ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Možnosti zvyšování úživnosti honiteb a dotační politika státu

Ing. Jaroslav DOUBEK
Počet komentářů: 0
Tímto článkem bych rád alespoň v hrubých rysech informoval mysliveckou veřejnost o možnosti využití "dotační politiky" Ministerstva životního prostředí ČR - Programu péče o krajinu - pro zvyšování úživnosti polních a smíšených honiteb. Některé vypsané dotační tituly lze totiž mimo jejich hlavního poslání s úspěchem využít právě ke zvýšení úživnosti honiteb. Více >

Intenzivní chovy jelenovitých I.

historické aspekty Jan PINTÍŘ
Počet komentářů: 0
Intenzivní chovy jelenovitých, tedy při respektování základního a nejobvyklejšího současného členění, chovy oborní a farmové, mají velmi dlouhou historii, poměrně dynamickou současnost a poněkud nevyjasněnou budoucnost, která je zdrojem mnoha polemik a diskusí. Oba typy chovů se dostaly do popředí zájmu, jak myslivců, tak široké nemyslivecké veřejnosti, vzhledem ke svým aspektům společenským, legislativním, ekonomickým, ekologickým, etickým a jistě bychom nalezli i mnohé další. Z uvedených důvodů vznikla na Lesnické fakultě ČZU v Praze poměrně rozsáhlá práce, která se ve spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty pokusila co možná nejkomplexněji a nejobjektivněji zhodnotit a analyzovat uvedené chovy, včetně návrhů řešení, s jejímiž alespoň dílčími výsledky by bylo vhodné seznámit naši mysliveckou veřejnost. Pro správné pochopení zjištěných skutečností, výsledků a učiněných závěrů je nutné, přinejmenším rámcově, objasnit historický vývoj zmiňovaných chovů, což je také cílem tohoto příspěvku. Více >

Tur z doby kamenné - pižmoň

Ing. Josef HLÁSEK
Počet komentářů: 0
Pižmoň severní (Ovibos moschatus) je dokonale přizpůsoben silným mrazům vysokého severu. Má zavalité tělo, zakulacenou hlavou s krátkým silným krkem a celý je porostlý černohnědou srstí splývající až na zem. Ačkoli je menší než kráva, výška v kohoutku se pohybuje mezi 90 až 150 cm, jeho tělo 200 - 250 cm dlouhé, s hmotností 180 až 400 kg, působí mohutným dojmem. Na hlavě upoutá masivní čelenka z dotýkajících se základů rohů. Ty jsou až 70 cm dlouhé, ohýbají se směrem dolů a k ostré špici se nebezpečně hákovitě zahýbají. Více >

Nervozita psů

Stanislav HLOUCH
Počet komentářů: 0
Nejdříve si musíme ujasnit co je nervozita psů a jak se projevuje. Nervozitu známe dvojí, a to vrozenou a získanou. Nervozita se projevuje kňučením, vydáváním a také až vytím. Pes s větší vrozenou nervozitou kňučí na vodítku i tehdy, když jdeme na procházku, kňučí i v bytě, kňučí bez jakéhokoliv podnětu. Nejvíce však vyvádí, když se s ním chystáme jít ven, jako by byl nedočkavý. Kňučí při šoulačce, odložení, ale také při naháňkách v lese na stanovišti. Jeho neklid se projevuje při kruhovém honu, kdy se již začíná střílet zvěř a psa máme na vodítku a on vidí zvěř, na kterou se střílí. Jsou známy případy, že střelci - majitelé těchto psů dávají tyto psy vodit honcům, nebo je dokonce pustí volně, aby mohli sami dobře střílet. Tímto vedením u psa nervozita vzrůstá a stupňuje se. Více >

Cizorodé látky u lovné zvěře

RNDr. Ctibor BABIČKA, CSc., MVDr. Jiří SEDLÁČEK
Počet komentářů: 0
Sledování cizorodých látek u lovné zvěře má zásadní význam nejenom pro lovnou zvěř, ale i pro člověka samotného. Zvěř pobývající trvale v přírodním prostředí je nejlepším bioindikátorem jeho skutečného stavu. Vyšetřením zvěře lze nejlépe monitorovat rozsah postižení přírodního prostředí pesticidy i těžkými kovy. Více >

Beraní anabáze

J.V.JIROUŠEK
Počet komentářů: 0
Červenec 1997 byl deštivý, využil jsem proto období, kdy pár dnů nepršelo, a odejel na pozvání svého přítele Zdeňka do jeho revíru v Jeseníkách, kde jsme společně budovali loveckou chatu. Rána i večery jsem trávil na posedech, které jsme tady již dříve postavili. Přišlo mi postupně pět jelenů, ale všichni měli dosud paroží v lýčí, bez nejmenších náznaků vytloukání. Jeden z nich byl ohromný osmerák metrových lodyh a zajímavé bylo, že se skupinou jelenů chodila i laňka dybovačka. Dováděla kolem pasoucích se jelenů, kteří byli vzrůstem téměř o polovinu větší. Přišli mi celkem dvakrát. Nebesa opět spustila svá vodní stavidla, takže jsem se za této situace rozhodl svůj pobyt tady na horách ukončit. Sjížděl jsem od chaty dolů do údolí a přes cestu se valily proudy vody, které promáčená země odmítala přijmout. Zastavil jsem u přítele, odevzdal klíče od chaty a nasměroval terénní Aro směrem k domovu. Sjel jsem z mírného kopečka pod hlavní silnici a před ní již bylo jezero vody. Vjel jsem do toho moře pomalu dvojkou, ale přesto se voda vzápětí valila přes kapotu na přední sklo. Najednou to poskočilo a jel jsem dál, i když cestu jsem jenom tušil podél rostoucích okolních stromů, protože patníky byly zcela skryty pod vodním živlem. Po dvou stech metrech jsem vyjel na hlavní cestu, která byla poněkud výše. Některé domy pod cestou byly již zatopené až po přízemní okna. Lilo po celou dobu mé cesty. Po mém příjezdu domů zazvonil telefon, byl to Zdeněk, a ptal se, jak jsem dojel. U nich prý voda stoupala tak rychle, že cesty jsou již neprůjezdné i pro jeho traktor, kterým ve vesnici pomáhal evakuovat obyvatele níže položených domů. Ujel jsem tedy té pohromě v pravý čas. Následně se rozpoutalo peklo vodních živlů s povodněmi ve značné části Moravy. Více >

Myslivecké odívání - stálý problém

Doc.MUDr. Jaromír KOVAŘÍK, CSc.
Počet komentářů: 0
Na minulém zasedání redakční rady našeho časopisu - jejímž jsem členem - jsem byl pověřen úkolem. Příjemným i nepříjemným, z jakého hlediska se to vezme. Totiž napsat o stále se vyskytujících prohřešcích proti tradičnímu mysliveckému odívání. Proč se tím redakční rada zabývala? Nepatřilo by to spíše do kompetence kulturně propagační komise Myslivecké rady ČMMJ? A proč jsem ten úkol dostal právě já? Inu proto, že jsem členem zmíněné komise. A redakční rada se tím zabývala proto, že do redakce našeho časopisu posílají čtenáři spoustu fotografií - vzácných či zajímavých úlovků i s lovcem, záběrů z různých mysliveckých akcí, z podniků kynologických, střeleckých, atd. Upřímný dík za ně, ALE - nevěřili byste, jak na některých fotografiích jsou někteří naši myslivci oblečeni, jaké mají pokrývky hlavy. Základní výběr fotografií redakce dělá a zcela odstrašující případy či nevkusnosti samozřejmě neuveřejní. Například fotografii uloveného divočáka, na kterém je posazen malý synek úspěšného střelce maje na hlavě otcův myslivecký klobouk a v ručičkách pušku... Nevymýšlím si. A i přes tento základní výběr se někdy v našem časopise objeví fotografie, na které je kritický ohlas čtenářů, tedy přímo z vašich řad. I uveřejněné fotografie ale dosvědčují život řadových myslivců. Více >

Ohlédnutí za střeleckou sezónou

Ing. Václav NOVÁK
Počet komentářů: 0
Skončil rok před magickým letopočtem nadcházejícího roku, který začíná číslicí 2, rok 1999. ČMMJ v tomto roce uspořádala celorepublikové přebory ve střeleckých disciplínách: Více >

Má lovecký parcour budoucnost?

Ing. Jiří KASINA
Počet komentářů: 0
V poslední době se stále častěji začíná v propozicích střeleckých soutěží objevovat slovo parcour. Obecně se dá říct, že jde i typ soutěží v brokové střelbě, která se odlišuje od standartních disciplín jako je lovecké kolo, skeet, trap a dalších. Střelecké akce označované jako parcour, lovecký parcour nebo compact parcour mají jedno společné. Střílí se na několik druhů terčů, které se pohybují v různých směrech, rychlostech a vzdálenostech. Některé soutěže jsou i kombinovány kulovými disciplínami na pevné a pohyblivé terče. Více >

Myslivost ve společnosti Lesy Hluboká n.Vlt., a.s.

Ing. Miloš BALÁK
Počet komentářů: 0
V nádherné jihočeské krajině na levém břehu Vltavy, v oblasti s bohatou lesnickou a mysliveckou tradicí provozuje myslivost ve dvou bažantnicích Borek a Vltava akciová společnost Lesy Hluboká nad Vltavou. Obě bažantnice, které na sebe bezprostředně navazují, jsou rozloženy okolo rybníků Zvolenovského, Munického a Naděje v krajině pravidelně se střídajících lesů a luk s vodní hladinou a s rozsáhlými rákosinami, rozdělené pro hlubockou krajinu tak typickými mnohakilometrovými dubovými alejemi. Více >

Záchrana koroptve polní pomocí rodičovských párů

Jaroslav ŘEZÁČ, Luděk STRNAD
Počet komentářů: 0
Byly doby, kdy se téměř z každé meze, políčka i pole ozývalo čiřikání koroptve polní, zejména v toku a v době, kdy se kvočny staraly o kuřátka nebo svolávaly hejnko. Podle statistických údajů se celkový počet žijících jedinců odhadoval v roce 1935 v bývalém Československu na 6 milionů, v roce 1963 klesl na 400 tisíc kusů a v roce 1996 již jen na několik desítek tisíc jedinců v celé České republice. Koroptev polní vždy plnila důležitou ekologickou funkci v zemědělské krajině a byla účinným regulátorem výskytu řady hmyzích škůdců a plevelných rostlin. Sbíráním plevelných semínek a drobného, zemědělství škodlivého hmyzu (dřepčík, hrbáč osenní, nosatec, kovářík, drátovci, zavíječ pelyňkový, housenky bělásků a četní jiní) zemědělství velmi prospívala. Díky zavedení velkoplošného hospodaření, které snížilo potravní nabídku a možnosti úkrytu i úspěšného rozmnožování a které bylo podřízeno pouze direktivnímu plánování bez ohledu na přírodní podmínky a možnosti krajiny, patřila koroptev polní koncem devadesátých let k nejohroženějším živočichům a dostala se i do seznamu Červené knihy ohrožených a vzácných druhů živočichů. Mnoho myslivců se již smiřovalo s tím, že koroptev z krajiny zcela vymizí a zaměřili proto svou pozornost na další druhy drobné zvěře, bažanta a zajíce, které se pokoušeli uměle odchovávat a vypouštět do přírody. Více >

K žalobám našich nepřátel

Ing. Jiří KASINA
Počet komentářů: 0
V posledním období se v tisku, rozhlasu i televizi objevila celá řada informací, které byly více či méně skrytým útokem na myslivce, hlavním úkolem bylo zdiskreditovat činnost myslivců a postavit členy ČMMJ na úroveň vrahů a pytláků zvěře. Nechvalně známý primát drží v tomto směru zarytý nepřítel myslivců Martin Komárek, který si zvláště díky svým přátelům v televizi udělal popularitu "myslivcobijce" v pořadu Přísně veřejné. Více >
Zpracování dat...