ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Myslivecká statistika - teorie relativity v praxi

Jaroslav Červený, Petr Koubek
Myslivecká statistika - teorie relativity v praxi
Každé zveřejnění myslivecké statistiky v časopise Myslivost (naposledy v čísle 2001/2) vyvolává u některých myslivců a zoologů, zabývajících se lovnou zvěří, pochybnosti o věrohodnosti publikovaných dat. Jedná se především o údaje týkající se lovu a jarních kmenových stavů (JKS) některých druhů zvěře. Uvážíme-li, že celé myslivecké plánování je postaveno na datech, jejichž objektivitu a důvěryhodnost lze zpochybňovat, pak je nezbytné o tomto problému nejen diskutovat, ale snažit se i hledat způsob odstranění příčin tohoto problému. Proto jsme se rozhodli na některé zjevné nedostatky myslivecké statistiky reagovat a polemizovat i s některými vžitými metodami mysliveckého výkaznictví.
Základním, i když ne nejpodstatnějším nedostatkem zveřejňovaných údajů je skutečnost, že nejsou úplné. Uváděné výsledky se totiž týkají pouze dat z honiteb, které jsou v působnosti Ministerstva zemědělství (MZe ČR), nikoliv z honiteb národních parků, které jsou od roku 1992 v působnosti Ministerstva životního prostředí (MŽP ČR). Na první pohled se může zdát, že toto opomenutí je zanedbatelné. U některých druhů se však jedná o zcela zásadní zkreslení skutečného stavu. Například v národních parcích se ročně uloví okolo 10 % veškeré jelení zvěře a JKS tetřevů zde představují téměř 250 % stavů, vykazovaných mimo národní parky. Odstranění tohoto nedostatku je přitom zcela jednoduché - stačí sloučit údaje z MZe ČR a MŽP ČR, nebo použít souhrnné údaje z Českého statistického úřadu (ČSÚ). Lehce se dá odstranit i další nedostatek, a to je nepravidelné informování myslivecké veřejnosti o výsledcích "svého" hospodaření na stránkách tohoto časopisu (naposledy nebyly uvedeny výsledky za rok 1998). Ne každý myslivec má totiž možnost sledovat každoroční Ročenku ČSÚ, kde jsou navíc uvedeny přehledy jen u tzv. hlavních druhů zvěře.

Podstatně závažnější a jen těžko odstranitelný problémem však představuje věrohodnost publikovaných údajů. Údaje, které pocházejí z jednotlivých konkrétních honiteb jsou zatíženy mnohými neúmyslnými chybami a v některých případech, bohužel i záměrným zkreslováním skutečností.

K těm neúmyslným patří především metodické chyby při sčítání zvěře a tím i při stanovení JKS. Obecně je známo, že u druhů, jejichž jedinci obývají malá území o velikosti několika desítek či stovek hektarů, je skutečná početnost populace výrazně podhodnocována. Například u srnčí zvěře se udává, že skutečné stavy bývají o 200 - 1000 % vyšší než stavy sčítané. Naopak u druhů, jejichž jedinci obývají území mnoha desítek čtverečních kilometrů (např. rys a další velké druhy šelem), je výsledek získaný sčítáním několikanásobně vyšší, než je skutečnost.

K úmyslnému uvádění nepravdivých údajů dochází podle našich zkušeností z více důvodů. Tím nejběžnějším a pravděpodobně i nejrozšířenějším důvodem je, že v mnoha honitbách, bez ohledu na to, zda se zde zvěř sčítá anebo nesčítá, myslivečtí hospodáři vykazují takové JKS spárkaté zvěře, které odpovídají potřebám a možnostem lovu konkrétní honitby. To znamená, že je zohledňováno např. umožnění loveckého zážitku či zajištění podílu zvěřiny pro všechny členy, nebo počet kulových zbraní v honitbě. Nejsme sice schopni přesně odhadnout jak dalece je takovýto postup rozšířen, ale v naší soukromé anketě se k těmto praktikám přiznalo více jak 50 % dotázaných mysliveckých hospodářů a o této situaci věděli i někteří dotázaní úředníci státní správy myslivosti, což je již samo o sobě značně alarmující..

Není jistě žádným tajemstvím, že dochází také k záměrnému zkreslování odstřelu, a to nejen z důvodu zamlčet vyšší odstřel než byl plánovaný. Paradoxně existují i  opačné případy, kdy se vykazuje více, než se skutečně ulovilo. S touto pozoruhodnou metodou se setkáme nejvíce v oblastech, kde vlastník honitby vyhrožuje postihem za nesplnění plánu odstřelu spárkaté zvěře. S  blížícím se koncem platnosti nájemních smluv se stále častěji uplatňuje nová strategie některých mysliveckých hospodářů, kteří v obavě ze ztráty honitby snižují její mysliveckou atraktivitu vykazováním jak nižších JKS, tak i nižšího lovu zvěře.

Zatímco předešlé nedostatky jsou z větší části teoreticky odstranitelné, následující nepřesnosti se z myslivecké statistiky pravděpodobně nikdy odstranit nepodaří. Budeme se muset smířit s tím, že nezjistíme množství upytlačené zvěře, ani nezískáme přesné informace o zvěři uhynulé na dopravních komunikacích či o výši ztrát způsobených zemědělským provozem. Přitom je známo, že tyto ztráty mohou být značné. Odhaduje se, že díky vzájemnému spolupůsobení výše uvedených faktorů každoročně mizí v jednotlivých lokalitách 10 - 50 % stavů drobné a srnčí zvěře.

Pokud připustíme, že data o lovu a JKS běžných druhů zvěře mají určitou vypovídací hodnotu, pak jakoukoliv míru věrohodnosti postrádají údaje, týkající se celoročně hájených a legislativou ochrany přírody zvláště chráněných druhů živočichů. Např. v žádné ze statistik nenajdeme započítány losy zabité na silnici nebo dokonce ulovené, ačkoliv se tyto mediálně atraktivní případy dostaly na veřejnost a byly řešeny orgány v trestním řízení nebo někdejšími mysliveckými disciplinárními senáty. Žádná z mysliveckých statistik neuvádí ani jeden případ odstřelu rysa, i když jen z jihozápadních Čech bylo změřeno za posledních 7 let téměř 50 rysích lebek a na potravní analýzy získáno více než 20 žaludků!

Pokud se vůbec lov zvláště chráněných živočichů v publikovaných statistických přehledech objeví, bývá nižší než skutečnost. Například za rok 1994 bylo v ČR podle oficiálního výkazu MZe uloveno 15 tetřívků a podle údajů publikovaných v Myslivosti (1996/5) nebyl v tomto roce dokonce uloven ani jeden kus. Ve skutečnosti však bylo v honitbách několika okresů na základě výjimky udělené MŽP ČR uloveno zcela legálně 19 tetřívků, jejichž žaludky byly následně poskytnuty k rozborům potravy.

Úsměvně působí informace o počtu ulovených dravců, zvláště máme-li možnost porovnání se skutečností. Jen týdenní výřad v jediné nejmenované severomoravské bažantnici z poloviny 90. let, deponovaný ve sbírkách jedné přírodovědné instituce, představoval totiž 10 % ročního úlovku všech dravců, vykázaných v celostátní oficiální myslivecké statistice. Za povšimnutí stálo i spektrum ulovených druhů. Kromě nejpočetnějších kání a jestřábů se na výřadu ocitli také krahujec, pilich, poštolka rudonohá a puštík. Nelze se proto ani divit, že se v letech 1997 a 1998 podle oficiálních mysliveckých statistik ulovilo 53, resp. 77 celoročně hájených a zvláště chráněných kavek, přičemž je jisté, že ani MZe ČR ani MŽP ČR neudělilo v tomto ohledu žádnou výjimku ze své legislativy. Nepřekvapí nás ani informace, že v letech 1979 až 1981 byl počet ulovených psíků mývalovitých o 680 - 1400 % vyšší, než v letech předcházejících i následujících. A tak bychom mohli pokračovat u dalších druhů.

Za naprosto nesmyslné považujeme vykazování JKS těch druhů zvěře (drobné šelmy, ale i lišky, jezevci, krkavcovití, holubi, lysky a většiny dalších druhů ptáků), které běžně používanými (nebo také nepoužívanými) mysliveckými metodami nelze vůbec zjistit. Získání věrohodných údajů o početnosti populací těchto druhů je dnes předmětem dlouhodobých ekologických výzkumů a složitých matematických analýz a ani tyto metody nezaručují získání zcela objektivních dat. Této skutečnosti si je také mnoho mysliveckých hospodářů vědomo a proto tyto údaje buď neuvádějí vůbec (v 80 % z kontrolovaného souboru 70 výkazů nebyly druhy, které se prokazatelně v této oblasti vyskytovaly vůbec uvedeny !), nebo se spokojují s kvalifikovaným odhadem, založeným na víceletých zkušenostech získaných ve své honitbě (pokud byly údaje v kontrolovaných výkazech uvedeny, pak v 65 % případů se stejná data opakovala několik po sobě následujících let !). Těžko přehlédnutelné jsou případy, kdy množství vykázaných jedinců v honitbě se shoduje s číslem řádku ve statistickém výkazu (např. u hrdličky je číslu řádky 147 ve statistickém výkaze přiřazena početnost 147 kusů, u hranostaje číslu řádky 168 početnost 168 kusů apod.). Nezbývá, než nevěřícně kroutit hlavou nad neuvěřitelným nárůstem početnosti kočky divoké a nad neskutečně vysokým a realitě neodpovídajícím počtem rysů (Myslivost 2001/2). Přitom v dotazníkové akci organizované koncem roku 2000 nebyl v období 1990 - 2000 hlášen mysliveckými hospodáři ani jeden případ výskytu kočky divoké ani z jediné honitby ČR. Rozumně nelze též vysvětlit, proč v oficiálním statistickém přehledu chybí ti jediní 2-3 medvědi žijící u nás. Souhrnem takto získaných hodnot jsou pak zavádějící údaje, které jsou pro další využití téměř nepoužitelné. Velmi zajímavé je porovnat údaje o JKS ptáků z oficiálních mysliveckých statistik s daty získanými při sčítání ptáků, které organizuje Česká ornitologická společnost (Sylvia 1995). Tato sčítání jsou centrálně organizována a řízena, zpravidla probíhají v určitý omezený časový úsek (jeden den, po dobu hnízdění atp.) a na jejich realizaci se podle mezinárodně uznané metodiky podílí stovky členů společnosti. Bohužel musíme konstatovat, že ornitologické údaje působí mnohem důvěryhodněji a přesněji. Zvláště významné rozdíly jsou patrné v případech, kdy je sčítán pouze jeden druh, např. labuť velká, nebo skupina druhů, např. kachny. U kachen navíc systém mysliveckého vykazování postrádá jakoukoliv logiku. Legislativa sice umožňuje kromě kachny divoké lov i poláka velkého a poláka chocholačky, nicméně do statistických výkazů jsme nuceni uvádět pouze "kachnu divokou". To, že tento zjednodušující způsob zakrývá odstřel (úmyslný i neúmyslný) celoročně hájených druhů kachen není jistě nutné nijak zdůrazňovat. Stačí se jen podívat na výřady honů na kachny, kde se celkem běžně vyskytují čírky, kopřivky, lžičáci, zrzohlávky apod.

Věrohodnosti myslivecké statistiky nepřispívá ani to, že za některá období je k dispozici několik odlišných přehledů. Tak například pro rok 1994 vzešly z MZe ČR dva "oficiální" souhrny, které se mimo jiné lišily výší úlovku jelení zvěře téměř o 2000 kusů, úlovku srnčí zvěře o více než 14 000 kusů apod. Navíc již výše citovaný publikovaný přehled za rok 1994 (Myslivost 1996/5) se zcela neshoduje ani s jednou verzí MZe ČR. Dalším problémem je, že vykazování jednotlivých ukazatelů není z dlouhodobého hlediska jednotné (někdy se do lovu počítá jak odstřel, tak i odchyt, někdy je k lovu pravděpodobně započítán i úhyn, někdy je odchyt a úhyn vykazován samostatně, apod.). Zarážející je také, že některé souhrnné údaje z let 1990 - 1993 nejsou pravděpodobně vůbec dostupné (lov a JKS některých druhů pernaté zvěře).

Výše uvedené kritické poznámky musí nutně evokovat otázku, k čemu taková statistika je a k čemu slouží její zveřejňování. V této souvislosti lze proto litovat zbytečně vynaloženou námahu těch odpovědných mysliveckých hospodářů, kterým není zatěžko pokusit se v rámci svých možností sečíst zvěř tak, aby se jejich výsledek blížil co nejvíce skutečnosti a kteří nelitují času konzultovat svoje údaje se sousedy a své údaje následně korigovat. Jejich snaha po objektivitě je v souhrnu znehodnocena těmi, kteří takovouto odpovědnost necítí.

Z uvedeného je naprosto zřejmé, že se v žádném případě nelze plně spoléhat ani na data o výši lovu ani o JKS a to bez výjimky u všech druhů zvěře. Tato data jsou zatížena tak významnou chybou (zejména JKS), že jejich použití při seriózní práci, a také při odpovědném mysliveckém plánování, je nemožné. Pro toto tvrzení je naprosto nejprůkaznějším důkazem srovnání JKS, a odstřelů téměř všech druhů spárkaté zvěře. Pokud připustíme, že i v chovu spárkaté zvěře platí základní pravidla populační biologie, pak ve většině případů musí být JKS podstatně vyšší, jinak by nebylo možné dlouhodobě dosahovat takových úlovků !

I přes všechny výše uvedené kritické poznámky však nelze mysliveckou statistiku pouze odsuzovat (což není ani cílem ani našeho příspěvku) a lze v ní shledat i pozitivní přínos. Vzhledem k tomu, že vykazovaná data jsou každoročně zatížena přibližně stejnou chybou, mohu být využita především k posouzení změn vývoje populací některých druhů lovné zvěře. Příkladem může být dlouholeté sledování změn lovu spárkaté zvěře, lišky, kuny skalní, kuny lesní, zajíce či králíka, nebo vývoj JKS koroptve, tetřeva či tetřívka. Naopak menší vypovídací hodnotu z tohoto hlediska mají údaje o těch druzích, u kterých z jakéhokoliv důvodu docházelo ke změně systému mysliveckého hospodaření (veverka, hranostaj, kolčava, jezevec, sluka, kavka, apod.). Opatrně se pak musí hodnotit vývoj populací těch druhů, u kterých došlo k poklesu zájmu o lov (ondatra, lyska, hřivnáč), nebo se tyto druhy staly předmětem intenzivního umělého odchovu a následného vypouštění do volné přírody (kachna divoká, bažant). Nezanedbatelná není také skutečnost, že myslivecké statistiky poskytují prakticky jediné dostupné, i když bohužel nepřesné, podklady pro odhad početnosti těch druhů, které nejsou předmětem zájmu soustředěného zoologického výzkumu (kuny, tchoři).

Pro informaci, jaký byl u nás vykázaný lov a JKS některých vybraných druhů zvěře, ale hlavně, pro přehled vývoje populací zvěře v posledních více než 30 letech, uvádíme tyto údaje v tabulkových podobách. Uvedené údaje jsou zároveň pokusem o objektivizaci dříve publikovaných přehledů. V tabulkách jsou shrnuta data o lovu zvěře (odstřel společně s odchytem) v ČR - tab. 1 (zvěř srstnatá), tab. 2 (zvěř pernatá) a vývoj JKS vybraných druhů celoročně hájených druhů zvěře v ČR - tab. 3 (zvěř srstnatá), tab. 4 (zvěř pernatá). Uváděné údaje se týkají všech honiteb naší republiky a jsou tedy výsledkem sloučení statistických podkladů jak MZe ČR, tak i MŽP ČR. Pokud v některých letech byly k dispozici rozdílné údaje, a pokud se nám nepodařilo dohledat omyl, uvádíme ty hodnoty, které byly publikovány v oficiálních Ročenkách ČSÚ, nebo které považujeme za pravděpodobnější. Proto ani tento přehled nepovažujeme za bezchybný a úplný. Uváděné výsledky z hlediska vývoje populací jednotlivých druhů nijak nekomentujeme, úsudek necháváme na Vás, čtenářích.

Ani v nejmenším si nemyslíme, že se podaří okamžitě myslivecké výkaznictví zkvalitnit a dát mu punc důvěryhodnosti. Je vůbec v lidských silách přimět 5415 mysliveckých hospodářů (tolik je podle oficiální myslivecké statistiky MZe ČR a MŽP ČR u nás honiteb), aby ze dne na den opustili zaběhané a osvědčené praktiky? A lze to vůbec chtít, když se dosud nenašel nikdo odpovědný (jak z ČMMJ, tak z MZe ČR či MŽP ČR), kdo by byl schopný sečíst a vyhodnotit pár statistických čísel pocházejících ze dvou v myslivosti nepříliš spolupracujících resortů ? Co však lze učinit určitě a hned, je upravit výkaznictví tak, aby shromážděná data co nejvíce odpovídala dění v honitbách, aniž by se myslivečtí hospodáři naváděli k nepravostem a nutili k improvizacím. V žádném případě nechceme zpochybňovat oprávněnost požadavku evidovat odstřel všech druhů zvěře. Zcela jistě by však mělo být revidováno vykazování JKS. Jejich zjišťování v případě spárkaté zvěře a některých druhů zvěře drobné považujeme za odpovídající, mělo by se však diskutovat o metodách vedoucích k objektivnějším výsledkům. Sčítání hrdliček, lysek, kormoránů, strak a některých dalších druhů přenechme jiným odborníkům. Pokud budeme potřebovat, jistě budeme moci jejich výsledků použít. Určitě to nesníží naši odbornou erudovanost a prestiž, ale zajisté to přispěje k větší věrohodnosti myslivecké statistiky.

Tabulka 1 - zvěř srstnatá - odstřel

  JEŽEK VEVERKA ONDATRA ZAJÍC KRÁLÍK TCHOŔI K. LESNÍ K. SKALNÍ KOLČAVA HRANOSTAJ JEZEVEC VLK LIŠKA PSÍK RYS KOČKA PRASE JELENEC JELEN SIKA DANĚK SRNEC MUFLON KAMZÍK
1966 ? 583 ? 965 340 21 120 17 478 2 909 2 382 44 758 17 070 2 592 2 29 558 8 0 21 2 924 2 8 486 277 1 024 64 093 744 5
1967 ? 639 ? 921 366 26 908 20 440 2 324 2 795 59 466 21 692 1 514 0 28 059 6 1 1 4 145 9 7 626 278 1 145 71 577 926 1
1968 2 292 733 44 257 1 110 279 37 814 19 239 2 231 2 883 36 555 15 528 1 117 0 19 694 3 0 0 3 356 10 6 365 294 1 308 70 292 946 4
1969 ? 610 5 731 998 107 43 510 20 779 2 284 3 118 10 021 9 027 1 201 0 20 359 0 0 3 4 971 21 8 064 465 1 724 84 925 1 474 5
1970 ? 384 4 550 808 299 33 877 19 540 2 414 2 699 8 037 8 720 1 106 0 21 425 10 0 2 4 803 18 7 535 455 1 620 57 192 1 310 3
1971 ? 240 ? 1 106 994 50 654 20 274 2 417 2 357 8 159 9 584 1 008 0 23 211 8 0 0 5 120 20 7 026 475 1 403 69 770 1 440 6
1972 ? 364 ? 1 049 599 55 108 16 465 2 288 1 923 7 824 10 162 880 0 22 236 5 0 0 6 434 2 6 723 453 1 333 78 972 1 613 5
1973 ? 264 ? 1 214 000 86 195 16 042 2 148 1 881 6 591 9 304 701 0 22 552 2 0 1 7 566 8 8 209 499 1 386 87 044 1 890 1
1974 ? 259 ? 1 142 514 100 196 16 167 1 755 1 497 5 167 7 313 639 0 23 560 4 0 0 9 948 2 8 810 561 1 408 96 683 2 026 1
1975 ? 40 ? 968 986 83 536 16 161 1 797 1 695 982 1 724 640 19 29 439 28 0 0 11 763 32 9 180 689 1 539 107 776 2 547 2
1976 1 262 0 41 627 905 700 99 325 14 013 2 006 1 940 1 439 820 578 1 28 915 1 0 0 13 948 17 11 984 845 1 979 114 623 2 720 0
1977 1 343 0 44 270 780 075 99 269 12 197 2 146 1 921 1 053 571 512 2 26 377 6 0 0 16 139 33 11 887 1 011 2 265 123 865 2 902 14
1978 1 493 0 46 087 596 117 93 440 12 214 2 541 1 764 976 1 202 550 1 30 786 6 0 0 14 721 28 12 375 1 161 2 608 112 270 3 333 4
1979 1 379 0 35 473 105 166 41 295 10 655 2 467 1 874 591 1 032 547 0 29 257 47 0 0 11 155 36 11 440 1 070 2 585 100 329 3 361 64
1980 1 236 0 34 632 264 327 36 792 9 141 2 644 1 910 399 695 554 1 27 830 70 0 0 11 780 17 10 895 981 2 116 84 895 3 248 85
1981 1 178 0 31 048 432 580 35 492 8 934 3 140 2 283 0 1 160 513 0 33 056 34 0 0 12 388 28 11 560 990 2 042 82 860 3 417 81
1982 1 030 0 28 090 229 278 18 030 7 981 2 610 1 989 479 973 479 1 28 441 5 0 0 10 275 35 11 890 954 1 968 76 293 3 179 77
1983 1 038 0 26 179 332 182 18 664 7 623 3 323 2 552 351 819 555 2 34 159 8 0 0 22 861 51 12 262 998 2 436 78 297 4 077 129
1984 982 0 21 559 251 504 14 274 7 847 3 689 3 047 439 824 540 1 36 417 2 0 0 23 307 28 14 596 1 477 2 690 82 933 4 499 137
1985 1 459 0 20 417 283 607 10 678 6 814 4 170 3 650 315 792 653 1 33 468 13 1 0 36 189 56 16 130 2 060 3 543 87 337 5 512 102
1986 507 0 18 656 185 039 6 782 6 303 4 351 4 431 189 522 586 0 34 715 8 0 0 31 798 78 16 419 2 421 3 989 91 346 6 580 56
1987 433 0 20 764 144 183 3 642 5 577 4 498 4 320 122 418 483 0 35 685 11 0 0 37 755 89 18 775 2 254 3 908 81 539 7 344 74
1988 245 0 23 505 182 261 4 705 5 098 4 533 4 352 123 444 226 1 41 376 10 0 0 48 033 92 21 177 2 380 3 832 76 417 7 304 70
1989 68 0 20 367 212 812 6 616 5 080 5 110 1 129 86 421 299 0 38 793 22 0 0 47 979 46 22 984 2 794 4 683 81 527 7 202 82
1990 0 0 15 237 189 785 8 162 4 363 4 851 1 606 139 354 312 0 39 655 11 0 0 55 812 20 20 849 3 156 5 044 86 757 7 580 136
1991 0 0 10 218 202 105 5 289 3 828 5 014 6 605 161 276 376 0 39 301 20 0 0 60 001 38 24 151 3 226 5 510 83 211 8 511 227
1992 0 0 8 829 149 606 4 129 3 004 4 695 5 686 57 458 266 0 38 648 20 0 0 39 198 51 24 767 3 183 5 454 103 763 6 908 328
1993 0 0 8 848 197 557 3 453 2 481 4 626 7 370 8 79 237 0 46 373 11 0 0 41 464 49 26 962 3 089 6 657 127 617 8 124 112
1994 0 0 10 347 152 759 3 710 2 410 4 628 8 698 50 87 389 0 51 482 11 0 0 34 042 75 15 900 3 239 5 006 91 880 6 411 22
1995 0 0 8 455 133 933 2 486 2 623 6 029 12 493 19 35 457 0 70 489 19 0 0 35 775 64 16 874 3 840 6 643 101 353 7 001 136
1996 0 0 5 803 57 430 597 2 006 6 097 12 848 38 32 97 0 60 986 20 0 0 41 952 47 16 719 3 884 6 682 83 259 6 716 125
1997 0 0 5 676 37 475 379 1 894 5 542 12 815 37 53 122 0 66 832 49 0 0 43 053 52 13 904 3 430 6 736 81 641 6 220 65
1998 0 0 5 731 69 101 237 2 088 6 579 14 860 668 499 511 0 80 822 75 0 0 61 289 40 15 205 4 697 7 120 88 270 6 692 71
1999 0 0 4 550 72 779 231 1 731 6 002 16 194 139 125 183 0 75 196 89 0 0 73 555 23 16 789 4 948 8 272 100 202 6 938 49
2000                                                
Tabulka 2 - zvěř srstnatá - JKS

  vydra medvěd vlk rys kočka los
1966            
1967 ? 0 0 0 0 0
1968 ? 0 0 0 0 0
1969 ? 0 0 0 0 ?
1970 ? 0 0 3 0 ?
1971 ? 0 0 0 0 ?
1972 ? 0 0 0 0 ?
1973 ? 0 0 1 0 ?
1974 ? 0 0 3 0 ?
1975 ? 0 0 0 0 ?
1976 ? 0 0 0 0 ?
1977 73 0 0 1 0 3
1978 94 0 0 1 0 3
1979 105 0 0 5 0 4
1980 105 0 1 0 0 6
1981 78 0 0 1 0 1
1982 71 0 0 2 0 0
1983 87 0 0 6 0 0
1984 97 0 0 12 0 8
1985 89 0 0 20 0 10
1986 95 0 0 18 0 7
1987 127 0 0 23 0 8
1988 164 0 1 27 0 15
1989 130 0 0 16 0 25
1990 112 0 3 24 0 23
1991 ? ? ? 42 ? ?
1992 ? ? ? 55 ? ?
1993 ? ? ? 117 ? ?
1994 ? ? ? 158 ? ?
1995 437 0 2 233 0 24
1996 656 2 6 318 0 20
1997 778 3 5 297 3 19
1998 879 0 3 293 0 21
1999 1 126 1 3 303 60 33
2000 1 141 0 5 276 76 21
Tabulka 3 - zvěř pernatá - odstřel

  kormorán volavka husa kachna jestřáb krahujec káně poštolka jeřábek tetřívek tetřev koroptev bažant krocan lyska racek bekasina sluka hřivnáč hrdlička výr sojka straka kavka havran vrána krkavec
1966 12 248 810 74 302 5 670 6 628 5 859 324 2 430 50 16 669 661 747 0 28 734 0 670 2 706 80 195 0 21 99 514 33 258 13 929 14 375 86 939 0
1967 2 289 805 113 380 5 067 1 232 5 448 539 0 627 65 21 041 785 496 0 19 527 0 760 2 705 108 950 0 11 104 005 32 556 12 716 12 416 77 520 0
1968 6 297 612 91 979 5 039 940 6 022 468 2 570 37 80 091 910 077 0 11 697 ? 625 2 793 103 980 ? 11 96 356 28 704 12 297 14 942 73 368 0
1969 0 174 683 99 284 5 436 696 7 777 290 0 589 52 135 806 962 160 0 12 978 ? 588 2 843 108 504 ? 28 108 613 29 396 12 040 17 056 74 227 0
1970 1 200 1 211 102 233 4 801 545 6 420 213 26 632 23 32 919 1 019 370 0 15 963 ? 493 2 464 104 921 ? 29 115 590 28 748 11 069 17 250 70 116 0
1971 7 259 2 469 111 928 5 131 365 5 315 293 1 708 40 8 432 1 055 303 0 17 862 ? 481 2 214 98 404 ? 44 100 080 29 622 10 668 16 648 64 122 0
1972 0 208 1 259 100 310 5 718 340 5 328 273 1 5 731 25 8 616 1 010 392 0 15 865 ? 388 2 028 95 562 ? 16 116 256 30 711 10 115 17 751 62 096 0
1973 7 146 959 112 468 5 385 265 5 070 342 5 606 13 7 949 1 247 244 0 16 988 ? 358 1 805 96 034 ? 21 88 674 30 119 9 163 16 700 57 692 0
1974 0 232 612 99 439 4 682 232 3 731 214 6 585 31 7 573 995 367 0 16 294 ? 190 1 726 89 826 ? 19 78 355 29 024 7 873 13 106 53 463 0
1975 0 37 953 115 014 736 72 1 793 95 7 518 9 11 808 998 208 0 20 561 ? 102 1 775 70 810 ? 2 47 815 25 825 4 970 13 762 46 564 0
1976 0 29 2 229 106 964 630 51 2 597 45 1 373 5 9 691 938 506 0 17 894 1 077 0 1 588 60 010 11 065 2 44 191 25 897 5 013 12 999 43 942 0
1977 0 0 976 109 950 640 23 2 523 20 0 274 6 6 195 988 782 0 17 737 1 705 0 1 925 54 754 6 735 3 53 777 24 573 4 333 12 393 40 945 0
1978 0 108 838 126 905 752 41 2 516 0 0 214 4 3 087 863 933 0 18 311 2 043 0 1 650 48 780 5 372 2 45 029 24 302 3 784 11 508 36 781 0
1979 0 100 1 184 103 709 1 390 34 4 810 41 0 147 0 3 475 510 591 0 18 866 968 0 1 464 36 296 4 954 0 41 007 20 359 2 920 10 895 30 060 0
1980 0 98 1 232 115 967 1 547 54 4 986 47 0 72 0 858 517 521 0 16 054 2 097 0 1 410 33 331 3 985 0 32 621 18 717 2 498 10 131 25 749 0
1981 0 54 1 377 114 796 1 637 0 5 305 0 0 50 0 141 663 447 0 17 369 1 710 0 1 412 29 471 4 604 1 34 757 19 726 2 436 8 362 25 070 0
1982 11 6 1 224 80 675 1 833 28 5 357 3 0 63 0 14 409 915 0 8 096 1 620 0 1 134 22 770 4 292 1 23 478 16 603 2 044 8 890 17 715 0
1983 0 36 1 038 88 399 2 010 15 6 261 0 0 25 0 53 588 918 0 6 574 1 414 0 1 166 21 243 3 778 1 30 658 17 879 1 674 9 099 17 073 0
1984 1 14 1 183 76 925 2 373 0 6 116 0 96 38 1 22 477 678 215 5 835 1 087 0 913 19 319 4 347 3 21 194 17 643 1 583 9 041 18 431 0
1985 0 19 1 212 92 425 2 395 0 6 274 0 0 27 0 0 561 666 447 4 059 982 0 1 028 17 640 3 487 4 18 943 16 515 1 619 9 244 17 223 0
1986 17 18 1 612 123 618 2 294 0 5 485 0 0 20 0 0 646 166 1 063 3 902 927 0 567 13 929 2 707 2 12 175 15 324 1 076 7 900 14 915 0
1987 12 0 1 244 153 091 2 151 0 4 839 0 0 9 0 0 573 064 889 4 657 643 0 246 13 902 2 098 0 5 161 14 275 768 6 182 13 086 0
1988 234 0 2 453 224 065 1 983 0 4 409 0 0 26 0 0 646 649 1 070 6 515 1 147 0 312 13 647 2 273 0 1 628 15 328 574 3 250 12 178 0
1989 493 213 1 671 253 326 2 124 50 3 766 0 2 18 0 200 647 850 862 5 044 1 029 0 229 14 518 2 593 11 1 111 15 813 455 2 603 11 050 0
1990 ? ? 2 101 273 973 1 697 0 3 413 ? 0 11 0 0 377 535 802 ? ? 0 183 15 154 ? ? ? 15 432 ? ? 9 731 ?
1991 ? ? 2 994 233 147 1 421 123 2 598 ? 0 25 0 0 600 128 723 ? ? 0 224 14 336 ? ? ? 15 251 ? ? 9 083 ?
1992 ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? 0 65 378 835 ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1993 ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? 0 1 889 423 761 ? ? ? 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
1994 842 506 1 532 206 849 306 1 800 0 0 19 0 23 355 942 95 3 218 216 0 51 20 626 2 580 0 357 13 516 36 470 5 201 2
1995 1 309 755 2 432 236 651 107 2 853 0 0 3 0 34 432 160 244 3 880 392 0 69 25 706 4 092 0 392 15 361 64 478 6 190 3
1996 1 312 742 1 979 230 676 62 14 373 5 0 0 0 0 373 842 81 3 595 430 0 140 20 314 3 983 2 2 659 14 783 42 799 5 185 0
1997 1 449 734 2 308 256 997 0 0 258 0 0 0 0 20 414 220 103 3 752 474 0 34 19 026 3 076 0 30 004 15 892 58 782 5 191 85
1998 1 975 1 342 1 832 282 293 31 0 189 0 0 0 0 0 519 159 185 3 397 446 0 16 21 028 4 461 0 4 363 16 942 77 630 5 339 6
1999 2 225 1 307 1 676 316 672 37 0 221 0 0 0 0 0 546 506 132 4 173 127 0 16 20 832 4 910 2 6 019 16 938 0 1 175 5 203 0
Tabulka 4 - zvěř pernatá - JKS

  jeřábek tetřívek tetřev koroptev drop
1966          
1967 2 003 6 821 1 229 ? 20
1968 1 692 7 974 949 726 700 ?
1969 2 279 7 488 1 167 927 409 15
1970 2 021 8 909 1 106 855 470 15
1971 2 259 8 808 1 022 766 052 ?
1972 2 240 7 577 836 699 714 ?
1973 2 497 8 167 754 619 925 4
1974 2 379 8 461 889 678 793 2
1975 2 550 7 297 826 624 503 ?
1976 1 995 7 022 459 546 468 ?
1977 1 810 5 882 465 439 452 75
1978 1 842 5 088 462 380 917 21
1979 1 921 4 458 321 305 816 17
1980 1 524 2 998 282 164 807 40
1981 1 335 2 303 323 129 783 38
1982 1 146 1 856 192 122 478 42
1983 1 177 1 561 170 94 476 32
1984 1 075 2 371 168 102 287 34
1985 1 361 1 386 171 82 973 27
1986 1 204 1 288 153 76 428 41
1987 1 398 1 159 142 61 745 64
1988 1 167 1 427 123 52 096 32
1989 1 228 1 464 140 62 499 33
1990 1 250 1 550 154 60 727 28
1991 ? ? ? 62 511 ?
1992 ? ? ? 62 256 ?
1993 ? ? ? 66 871 ?
1994 ? ? ? 73 641 ?
1995 1 604 2 127 208 85 143 0
1996 1 855 1 717 202 80 008 0
1997 2 065 1 733 247 50 079 0
1998 2 177 1 545 253 46 519 0
1999 2 462 1 515 241 54 274 4
2000 2 495 1 294 257 52 134 0


Zpracování dat...