ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Červenec / 2022

Zpráva předsedy Ing. Jiřího Janoty

Myslivost 7/2022, str. 10  Jiří Janota
na Sboru zástupců ČMMJ, z.s. dne 4.6.2022 v Kostelci n.Č.l.
 
Minulý volební Sněm ČMMJ se konal vzhledem k pandemickým omezením distančně, s využitím elektronických prostředků. I přes výhrady některých pobočných spolků volby proběhly v souladu se stanovami ČMMJ a všemi zákonnými normami.  
Již téměř rok a půl je aplikován způsob řízení vzešlý z úpravy stanov ČMMJ. Z pohledu vedení a řízení organizace mohu konstatovat, že delegáty přijaté rozhodnutí při úpravě stanov považuji za správné. Výkonné předsednictvo, scházející se dvakrát do měsíce, dokáže operativněji reagovat a přijímat rozhodnutí při řízení ČMMJ.
Myslivecká rada ČMMJ od této úpravy stanov nezaznamenala významnější problémy při tomto způsobu řízení ze strany pobočných spolků. Jen jeden podnět přišel na jednání MR ČMMJ od zástupců Karlovarského a Plzeňského kraje, kdy na jednání koordinační rady těchto krajů bylo konstatováno, že příslušné pobočné spolky nejsou dostatečně informovány o dění v ČMMJ.
Před časem jsme z důvodu zvýšení informovanosti členské základny začali všem členům, kteří mají uvedenu aktuální emailovou adresu v systému Diana, rozesílat Zpravodaj ČMMJ, který informuje o všech zásadních událostech. Aktivní jsou rovněž webové stránky ČMMJ. Informace sdělujeme prostřednictvím sociálních sítí a v časopise Myslivost.
Nově nastavený model řízení by měl přinést větší informovanost jednotlivých pobočných spolků prostřednictvím zvolených krajských zástupců do MR ČMMJ. Členové MR ČMMJ mají zprávy o dění v organizaci a měli by je pravidelně přenášet na pobočné spolky. Otázkou je, jakou formu si zvolí, aby OMS a jednotliví členové tyto informace pravidelně dostávali. Rovněž přenos informovanosti od pobočných spolků k myslivecké radě by měl přispět k operativnějšímu řízení organizace.
V posledních měsících jsem se zúčastnil řady zasedání krajských koordinačních rad a také některých sněmů OMS. Chtěl bych poděkovat těm okresům, kteří mne na jednání KKR pozvali. Věřím, že ne vždy jsme se museli ve všech věcech shodnout, ale byla příležitost problémy prodiskutovat a případně hledat společná řešení. Za zcela samozřejmé považuji, že zvolení členové MR ČMMJ by měli být na většině těchto jednání, popřípadě je kooptován člen vedení ČMMJ nebo Dozorčí rady ČMMJ. Je to další neméně důležitá cesta k informovanosti členské základny. Seriózní diskuze na těchto zasedáních je nutná a oboustranně potřebná.
 
Za nejdůležitější bod jednání SZ ČMMJ, z.s. považuji rozhodnutí o zajištění skupinového pojištění pro členy v následujících letech. Dne 3. září 2021 se uskutečnilo jednání s vedením Všeobecné pojišťovny Halali, a.s. s vedením ČMMJ, z.s. v Jihlavě. Přizvány byly všechny pobočné spolky. Přítomní zástupci byli požádáni, aby informace projednali na svých OMS, přičemž bylo konstatováno, že rozhodnutí o tom, jakým způsobem zajistíme pojištění našich členů v budoucnu padne právě na dnešním SZ ČMMJ 4.6.2022.
Proběhlo rovněž samostatné zasedání MR ČMMJ k tomuto bodu. Jednotliví členové MR ČMMJ byli požádáni, aby informovali příslušné pobočné spolky. Deset měsíců od jednání v Jihlavě měl každý okres možnost požádat vedení pojišťovny Halalli, popř. vedení ČMMJ o poskytnutí informací pro případné rozhodnutí.
Proč to zmiňuji? Na některých okresních sněmech jsem slyšel poznámku, že OMS nemají informace, a tudíž se nemohou objektivně rozhodnout. Musím konstatovat, že vedení ČMMJ a vedení Všeobecné pojišťovny Halali v maximální míře poskytlo součinnost, aby zásadní informace byly okresům poskytnuty. Mohu se jen ptát, proč ale na jednání v Jihlavě dorazilo pouze 54 zástupců pobočných spolků. A přitom se jedná o jedno z nejdůležitějších rozhodnutí v posledních letech. Pevně věřím, že dnes přijaté rozhodnutí bude ku prospěchu ČMMJ a členské základny.
 
Po dlouhém období se nám v loňském roce podařilo pozastavit pokles členské základny u některých okresních mysliveckých spolků. K 31.12.2021 je zaznamenán stejný nebo vyšší počet členů u 15 pobočných spolků a klubů.
 
Jedním z důležitých strategických cílů následujícího období bude přijetí rozhodnutí, koho má ČMMJ v budoucnu vlastně zastupovat. Otázkou je, zda jednotlivé členy organizace, spolky nebo jen členy spolků? Myslivecké spolky dnes nejsou součástí organizační struktury ČMMJ, v řadě mysliveckých spolků máme nečleny ČMMJ, a přitom tyto spolky rovněž zastřešujeme při všech zásadních jednáních týkajících se myslivosti. Většina z okresů i vás zde přítomných spolupracuje s jednotlivými spolky na regionální úrovni. Je třeba si ale uvědomit, že nezanedbatelný počet myslivců není organizován ve místních spolcích, poměrně početná skupina myslivců se věnuje výkonu práva myslivosti u svých zaměstnavatelů. Patří mezi ně lesníci a myslivci, kteří výkon práva myslivosti mají jako nedílnou součást povolání, jedná se o zaměstnance státních podniků, národních parků, vlastníků větších zemědělských a lesních pozemků, zaměstnance obecních lesů apod. Je to poměrně početná skupina myslivců, kteří vykonávají právo myslivosti, a přitom nejsou členy ČMMJ ani jiné myslivecké organizace. V řadě jednání ale zastupuje ČMMJ i tyto myslivce, i když často slyším, že ČMMJ nepotřebují. Potřebují, ale neuvědomují si to, resp. mnohdy si to uvědomit ani nechtějí. Ne vždy se samozřejmě zájmy spolkové činnosti zcela shodují se zájmy těchto myslivců, ale ve většině případů je nutno hledat shodu při obhajování postavení myslivosti ve společnosti. Výrazně se to dnes projevuje například při projednávání novelizace zákona o myslivosti.
 
ČMMJ dlouhodobě podporuje zachování spolkové činnosti jakožto nejvýznamnější formy zajištění výkonu práva myslivosti v ČR a rovněž udržení spolkové činnosti na vsích. Jsme vystaveni poměrně silnému tlaku nevládních organizací a některých uskupení k poměrně zásadním změnám v mysliveckém zákonu. Do legislativního plánu Vlády ČR je zařazeno předložení zákona o myslivosti v prvním čtvrtletí roku 2023.
Sedm organizací předložilo do Senátu ČR vlastní návrh novely zákona. Snahou je tento návrh předložit senátní iniciativou. Je nyní na nás, abychom senátorům a poslancům vysvětlili, že je opravdu potřeba případnou změnu zákona projednat prostřednictvím vládní novely. ČMMJ je a bude u všech zásadních jednání k novele zákona o myslivosti. Apeluji proto na představitele jednotlivých okresních mysliveckých spolků, aby oslovili zákonodárce a starosty měst a obcí v regionech, neboť je potřeba neustále vysvětlovat, že významné zásahy do zákona, které navrhuje společně sedm subjektů, významně ohrožuje jak mysliveckou spolkovou činnost, tak i celé pojetí mysliveckého hospodaření v ČR.
Dá se očekávat významný tlak vlastníků zemědělských a lesnických pozemků na snížení stavů zvěře v některých regionech. Pokud budeme tento stav přehlížet, boj o zachování současné podoby myslivosti prohrajeme. Společnost není dnešnímu pojetí výkonu práva myslivosti zrovna nakloněna. A není to problém pouze České republiky, nepochopení a sílící odpor k současnému pojetí výkonu práva myslivosti se projevuje téměř ve všech vyspělých státech světa a Evropy.
Je proto nutné neustále vysvětlovat, jak důležitou úlohu zajišťují myslivci pro společnost. Na straně druhé nelze přehlížet trvale stoupající stavy spárkaté zvěře, jejichž důsledkem je zvýšený nárůst škod zvěří v některých lokalitách. Pokud se opravdu nepřičiníme a státu v tomto problému nepomůžeme, nelze očekávat kladný ohlas veřejnosti k současnému způsobu mysliveckého hospodaření se všemi souvisejícími důsledky.
 
Nezanedbatelnou úlohu propagace mysliveckého hospodaření je potřeba odvádět na regionální úrovni. Je na zástupcích regionů, aby dokázali prodat svou práci pro společnost. Desetitisíce hodin odpracovaných při úpravě krajiny a biotopu zvěře musíme veřejnosti neustále připomínat. Převážná část myslivců tuto práci sice bere jako samozřejmost, ale pro společnost to ovšem samozřejmostí není. Je potřeba neustále prezentovat naše aktivity jak na celostátní, tak i regionální úrovni. Pro dnešní celostátní média jsou většinou tato témata nezajímavá, mnohá regionální média myslivecká témata ráda přijmou, je proto je třeba kontaktovat a komunikovat s nimi to, co myslivci dělají pro přírodu.
ČMMJ s minulém roce rozjela úspěšný projekt na propagaci spotřeby zvěřiny. V roce 2022 nám Ministerstvo zemědělství přidělilo dotační prostředky na propagaci zvěřiny a zvýšení její spotřeby ve společnosti. V květnu jsme uzavřeli smlouvu s TV Nova, která se bude spolupodílet na propagaci, po dobu osmi měsíců poběží seriál Do lesa. Každý díl se skládá ze tří okruhů. Jeden propaguje zvěřinu, další prezentují a propagují myslivost a myslivecké hospodaření v honitbách.
 
Zaměřili jsme se také více na vzdělávání myslivců formou seminářů a odborných přednášek. Přednášky se konají napříč naší republikou a s obdobnými školeními počítáme i v následujících letech. Samozřejmě se vše bude odvíjet od výše dotačních prostředků.
V nedávné době proběhlo školení jednatelů, které bychom chtěli pravidelně opakovat. Školení se zúčastnilo 54 jednatelů jednotlivých OMS.
Společně s Myslivostí s.r.o. a za přispění některých pobočných spolků je pořádána řada akcí pro veřejnost. Výborná spolupráce je například s částí jihočeských pobočných spolků, které se aktivně podílejí při organizování Národních mysliveckých slavností na Ohradě.
Na straně druhé jsme oslovili jiné OMS při organizování větších akcí v některých krajích, ale oslovení zůstalo bez odezvy. Jsem si vědom, že zajištění těchto akcí ze strany jednotlivých pobočných spolků je spojeno s určitými náklady, ale všechny OMS jsme při přípravě dotačního projektu oslovili a nabídli úhradu alespoň části nákladů prostřednictvím dotačních prostředků poskytnutých z Ministerstva zemědělství. Ač jsme požadovali pouze doložit předpokládané náklady, abychom je mohli zapracovat do projektu, naše nabídka zůstala někde bez větší odezvy.
 
Jednou z největších priorit ČMMJ musí být v následujícím období práce s mládeží. Pouze mladá generace nám zajistí stabilnější členskou základnu v dalších letech. Na tyto aktivity je potřeba vynaložit významnou část finančních prostředků. Ještě v letošním roce připravíme systém podpory práce s mládeží pro jednotlivé pobočné spolky a kroužky mladých myslivců. Bude pouze opět na zástupcích krajů a okresů, jak aktivně se tohoto úkolu chopí.
Poděkování patří všem, kteří se aktivně zapojují do pořádání mysliveckých akcí pro mysliveckou, ale i nemysliveckou veřejnost, ať už se jedná o vrcholné memoriály či regionální akce a soutěže. Je stále více obtížnější zajistit pro tyto akce dostatečnou finanční podporu, ale  díky mnohým z nás se to stále daří. V rámci celé ČR pořádáme stovky střeleckých, kynologických, sokolnických, trubačských a jiných mysliveckých akcí, a na toto můžeme být právem hrdi. Není v ČR významnější myslivecká organizace, která by tyto akce v tak velkém měřítku organizovala, ne vždy si to však uvědomují všichni myslivci. Neuvědomují si, kolik úsilí a času na úkor vlastního rodinného pohodlí, přípravě a zdárnému průběhu těchto akcí organizátoři věnují, proto poděkování patří všem kolegům za tuto činnost.
 
Neustále se zhoršující ekonomická situace bude mít dopad na ekonomiku hlavního spolku, ale rovněž pobočných spolků. Nezanedbatelnou část krytí nákladů na činnost hlavního spolku tvoří dotace a smlouvy o propagaci s významnými firmami. Dnes nevíme, jak se bude vyvíjet tvorba státního rozpočtu v následujících letech ve vztahu k neziskovým organizacím.
V posledních letech jsme na základě předložených projektů neustále navyšovali příjem dotačních prostředků. Dotační prostředky jsou využívány k pokrytí většiny námi pořádaných akcí.  V letošním roce prostřednictvím dotací zaštiťujeme 122 akcí. Z úrovně hlavního spolku pořádáme 40 školení a vzdělávacích seminářů téměř ve všech krajích. Připravme se bohužel na to, že ekonomická krize zajisté v určité míře dopadne jak na spolek hlavní, tak i na všechny pobočné spolky.
 
V roce 2023 oslavíme sto let od založení ČMMJ. Naše generace bude mít čest se tohoto významného výročí zúčastnit. Je potřeba poděkovat jednak těm, kteří naši organizaci zakládali, a jednak řadovým členům a funkcionářům na různých úrovních, kteří svým následníkům po generace předávali tradice, zkušenosti a krásu všeho, co je s myslivostí spojeno. ČMMJ už zahájila přípravy k oslavě stoletého výročí. Rád bych požádal všechny představitele okresních spolků, a i řadové myslivce, aby se na přípravách stoletého výročí podíleli.
Chci poděkovat všem členům, kteří se v uplynulém roce podíleli na akcích, které ČMMJ organizovala. A nemyslím jen vrcholné kynologické memoriály, celostátní střelecké přebory, sokolnická setkání, trubačské soutěže a další významné akce, které jsou pořádány pod hlavičkou ČMMJ, mám na mysli rovněž stovky drobných akcí, které zajišťovaly pobočné spolky ve spolupráci jednotlivými mysliveckými spolky nebo i kluby ČMMJ na regionálních úrovních. Významnou činností je práce s mládeží při vedení mysliveckých kroužků a myslivecké pedagogice. Řada členů je současně zapojena do výchovy a vzdělávání nových adeptů a mysliveckých hospodářů.
Do aktivit jsou zapojeny tisíce našich členů a je potřeba neustále vyzdvihovat a prezentovat kolik úsilí a svého volného času věnují rozvoji a zachování tradičního pojetí myslivosti v naší vlasti. Díky nim i další generace pochopí důležitost mysliveckého hospodaření a bude v této činnosti pokračovat.
Přeji na závěr všem členům ČMMJ pevné zdraví a elán do dalších měsíců práce pro ČMMJ a myslivost v České republice. Moc si toho vážím.
Myslivosti zdar!
Ing. Jiří JANOTA
předseda ČMMJ, z.s.


USNESENÍ
Sboru zástupců Českomoravské myslivecké jednoty, z. s.

konaného dne 4. června 2022 v Kostelci nad Černými lesy

 
Sbor zástupců Českomoravské myslivecké jednoty, z.s. (dále jen „SZ ČMMJ, z.s.“) konaný v Kostelci nad Černými lesy dne 4. června 2022
 
I. Projednal:
 
1. Zprávu předsedy ČMMJ, z.s. Ing. Jiřího Janoty o činnosti Myslivecké rady ČMMJ, z.s. (dále jen „MR ČMMJ, z.s.“) a plnění usnesení VSZ ČMMJ, z.s. konaného dne 26.6. 2021 v Praze.
2. Zprávu o činnosti Dozorčí rady ČMMJ, z. s. (dále jen „DR ČMMJ, z.s.“) od VSZ ČMMJ, z.s. konaného dne 26. 6. 2021 v Praze, přednesenou Ing. Alexandrem Sedáčkem, Ph.D., předsedou DR ČMMJ, z.s.
3. Stanovisko DR ČMMJ, z.s. k výroční zprávě ČMMJ, z.s. za rok 2021.
4. Výroční zprávu ČMMJ, z.s. za rok 2021.
5. Informace o rozpočtu ČMMJ na rok 2022.
6. Informace o inventarizaci společného majetku ČMMJ, z.s.
7. Stanoviska zástupců dozorčích rad v obchodních společnostech k výsledku jejich hospodaření za rok 2021.
8. Změnu střeleckého řádu ČMMJ.
9. Směrnici pro činnost rozhodčích myslivecké sportovní střelby ČMMJ.
10. Směrnici pro vedení členské evidence a vybírání členských příspěvků i pojistného ČMMJ.
11. Informace o výsledku hospodaření obchodních společností Myslivost, s.r.o. a HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. za rok 2021.
 
II. Schválil:
 
1. Program zasedání SZ ČMMJ, z.s., konaného dne 4. 6. 2022.
2. Volbu předsedajícího zasedání SZ ČMMJ, z.s. Ing. Jiřího Janoty, předsedy ČMMJ, z.s., který byl navržen MR ČMMJ, z.s.
3. Volbu zapisovatelky Ivony Karlíkové a ověřovatele zápisu Ing. Daniela Švrčuly, místopředsedy ČMMJ, z.s.
4. Způsob volby:
 - u bodů A1, A2 a E programu jednání volbu aklamací, každý delegát má jeden hlas
 - u ostatních bodů programu jednání volbu vahou hlasů
5. Volbu Mandátové komise ve složení:
Předseda - Ing. Václav Vomáčka, tajemník komise - Ing. Iva Dvořáková, zástupci OMS ČMMJ: OMS Kutná Hora - František Barták, OMS Rychnov nad Kněžnou - Ing. Vladimír Šabata, OMS Jindřichův Hradec - Ing. Karel David
6. Volbu Pracovního předsednictva ve složení:
Ing. Jiří Janota            - předseda ČMMJ, JUDr. Petr Valenta - místopředseda ČMMJ, Ing. Daniel Švrčula - místopředseda ČMMJ, Ing. Alexander Sedláček, Ph.D. předseda DR ČMMJ, zástupci OMS ČMMJ: OMS Praha 9 - RSDr. Jiří Havel, OMS Benešov - Ing. Jan Slabý, OMS Pardubice - Ing. Milan Bukač, OMS Mělník - Ing. Radek Mareš, OMS Vyškov - Ing. Jan Dvořák, Ph.D., OMS Uherské Hradiště - Libor Beníček
7.Volbu Návrhové komise ve složení:
Předseda - JUDr. Petr Valenta, tajemník komise - Ing. Jiřina Špálová, zástupci OMS ČMMJ: OMS Karlovy Vary - Ing. Evžen Krejčí, OMS Liberec - Josef Žďárský, OMS Svitavy - Mgr. Jaroslav Král, OMS Jihlava - Ing. Josef Prokeš, OMS Nový Jičín -      Miroslav Kloss
8. Výroční zprávu ČMMJ, z.s. za rok 2021 včetně rozhodnutí ponechat zisk ve výši Kč 3.060.824,46 na účtu nerozděleného zisku minulých let.
9. Změnu Střeleckého řádu ČMMJ, z.s.
10. Směrnici pro činnost rozhodčích myslivecké sportovní střelby.
11. Směrnici pro vedení členské evidence a vybírání členských příspěvků i pojistného ČMMJ, z.s.
12. Záměr ukončit činnost a naložit s HALALI, všeobecnou pojišťovnu a.s., při dodržení následujících podmínek:
a) Dům v Praze 1, Jungmannova 32/25 zůstane v majetkové dispozici ČMMJ, z.s.;
b) Povinné pojištění (48 ZoM) bude nadále součástí členství v ČMMJ, pojistné bude hrazeno v rámci členského příspěvku;
c) Při výběru kupujícího bude jedním ze zásadních kritérií ekonomická výhodnost.
13. Zmocnění MR ČMMJ navrhnout podmínky a způsob naložení s Halali, všeobecnou pojišťovnou, a.s. a na následujícím zasedání SZ ČMMJ předložit k odsouhlasení nejvýhodnější indikativní nabídky pro případné naložení s pojišťovnou.
 
III. Vzal na vědomí:
 
1. Zprávu mandátové komise – na SZ ČMMJ, z.s. přítomno 73 zástupců delegovaných z 80 pobočných spolků (dále jen „OMS ČMMJ, z.s.“) a 6 zástupců z 8 zájmových klubů ČMMJ, z.s. Z celkového počtu 88 zástupců je na zasedání přítomno 79 zástupců oprávněných hlasovat, kteří disponují vahou hlasů s počtem 47 868 z 51 682 možných, což je 92 %. Vzhledem k nadpoloviční většině přítomných zástupců je SZ ČMMJ, z. s., schopný se usnášet.
2. Zprávu předsedy ČMMJ, z.s. Ing. Jiřího Janoty o činnosti Myslivecké rady ČMMJ, z.s. (dále jen „MR ČMMJ, z.s.“) a plnění usnesení VSZ ČMMJ, z.s. konaného dne 26.6.2021 v Praze.
3. Zprávu o činnosti Dozorčí rady ČMMJ, z.s. od VSZ ČMMJ, z.s. konaného dne 26. 6. 2021 v Praze, přednesenou Ing. Alexandrem Sedláčkem, Ph.D., předsedou DR ČMMJ, z.s.
4. Stanovisko DR ČMMJ, z.s. k výroční zprávě ČMMJ, z.s. za rok 2021.
5. Informaci o rozpočtu ČMMJ na rok 2022.
6. Informaci o inventarizaci společného majetku ve spoluvlastnictví ČMMJ a pobočných spolků.
7. Stanovisko Dozorčí rady HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. k výsledku hospodaření HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. za rok 2021.
8. Stanovisko Dozorčí rady Myslivost, s.r.o. k výsledku hospodaření společnosti Myslivost, s.r.o. za rok 2021.
9. Výsledek hospodaření HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. za rok 2021 se ztrátou -1 423 000 Kč.
10. Výsledek hospodaření obchodní společnosti Myslivost, s.r.o. za rok 2021 se ziskem 5 975 797,90 Kč před zdaněním.
 
IV. Uložil:
 
1. MR ČMMJ, z.s.:
Ukládá MR ČMMJ reinvestovat částku, o kterou byl snížen základ daně z příjmů právnických osob do hlavní činnosti ČMMJ (§ 18 a § 20 zákona č. 586/1992 Sb.).
 
2. Předsedovi ČMMJ, z.s.:
A) Zaslat všem OMS ČMMJ, z.s. společně se zápisem z 4. 6. 2022 také Usnesení ze SZ ČMMJ, z.s.
B) Zajistit, aby v elektronickém Věstníku ČMMJ, z. s., byly publikovány a na webových stránkách ČMMJ, z. s. zveřejněny významné materiály schválené SZ ČMMJ, z. s., a to: Usnesení SZ ČMMJ, z.s., Střelecký řád ČMMJ, z.s., Směrnici pro činnost rozhodčích myslivecké sportovní střelby, Směrnici pro vedení členské evidence a vybírání členských příspěvků i pojistného ČMMJ, z.s.
C) Zajistit po dohodě s jednatelem obchodní společnosti Myslivost, s.r.o., zveřejnění informace o konání SZ ČMMJ, z.s. v časopise Myslivost a postupné zveřejnění vybraných materiálů, které SZ ČMMJ, z.s. schválil.
 
V. Pověřil:
 
Zástupce ČMMJ, z.s., v obchodních společnostech ČMMJ, z.s., aby zajistili předání výsledků hospodaření obchodních společností ČMMJ, z.s., za r. 2022, nejpozději do 30. 4. 2023 sekretariátu ČMMJ, z.s.
 
V Kostelci nad Černými Lesy, dne 4. června 2022
Ing. Jiří JANOTA
předsedající SZ ČMMJ, z. s.
JUDr. Petr VALENTA
předseda návrhové komise
Ing. Jiřina ŠPÁLOVÁ
zapisovatelka návrhové komise
 
                                                                                                                              
                                                                                                                              
 

Zpracování dat...