci členského příspěvku,
* při výběru kupujícího bude jedním ze zásadních kritérií ekonomická výhodnost.
 
V uplynulém roce zajišťovala pojišťovna Halali pojištění pro výkon práva myslivosti 54 409 členů ČMMJ a asi 4500 nečlenů. Porovnáme-li počet pojištěnců s obdobím, ve kterém byla pojišťovna založena, tak se dostáváme téměř na polovinu.
Na základě ekonomických výsledků posledních let bylo nutno zvažovat, zda navýšit předepsanou výši pojistné částky, která je každoročně vybírána od členů pro zajištění odpovídajícího pojištění, popř. zvolit jiný způsob pojištění členů.
Pojišťovna Halali běžně plní závazky vůči svým klientům. Odškodnění probíhá bez zbytečných odkladů a na základě sjednaných podmínek. Problémem není ani výše finančních prostředků, kterými pojišťovna disponuje. Ke 31. 12. 2021 disponovala společnost vlastním kapitálem ve výši 186 784 000 Kč. V současnosti má vytvořeny technické rezervy ve výši asi 19 mil. Kč a uzavřen smluvní vztah se zajišťovacím institutem.
 
Proč se Myslivecká rada rozhodla předložit Sboru zástupců návrh dalšího způsobu zajištění pojištění pro členy ČMMJ?
 
Výběr pojistného od členů i nečlenů dnes nepokrývá náklady na provoz pojišťovny. V roce 2021 tvořila výše přijatého pojistného vyplývajícího ze zákona ze skupinové pojistky pro členy ČMMJ asi 14,8 mil. Kč. Dalších asi 23,7 mil. Kč na příjmové stránce pochází z jiných pojišťovacích aktivit, které pojišťovna sjednala, zejména z rozšířené nabídky pojistných produktů pro mysliveckou komunitu i mimo ni.
Významný nárůst předepsaného pojištění je v neživotním pojištění, a to díky spolupráci s dalšími pojišťovnami a významnými makléři na pojišťovacím trhu. Nezanedbatelnou částku dnes tvoří předepsané pojištění formou soupojištění s jinými pojišťovnami. Jedná se o pojištění podnikatelů a hospodářských rizik.
Portfolio pojistných smluv bylo do nedávna tvořeno výhradně členy ČMMJ. Tato skutečnost představovala významné riziko zranitelnosti pojistného kmene spočívající v probíhajícím trvalém trendu úbytku členů. Pojišťovna je dnes nucena rozšiřovat pojistný kmen o nové skupiny klientů mimo členskou základnu. Rozšiřování pojistného kmene ale přináší zvýšená rizika vyplývající z nově uzavíraných pojistných smluv.
 
Představenstvo pojišťovny se společně s akcionáři pokusilo najít řešení ke zlepšení a rozšíření portfolia pojišťovacích produktů mezi samotnými myslivci. Jednou z možností byla nabídka pojištění nemovitostí členům ČMMJ. Tento produkt se ale v členské základně nesetkal s větším zájmem. Pojišťovna uzavřela pouze 71 pojistných smluv pro tento druh pojištění.
Celkově se Halali dostala do situace, kdy k pokrytí svých nákladů spotřebovává část nájmu z budovy v Jungmannově ulici v Praze. Místo toho, aby výnosy z pronájmu nemovitosti byly každoročně ukládány na účet nerozděleného zisku, slouží částečně k pokrytí nákladů pro zajištění chodu pojišťovny.
V roce 2021 bylo nutno navýšit technické rezervy a Halali se dokonce dostala do ztráty v hospodaření 1,424 mil. Kč. Ztráta bude uhrazena z nerozděleného zisku minulých let. Akcionáři a představenstvo proto došli k závěru, že je potřeba rozhodnout, jak naložit s pojišťovnou a jak zajistit pojištění a jeho výběr pro členy ČMMJ.
 
Všeobecná pojišťovna Halali plnila v době svého vzniku hlavní cíl, kterým bylo pojištění členů pro výkon práva myslivosti. Pokud by měla zajišťovat pouze tento druh pojištění, bylo by nutno významně zvýšit výši pojistného, jelikož přijatá částka u tohoto druhu pojištění již delší dobu nepokrývá náklady pojišťovny.
Druhou variantou by byl další rozvoj pojišťovny směrem k jiným pojišťovacím produktům, popř. spolupráce s jinými pojišťovnami. V případě, že by se pojišťovna vydala tímto směrem, musela by se ale v objemu přijatého pojištění dostat na daleko vyšší částku. S tím by však souviselo nezbytné navýšení kapitálu a zvýšené riziko vyplývající z provedených transakcí. Pojišťovací trh je dnes zcela pokryt nadnárodními pojišťovnami a nelze předpokládat, že Halali by se shodnými produkty výrazněji uspěla.
 
Pojišťovna je závislá na distribuční síti, která je tvořena samostatnými smluvními zprostředkovateli a několika vázanými zástupci. Ti však při sjednávání smluv dosahují nízké produktivity. Nízký podíl externí distribuční sítě vyplývá z nízkého zájmu samostatných pojišťovacích zprostředkovatelů o spolupráci z důvodu omezené nabídky produktů pojišťovny, velmi malého podílu pojišťovny na pojistném trhu, velikosti, povědomosti, důvěryhodnosti a reputaci pojišťovny. Vybudování vlastní sítě prodejců je vzhledem k výši obratu pojišťovny a úzkému specifiku produktů neekonomické a nereálné. Trvalý trend poklesu členské základny znamená z pohledu jejího rozvoje nebezpečí stagnace až degrese.
Halali se svým obratem do 40 mil. Kč dnes není schopna konkurovat větším pojišťovnám v jejich hlavních činnostech. Nelze rovněž dlouhodobě používat výnosy z domu v Jungmannově ulici k pokrytí nákladů vzešlých z pojišťovací činnosti.
 
Akcionáři a členové Myslivecké rady byli pravidelně informováni představenstvem pojišťovny o hospodaření Všeobecné pojišťovny Halali, a.s. Dne 3. 9. 2021 se uskutečnilo jednání v Jihlavě za účasti zástupců jednotlivých pobočných spolků. Začátkem roku 2022 proběhlo zasedání MR ČMMJ k hospodaření a dalšímu rozvoji pojišťovny. Na základě těchto jednání byl delegátům Sboru zástupců dne 4. 6. 2022 předložen k rozhodnutí návrh na zajištění pojištění členů ČMMJ v následujících letech. Delegáti svým hlasováním rozhodli v souladu s výše uvedeným usnesením.
 
Co bude dále?
 
Sbor zástupců ČMMJ schválil ukončení činnosti pojišťovny a pověřil Mysliveckou radu ČMMJ k předložení návrhu dalšího naložení s Všeobecnou pojišťovnou Halali, a.s. Na příštím zasedání Sboru zástupců ČMMJ předloží MR ČMMJ k rozhodnutí návrh postupu dalšího naložení s pojišťovnou.
V současnosti je předčasné spekulovat, jakou cestou se MR ČMMJ ke splnění usnesení vydá. Každopádně transparentním způsobem zajistí výběr případných potenciálních zájemců o koupi pojišťovny. Jakékoli rozhodnutí související s pojišťovnou musí současně schválit Česká národní banka, která má trvalý dohled nad hospodařením finančních institucí. Sbor zástupců stanovil podmínky, které jsou při rozhodování o naložení s pojišťovnou pro MR ČMMJ závazné.
 
Bude ČMMJ i nadále zajišťovat pojištění svým členům?
 
Způsob úhrady pojištění se pro členy ČMMJ nezmění. Pojištění je a do budoucna bude i nadále součástí členského poplatku. Dojde pouze k tomu, že skupinovou pojistku neuzavřeme v následujících letech s pojišťovnou, jejímiž jsme dnes akcionáři. Předpokládáme, že v následujících letech podepíšeme hromadnou pojistnou smlouvu na základě výběrového řízení s pojišťovnami, které tento produkt poskytují, popř. budou poskytovat.
 
Jaká se dá předpokládat výše pojistné částky pro jednotlivé členy?
 
Dnes můžeme pouze spekulovat o výši pojištění. Každopádně budeme pojištění kmene soutěžit na základě standardního výběrového řízení. Nechci spekulovat, zda se dostaneme na stejnou, vyšší či nižší částku. To ukáže čas. Například Slovenská poľovnícka komora má uzavřenou pojistku svých členů s pojišťovnou Allianz. Výše pojištění je přibližně poloviční, oproti té, kterou dnes platí naši členové vlastní pojišťovně.
 
Co bude s domem v Jungmannově ulici?
 
Pro pořízení sídla ČMMJ byla pořádána mezi myslivci sbírka. Dům v Jungmannově ulici je uvnitř členské základny poměrně citlivou otázkou. Pořizovací cena nemovitosti včetně úroků činila 54 199 322 Kč. Z této částky uhradila Halali 24 399 322, tehdejší Interlov Praha, s.r.o. 20 200 000 a Českomoravská myslivecká jednota 9 600 000 Kč.  Příspěvky členů a OMS z této částky byly ve výši 4 600 000 Kč. Členové ČMMJ dobrovolně přispívali částkou 50 Kč formou nákupu známky. Pobočné spolky rovněž zasílaly finanční částky na nákup této nemovitosti.
 
V současné době je dům v Jungmannově ulici pronajat společnosti Lovera s.r.o. Uzavřená smlouva o služebnosti je na dobu 49 let. Nájemné odpovídá současným cenám na realitním trhu a je každoročně navyšováno o inflaci roku předcházejícího.
Na základě přijatého usnesení Sboru zástupců ze dne 4. 6. 2022 dům zůstane i nadále v majetku ČMMJ. To znamená, že jakékoli případné naložení s Halali, všeobecnou pojišťovnou, a.s. nebude mít dopad na vlastnictví domu v Jungmannově ulici.
Ing. Jiří JANOTA,
předseda ČMMJ, z.s.
 
 
 

Zpracování dat...