ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Medailové trofeje jelenů do Lysé n/L

Prof. Ing. Josef HROMAS, CSc.
Medailové trofeje jelenů do Lysé n/L
Katalogové údaje o trofejích jednotlivých druhů zvěře jsou nám nápovědou, jaká byla minulost, jaká je přítomnost a případně jakou lze očekávat budoucnost v kvalitě jejich chovů.
Jeleních parohů oceněných některou z medailí na mezinárodní výstavě myslivosti, rybářství a včelařství Natura Viva 2000 v Lysé nad Labem bylo uvedeno v katalogu 310. Z pochopitelných důvodů nemohly být všechny vystavovány, neboť naposledy se podařilo získat dostatek výstavních prostorů na zřejmě neopakovatelné výstavě v Brně roku 1985. Navíc některé trofeje byly odvezeny bez oficiálního řádného ocenění do zahraničí a o tyto trofeje ochuzujeme pověst našeho chovatelského snažení. Ve volných honitbách i v oborách. O nápravu usiluje ČMMJ již řadu let prostřednictvím ministerstva zemědělství, neboť chápeme trofej nejen jako loveckou upomínku, nýbrž i jako neopakovatelnou přírodninu dokumentující úroveň našich chovů zvěře, kterou považujeme za národní bohatství.

Z uvedených 310 medailových trofejí jelenů jich bylo 15 (5%) zlatých, 82 (26 %) stříbrných a 213 (69 %) bronzových.

Ze všech těchto trofejí jich 41 (13 %) pocházelo z oborních chovů. Z nich bylo dokonce 12 oceněno medailí zlatou (tj. plných 80 % ze všech zlatých trofejí), 8 medaili stříbrnou (10 %) a 21 medailí bronzovou (také 10 %). O kvalitě chovu jelenů v oborách, z nichž jsou trofeje uvedeny v katalogu, svědčí údaje v tabulce č. 1.

Nejsilnější trofej jelena pochází z Lánské obory a byla ulovena K. Gornerem již v roce 1979. Jelen měl tehdy 12 let a trofej byla oceněna na 245,22 b. CIC a je to tudíž nejsilnější trofej jelena uloveného u nás v posledních dvou stoletích. "Začarovaná" hranice překonávající 250 bodů CIC je pro nás zatím stále ještě snem (ostatně podobně je tomu i na Slovensku) a pokud bude překonána, pak zřejmě pouze v některém z oborních chovů.

Z Lán bylo představeno nejvíce trofejí z oborních chovů, následovaly obory v Loučné nad Desnou a ze Židlochovic. V průměru nejsilnější trofeje pocházejí z židlochovských obor (pomineme-li oboru Poněšice, z níž byla ale v katalogu pouze jediná trofej). Silné trofeje jsou opět z Lán a také z Luhů.

Tab. č. 1: Kvalita jelenů v oborních chovech

Obora Medaile Počet Body CIC Roky ulovení Věk
trofejí Min. Max. Průměr Min. Max. Průměr Min. Max. Průměr
Lány I 3 212,14 245,22 228,90 1979 1999 1990 11 12 11,7
II 5 196,80 206,40 200,98 1992 1999 1995 8 12 9,2
III 7 170,58 187,88 176,56 1995 1999 1997 5 12 8,0
Sa. 15 170,58 245,22 195,17 1979 1999 1995 5 12 9,1
Loučná n/D. II 1     190,22     1997     14,0
III 12 174,46 183,04 179,92 1996 1999 1997 9 13 11,8
Sa. 13 174,46 190,22 180,71 1996 1999 1997 9 14 12,0
Luhy II 2 198,38 106,92 202,65 1998 2000 1999 10 12 11,0
Poněšice I 1     138,24     1999     14,0
Slavice III 1     172,86     1996     9,0
Židlochovice I 8 210,24 231,88 216,27 1996 1999 1997 9 15 12,0
III 1     198,15     1998     6,0
Sa. 9 198,15 231,88 214,26 1996 1999 1997 6 15 11,2
Celkem I-III 41 170,58 245,22 195,64 1979 2000 1996 5 15 10,7


Největší perspektivy sklizně silných jelenů podle roků jejich ulovení by měly mít Poněšice, také Luhy, dále Židlochovice, Loučná a Lány. Málo perspektivní se jeví chov jelení zvěře ve Slavicích, odkud také pochází v průměru nejmladší jelen. Ani v Lánech nedozrávají jeleni do potřebného věku, což je patrno zejména u jelenů bronzových a stříbrných. Vyššího věku se dožili medailoví jeleni v Luhách a v Židlochovicích. Dobrá situace je v Loučné, kde se ale vyskytují zatím nejvýše jeleni stříbrní. Nejvyšší věk (ale také jen u jednoho jelena) byl v Poněšicích a je skutečná škoda, že se v katalogu neobjevilo právě z této obory jelenů více.

Přehled o věku v katalogu uvedených jelenů ulovených v oborách i ve volnosti je uveden v tabulce č. 2.

Tab.č.2: Věk ulovených jelenů

Medaile Počet jelenů Věk
Min Max. Průměr
I 14 9 15 11,7
II 80 6 15 10,7
III 204 5 15 9,8
Celkem 298 5 15 9,9


Nepodařilo se zjistit věk u všech ulovených jelenů, což je zřejmý evidenční nedostatek některých okresů (příp. hodnotitelských komisí), v nichž byly trofeje hodnoceny. Zřejmé je to u Frýdku - Místku. I přesto byly známy tyto údaje u 96 % trofejí.

Z tabulky č. 2 je zřejmé, že "zlatomedailové" trofeje pocházejí z jelenů o průměrném věku asi 12 let, stříbrné z jedenáctiletých a bronzové z desetiletých.

Z tabulky č. 3 je zřejmé, že nejvíce medailových trofejí bylo získáno z jelenů dvanáctiletých, dále z jedenáctiletých, desetiletých atd. Pětiletí jeleni byli uloveni dokonce 3 (bronzoví) a šestiletých bylo 12 (3 stříbrní a 9 bronzových). Je logické, že ne každý jelen se dočká vy vyšším věku zlaté medaile. Nicméně těm nadějným je nutno dát k tomu příležitost. A tu ti nejmladší zcela zřejmě nedostali. I takové poučení přinesla naše poslední výstava.

Také vzestup bodových hodnot jeleních trofejí v souvislosti s věkem je patrný z tabulky č. 3. Jeleni do devíti let jsou výrazně pod průměrnou bodovou hodnotou všech Katalogizovaných jelenů. Opět se ukazuje, že v průměru nejdříve by se měli nadějní jeleni lovit teprve ve dvanácti letech, přičemž ale jelenů dvanáctiletých a starších bylo pouze 96 (32 %). Ještě zřejmější je vidět vzestup bodových hodnot jeleních trofejí podle jejich maximálních hodnot.

Tab. č 3: Bodové hodnoty medailových

Věk v letech Počet trofejí Body CIC
Min. Max. Průměr
5 3 174,82 188,84 180,93
6 12 170,31 196,37 180,86
7 20 170,13 202,95 177,75
8 48 170,25 206,40 182,41
9 34 170,09 211,53 180,46
10 38 170,09 213,17 186,12
11 47 170,12 229,35 185,78
12 64 170,66 245,22 189,71
13 16 175,68 214,62 191,27
14 11 171,33 238,24 188,82
15 5 175,34 210,24 188,71
Celkem 298 170,09 245,22 185,19


Pro informaci o lovu jelenů s medailovými trofejemi za posledních deset let (1990 - 1999) bylo nutno použít i údajů z poslední naší národní výstavy konané také v lysé nad Labem v roce 1966. Výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 4. Za posledních 10 let (190 - 1999) bylo uloveno a v katalozích evidováno 763 medailových jelenů pocházejících z obor i volných honiteb. Z toho bylo 24 trofejí oceněno na medaili zlatou (pouhá 3 %), 180 na medaili stříbrnou (24 %) a 559 na medaili bronzovou (73 %). Poučný je trend soustavného poklesu počtu medailových trofejí. V roce 1990 se lovilo medailových trofejí nejvíce (20 % ze všech jelenů ulovených v celém desetiletí) a následoval poměrně prudký pokles trofejové kvality jelenů trvající až do roku 1996, po němž následovala stagnace anebo jen mírný vzestup.

Tuto skutečnost nelze vysvětlit ničím jiným než působením nového zákona o myslivosti (v novelizované podobě pod č. 512/1992 Sb.), kdy už v roce 1990 bylo nejasno, jaké budou nové honitby a kdo v nich bude hospodařit. Tento stav trval i v následujících dvou letech, takže do té doby se ulovila už téměř polovina (48,5 %) za všech medailových trofejí ulovených v posledním desetiletí. Po nabytí platnosti uvedené novely zákona se snížily výměry honiteb a současně se zrušily oblasti chovu jelení zvěře, které nám do té doby záviděl celý myslivecký svět. Došlo k prudkému snížení kvality jelení zvěře včetně snížení jejích početních stavů, takže v roce 1999 byla lovena pouze třetina jelenů s medailovými trofejemi oproti roku 1990. Hledat příčiny tohoto stavu jinde je zbytečné.

O soustavném poklesu kvality jeleních trofejí svědčí i bodové cenění deseti nejsilnějších trofejí v uvedených deseti letech. Všechny ale pocházejí pouze z volných honiteb. Opět se ukazuje, že se po roce 1992 začal snižovat nejen počet medailových trofejí, ale i jejich bodové hodnoty.

Ani průměrný věk těchto deseti nejsilnějších jelenů nebylo na předchozí úrovni - ještě v roce 1995 byl nejmladší medailový jelen šestiletý. Teprve v posledních třech letech se zvýšil průměrný věk medailových jelenů na více než 11 let, jenomže takových jelenů bylo jen velmi málo.

Medailoví jeleni z volných honiteb pocházeli a pocházejí ve své většině z velkých honiteb Vojenských lesů a statků (Libavá, Horní Planá, Mimoň, Doupov a Hořovice). Stále ještě kvalitní populace se vyskytují i v Jeseníkách, příp. Beskydech, Krkonoších, Krušných horách, Brdech či Orlických horách. Rozdrobené honitby Chřibů a dalších oblastí zůstávají v chovech jelení zvěře daleko za svou dřívější pověstí.

Chceme-li tudíž dále zvyšovat kvalitu jelení zvěře ve volných honitbách (anebo aspoň zůstávat na dosavadní úrovni) nemůžeme dále hospodařit v honitbách o výměrách při spodní hranici povolené zákonem a musíme se také vrátit k osvědčeným chovům jelení zvěře v oblastech. Úměrné stavy této zvěře chované ve správném poměru pohlaví (1:1) a věkových tříd (zejména dosahujících ve III. V. tř. alespoň 11 - 12 let u jelenů nadějných) jsou další podmínkou toho, abychom udrželi krok s chovy jelení zvěře přinejmenším v sousedních zemích.

Tab. č. 4: Medailové trofeje jelenů z let 1990 - 1999

Rok ulovení Počet medailí Body CIC 10 nejsilnějších trofejí Věk 10 nejsilnějších jelenů
I II III Sa. Min. Max. Průměr Min. Max. Průměr
1990 4 31 114 149 201,36 227,25 209,68 8 15 11,3
1991 1 30 87 118 188,65 212,53 203,63 7 13 9,3
1992 1 17 85 103 192,89 203,92 198,88 8 12 10,5
1993 3 23 44 70 194,92 219,70 199,49 6 12 9,7
1994 2 22 58 82 195,71 208,41 200,71 8 12 10,5
1995 1 21 41 63 192,99 206,18 197,29 6 13 10,3
1996 5 6 23 34 185,00 210,06 195,76 8 13 10,7
1997 1 10 34 45 190,22 108,06 198,71 8 14 11,4
1998 3 13 32 48 191,03 212,03 197,81 8 14 11,2
1999 3 7 41 51 187,20 205,40 195,12 10 13 11,2
Celkem 24 18 559 763 185,00 227,25 199,71 6 15 10,6
Zpracování dat...