Časopis Myslivost

Natura viva 2000

redakce
Natura viva 2000
Ministerstvo zemědělství ČR jako nejvyšší orgán státní správy, rybářství a myslivosti a orgán řídící tyto činnosti odpovídá za úroveň myslivosti a rybářství v ČR, která byla a je představována široké občanské veřejnosti na místních, regionálních, národních či mezinárodních výstavách, prezentována ve statistických údajích a medializována prostřednictvím široké škály sdělovacích prostředků.
Vycházeje ze závěrů porady Evropských mysliveckých a rybářských svazů v r. 1996 v Lysé nad Labem, konané za účasti představitelů Ministerstva zemědělství ČR a představitelů Federace evropských mysliveckých svazů při EU, bylo dohodnuto uspořádat mezinárodní výstavu myslivosti a rybářství v ČR pod názvem Natura viva 2000 v Lysé nad Labem ve dnech 25. května až 4. června v roce 2000.

Cílem výstavy je zachytit změny, ke kterým došlo ve vývoji v myslivosti, zjistit chovatelské úspěchy a neúspěchy a zdokumentovat stav životního prostředí zvěře s vědomím, že zvěř je ukazatelem zdravého životního prostředí i pro člověka.

Výstava by měla průřezově zobrazovat všechy subjekty, které se na přelomu tisíciletí mysliveckou činností zabývají: vlastní činnost MZe, Lesy ČR, Vojenské lesy a statky, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, vysoké školy, národní parky a myslivecké organizace, jako jsou Safari club, Řád sv. Huberta, Asociace profesionálních myslivců a Českomoravská myslivecká jednota.

Je dlouholetou tradicí pořádat výstavy myslivosti spojené s přehlídkami trofejí zvěře za účelem porovnání výsledků chovu jednotlivých druhů zvěře. Tyto výstavy se pořádají v pětiletých cyklech a do doby trvání společného státu se Slovenskou republikou se střídavě konaly na území České nebo Slovenské republiky. Poslední velká výstava na mezinárodní úrovni byla na území současné ČR v roce 1985 v Brně a menší výstavy pak v roce 1993 v Českých Budějovicích a 1996 v Lysé nad Labem., tzn. že přehlídka trofejí při myslivecké výstavě v r. 2000 by měla ukázat výsledky chovu zvěře za uplynulých 15 let, tj. trofejí které nebyly dosud hodnoceny a vystavovány na žádné celostátní nebo mezinárodní výstavě.

Výstava má ukázat českou myslivost jako činnost ochraňující, využívající a zkvalitňující přírodní bohatství na úseku ochrany, zušlechťování, chovu a lovu zvěře a jejich životních podmínek a je nedílnou součástí souboru hospodářských činností člověka, prováděných v přírodě. Současně jako zájmovou společenskou činností značné části lidské populace. Zejména by se měl zvýraznit vztah člověka - myslivce k přírodě a zvěři.

Informační část expozic
by - za pomoci psaného textu, fotografií, exponátů, preparátů a dalších pomůcek měla ukázat průřez myslivecké činnosti a oborů, které s myslivostí souvisí.

Tato
část by měla obsahovat: historický úvod (historie a umění), ukázku práce starých mistrů, lovecké zbraně, šperky, nože, řezbářská díla - Tříska, práci s mládeží, výchovu a vzdělávání myslivců (základní zkoušky z myslivosti, vyšší odborné myslivecké zkoušky), kynologii (kynologické soutěže, odborné poradenství), sokolnictví, činnost Klubu fotografů zvěře a přírody, výstava fotografií, střelectví, ukázku vývoje mysliveckých uniforem, úpravu biotopu, ukázky biotopu, osevní postupy zem. kultur na okrajích polních lánů, směsky vhodné pro určité druhy zvěře, revitalizaci krajiny po povodních, zazvěřování honiteb postižených povodní, ochranu zvěře, používaná zařízení (ohradníky, plašiče, odpuzovadla aj.), činnost líhňařských středisek (vypouštění bažantů, koroptví, králíků). Představeny by měly být: obchodní organizace ČMMJ (podávání informací o činnosti Halali a Interlovu), Myslivost s.r.o. (prodej knih, oděvů a dalších potřeb pro myslivce, prezentace časopisu Myslivost). Velmi poutavá by měla být ukázka přírody společná s Českým rybářským svazem, a to vytvoření modelového prostoru od nížin až po horské oblasti s osazením preparátů zvěře i volně žijících zvířat. Tato část by zahrnovala i exponáty různých mysliveckých zařízení, umístění i na venkovních plochách.

Národní expozice trofejí


Hodnoceny budou význačné trofeje zvěře, ulovené v honitbách všech uživatelů v ČR, které dosud nebyly hodnoceny a vystavovány na žádné celostátní nebo mezinárodní výstavě. Do Lysé budou z úsporných důvodů dovezeny zlaté trofeje jelena siky, muflona, lebky a kůže šelem, dále - zlaté a stříbrné trofeje jelena evropského, daňka a kňourů, a všechny medailové trofeje srnců, kamzíků a jelenců viržinských. Celkem bude vystaveno 1500 až 1800 trofejí.

Trofeje trofeje ohodnotí ústřední hodnotitelská komise za účasti expertů CIC. Trofeje, které nebudou dosahovat některých parametrů za účelem svozu do Lysé nad Labem, budou hodnoceny pouze okresními hodnotitelskými komisemi za účasti jmenovaného poradce ústřední hodnotitelské komise. Řádně vyplněné bodovací tabulky, podepsané poradcem ústřední hodnotitelské komise a předsedou okresní hodnotitelské komise, budou podkladem pro zařazení trofeje do katalogu, aniž by tato trofej byla v Lysé nad Labem hodnocena či vystavena.

Svoz trofejí
si samostatně zajistí okresní myslivecké spolky, případně majitelé trofejí na své náklady přímo do areálu výstaviště nebo je soustředí do svozných míst. Svozná místa trofejí pro výstavu NATURA VIVA 2000 byla uveřejněna v Myslivosti 11/99 na str. 4 - 5.

Pojištění trofejí
bude u Všeobecné pojišťovny Halali, a.s., od jejich převzetí až po jejich navrácení.

Hodnocení trofejí
provedou členové ústřední hodnotitelské komise jmenovaní jejím předsedou prof. Hromasem. Správnost hodnocení musí garantovat zahraniční experti CIC., kteří se zúčastní hodnocení. Za hodnocení trofejí, uskladnění a vystavení trofeje a za diplom nebude pro českého myslivce a trofej ulovenou v České republice vybírán žádný poplatek. Z výstavy bude zpracován katalog, který bude vydán knižně. Majitelům trofejí a návštěvníkům výstavy bude prodáván.

Medailové trofeje
budou oceněny diplomy. Medaile však boudou zájemcům prodávány.

Trofeje z cizích států
budou rovněž hodnoceny touto komisí, budou ale vystaveny v národních stáncích těchto států.

Trofeje exotické zvěře,
ulovené našimi lovci v zahraničí budou hodnoceny za zvláštní příplatek. Svoz všech trofejí, tedy i zahraničních, bude zajištěn stejným způsobem jako české trofeje. Za každou zahraniční trofej bude vlastníkem uhrazen poplatek, který se skládá z částky za výstavní plochu, za ohodnocení, za publikaci v katalogu trofejí, pojištění trofeje, vystaveni diplomu a předání medaile. Za malé trofeje velikosti impaly, nebo jelence viržinského bude poplatek 400 Kč, za trofeje velikosti jelena nebo kudu bude poplatek 500 Kč a za trofeje velikosti bizona, buvola, losa, nosorožce a dalších stejně rozměrných trofejí bude poplatek 700 Kč.

Součástí doprovodných programů výstavy budou i dva odborné mezinárodní semináře. Pod patronací komise CIC pro historii umění a lovecká muzea bude probíhat ve dnech 2. - 4.6.2000 na zámku v Lysé nad Labem seminář na téma význam hraběte Šporka pro českou a evropskou myslivost. Pořadatelem je ČMMJ a Řád sv. Huberta. Počítá se s účastí 50 zahraničních a 200 domácích účastníků. Součástí programu kromě odborných přednášek a prohlídky výstavy Natura Viva bude i ples na pražském Žofíně a prohlídka areálu Kuksu se Svatohubertskou mší slouženou arcibiskupem.

Druhý seminář na téma Současnost a perspektiva intenzivních chovů trofejové zvěře ve III. tisíciletí bude probíhat pod patronací komise CIC pro velkou zvěř ve dnech 1. - 3.6.2000 v Poděbradech a Lysé nad Labem. Tohoto semináře se zúčastní podle předpokladů 50 zahraničních a 200 domácích účastníků. Z předpokládaných témat referátů uveďme alespoň některé: Obory a obornictví v ČR - Prof. Hromas, Úživnost v oborách - Dr. Libosvár, veterinární problematika oborních chovů - Dr. Bukovjan, Současnost a perspektiva oborních chovů v České republice (ing. Růžička), na Slovensku (Doc. Hell), v Polsku (Prof. Fruziňski), v Maďarsku (Prof. Kohalmy), v Bulharsku (Doc. Ninov), v Rakousku (Dr. Vodňanský), v Německu (Prof. Brian) a dalších státech. Součástí programu bude exkurze do obory Lány a ples na pražském Žofíně.

Věříme, že se tak velká událost, jakou mezinárodní myslivecká výstava určitě bude, setká s příznivým ohlasem naší myslivecké i nemyslivecké veřejnosti. V současné době se stále zpřesňují a doplňují body scénáře tak, aby výběr expozic, firem, doprovodných programů a nabídky na Výstavišti v Lysé nad Labem byl co nejširší a co nejatraktivnější. V dalších číslech Myslivosti budeme i nadále přinášet podrobnější informace z průběhu přípravy výstavy.
Zpracování dat...