ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Listopad / 2022

Oslava 180. výročí založení lesnického muzea na zámku Ohrada

Myslivost 11/2022, str. 82  Lucie Kolouchová
Ve čtvrtek 15. září 1842 bylo na bývalém schwarzenberském loveckém zámku veřejnosti poprvé otevřeno lesnické a lovecké muzeum (Forst und Jagd Museum). Muzejní sbírka zahrnovala různé exponáty a zajímavosti z lesních úřadů jednotlivých velkostatků schwarzenberského dominia, ale také vlastní či darované soubory sbírek zoologických, archeologických, geologických a botanických.
Ve stejném roce zde byla otevřena pro potřeby vzdělávání lesnického personálu také odborná lesnická knihovna a v roce 1843 byl ustanoven prvním správcem a kustodem muzea lesník a vynikající preparátor zvěře Václav Špatný.

Vaclav-Spatny.jpg

V roce 1937 byla otevřena při muzeu malá zoologická zahrada. Po II. světové válce a zestátnění majetku hlubocké větve zákonem „Lex Schwarzenberg“ spravují muzeum do roku 1961 Jihočeské státní lesy a v roce 1961 je muzeum začleněno do struktury Československé akademie zemědělských věd a jsou zde soustředěny další lesnické a myslivecké sbírky Československého zemědělského muzea. V současné době je objekt součástí Národního zemědělského muzea a jsou zde sbírky a expozice lesnictví, myslivosti a rybářství.
Součástí oslav výročí tohoto nejstaršího lesnického muzea, které drží evropské, možná i světové prvenství, je Jubilejní výstava, která mapuje sbírky muzea a představuje vybrané unikátní exponáty. A v den výročí, 15. září 2022, proběhlo na zámku slavnostní odhalení dubu variety Schwarzenberg a také odborné kolokvium věnované nejen sbírkám zdejšího muzea.
Kolokvium krátkými informačními příspěvky zaměstnanců muzea a dalších hostů pokrylo jak sbírky a archivy muzea, tak i témata, která trápí současné lesnictví a myslivost, totiž téma komunikace s laickou veřejností a její edukace.
Hosty z řad odborné muzejnické veřejnosti uvítal za zřizovatele, tedy Ministerstvo zemědělství Ing. Václav Lidický z odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů, dále si vzal slovo generální ředitel Národního zemědělského muzea Zdeněk Novák, který přiblížil úlohu celé instituce i jejích poboček, které se nacházejí kromě Prahy a Ohrady také na Kačině, v Čáslavi, Ostravě, Valticích a Znojmě.
Další příspěvky pak již byly velmi pestré. Pavlína Vašíčková z Ministerstva zemědělství mluvila o komunikaci mezi lesnickou a laickou veřejností a o nutnosti jejího prohloubení a zefektivnění, což je zvláště v dnešní době, kdy se vypořádáváme s následky kůrovcové kalamity a čelíme tlakům ekologických aktivistů, velmi důležité téma nejen pro lesníky, ale také pro nás myslivce.
Moderní přístup ke komunikaci s veřejností představil ve svém vstupu za muzeum na Ohradě také Václav Kinský. Muzeum dlouhodobě pořádá zážitkové programy k výstavám i expozicím nejen pro školy, ale i pro širokou veřejnost, jeho zaměstnanci se věnují lesnické pedagogice a obecně osvětě veřejnosti ohledně šířeji pojaté problematiky lesnictví, myslivosti a ochrany přírody i úžeji současných problémů, které tyto obory trápí.
Další příspěvky se věnovaly úžeji sbírkám muzea a jeho historii.
Karel Skalický přiblížil první desetiletí ohradského muzea a osobu a dílo jeho prvního správce a kustoda, nadšeného taxidermisty Václava Špatného.
Jana Melcrová pak popsala velmi pohnutou a složitou historii Zoologické zahrady Ohrada, kterou založil jako součást muzea JUDr. Adolf Schwarzenberg a která si prošla zvláště v 60. a 70. letech existenční krizí.
Velmi zajímavý byl příspěvek Michaely Zeinerové-Brachtlové z NZM, která má v Národním zemědělském muzeu na starosti fotoarchiv. Ten obsahuje na 4000 fotografií ze 30. až 50. let a dokumentaci z dnešní doby. Pro nás zajímavé je i to, že součástí archivu jsou dokumentární filmy s mysliveckou tematikou z 60. let.
O lesnickém archivu mluvila Jana Jakubská. I ten obsahuje zajímavosti z oblasti myslivosti, jako fotografie a další dokumenty z bennetovských honů na koroptve. Ty se konaly v honitbě hraběte Engelberta Ferdinanda Ausperga, který na svém panství na Zelené Hoře u Nepomuku v roce 1904 hostil amerického milionáře Gordona Benneta. Během osmi honů zde bylo ulovena na 18 tisíc koroptví. Fotografie z honů v digitální podobě stejně jako další digitalizované položky archivu jsou k vidění na stránkách muzea. Současnější částí archivu je osobní archiv Milady Fabelové, dlouholeté pracovnice Českomoravské myslivecké jednoty, která byla u celé řady historických, zvláště zahraničních aktivit organizace.
Účastníci si od historika umění Jana Ivanegy z Muzea Pardubice vyslechli také příspěvek o architektuře zámku Ohrada, přesněji o přeměně loveckého zámečku, kde se konaly lovy ke dni svatého Eustacha, štvanice a další lovecké zábavy na „Tierkabinet“ určený původně pro taxidermické pokusy Václava Špatného, které měly sloužit nejen k výuce schwarzenberských adjunktů.
S Ondřejem Chvojkou z Jihočeského muzea v České Budějovice posluchači zavítali i za hranice zámku a seznámili se s archeologickou sbírkou muzea Ohrada, sestávající z nálezů na vykopávkách v hlubockých oborách (Stará obora a Poněšice). Tyto vykopávky probíhají od 19. století na hradišti Baba a Hradci u Dobřejovic, jedná se o nálezy z pozdní doby bronzové. V současné době se pro mapování rozsahu historických staveb používá letecké snímkování, 3D laserové mapování, technika LIDARu, díky které se daří odhalovat třeba zaniklé cesty, valy, příkopy nebo základ staveb, které mnohdy nejsou v terénu dobře patrné a špatně se hledají, například kvůli lesům.
Poněkud ezoteričtější bylo téma Václava Cílka, známého spisovatele, který zde zastupoval Geologický ústav Akademie věd a mluvil kromě vykopávek na Babě také o historické paměti a její roli v současném digitálním světě.
Další hosté pak zastupovali tematicky příbuzné organizace jako je Valašské muzeum v přírodě nebo Muzeum hlavního města Prahy, které s muzeem na Ohradě tematicky propojuje voroplavba.
Jediným zahraničním hostem byla Veronika Šebíková Horská za Lesnícke a drevárske muzeum Zvolen, která mluvila nejen o historii a sbírkách „svého“ muzea, ale v souladu se zástupci muzea na Ohradě a Ministerstva zemědělství hlavně o nutnosti a cestách komunikace s laickou veřejností.

20220915_143510.jpg
Po přednáškové části slavnostního dne došlo také k podpisu deklarace o spolupráci mezi zdejším muzeem, zastoupeným generálním ředitelem Národního zemědělského muzea Zdeňkem Novákem a Lesnickým a drevárským muzeem ve Zvoleně, které zastupovala jeho ředitelka Veronika Šebíková Horská.

20220915_142000.jpg
Vzácní hosté pak také odhalili přírůstek v aleji před zámkem - dub variety Schwarzenberg, která je typická barevným, jakoby panašovaným listím, a která kromě Ohrady roste také na zámku Hluboká. Jedná se o variantu dubu letního (Quercus robur), kterou kolem roku 1884 podchytil zámecký zahradník R. Vácha a pojmenoval ji na počest svého zaměstnavatele Fürst Schwarzenberg. Snad se mladému doubku bude v aleji dařit a jednou doroste velikosti a síly svých sousedů. Přejeme mu nejméně těch 180 let, které oslavilo muzeum za ním!
Lucie KOLOUCHOVÁ
 

Zpracování dat...