Časopis Myslivost

Bezpečnostní opatření při zacházení s loveckou zbraní

JUDr. Antonín Charvát a Ing. Jan Mikulka, CSc.
Bezpečnostní opatření při zacházení s loveckou zbraní
Stávající platný zákon o střelných zbraních a střelivu č. 288 Sb., ze dne 3. listopadu 1995, taxativně vymezuje a stanovuje podmínky pro nabývání a vlastnictví ke střelným zbraním a střelivu, registraci, držení, nošení a používání střelných zbraní, mezi které patří také zbraně “lovecké”. Současně s uvedenými podmínkami (mimo jiné) vymezuje i působnost správních úřadů v oblasti střelných zbraní a střeliva.
V žádném případě nechci a nebudu citovat všechna ustanovení zákona č. 288/1995 Sb., který uvedenou problematiku řeší komplexně, neboť mimo jiné také stanovuje (ukládá) ve smyslu § 43 citovaného zákona žadatelům o vydání zbrojního průkazu z hlediska odborné způsobilosti, vykonat zkoušku před zkušebním komisařem, která se provádí formou písemného testu ze znalostí právních předpisů, z nauky o zbraních a střelivu a zdravotnického minima. Jak víme, tak na tuto teoretickou část navazuje část praktická, která se skládá ze zjištěných znalostí bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem a ze střelby na cíl s vyhodnocením výsledků zásahů.

Z uvedeného vyplývá, že nezbytným předpokladem k vydání zbrojního průkazu (mimo jiné) je odborná způsobilost, ověřená potřebnými znalostmi stanovených norem, které jsou v zákoně 288/1995 Sb., uvedeny.

Přesto mi dovolte vážení čtenáři, abych se pozastavil a orientoval svoji pozornost na uvedené normy (zásady a pravidla) uvedené v § 46 odst. 1, písm. a) a b) citovaného zákona, kde je stanoveno, že každé fyzické osobě, které byl vydán zbrojní průkaz a je držitelem (nositelem) zbraně se ukládá (je povinna):

a) dbát zvýšené opatrnosti při zacházení se zbraní a střelivem, střelným prachem a zápalkami,

b) zabezpečit zbraně a střelivo proti zneužití, ztrátě a odcizení podle prováděcího předpisu (poznámka - viz Vyhláška Ministerstva vnitra ze dne 26. února 1996 o provedení některých ustanovení zákona o střelných zbraních. V našem konkrétním případě jde o oddíl čtvrtý, § 13, odst. č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7).

Jde o zákonná opatření, směřující ke zvýšené opatrnosti při manipulaci a zacházení se zbraní a střelivem v celé šíři. Ne vždy si celá řada držitelů zbrojního průkazu, kteří jsou oprávněni zbraň držet a nosit uvědomuje, co vše se pod těmito ustanoveními zákona skrývá. Opomíjení a přehlížení (nedocenění) všech bezpečnostních opatření v tomto směru vede a je zdrojem celé řady vážných mimořádných událostí, končících vážným zraněním (ohrožením života) ba dokonce i končící smrtí člověka. Snad proto jsou považována za ustanovení základní a důležitá.

Vzhledem k rozsahu a možného používání lovecké zbraně za účelem výkonu práva myslivosti se jeví potřebné, ale i nutné zachovávat pravidla související s celou řadou bezpečnostních opatření při zacházení se zbraní a střelivem "dvojnásobně".

Při formování osobnosti každého myslivce nelze v žádném případě opomíjet soustavnou výchovu k důslednému dodržování všech pravidel souvisejících s držením a nošením zbraní, jakož i zacházení s nimi.

V praxi při výkonu práva myslivosti to znamená, že:


a) každý, kdo je oprávněn držet a nosit zbraň a střelivo, je povinen dbát na zvýšenou opatrnost při zacházení s nimi a zabezpečit je proti zneužití;

b) zbraně ukládáme nenabité, s prázdnými zásobníky, se spuštěnými úderníky nebo kohouty;

c) zbraně ukládáme a dbáme na to, aby se jich nemohl zmocnit nikdo z nepovolaných osob;

Poznámka: do počtu pěti kusů zbraní a střelivo do počtu 2500 nábojů se zabezpečuje ve zvláštních uzamčených ocelových schránkách, zvláštních uzamčených ocelových skříních nebo ve zvláštních uzamčených zařízeních - vyrobených k bezpečnostnímu přechovávání zbraní a střeliva, pokud není dále stanoveno jinak. (Více než pět přechovávaných zbraní nebo více jak 2500 nábojů - zabezpečujeme ve smyslu Vyhlášky MV ze dne 26.2. 1996, § 13, odst. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7).


d)
střelivo se ukládá vždy odděleně, taktéž v uzamčených ocelových schránkách (skříních) vyrobených (uzpůsobených) k bezpečnému přechovávání střeliva;

c) v domácnostech je třeba dbát na to, aby ke zbraním a střelivu neměli přístup nepovolaní, a zejména potom děti. Klíče od ocelových skříní (schránek), všech uzamykatelných zařízení, v nichž jsou zbraně a střelivo uloženy - může mít jen držitel zbrojního průkazu,

Poznámka: nerespektování těchto zásad (mimo postihu z hlediska zákona) přineslo celou řadu tragických událostí a to nejenom zneužití těchto zbraní k různým účelům, ale i k usmrcení osob.


d)
střelba ze zbraně může být uskutečněna jen na místě a v prostoru k tomuto vyhrazeném. To znamená buď na střelnici nebo při výkonu myslivosti za dodržení všech norem souvisejících s bezpečnostním opatřením;

e)
zbraně při převážení v dopravních prostředcích nesmějí být nabité, zbraně a střelivo musí být pod neustálou kontrolou držitele zbrojního průkazu, rovněž je zakázáno v dopravních prostředcích se zbraní manipulovat, na kohokoli mířit apod.;

f)
zbraně nabíjíme a vybíjíme jen ve směru, ve kterém nemůže být nikdo ohrožen. Po skončení leče nebo osamělého lovu musíme zbraň okamžitě vybít, zbraň musí být vybita nejenom v dopravních prostředcích, ale také v místnostech, obcích, při překonávání překážek, vystupování a sestupování z posedů, při ukládání zbraně do skladiště, odevzdání do opravy, nebo v případě předávání druhé osobě, splňuje-li k tomu zákonné podmínky;

g)
se zbraní zacházíme vždy tak, jako by byla nabita. Ústí hlavně nesmí nikdy směřovat proti lidem. Nabitou zbraň nosíme vždy zajištěnou a odjišťujeme ji až před zamýšlenou střelbou. Zvláštní pozornost věnujeme při postupu křovinami nebo v nerovném terénu, kde je nebezpečí snadného uklouznutí a náhodného výstřelu;

h)
při lovu na honech je zakázáno střílet a mířit ve směru, ve kterém by mohlo být střelbou ohroženo zdraví nebo životy lidí nebo majetek;

Poznámka: tato zásada je často porušována právě při honech na drobnou zvěř. Svědčí o tom řada drobných poranění, ale i vážnější následky. Nejčastěji je ohrožován člověk střelbou na nízko letící bažanty nebo střelbou na zajíce, který probíhá mezi střelci, podél řady střelců apod.


i) je třeba si při střelbě uvědomit, že za nebezpečný směr střelby musíme považovat takový, kdy v dostřelu použité zbraně jsou nebo mohou být lidé, zvířata, budovy, dopravní prostředky apod.;

j)
je nebezpečné střílet na zvěř pohybující se na horizontu nebo v jeho blízkosti. To zvláště platí při střelbě kulí;

Poznámka: jednotná střela z brokovnice může dopadnout až do vzdálenosti 1. 000 m, střela z malorážky až do 1. 200 m, z kulovnice 4 - 5 km, broky dopadají dle jejich velikosti až do vzdálenosti 500 m i více.


k)
dbát zvýšené opatrnosti při střelbě v lese, s důrazem a s ohledem na stanoviště sousedních střelců a účastníků honu, nikdy nevedeme střelbu do obstavené leče, pokud to vedoucí honu nestanovil;

l) dbát předem stanovených signálů a po odtroubení zakazující střelbu již nikdy nestřílet, při selhání zbraně (náboje) se neukvapovat a čekat alespoň tři vteřiny se zbraní v zamýšleném směru, teprve potom zbraň otevřít a znovu nabít;

m)
musíme při střelbě přihlížet k počasí, k ročnímu období, viditelnosti, předpokládanému pohybu místního obyvatelstva, turistů apod.;

n)
myslivec (držitel zbrojního průkazu k držení a nošení lovecké zbraně) nesmí vystřelit na zvěř, pokud jí bezpečně nerozeznal a vždy jen za předpokladu, že neohrozí životy lidí, jejich zdraví a majetek;

Poznámka: varovné jsou příklady z lovu černé zvěře, kdy střelec nemá bezpečně zjištěno na co a kde střílí a přesto si dovolí vystřelit. Případy nekázně při použití zbraně, kdy došlo k ohrožení zdraví člověka, ba dokonce i k ujmě na životě nejsou ojedinělé a každoročně varují.


Není místo na to, abych se podrobněji zabýval všemi pravidly a zákonnými normami, které problematiku bezpečného zacházení se zbraní řeší. Domnívám se, na ty hlavní jsem poukázal.

Při výpočtu uváděných zásad souvisejících s bezpečným zacházením s loveckou zbraní a střelivem by nebylo správné opomenout požívání alkoholických nápojů a to již těsně před honem (lovem), v průběhu lovu (honu), ale i po jeho skončení. Jde o negativní jev, který taktéž do značné míry zvyšuje potenciální nebezpeční porušování kázně (pravidel) souvisejících s bezpečnostním zacházením s loveckou zbraní.

Zpřísněné podmínky pro držení a nošení zbraní (tedy i zbraní loveckých) jsou často kritizovány a brány jako neúměrné k daným skutečnostem. Samotná statistická čísla o celé řadě nekázně z hlediska bezpečnosti praví, že jsou opodstatněné. Dokladem jsou vážná zranění osob, lidských životů i vražd. Proto je třeba mít vždy na zřeteli, že dodržování bezpečnostních pravidel a zásad spojených s používáním lovecké zbraně a střeliva je jednou z priorit, které musíme mít každý držitel zbrojního průkazu a lovecké zbraně při výkonu práva myslivosti na paměti.


Zpracování dat...