ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Hlasy přírody

Ing. Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Již několik let je v nabídce Knihkupectví Myslivost soubor audiokazet a nyní i CD, nazvaný Hlasy přírody. Soubor obsahuje deset kazet zahrnujících celé spektrum hlasů - od hlasů zvěře přes hlasy dravců, sov a dalších ptáků, celkem přes 300 druhů, až po audiokazetu s hlasy všech našich žab. Nově i CD s hlasy našich sov a CD s hlasy živočichů a jiných zvuků, které můžeme během celého roku, ve dne i v noci, v přírodě zaslechnout. Jistě již celou řadu našich čtenářů napadlo, jak se asi hlasy přírody "loví", jak je tento specifický koníček vlastně náročný na čas a výbavu. Proto jsem se vypravil za autorem tohoto unikátního souboru Pavlem Pelzem - zakladatelem edice Biophon a požádal ho za čtenáře Myslivosti, o poodhalení zákulisí natáčení hlasů přírody. Více >

NOVÝ VETERINÁRNÍ ZÁKON A MYSLIVCI

MUDr. Josef MLEJNEK
Počet komentářů: 0
Veterinární zákon vyšel pod označením č. 166. Zákony rozhodně nepatří mezi oblíbenou četbu myslivců, přesto zákon doznává některé zásadní změny, týkající se myslivosti v nejširším smyslu. Více >

Mongolsko - lov a ochrana divoké zvěře

S. ERDEMBILEG
Počet komentářů: 0
Mongolsko, které leží v centru Asie, patří mezi několik málo zemí světa, kde se setkáte v mnoha ohledech ještě s nedotčenou panenskou přírodou, nenarušenou příliš lidskou civilizací. Spolu s tím, jak lidstvo překročilo práh roku 2000 a vstoupilo na počátek 3. tisíciletí, urychluje se světový rozvoj a pokrok, se kterým, jak se zdá, pokračuje stejným tempem nevyhnutelný osud dalšího odtržení lidí od přírody a následné ničení životního prostředí. Čím více se ale člověk stává obětí vlastního malého umělého světa, tím více touží po modré obloze, čistých zelených lesích a průzračných horských vodách. V naší době není nic cennějšího než původní, nenapodobitelná, kouzelná příroda. Více >

Chovatelská přehlídka kamzičích trofejí z loveckých sezon 1997 a 1998 v Hrubém Jeseníku

Ing. Jiří MLČOUŠEK
Počet komentářů: 0
Kamzičí zvěř se v Jeseníkách začala pravidelně lovit až v roce 1979 a do té doby byla zvěří celoročně hájenou. Poněvadž se jednalo o zvěř vzácnou, ozdobu masivu Hrubého Jeseníku, bylo již na počátku stanoveno poradním sborem kamzičí oblasti konat chovatelské přehlídky za dvouleté období, aby se shromáždila větší kolekce trofejí k výstavce na úrovni, kterou si tato zvěř nesporně zaslouží. Tato tradice se udržela i do dnešních časů a chovatelská přehlídka odlovu 1997 a 1998 se konala za celou jesenickou oblast, s účastí všech tří zainteresovaných okresních úřadů, tedy okresních úřadů Bruntál, Šumperk a Jeseník. První chovatelské přehlídky se konávaly v Hudebním pavilonu v Karlové Studánce a v posledních letech se tohoto úkolu ujala akciová společnost Desná v Loučné nad Desnou, budiž jí za tuto vstřícnost k dobré, prospěšné, užitečné a naučné činnosti vysloveno vřelé poděkování. Více >

Krátkosrstý ohař Saint Germain

Braque Saint Germain Helena DVOŘÁKOVÁ
Počet komentářů: 0
Saintgermainský krátkosrstý ohař má ve svém původu krev francouzských krátkosrstých ohařů a pointra, plnokrevníka mezi ohaři. I když nemá stejně daleké hledání, jako král planin - pointr, je přesto nejušlechtilejším mezi francouzskými ohaři. Má rychlé, prostorné hledání, pohybuje se pružným cvalem. Je to typický ohař, elegantní, stylový, s jemným nosem. Jeho pózy při vystavování, často velmi půvabné, z něj dělají aristokrata. Je učenlivý, inteligentní a silně závislý na svém pánovi, což mu dává předpoklady pro snadnou cvičitelnost. Je tedy zvláštní, že si nedokázal vydobýt mezi lovci místo, které by mu, vzhledem k jeho kvalitám, právem náleželo. Více >

"Konečně"

Ing. Daniel ŘEHÁK
Počet komentářů: 0
povzdechli si mnozí z nás zakoupení kulové zlamovací jednušky IŽ-18 MN v ráži .308 W, jež je nyní prodejci konečně nabízena na trhu. Více >

K výsadbě stromů a porostů v honitbách

Prof. Ing. Jaroslav SIMON, CSc.
Počet komentářů: 0
Výsadba lesních dřevin, doplňování a zakládání remízků, vytváření rozptýlené zeleně v krajině patřilo vždy k nevýraznějším aktivitám mysliveckých sdružení. Uvedená činnost byla vždy výrazným prvkem zvyšování biodiverzity v honitbách, zvlášť významná v zemědělské krajině. Výsadby byly však často spíše živelné, necílené, sledovaly logicky zejména myslivecké zájmy, zlepšování prostředí pro zvěř, takže občas docházelo k výsadbě stanovištně i jinak nevhodných dřevin. Přesto to byla, a i dnes stále je, vysoce záslužná činnost, pro níž v centrálně řízeném hospodářství stačilo často jen nadšení myslivců a dohoda s lesním či zemědělský personálem. V současné porevoluční době se tato aktivita dostává do jiné polohy související s diferenciací pozemkové držby a uplatněním práv vlastníků pozemků. Tento moment může při výsadbách v honitbě přinést mysliveckým sdružením i značné potíže, kterých je třeba se vyvarovat. Více >

Metody chovu v intenzivních chovech jelenovitých

Dr. Ing. Jan Pintíř, Ph.D
Počet komentářů: 0
Pod pojmem metody chovu rozumíme v intenzivních chovech jelenovitých především individuální značení zvěře, ochočování (plachost), usmrcování (porážku zvěře v chovech farmových a lov v chovech oborních) a transport zvěře. Vzhledem k zaměření obou typů chovů jsou metody chovu poněkud odlišné. Ovšem v některých charakteristikách (např. transport zvěře) je nutno respektovat stejné zásady, které nečiní rozdílu mezi zmiňovanými chovy. Metody chovu podmiňují úspěšnou šlechtitelskou práci v chovu zvěře (zejména selekci zvěře), jsou předpokladem základních užitkových vlastností (reprodukce), ale i jedním z faktorů ovlivňujícím kvalitu jednoho ze základních produktů intenzivních chovů, tj. zvěřiny. V respektování zásad metod chovu tedy spočívá úspěšnost chovatele-oborníka, ale i chovatele-farmáře. Více >

Litovelská bažantnice

Oldřich KUČERA
Počet komentářů: 0
Rozsáhlý prales Hercynské podprovincie pokrývající v dávné minulosti část Hornomoravského úvalu mezi Mohelnicí a Olomoucí, tvořil po historicky dlouhé období víceméně uzavřený ekosystém, jehož vývoj byl ovlivňován pouze klimatickými podmínkami a povětrnostními činiteli. Úrodná půda, vysoká hladina spodní vody, nadto obohacovaná epizodickými nebo periodicky se opakujícími záplavami významně přispívala k existenci a prosperitě "luhových společenstev" listnatých lesů. Bohatý keřový a bylinný pokryv, s řadou popínavých rostlin, vtiskoval zalesněnému území ráz neproniknutelného hvozdu. Dlouhodobý vývoj biosféry se stále více začínal projevovat i na celkovém zazvěření dané oblasti. Nesmírné bohatství lovné zvěře sem odedávna lákalo stále více a více lovců. Nejstarší zprávy o myslivosti jsou datované rokem 1578. Více >

Plynulý pás krmení pro bažanty a koroptve

Dr. Ing. František LIBOSVÁR
Počet komentářů: 0
V současné době často zdůrazňujeme vysoké úlovky drobné zvěře v šedesátých a počátkem sedmdesátých let jako důsledek minimálního používání pesticidů, hnojiv a menších honů. Mám subjektivní pocit, že zapomínáme na to, že myslivci v té době daleko více zvěři zajišťovali plynulou potravní nabídku v návaznosti na tehdejší způsoby zemědělského hospodaření (viz články a zprávy z časopisu Myslivost z této doby). Za pozoruhodné lze považovat realizované pásy plynulé nabídky plodin pro bažanty a koroptve podle návrhů prof. F. BUREŠE. Ve své publikaci z roku 1961 uvádí: "V období, kdy se na polích sklízí obilí, je třeba, aby počaly dozrávat vhodné plodiny, které by bažantům zajistily nejen vhodnou výživu, ale i vhodný kryt. Zásypy a kláskování nenahradí porost na zvěřních políčkách." Na uvedená políčka doporučuje dva typy ověřených pásů podle klimatických podmínek a to: Více >

Sokolníci o své činnosti

Ivo KRISTEK
Počet komentářů: 0
Chtěl bych v tomto krátkém článku seznámit mysliveckou veřejnost s činností sokolnického střediska Brno. Naše středisko sdružuje členy klubu sokolníků při ČMMJ ze sedmi okresů a má 41 členů. Převážná většina sokolníků se nezaměřuje jen na lov s dravci, ale aktivně se věnuje myslivosti. Více >

Shot Show

17. - 20. 1. 2000 Las Vegas Ing. Ladislav DÉKÁNY
Počet komentářů: 0
Shot Show se honosila titulem největší veletrh světa v oblasti střelných zbraní, munice, nožířství, optiky, střelby z luku a kuše, vybavení do přírody, campingu a pobytu v přírodě. Více >

Lovy v exotické Africe

Roland KOLLER, Ing. Jana Kollerová-Andrášová
Počet komentářů: 0
Inzeráty nabízející poplatkové lovy v zahraničí jsou pro některé naše čtenáře solí v očích již delší dobu. Skoro až neuvěřitelný ohlas ale vyvolalo uveřejnění inzerátu slovenské firmy nabízející lovy v zahraničí. Čtenáře nejenže pobouřilo to, že mezi uvedenými druhy nabízené lovné zvěře byli i geperd a lev, ale také to, že u inzerátu byla uveřejněna fotografie uloveného nosorožce. Jako vzorek došlých ohlasů (za ohlas ale nebereme četné sprosté výhrůžky redakci) uveřejňujeme dopis Dr. Chytila, k němuž nám poskytnul stanovisko zadavatel inzerátu. Ač je odpověď dosti rozsáhlá, uveřejňujeme ji v plném znění s tím, aby si každý ze čtenářů udělal obrázek sám. Smutné je totiž to, že lidská zášť zachází až tak daleko, že je zadavateli inzerátu vyhrožováno likvidací rodiny, dětí apod. Více >
Zpracování dat...