ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Srpen / 2022

Biodiverzita jako součást moderního zemědělství

Myslivost 8/2022, str. 32  Miroslav Vodňanský
Příklad z praxe na statku Hardegg v Dolním Rakousku
 
Statek Hardegg ležící na severu Dolního Rakouska nedaleko státní hranice jižně od Znojma je názorným příkladem toho, jak je možné v současné agrární krajině i při vysoce efektivním zemědělství trvale udržovat vysoké stavy drobné zvěře. To velmi názorně ukazují nejen průběžně prováděná sčítání zvěře, ale zejména výsledky loveckých statistik, podle nichž se celkový roční odlov hlavních druhů drobné zvěře – bažantů, zajíců a divokých kachen – trvale pohybuje kolem 1300 kusů. Při celkové rozloze honitby asi 2200 ha to je v průměru 59 kusů ulovené drobné zvěře na 100 hektarů plochy. Přitom ve skutečnosti by bylo možné dosahovat i vyšších výřadů, ale lov je v honitbě prováděn velmi rozvážným způsobem s ponecháváním dostatečné rezervy na zajištění trvale udržitelných stavů drobné zvěře i v případě nepříznivého počasí v reprodukčním období.

Hardegg-web.jpg

Honitba statku vyniká zejména vysokými počty bažantů. Přitom se jedná výhradně o přirozenou populaci, neboť přinejmenším v posledních padesáti letech nebyli v této honitbě stejně jako v jejím bezprostředním okolí bažanti z voliérových chovů vysazováni.
Výsledky každoročního monitoringu, který je průběžně prováděn ve spolupráci s renomovanými výzkumnými institucemi, ukázaly, že v posledních letech se jarní populace bažantů před začátkem reprodukčního období v přepočtu na celkovou plochu honitby pohybovaly v rozmezí mezi 40 až 70 kusy na 100 ha.
Podle těchto údajů patří honitba statku Hardegg z hlediska přirozené populace bažanta v současné době k nejlepším honitbám v celé Evropě. Je to tím pozoruhodnější, že zvláště u bažantí zvěře, jejíž početní stavy téměř všude v Evropě v minulých desetiletích radikálně klesaly a mnohde se snížily na velmi nízkou úroveň, se podařilo v honitbě Statku Hardegg tomuto negativnímu trendu do značné míry úspěšně čelit.

IMG_6889.JPG

Velkou roli přitom hraje to, že na Statku Hardegg je zemědělské hospodaření úzce propojeno s péčí o krajinu, přičemž je kladen velký důraz na zvyšování biodiverzity prostředí. V podnikové filozofii statku má zajištění vysoké biologické rozmanitosti a ekologické stability vysokou prioritu. Proto jsou také v zemědělské produkci voleny široké osevní postupy, při nichž je pěstováno přinejmenším deset druhů plodin. Přitom o zařazování určitých druhů plodin do osevních postupů nerozhodují výhradně ekonomické ukazatele, ale je brán zřetel i na to, jaký mají vliv na biodiverzitu prostředí.
Diverzifikace osevních postupů umožnuje omezovat plošné používání  prostředků na ochranu rostlin, přičemž okraje jednotlivých polí jsou často zcela ponechávány bez aplikace ochranných prostředků.
Zcela zásadní význam pro biodiverzitu prostředí má také to, že mezi produkční zemědělské plochy jsou ve velkém množství umístěny biopásy a speciální biodiverzitní plochy, které společně vytvářejí propojený ekologicky funkční systém. Z celkové plochy 2200 ha připadá 250 ha na rozptýlenou zeleň, skládající se převážně z remízů a různých jiných dřevných porostů. Ze zemědělské užitkové plochy 1950 ha je zhruba 156 ha zcela vyjmuto z produkce a přeměněno na biodiverzitní plochy, které jsou rozděleny tak, aby přibližně jedna jejich polovina představovala vysoce hodnotné biotopy pro hnízdění ptáků a druhá polovina sloužila také jako hodnotné pastevní a krytové plochy.
V rámci spolupráce s odborníky z britské Game Conservancy a její německé sesterské organizace jsou také uvnitř polí zakládány tzv. „Beetle-Banks“, což jsou zvláštní vyvýšené ekologické pásy určené na cílenou podporu četných druhů rostlin a hmyzu.
Široké osevní postupy v kombinaci s ekologicky hodnotnými plochami však i přes veškeré pozitivní efekty samy o sobě pro trvalé udržování vysokých stavů drobné zvěře nepostačují, a proto je nutné je doplňovat dalšími podpůrnými opatřeními.  Důležitou roli přitom hraje zajištění dostatečné potravní nabídky.

IMG_6907.JPG

Zvláštní důraz je kladen na překlenutí nedostku potravy a vody v letním období. V tomto ohledu se velmi dobře osvědčilo volné předkládání krmné řepy. Poněvadž v současné zemědělské krajině je ale nabídka potravy pro drobnou zvěř, a to zvláště pro bažanty, stejně jako pro některé druhy zpěvného ptactva během celého roku značně omezená, je v honitbě Statku Hardegg jak bažantům, tak i zpěvným ptákům celoročně předkládáno krmivo se speciálním složením, které bylo k tomuto účelu vyvinuto.
pozvanka.jpgKrmivo je předkládáno v různých typech krmných zařízení, od klasických zastřešených prostorných bažantích zásypů přes jednoduchá krmítka až po krmné automaty. Obzvláště se osvědčily speciální krmné automaty, vyvinuté nedávno v Anglii, které umožňují přístup k potravě jak bažantům, tak i zpěvným ptákům. Celkem je v honitbě rozmístěno více než 200 krmných zařízení, což znamená, že v průměru připadá zhruba na 10 ha plochy honitby jedno krmné zařízení.
Takto plošně prováděné celoroční krmení má velký význam, neboť vědeckými výzkumy bylo jednoznačně prokázáno, že rozmnožování a přežívání drobné zvěře velmi úzce koreluje s tělesnou kondicí.
Důležitou roli v opatřeních na podporu drobné zvěře hraje samozřejmě také důsledná regulace prdátorů, které je v honitbě Hardegg věnována velká pozornost. To ostatně ukazují i statistické výkazy lovu, které zaznamenávají celkem 600 až 700 kusů srstnaté dravé zvěře ročně.
Nespornou výhodou je, že jak o zemědělském, tak i mysliveckém hospodaření na statku i v honitbě rozhoduje vlastník, pro nějž je myslivost a péče o přírodu velmi důležitá a patří k rodinné tradici. V každém případě je však možné zde získat dobrou inspiraci, neboť mnohá opatření na podporu drobné zvěře, která jsou v této honitbě prováděná, se dají uplatňovat v různé podobě a intenzitě i jinde. Rozhodně je to dobrý příklad pro to, že i v podmínkách moderního zemědělství je možné udržovat vysokou biodiverzitu agrární krajiny a mít trvale obhospodařovatelné stavy drobné zvěře.
Ve spolupráci s redakcí časopisu Myslivost chceme tedy poskytnout možnost návštěvy a inspirace ve středu 28.9.2022, bohužel exkurze připravovaná v minulém roce musela být stornována vzhledem k hygienickým opatřením.
 
Logo-SIEZ.jpgDr. Miroslav VODŇANSKÝ
Středoevropský institut ekologie zvěře,  
Brno - Wien – Nitra

Zpracování dat...