ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Leden / 2022

Nielen COVID, aj AMO trápi poľovníkov

Myslivost 1/2022, str. 14  Jozef Herz
Do konca novembra bol Africký mor ošípaných na území Slovenskej republiky lokalizovaný v okresoch Trebišov, Michalovce, Prešov, Bardejov, Gelnica, Košice-mesto, Košice-okolie, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Detva, Stará Ľubovňa, Sabinov, Stropkov, Sobrance, Spišská Nová Ves, Levoča, Kežmarok, Trebišov, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Zvolen, Lučenec, Brezno, Poprad.
Africký mor ošípaných (AMO) bol na Slovensku prvýkrát potvrdený 25. júla 2019 v chove domácich ošípaných v obci Strážne, okres Trebišov. Už 12. augusta bola potvrdená a zverejnená aj prvá informácia o výskyte nákazy u diviaka, uloveného v rovnakom okrese.
Do konca novembra bol Africký mor ošípaných na území Slovenskej republiky lokalizovaný v okresoch Trebišov, Michalovce, Prešov, Bardejov, Gelnica, Košice-mesto, Košice-okolie, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Detva, Stará Ľubovňa, Sabinov, Stropkov, Sobrance, Spišská Nová Ves, Levoča, Kežmarok, Trebišov, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Zvolen, Lučenec, Brezno, Poprad.

mapa.jpg

K 30.11.2021 bolo potvrdených 3421 prípadov u diviačej zveri a 36 prípadov v chove domácich ošípaných a 1 vo veľkochove ošípaných. Chovateľ spolu s veterinármi nemali inú možnosť, ako všetkých 7500 ošípaných utratiť, aby zabránili ďalšiemu šíreniu nákazy.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) ponúka pomocnú ruku samosprávam na Slovensku v prípade, že identifikujú výskyt diviačej zveri vo svojich intravilánoch. Na základe posúdenia na mieste, ktoré vykonajú zástupcovia RVPS a poľovníci zabezpečia odchyt diviakov do klietok, nakoľko zbraň sa môže používať v intravilánoch miest a obcí len v krajnej núdzi, alebo imobilizáciu diviakov, ktorá je účinná hlavne v prípade, ak ide o výskyt malého počtu zveri. Imobilizáciu zveri zabezpečuje veterinárny lekár.
Na území Slovenska naďalej prebieha intenzívny lov diviačej zveri. V poľovníckej sezóne 2020/2021 sa poľovníkom podarilo znížiť stavy diviačej zveri o 60 171 kusov. Z dôvodu prijatých zamedzujúcich opatrení kvôli COVID-19 bolo to až o 20 % menej ako v predchádzajúcej poľovníckej sezóne 2019/2020, kedy bol rekordný úbytok až 76 476 diviakov. K 30.11.2021 bol evidovaný úbytok 44 098 diviakov.

Graf.jpg

Hoci sa na veľkej časti Slovenska, ktorá je zasiahnutá africkým morom ošípaných, na určitý čas nemôže loviť, alebo diviaky sa úplne stratili, počet ulovených diviakov neustále stúpa. To pochvaľuje aj prezídium SPK, pričom konštatuje, že poľovníci zodpovedne plnia úlohu tlmiť prenášateľov AMO. Za posledné tri mesiace presiahol úlovok už 260 kusov diviačej zveri. Málokto si uvedomí, koľko to stojí poľovníkov námahy, hodín času i financií, aby sa im podarilo stavy diviakov znížiť.
SPK a SPZ informuje poľovníkov o nutnosti lovu diviačej zveri, informovaniu obyvateľov a návštevníkov prírody cestou Mediálnej rady a prezidenta prostredníctvom videí, plagátov a článkov.
Ulovených diviakov by mohlo byť oveľa viac, keby poľovníkom vyšli v ústrety aj poľnohospodári. Nielenže sejú veľká plochy najmä kukurice, ale veľmi často aj ich susedia na ornej pôde vysejú vedľa taktiež kukuricu. Takže často sa stáva, že takto spojené plochy majú viac ako 100 ha bez toho aby bol do týchto lánov prístup.
SPK za účasti štátneho tajomníka, predsedu výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, zástupcov GR sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva, ŠVPS chovateľov ošípaných, absolvovala v priebehu júla až septembra stretnutia s užívateľmi poľovných revírov v okresoch Levice, Nové Zámky, Dunajská Streda, Komárno, Nitra a s užívateľmi PR v Žilinskom kraji. Porady boli organizované v spolupráci OPK, RgO / OkO SPZ, RVPS. Ich účelom bolo oboznámenie poľovníkov s aktuálnou situáciou a postupom AMO cez naše územie, ale hlavne do blízkosti veľkochovov ošípaných,
Na poradách sa prezentovali nielen aktuálne platné mimoriadne núdzové opatrenia vydané hlavným veterinárnym lekárom, nutnosť loviť, ale tiež informácia o tom, že štát zakúpi k vyše už 550 dodaných ďalších 430 chladiacich boxov pre užívateľov poľovných revírov. Boxy už začali byť distribuované v októbri 2021 a ich dodávka potrvá do februára 2022. Touto úlohou bola poverená MPRV SR zo zákona SPK.
Užívatelia týchto boxov musia spĺňať dve podmienky a to poľovný revír sa nachádza v katastri obce, v ktorej je chovateľ ošípaných/farma nad 100 kusov zvierat; užívateľ lovil v minulom roku minimálne 15 ks diviačej zveri.
Boxy na 10 kusov diviakov v hodnote 6800 € sú majetkom ŠVPS SR, ktorá ich zapožičiava poľovníckym organizáciám na dobu 4 rokov. SPK zabezpečila poistenie všetkých boxov. Ročne poľovnícke organizácie za užívanie uhradia poistnú sumu 40 €.
Na pomoc poľovníckym organizáciám ŠVPS vydala mimoriadne núdzové opatrenia, ktoré umožňujú umiesťovanie diviny z diviačej zveri v reštrikčnom pásme P I. po obdŕžaní negatívneho výsledku na AMO. Problém s umiestnením diviny na trhu sa však podarilo čiastočne vyriešiť prostredníctvom spustenia aplikácie predaj diviny.sk,
Aby sa nepretržite pokračovalo v love diviakov aj v čase vyhlásenia núdzového stavu vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, dostali držitelia poľovných lístkov výnimky na uskutočňovanie spoločných poľovačiek a skúšok psov na získanie poľovnej upotrebiteľnosti. Zároveň majú výnimku na tieto hromadné podujatia, v čase od 5.00 hod. do 20.00 hod od miesta bydliska a cestu späť. Organizátori musia dodržiavať všetky vydané protipandemické opatrenia.
Ing. Jozef HERZ, Ph.D.
 

Zpracování dat...