ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Srpen / 2022

Slovenské poľovníctvo v číslach za rok 2021

Myslivost 8/2022, str. 46  Jozef Herz
Od roku 1997 sa spracováva a vydáva poľovnícku štatistickú ročenku SR za uplynulú poľovnícku sezónu Národného lesníckeho centra vo Zvolene.
Zo štatistickej poľovníckej ročenky za rok 2021 sa dozvedáme, že celková výmera poľovnej plochy na Slovensku sa v porovnaní s rokom 2011 znížila iba o 417 ha a predstavuje 4 454 966 ha. Hranice revírov sa nemenia, iba sa znižuje plocha, na ktorej je zveri dovolené žiť. Na úbytkoch poľnohospodárskej pôdy má podiel, výstavba priemyselných parkov a stavieb pre obchodné reťazce, zalesňovanie a občianska a bytová výstavba. Podľa štatistiky od roku 2000 ubudlo 63 955 ha poľnohospodárskej pôdy, čo tvorí 2,6 %, avšak v štatistike sa táto zmena neeviduje.
Počet revírov v porovnaní s rokom 2011 sa zvýšil o 25 na 1884, ale počet revírov prenajatých členom SPZ poklesol o 294 na 1038 a znížil sa aj počet členov SPZ obhospodarujúcich tieto revíry o 6851 na 25 750.
U zveri neuvádzam jarné kmeňové stavy, a to z toho dôvodu, že to sú veľmi nepresné čísla. Ak v jednom roku je JKS jeleníc 30 716 a prevedie sa do stavu jeleníc 7826 jelienčat a úbytok je 23 041 jeleníc, nemôže zostať na budúci rok JKS 30 390 jeleníc. Tieto nepresné čísla sa opakujú aj u ostatných druhov najmä raticovej zveri.

image001.jpg
 
statistika.jpg

Jelenia zver

 
K 31.3.2021 bol vykazovaný NKS 39 552 jedincov, čo je nárast o 794 jedincov. Plánovaný lov v poľovníckej sezóne 2021/2022 sa splnil na 92,3 %. Z celkovým úbytkom, ktorý bol 53 983 jedincov sa splnil na 100,6 %. Z celkovým úbytkom bolo plnenie u jeleňov 97,6 %, jeleníc 101,4,4 % a jelienčat 96,5 %.
 
Danielia zver
 
V roku 1991 sa lovila danielia zver v 19 okresoch a NKS v počte 5761 jedincov. V súčasnosti už ju lovia poľovníci až 38 okresov Slovenska. Súčasné NKS 8427 jedincov. V tomto smere má veľký podiel na zvyšovaní početnosti danielej zveri štátna správa, ktorá schvaľuje NKS. V roku 2011 bol odlov 5393 jedincov.  Za desať rokov vzrástol až o 348,6 % na 24 196 jedincov. Lov v roku 2021 bol splnený u danielov na 95,4 %, danielic na 102,4 % a danielčat na 103,4 %. Na plnení plánu lovu danielic a danielčat sa podpísalo mimoriadne povolenie lovu nevodiacich danielic od mája a danielčat od 1.7.
 
Muflonia zver
 
V roku 2011 bol NKS 9001 jedincov, tie v priebehu desiatich rokov poklesli na 8891, avšak celkový úbytok vzrástol o 2304 jedincov na 7116. Tento počet predstavuje plnenie plánu lovu iba na 89,7 %. Muflónov bolo ulovených 1553, čo je plnenie na 81,3%, muflónic 2987, plnenie na 92,7 % a muflónčat 2 576, plnenie na 92,0 %.
 
Srnčia zver
 
Pred 10 rokmi boli vykazované NKS v počte 97 789 jedincov. Súčasné NKS sú 92 398 jedincov. Uloviť sa plánovalo 40 710 jedincov, pričom sa ulovilo iba 25 889 jedincov, čo je plnenie iba na 63,6 %. Úhyn srnčej zveri je vykazovaný v počte 12 446 jedincov, čo predstavuje až 30,6 % z celkového plánu lovu. Takže plán úbytku srnčej zveri tvoril 94,2 %. Z celkovým úbytkom 37 262 jedincov, je plnenie na 94,0 %. Z celkového úbytku až 7091 jedincov uhynulo pri dopravných kolíziách. Lov srncov bol splnený na 85,1 %, sŕn 54,6 a srnčiat na 53,1 %. Ak pripočítame celkový úbytok u srncov z plánu bol splnený na 96,1 % , sŕn 95,7 a srnčiat na 92,0%. Svoj podiel na súčasnom stave srnčej zveri má aj takmer všade prítomná diviačia zver a malé šelmy. Z uvedeného dôvodu sa v mnohých revíroch aj vzhľadom na vysoké úhyny znižuje plán lovu sŕn.
 
Diviačia zver
 
Plán lovu diviačej zveri bol stanovený v počte 58 186 jedincov. So zreteľom AMO neplatí stanovená doba lovu diviačej zveri. Diviačia zver sa môže loviť celoročne bez ohľadu na vek a pohlavie vo všetkých revíroch na Slovensku. Za rok 2021 sa celkove ulovilo aj z úhynom 5032 dospelých diviakov, 5659 diviačic, 31 025 lanštiakov a 34 908 prasiat. Spolu 76 624 jedincov, čo je nárast v porovnaní s rokom 2011 o 39 347 diviakov a 105,2 %.
 
Z uvedeného prehľadu vidieť, že produkcia raticovej zveri každoročne stúpa a všetky druhy vysoko prekračujú aj NKS. To však nemôžeme povedať o plánovaných druhoch malej poľovnej zveri.
 
Z úbytku zajacov v roku 2021 bolo ulovených iba 14 552 jedincov. Možno povedať, že na Slovensku chytanie zajacov sa už stalo minulosťou, keď sa chytilo iba 36 jedincov. Úhyn zajacov bol evidovaný v počte 1761 jedincov.
Z vykazovaného úbytku 42 058 bažantov bolo ulovených 31 335 kohútov a 6541 sliepok , spolu 37 876 bažantov, pričom do revírov bolo vypustených 34 398 bažantov. Problematické pri tom je určiť počty ulovených bažantov z voľného chovu. V prenajatých revíroch SPZ bolo ulovených 17 527 bažantích kohútov a vypustených 6541 kohútov. Z toho vychádza že pri ulovení všetkých vypustených sa ulovilo v týchto revíroch iba 10 986 kohútov z voľnej prírody.
Lov jarabíc je možný v tých revíroch, kde sú vypúšťané z umelých chovov. V uvedenom roku bolo vypustených 4052 jarabíc, z ktorých sa ulovilo 2867 jedincov, čo predstavuje iba 70 % úspešnosť odlovu.
Ulovilo sa iba 7812 divých kačíc, čo je o 397 menej ako v predchádzajúcom roku a vypustilo sa 1000 kačíc.
Štatistika eviduje lov 8 moriek divých a 560 kuroptiev horských. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa ulovilo menej o 217 holubov hrivnákov a o 53 viac slúk lesných.
Neustále sa zhoršuje životné prostredie pre lesné kurovité vtáky tetrova hlucháňa, ktorých početnosť poklesla za rok na 899 jedincov a tetrova hoľniaka na 622 jedincov. U týchto druhov je každoročne zaznamenaný pokles ich populácie.
 
Lov veľkých šeliem na Slovensku nie je povolený. Poľovníci v uvedenej štatistike uvádzajú početnosť až 2997 medveďov, 3291 vlkov, 1804 rysov a 4015 divých mačiek.
O tom, že týchto šeliem pribúda, hovoria aj počty usmrtených jedincov pri kolíziách s dopravnými prostriedkami a celkovými škodami spôsobenými jednotlivými druhmi. V roku 2021 na cestách uhynulo 40 medveďov, pričom rok predtým iba 4 . Medvede nedokončili v 47 prípadoch útok na človeka a 6 útokov bolo dokončených. Škody spôsobené medveďmi v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástli o 183,3 % na 320 691 €.
Úhyn vlkov na dopravných komunikáciách bol 18 jedincov, nárast o 100 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. A škody nimi spôsobené vzrástli o 31 81 € na 1 903 426 €
 
U poľovníkov neustále klesá záujem o lov pernatých škodlivých druhov vtákov, čo je spôsobené aj tým, že vo voľnej prírode takmer nemáme hniezdiace bažanty a jarabice.
Ako vidieť z tabuľky o malých šelmách, neustále nám pribúdajú nové invázne druhy a zvyšujú sa stavy ako aj odlov líšok a jazvecov. Okrem uvedených druhov, každoročne v našich revíroch sa zvyšujú sa počty bobra vodného, ktorých je podľa štatistiky až 4847 jedincov.
 
Jozef HERZ
 

Zpracování dat...