ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Ohlédnutí za výstavou NATURA VIVA 2000

Vladimír BROUKAL
Počet komentářů: 0
Chtělo by se říct, jedna mezinárodní výstava končí, ať žije budoucí myslivecká výstava. Bylo pravidlem, že vždy po pěti letech Českomoravská myslivecká jednota dříve Český myslivecký svaz ve spolupráci se státním orgánem řídícím myslivost a ostatními organizacemi představoval nejen výsledky chovatelské práce myslivců, ale i průřez celou mysliveckou činností. Dnes nelze předvídat do budoucnosti, zda se podaří výstavu podobného typu jako byla ta v Lysé nad Labem v témže rozsahu uspořádat. Lze si však jen přát, aby se tak skutečně stalo. Ne proto aby si Českomoravská myslivecká jednota jako realizátor výstavy udělal čárku za splněnou akcí, ale proto, aby znovu mohla takováto výstava svojí výpovědí oslovit širokou mysliveckou i nemysliveckou veřejnost. Více >

Lovná zvěř a radioaktivita

RNDr. Ctibor BABIČKA, CSc., MVDr. Jiří SEDLÁČEK
Počet komentářů: 0
Zveřejněním článku o cizorodých látkách, jehož součástí byla i aktuální problematika o radiační situaci u černé zvěře na Šumpersku, byla vyvolána řada dotazů, dohadů a zvýšený zájem o tuto problematiku. Proto se v návaznosti na konkrétní zjištění vracíme i k všeobecné problematice umělých radionuklidů u spárkaté zvěře. Více >

Několik setkání s pochopem rákosním

Přemysl Pavlík
Počet komentářů: 0
Jednoho rána jsem jel po rozbité a rozbahněné hrázi velkého jihočeského rybníka. Na chvilku jsem se zastavil, abych se mohl rozhlédnout po okolí. Chystal jsem se právě vystoupit z vozu, když mou pozornost upoutala silueta velkého dravce, kymácivě poletujícího nízko nad pobřežní vegetací. Byl to samec pochopa rákosního (Circus aeruginosus), nápadný jak svým světlým vybarvením, tak postavou a způsobem letu: několik volných úderů dlouhými, štíhlými křídly, pak chvilka plachtění - a najednou prudká klička a střemhlavý útok přímo k zemi! Dravec na okamžik zmizel v hustém porostu, ale v zápětí se opět vynořil, i když bez kořisti, a pokračoval ve svém průzkumném letu. Stále stejným, pro svůj druh typickým způsobem se pohupoval a kličkoval nad rákosím, vždy připraven zlomit svůj let a zaútočit na kořist, která se mu na okamžik mihne v nepřehledném terénu. Více >

ANGLICKÝ ŠPRINGRŠPANĚL

Václav NOVÁK
Počet komentářů: 0
Určitě jste se s tímto svérázným loveckým psem setkali. Hnědobílý, většinou však černobílý anglický špringršpaněl je těžko přehlédnutelný nejen pro svůj elegantní zjev, ale také pro své mimořádné výkony, jakými se prezentuje v myslivecké praxi. Přesto, že tento pes není tolik rozšířen jako jiná lovecká plemena a patří spíše k těm vzácnějším, můžete se s ním potkat téměř všude ve světě, naší zemi nevyjímaje. V České republice má poměrně slušnou chovatelskou základnu, která je soustředěna v Klubu chovatelů loveckých slídičů. Více >

K problematice chovu černé zvěře

MVDr. Miroslav URBAN
Počet komentářů: 0
V posledních třech a čtyřech letech byla v Myslivosti publikována varovná pojednání o značně nepříznivém stavu v chovu černé zvěře z hlediska věkového složení, poměru pohlaví a především stále se zvyšujícího stavu zvěře - naposled v Myslivosti 2/2000, autorů Babička, Diviš. Články jasné, přesvědčivé, podepřené statistickými čísly. Více >

Nejen po loveckých stezkách

Jaroslav UHLÍŘ
Počet komentářů: 0
Spíše než odvaha to byla od ještě ne sedmnáctiletého kluka nesoudná troufalost, když poslal do redakce Stráže myslivosti v dotaz k možnosti navázání spolupráce. Sebevědomě o sobě jakožto lesním praktikantovi uváděl, že může psát i fotografovat "z lesů, vod a strání, prostě o myslivosti a o zvěři". Poslal nějaké své výplody poplatné spisovateli Janu Vrbovi a fotografie pořízené měchovým fotoaparátem 6 x 9 cm, zachycující krom lesních zátiší a krajin kdesi v dálce tečky, které holedbavě vydával za zajíce či srnčí. Nejčitelnější z toho byla fotografie bažantí potrhané slepice na sněhu, kterou u zásypu napadla škodná. Více >

RECENZE

K.F.
Počet komentářů: 0
Nakladatelství Matice lesnická, s.r.o. vydalo v červnu - měsíci myslivosti netradiční, zcela nově pojatou a dlouho postrádanou publikaci určenou především pro kurzy adeptů myslivosti, a to: "Myslivost v testech". Autorem publikace je ing. Koloman Ferjentsik, člen Rady Obvodního mysliveckého spolku v Praze 4, dlouholetý lektor a zkušební komisař, který je rovněž autorem neméně významné lexikografické publikace - Mysliveckého slovníku (česko-slovensko-anglicko-francouzsko-německo-maďarského s latinským názvoslovím zvěře) - s velice pozitivním hodnocením úrovně a kvality v ní odvedené práce. Obdobný cíl si autor vytyčil i při zpracování "Myslivosti v testech", maje na zřeteli především další zvyšování kvalitativní úrovně přípravy adeptů myslivosti. Publikace sestává ze sedmi kapitol, řazených podle základních předmětů přednášených v teoretické přípravě adeptů myslivosti (myslivecká mluva, myslivecké zvyky a tradice, biologie zvěře, chov zvěře a péče o zvěř v nejširším slova smyslu, lovectví, myslivecká kynologie, právní předpisy vztahující se k myslivosti, lovecké střelectví) a poté zkoušených na základní zkoušce z myslivosti, jakož i z klíče správných odpovědí. Velice sympatickým počinem autora bylo zařazení samostatné podkapitoly "Sokolnická mluva" v rámci kapitoly Myslivecká mluva, myslivecké zvyky a tradice, což zřejmě vyplývá z jeho dlouhodobého členství v Klubu sokolníků. Problematika každého předmětu je zpracována formou testových otázek a čtyř odpovědí, z nichž tři jsou zavádějící a jen jedna je správná. V této souvislosti by se proto dalo do určité míry namítat, proč nebyla zvolena varianta pouze tří odpovědí místo čtyř, které by mohly být postačující. Na druhé straně je však třeba dát za pravdu i argumentaci autora, že volba správné odpovědi ze čtyř odpovědí nutí adepta k pozornějšímu čtení, resp. k delšímu setrvání u jednotlivých otázek, neboli k přemýšlení před výběrem správné odpovědi a poté i k jejímu lepšímu zafixování. Dále si musíme uvědomit, že myslivecké testy nejsou testy v autoškole, a proto důraz na dlouhodobější zapamatování poznatků z jednotlivých tematických oblastí myslivosti je jednoznačným cílem i smyslem takto koncipovaných testů. Zkouška složená adeptem myslivosti po předchozí teoretické přípravě opravňuje k získání loveckého lístku, jakožto osvědčení o odborné způsobilosti v oblasti myslivosti a je proto nanejvýš důležité, aby se i způsobu získávání poznatků, a nakonec i úspěšnosti při základních zkouškách z myslivosti, věnovala co největší pozorno st. V tomto směru je proto třeba hodnotit i "testy" jako mimořádně přínosný prostředek napomáhající dosáhnout požadované úrovně vědomostí adeptů myslivosti s možností jejich ověřování, osvěžení, nenásilného zopakování apod. Více >

Správné odpovědi na otázky Velké čtenářské soutěže

Redakce
Počet komentářů: 0
V minulé Myslivosti jsme uveřejnili jména šťastných výherců. Jak jsme slíbili, tentokrát uveřejňujeme správné znění všech 90 soutěžních otázek. Některé odpovědi jsou jednoznačné a není asi třeba odpovědi zdůvodňovat. Podmínkou při sestavování otázek totiž bylo, aby se daly odpovědi v literatuře či starších číslech Myslivosti nalézt. Přesto ale některé odpovědi zaslouží krátké vysvětlení pro ty, kteří v nalézání řešení poněkud tápali. Více >
Zpracování dat...