Časopis Myslivost

Co s loveckými automaty

JUDr. Jiří Vaněk
Co s loveckými automaty
Ihned po zveřejnění zákona č. 449/2001 Sb., O myslivosti, jsem obdržel několik dotazů a někdy i výčitek, proč zákon v § 45 odst. 1 písm. l), zakazuje střílet zvěř z poloautomatických nebo automatických zbraní se zásobníkem schopným pojmout více než 2 náboje? A co budou dělat myslivci kteří již řadu let takové zbraně vlastní?
Úvodem bych chtěl uvést, že ustanovení § 45 ost.1, písm.l) zákona O myslivosti, jak je dále v zákoně uvedeno ( § 71) , nabývá účinnosti až dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Dále je nutné říci, že zákaz střílet zvěř z poloautomatických nebo automatických zbraní se zásobníky na více než dva náboje není nějakým pouhým výmyslem našich zákonodárců, ale byl již mimo jiné jedním z principů "Úmluvy O ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť" sjednané členskými státy Rady Evropy dne 19. září 1979, ke které přistoupila i Vláda České republiky, Usnesením č. 441 ze dne 11. srpna 1993, s výhradou právě tohoto zákazu vzhledem k tomu, že by to bylo v rozporu s tehdy platným zákonem o myslivost a jeho prováděcí vyhláškou. Pro další období byl na nás se přizpůsobit. Stejný zákaz platí v řadě členských států Evropské unie již řadu let a přesto se tam běžně automatické a poloautomatické zbraně vyrábí, nabízí nebo prodávají.

Myslivecký zákon Spolkové republiky Německo z roku 1976, (BGBI. I S. 2849) v úpravě z roku 1990 (BGBL. II S.885) v § 19 odst. 1, část 2, písm. c) uvádí v podstatě doslovné znění výše uvedeného zákazu tak jak je i v našem novém zákoně. Zde jsem se také setkal s tím, že němečtí myslivci poloautomatické nebo automatické zbraně vyrobené se zásobníky na více nábojů běžně k lovu zvěře používají. Zásobníky těchto zbraní jsou však upraveny tak, že je do nich vložen omezovač, který brání nabití zásobníku více než dvěma náboji. V konkrétním případě se jednalo o brokový automat se zásobníkem na pět nábojů, ale do pružiny trubicového zásobníku pod hlavní byla vložena dřevěná tyčka, která dovolovala jeho nabití pouze dvěma náboji. Zajímavé na tom nebyla ta jednoduchá úprava zbraně aby vyhověla požadavkům zákona, ale především to, že kolega myslivec ze SRN, který toto zbraň používal pro lovecké účely řadu let, si nedovolil tuto tyčku vyndat nebo jinak upravit, protože jejich zákon aby se zbraní mohl lovit to nedovoluje. Na druhou stranu není problém vidět u nás na lovu zahraničního lovce s "automatem" na pět a i mnohem více nábojů.

Pokud bychom chtěli nalézt definici pojmu automatická a poloautomatická zbraň, náš nový myslivecký zákon ji neříká, a ani neodkazuje na žádnou jinou normu o kterou bychom se mohli opřít. Zákon o zbraní a střelivu, i jeho připravované novém znění používá termín samočinné zbraně a zbraně samonabíjecí. Za samočinnou je považována palná zbraň u níž se opětovné nabití a napnutí bicího mechanismu děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce umožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště, můžeme usuzovat o shodné definici pro zbraň automatickou, a z toho, že zbraň samonabíjecí je palná zbraň, u níž se opětovné nabití a napnutí bicího mechanizmu děje v důsledku předchozího výstřelu a u které konstrukce neumožňuje více výstřelů na jedno stisknutí spouště, můžeme shodně definovat zbraň poloautomatickou.

V našich podmínkách se bude jednat převážně o poloautomatické zbraně, ať již jim říkáme "brokové nebo kulové automaty". Asi velice ojediněle půjde o nějakou vyloženě automatickou zbraň. Zákon č. 449/2001 Sb., O myslivosti, rovněž blíže neupravuje a ani neukládá žádnému státnímu orgánu provést výklad zakázaného způsobu lovu uvedeného v § 45 odst.1, písm.l) zákona. Pro nás je důležité, že se zakazuje střílet zvěř zbraní, jejíž nabití a napnutí bicího mechanismu se děje v důsledku předchozího výstřelu a její zásobník je schopný pojmou více než dva náboje. V zákoně uvedený výraz " schopnost zásobníku" a ještě navíc, kdy zákon nerozlišuje pevný nebo odnímatelný zásobník je pro myslivce rozhodující. Proto se domnívám, že úprava zásobníku zbraně tak aby mohl pojmou nejvíce dva náboje není zásahem do konstrukce zbraně, která by vylučovala její použití, nebo si vyžádala nějaký další složitý povolovací nebo schvalovací proces, zejména když zásobník není hlavní částí střelné zbraně. Nejsem přesvědčen ani o tom, že úprava zásobníku zbraně musí být pevného a trvalého charakteru. Jinak bude muset zásobník zbraně vypadat pokud s ní půjdeme lovit zvěř a třeba úplně jinak když ji budeme používat pro sportovní nebo jiné účely. Úpravu zásobníku určitě zvládne každý puškař nebo opravna zbraní, a proto není důvod se zbraní ke kterým mám nějaký vztah zbavovat.

Sankce, které hrozí jak jednotlivci, tak třeba i uživateli honitby který připustí porušování zákazů uvedených v § 45 zákona, nejsou zanedbatelné a určitě nás přesvědčí o nutnosti respektování zákona. Měli bychom si uvědomit, že účelem výše uvedeného zákazu nebyl nějaký boj proti držitelům loveckých automatů, ale etika lovu zvěře a úcta ke zvěři vůbec. Nám myslivcům zákon dává tři možnosti, třikrát vystřelit, ale zvěř má stále jen tu jednu, utéct nebo uletět.


Zpracování dat...