ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Myslivci mohou měnit krajinu

Myslivost 2/2022, str. 13  Lubomír Hajný, Marek Daňhel
Díl 1. – výsadba stromů do volné krajiny
Velké půdní celky, nedostatečně zastoupená roztroušená zeleň v krajině, chybějící meze, remízky, linie, aleje podél polních cest, problémy se zadržováním vody v krajině, velký tlak predátorů, mizející stromy ve volné krajině. To je jen část problémů, které trápí současnou českou přírodu.
Myslivci jsou jedni z těch, kteří svojí činností mohou aktivně měnit krajinu k lepšímu. V minulosti byl velký problém s financováním takových aktivit jako jsou výsadby stromů, remízků, alejí a dalších pro krajinu zcela nezbytných činností. Nyní je situace odlišná. Finanční prostředky jsou k dispozici, myslivci je mnohdy ale neumí čerpat. Často se nevyznají ve zněních dotačních titulů, mají problém s jejich administrací a řešením povinných náležitostí.

Ve spolupráci s redakcí Myslivosti budou v několika dílech představeny dotační možnosti a návody, jak různá opatření v krajině financovat a realizovat. Články připravujeme formou otázek a odpovědí, tedy takzvaného zjednodušeného „dotačního manuálu“. Celá znění dotačních titulů jsou na webových stránkách poskytovatelů jednotlivých dotací a podpor k dispozici, a to včetně komentářů. Naším cílem je vybrat to nejdůležitější a odpovídat co nejsrozumitelněji na nejčastější dotazy, aby zájemcům, kteří chtějí měnit naši krajinu, byla jejich činnost co nejvíce usnadněna.

Dotačních titulů, grantů a podpor pro jednotlivé činnosti v krajině je poměrně velké množství, naším cílem není je všechny představit, ale pro myslivce vybrat především ty, které jsou administrativně snadnější a dostupnější.
 
Výsadba stromů do volné krajiny – listnaté a ovocné stromy
 
Jedním ze základních problémů české krajiny je nedostatek stromů ve volné krajině. Liniové výsadby, které byly na mezích, podél polních cest a taky v místech, kde rozdělovaly půdní bloky, během kolektivizace zmizely a v současné době v krajině chybí.
 
Dotační možnosti na výsadbu stromů ve volné krajině
 
Národní program životního prostředí – Výzva č. 4/2021 – Výsadba stromů – individuální projekty – Statní fond životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí
 
Nařízení vlády 30/2014 Sb. – Příspěvky na vybrané myslivecké činnostiozeleňování krajiny – Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s krajskými úřady
 
Program péče o krajinu / Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny – Agentura ochrany přírody a krajiny ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí
 
Národní program životního prostředí – Výzva č. 4/2021 – Výsadba stromů – individuální projekty – Státní fond životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí
 
Tato výzva na výsadbu stromů je pokračováním předešlé úspěšné výzvy číslo 9/2019 a pro zájemce představuje možnosti, jak zajistit finanční prostředky pro výsadbu stromů především do volné krajiny na veřejně přístupná místa.
Vzhledem k širokým možnostem této výzvy, poměrně snadné administraci a dobrým podmínkám výzvy, jsme se rozhodli ji představit podrobněji a pro individuální projekty na výsadbu stromů ji myslivcům doporučit.
 
Jaká činnost je touto výzvou podporována?
 
Výsadba stanovištně vhodných listnatých ovocných či neovocných stromů především do volné, veřejně přístupné krajiny.
 
Jsou stanoveny přesné druhy stromů, které se musí do krajiny vysazovat?
 
Při výsadbách stromů je nutné respektovat, že se musí jednat o listnaté ovocné či neovocné stromy, které jsou do daného místa stanovištně vhodné.
Při volbě vysazovaných stromů je dobré respektovat místní přírodní poměry, nadmořskou výšku, druh krajiny a také případně historické souvislosti ve vztahu k výsadbě stromů.
Lze kombinovat výsadby ovocných i neovocných stromů v jednom projektu, výsadby čistě ovocných či neovocných listnatých stromů.
 
Je možné stromy vysazovat na všechny pozemky?
 
Vysazovat stromy lze na pozemky mimo pozemky určené k plnění funkce lesa, a to vždy se souhlasem majitele pozemků a na pozemky k výsadbě vhodné.
 
Kdo může žádat o finanční prostředky na výsadby stromů z této výzvy?
 
Subjekty s prokázaným vztahem k místu výsadby stromů. Za takovéto subjekty se považují například právnické osoby (myslivecké spolky se sídlem v místě výsadby), fyzické osoby (vlastníci pozemků, nájemci pozemků v místech výsadby) a další.
 
Kolik finančních prostředků lze získat na jeden projekt?
 
Minimální částka podpory na jeden projekt je 151 000 Kč, maximální částka je 250 000 Kč.
Maximální míra podpory: 100 % uznatelných nákladů na projekt
 
Na co lze dotaci získat?
 
- pořízení sazenic (jednotková výše dotace podle druhu stromu/obvodu kmínku v rozmezí od 1050 Kč/ks – 5000 Kč/ks),
- zajištění závlahy (1000 Kč/strom),
- zpracování odborného posudku,
- zajištění odborného dozoru (max. 10 % z celkové výše dotace) a požadované publicity.
 
Jaké finanční prostředky lze získat na pořízení jednotlivých druhů stromů?
 
Listnatý/ovocný špičák – 1050 Kč/ks
Ovocný strom, prostokořenný listnatý strom, odrostek (121 až 250 cm), listnatý strom, obvod kmínku v 1 metru 8 až 10 cm – 1700 Kč/ks
Listnatý/ovocný strom, obvod kmínku v 1 metru 10 až 12 cm – 3300 Kč/ks
Listnatý/ovocný strom, obvod kmínku v 1 metru 12 cm a více – 5000 Kč/ks
 
Lze získat finanční prostředky i na pořízení závlahy stromů?
 
Maximální finanční prostředky, a to 1000 Kč/strom, lze čerpat na pořízení závlahy stromů buď formou zakoupení závlahových zařízení (například závlahových vaků či jiných zařízení na závlahu), nebo zajištění zálivky jednotlivých stromů.
 
Jaké jsou další uznatelné výdaje spojené s výsadbou stromů?
 
Pro řádný růst a ochranu vysazených stromů jsou uznatelné také další výdaje, což jsou výdaje na pořízení nezbytného materiálu přímo související s výsadbou, ochranou, ošetřením a péčí o stromy: substrát, kotvení pomocí kůlů, ochrana kmene stromu, ochrana proti okusu, drenáž, mulč, hnojivo, půdní kondicionér, travní osivo pro revitalizaci osazovaného místa, dodavatelem zajištěná doprava materiálů, výdaje spojené se zajištěním následné péče o vysázené stromy.
Uznatelné náklady jsou rovněž náklady vynaložené na výdaje na zpracování odborného posudku a zajištění odborného dozoru při realizaci a v rámci následné péče podporovaných opatření v požadovaném rozsahu. Maximální částka podpory na zpracování odborného posudku a zajištění odborného dozoru se rovná 10 % celkové požadované podpory.
 
Jsou uznatelné náklady na samotnou výsadbu stromů, kácení v místě výsadby a podobně?
 
Tyto náklady uznatelné nejsou, předpokládá se, že si žadatel o finanční prostředky provede výsadbu formou komunitní výsadby bez nároku na odměnu.
Za neuznatelné výdaje jsou rovněž kromě jiného považovány náklady na kácení stromů, pořízení nebo pronájem nástrojů či nářadí.

Jaké jsou základní podmínky výzvy pro žadatele?
 
Žadatel může podat v rámci jednoho katastrálního území maximálně jednu žádost.

Výsadba, ochrana, ošetření stromů a péče o stromy se musí řídit manuálem sázení stromů dostupným na www.sazimebudoucnost.cz/manual-stromy.

Výsadba musí být realizována se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém má být realizována. Souhlas musí být udělen nejméně na dobu udržitelnosti projektu což je po dobu deseti let.

Žadatel musí mít prokazatelný vztah k místu realizace projektu.

Vysazované stromy musí být stanovištně vhodné.

Předmětem podpory z této výzvy není: výsadba stromů sloužících k podnikatelským účelům (plantáže rychle rostoucích dřevin, intenzivní ovocné sady apod.), výsadba na pozemcích plnících funkci lesa, výsadba plnící funkci živého plotu, herních prvků či živých staveb a náhradní výsadba ve smyslu § 9 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Žadatel je povinen při realizaci opatření a v rámci následné péče zajistit odborný dozor s relevantním vzděláním v oboru zahradnictví, zahradní a krajinářské tvorby či lesnictví.

Žadatel je povinen zajistit následnou dokončovací a rozvojovou péči po dobu alespoň tří let od ukončení realizace projektu (tj. od ukončení výsadby) do dosažení plné funkčnosti stromu (zálivka, výchovný řez, kontrola a odstranění kotvicích prvků, hnojení, kypření, odplevelování, ochrana proti chorobám a škůdcům, ochrana před vlivem mrazu, doplňování mulče, náhrada stromu v případě jeho úhynu).

Podpora je poskytována na základě rozhodnutí a na základě řádně uzavřené smlouvy mezi poskytovatelem a příjemcem podpory.

Příjemce podpory je povinen zaregistrovat provedenou výsadbu do mapy výsadeb na portálu www.sazimebudoucnost.cz, včetně údajů o počtu a skladbě stromů, a dokumentace z výsadby.
Podporu nelze poskytnout na opatření, na které je nebo byla poskytnuta podpora ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných zdrojů.

Podání žádostí o podporu bude probíhat v období, kdy neprobíhá příjem žádostí v Programu péče o krajinu nebo programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny, administrovaných Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky.
 
Jaký je samotný postup získání finanční podpory na výsadbu stromů?
 
Základní postup má několik bodů, které je nutné stanovit a splnit:

1. stanovení žadatele, tj. kdo bude o finanční prostředky žádat (spolek/fyzická osoba)

2. stanovení místa výsadby (místo/místa realizace výsadeb)

3. stanovení počtu a druhu stromů, které budou vysazovány

4. zajištění odborného posudku a jeho zpracování odborně způsobilou osobou s relevantním vzděláním v oboru zahradnictví, zahradní a krajinářské tvorby či lesnictví

5. zajištění odborného dozoru osobou s relevantním vzděláním v oboru zahradnictví, zahradní a krajinářské tvorby či lesnictví

6. registrace žádosti do systému – elektronicky, prostřednictvím Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí České republiky (lze i ve spolupráci s odborně způsobilou osobou)

7. pro registraci právnické osoby je nutné mít zřízenou datovou schránku nebo přes eidentitu statutárního zástupce spolku, pro registraci fyzické osoby – identitu občana

8. akceptace žádosti – tj. státní fond potvrdí, že splňuje podmínky výzvy a je možné výsadbu realizovat, tj. že při splnění podmínek výzvy skutečně dojde k proplacení uznatelných nákladů

9. samotná realizace projektu
 
Jak probíhá finanční vypořádání výsadby stromů?
 
Finanční prostředky na pořízení stromů a dalších nezbytně vynaložených prostředků probíhá tzv. ex post, což znamená, že žadatel předloží skuteč vynaložené finanční prostředky, které investoval do pořízení sazenic stromů, dalších uznatelných nákladů, zajištění odborného posudku a podobně. Vše probíhá na základě doložení faktur nebo jiných uznatelných dokladů prokazujících bezhotovostní úhradu nákladů.
 
Do kdy je možné žádosti podávat?
 
Ukončení příjmu žádostí končí dne 31. 12. 2023 nebo do vyčerpání alokace finančních prostředků.
 
Kde je možné pokládat doplňující či upřesňující dotazy?
 
Čtenáři Myslivosti mohou zasílat struč a jasně formulované dotazy na e-mail
dotace@myslivost.cz.
 
zpracovali Lubomír HAJNÝ a Marek DAŇHEL
 
Hledáme či vyzýváme ty myslivce, fyzické osoby, členy ČMMJ, kteří by byli ochotni spolupracovat v pomoci zpracování a administrace mysliveckých dotací v jednotlivých regionech či krajích, aby se ozvali na výše uvedenou adresu dotace@myslivost.cz.

Máte-li alespoň základní zkušenosti a zájem pomoci ostatním kolegům myslivcům, napište, rádi bychom uspořádali setkání a rozvinutí aktivit ve smyslu lepšího využívání dotačních titulů pro myslivce.


 
 
Zpracování dat...