ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Leden / 2024

Sto let se srncem ve znaku

Myslivost 1/2024, str. 68  Petr Šeplavý, Andrea Güttlerová
Českomoravská myslivecká jednota oslavila stol let své působnosti. Dnes již těžko dohledáme proč, za jakých okolností a kdo, vytvořil první znak Československé myslivecké jednoty. V každém případě se na něm objevila hlava srnce, dubové a lipové listy a smrková větvička. Znak připomínal odznaky státního lesního personálu.
V době výrazného nadšení ze zrodu Československé republiky není divu, že se ve znaku objevil v levé spodní části státní lev na štítě, který na hrudi nesl dvouramenný kříž symbolizující Slovensko. Tento znak vydržel až do konce 2. světové války i když i v této době došlo k mnoha změnám, přesunům sídla a zemskému uspořádání i k rozdělení Čech a Slovenska. 

017-Znak-CsMJ-005.jpg

Změna přišla v roce 1947. Srnec se příliš nezměnil. Celkově se zjednodušila kresba, zůstaly jen lipové listy, lev se přesunul do levého horního rohu již bez dvojramenného kříže a krajina v pozadí evokovala slovenské Tatry. Název se vrátil po válce k Československé myslivecké jednotě. 

033-Znak-CSMJ-005.jpg

Úplný odklon od konceptu znaku se srncem přišel v roce 1964. Změnil se název organizace na Československý myslivecký svaz a znak na dobu pěti let dokonce opustil i srnec. Místo srnce znaku vévodil centrálně umístěný úlomek smrkové větvičky s pěticípou hvězdou uprostřed. Klasy a ozubené kolo symbolizovalo zapojení rolníků a dělnické třídy do myslivosti. Stojí za povšimnutí, jak dlouho po válce hájili myslivci srnce ve znaku, kterého nezměnila ani revoluční padesátá léta. Velkou roli v tom hrála stavovská hrdost a lpění na tradicích.

034-Znak-CSMS-005.jpg

Po okupaci Československa v roce 1968, došlo k rozdělení na federální stát, a tak se z jednotné organizace opět vyčlenilo Slovensko. Název se změnil na Český myslivecký svaz a logo navrhl grafik Jaroslav Béza. Také slovenští myslivci si vytvořili své vlastní logo.
Jaroslav Béza velice úzce spolupracoval s ministerstvem lesního a vodního hospodářství a s ministerstvem zemědělství. Je až obdivuhodné, jak se mu podařilo opustit koncept klasů a ozubených kol a vytvořil na tehdejší dobu moderní logo opět se srncem.
Oproti předchozím kresbám byl nový znak výrazně zjednodušen a již splňoval kritéria loga, jak jej vnímáme dnes. Odpadly kresby v pozadí, srnec dostal jednoduchý grafický tvar, který byl kompaktně propojen se smrkovou větvičkou a názvem. Z oválných až kulatých tvarů vznikl obdélník.

035-Znak-CMS.jpg
Znak-036.jpgTehdy nezbytná pěticípá rudá hvězda se do znaku dostala až za čtyři roky později v roce 1973, pravděpodobně z horlivosti nějakého funkcionáře komunistické strany a bez vědomí a souhlasu autora. To bylo i tehdy porušením autorských práv. Jaroslav Béza, který celý život pracoval jako výtvarník na volné noze, se proti tomu neohradil, protože věděl, že by to stejně nepomohlo a navíc by se dostal na černou listinu výtvarníků, kteří přišli o možnost pracovat ve svém oboru. Jaroslav určitě nebyl revolucionář. Sám o sobě říkal: „Jsem služebník a sloužím myslivosti.“ 
 
Po sametové revoluci v roce 1989 byla jako první ze znaku odstraněna hvězda a také na prvních porevolučních schůzích a volebních sněmech visely původní znaky s narychlo zamalovanou hvězdou. Sám jsem tyto znaky pro sjezd ČMS v roce 1990 přemalovával.
cmmj_cerne.jpgV roce 1992 došlo na mimořádném sjezdu k přejmenování Českého mysliveckého svazu na Českomoravskou mysliveckou jednotu a bylo potřeba změnit logo. Úkolu se i tehdy ujal opět Jaroslav Béza. Hlava srnce zůstala nezměněná, jen byl zasazen do štítu, v jehož horní části přibyly smrkové větvičky a lipový list a název organizace byl umístěn kolem štítu.
V archivu Jaroslava Bézy jsem našel i jiný návrh srnce se zdviženou hlavou, odkazující na původní prvorepublikové řešení. Zda byl někdy projednán nebo jej Jaroslav Béza ani nikomu neukázal, se dnes asi nedozvíme. Nevzpomínám si, že bychom tento návrh na kulturně-propagačním oddělení někdy projednávali.  Návrh přikládám pouze pro zajímavost s tím, že myšlenka změnit postoj srnce napadla i samotného autora našeho znaku. 

znak-Beza-038.JPGZnak-039.JPG
 
Poslední změna je z roku 2023, kdy bylo vytvořeno logo ke stoletému jubileu založení organizace a také grafický manuál.

100_CMMJ_RGB.jpg

Tohoto úkolu se zhostil grafik Ondřej Zámiš, který vyhrál grafickou soutěž. Jeho úkolem bylo vyjít z tradičního znaku ČMMJ a vytvořit vizuální identitu celostátní organizace použitelnou pro moderní dobu a nová média.  
Petr ŠEPLAVÝ
Sekretariát ČMMJ
 
Do nového století s tradičním znakem a novým logem ČMMJ
 
V roce 2022 se rozhodla myslivecká rada Českomoravské myslivecké jednoty přistoupit k jednotné vizualizaci oslav. V rámci dotačního projektu MZe proběhla soutěž na výroční vizuální identitu ČMMJ. Cílem soutěže nebylo vytvořit pouze logo, ale komplexní vizuální identitu, která bude jednoduchá, široce aplikovatelná, sjednocená s okresními mysliveckými spolky.
V rámci 100. výročí vzniklo nejen nové logo, ale především celý grafický manuál, zahrnující způsob užití loga, jeho barevnost, písmo a pro všechny pobočné spolky šablony pro nejčastěji užívané tiskoviny v různých formátech a prezentace na webu. Dá se říci, že po sto letech vznikl první takto ucelený systém prezentace ČMMJ. 
Jako každá nová věc i tentokrát chvíli trvalo, než jednotlivé spolky pochopily možnosti využití a velkou úsporu času a také mnohdy peněz za vytváření vlastních návrhů. Našli se i odpůrci, kteří se s návrhy neztotožnili. Těch důvodů je vždy několik. Neochota přijmout něco nového, případně to neladilo vkusu dotyčného, což je při počtu členů naprosto pochopitelné.  Nutno také připomenout, že myslivci jsou skupina konzervativní se silnou vazbou na tradice. Tato vlastnost myslivcům často pomohla překonávat nelehká období, a tak ji nelze odsuzovat.
Přesto bylo již na čase určité způsoby prezentace vůči veřejnosti, úřadům, partnerům a přátelům myslivosti změnit a oslavy stoletého výročí byly k tomu vhodná příležitost.
V posledních letech se významně změnily komunikační prostředky. Zdražuje se papír a tiskové práce a prostředkem rychlého a cíleného sdělení se stal internet a sociální sítě. Pro tuto, dnes velmi rozšířenou komunikaci, je původní znak ČMMJ nevhodný. Velký znak má a bude mít svoje limity použití.
V průběhu jubilejního roku začalo využívat grafický manuál stále více spolků. Mnozí pochopili jeho lehkou dostupnost a využitelnost. Systém prokázal svoje opodstatnění. Vznikaly velmi vkusné prezentace s jednotným stylem, které pomyslně spojují ČMMJ.
Na sklonku roku oslav vyvstala otázka jak dál. Zda pouze odstranit číslici 100 nebo se vrátit k původnímu znaku. Všichni pociťovali, že návrat před rok oslav by byl krok zpět a nikdo nechtěl s vaničkou vylít i dítě a zmařit obrovskou práci grafika, která za vytvořením manuálu stála a nebyla zadarmo.
Na druhou stranu již zmíněný konzervatismus se úplně nedokázal sžít s tak razantní změnou.

vyvoj-znaku.jpg

A tak vyhrál dobrý kompromis. Autor spolu s odstraněním číslice vrátil podobu srnce k původnímu tvaru a v detailech zjednodušil logo tak, aby bylo použitelné v nových médiích. Myslivecká rada návrh přijala, Českomoravská myslivecká jednota tedy vkročí do nového století jak s původním znakem, tak s novou grafickou identitou. Pokud by se nám podařilo během roku 2024 začít grafický manuál používat na všech pobočných spolcích a na všech akcích, tak je to první krok k jednotné identifikace naší organizace, která má stoletou historii a zároveň jde dál s moderní dobou.
V současné době probíhá inovace grafického manuálu a základních materiálů, které budeme postupně s vámi sdílet na našich stránkách včetně pravidel užití znaku a nového jednoduchého loga ČMMJ.
 
Andrea GÜTTLEROVÁ a Petr ŠEPLAVÝ
sekretariát ČMMJ
 

Zpracování dat...