Časopis Myslivost

120 let výročí založení Maďarské myslivecké organizace

Milada FABELOVÁ
120 let výročí založení Maďarské myslivecké organizace
V pátek 15. února odjela autem delegace Českomoravské myslivecké jednoty ve složení - Prof. Ing. Josef Hromas, CSc.. Vladimír Broukal a Milada Fabelová na oslavy Maďarského mysliveckého svazu do Budapešti. Cestou jsme se zastavili na Slovenském poĺovníckém zväzu a v příjemném prostředí a v přátelském rozhovoru projednali řadu otázek.
V odpoledních hodinách jsme byli očekáváni v hotelu Benczúr v Budapešti, kde jsme přisedli k ostatním přizvaným zahraničním hostům do mikrobusu a odjeli na návštěvu do detašovaného sídla CIC za Budapeští. Půvabná klasicistní budova je umístěna daleko za hlavním městem v lesích. Klid, ticho, žádný hluk civilizace. A navíc milé přivítání prezidentem CIC, panem Dietrem Schrammem a týmem mladých pracovníků. Nedaleko byla uspořádána ve vkusném mysliveckém prostředí slavnostní večeře, na které byly předneseny slavností přípitky a předány přivezené dary. Česká delegace dovezla křišťálový pohár s vyrytým věnováním.

Druhý den následovalo slavnostní zasedání v historických prostorách Zemědělského muzea, kde jsou vystaveny všechny národní i světové rekordy maďarských trofejí. Originály nebylo a není dovoleno ze země vyvážet. Obdobně jako v Chorvatsku se zasedání konalo za přítomnosti hlavy státu, prezidenta Ference Mádla. Přesto, že sám není a nebyl nikdy myslivec, hovořil o myslivosti s úctou a vážností. Bohatou historii Maďarského mysliveckého svazu připomněl jeho prezident László Székely. Gratulaci přednesl i Dieter Schramm, prezident CIC a Blaž Krže, více-prezident FACE. Jednotlivé proslovy byly prokládány kulturními vložkami: troubením na lovecké rohy, recitací, dynamickým čardášem a zpěvem skřivánka v provedení krásné virtuózky na housle, nestorům byly předány medaile, pravnuk jednoho ze zakladatelů pokřtil novou vlajku Maďarského mysliveckého svazu a sbor zazpíval novou mysliveckou hymnu - krásnou. Byla podepsána smlouva o spolupráci mezi maďarským a slovenským mysliveckých svazem.

Po slavnostním zasedání následovala recepce na ochozu schodiště. Prezident republiky se zastavoval u jednotlivých stolečků a hovořil s myslici. Ochranka se pohybovala natolik nenápadně, že nic nerušilo atmosféru důvěry.

Hlavním úkolem naší cesty však bylo využít zasedání k projednání s pozvanými a přítomnými zahraničními delegacemi záměru Komise EU chápat lov (článek 7.1. Směrnice o ptactvu) pouze jako rekreační aktivitu, jejímž motivem je "sportovní vyžití". Vzhledem k tomu, že tato definice je v naprostém rozporu s naším chápáním myslivosti, kde lov je poslední závěrečnou fází chovu péče a ochrany zvěře a neposlední řadě i významnou hospodářskou činností, rozhodli jsme se ověřit si, zda stejný názor mají a budou jej podporovat i státy se stejnou mysliveckou tradicí a kulturou (Maďarsko, Rumunsko, Chorvatsko, Slovinsko, Slovensko).

Delegace byly předem písemně o našem záměru informovány a byly tedy splnomocněny k tomuto vážnému jednání. Můžeme však s uspokojením konstatovat, že podporu jsme našli nejen u těchto států, ale i u předsedy CIC pana Dietra Schramma.

Českomoravská myslivecká jednota tedy jako první vzala na sebe obtížnou úlohu iniciátora myšlenky, jednání i obhajoby širšího pojetí myslivosti u Komise EU prostřednictvím FACE a jménem svým i zúčastněných delegací písemný protest na březnovém zasedání Direktoria FACE předloží a požádá představitele FACE a jeho předání Komisi EU.


Zpracování dat...