ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Národní myslivecké slavnosti - Ohrada 2002

Vladimír Broukal
Počet komentářů: 0
Uspořádání Národních mysliveckých slavností při 160. výročí Národního mysliveckého, lesnického a rybářského muzea na Ohradě splnilo představy pořadatelů nad očekávání . Účast návštěvníků v rozmezí 12.000 – 15.000 v průběhu dopoledne zcela zaplnila jak prostory před zámkem, tak i vnitřní prostory zámku i zoologické zahrady. Proudy aut a autobusů blížících se k  Hluboké nad Vltavou byly předzvěstí dobré návštěvnosti. Při přípravě této akce jsme mnohokrát řešili mokrou i suchou variantu a obojí se průběhu soboty zcela naplnilo. Národní myslivecké slavnosti nezačínaly jen sobotním ránem, den předem se uskutečnilo zasedání Sboru zástupců ČMMJ tak, aby všichni účastníci mohli býti přítomni druhý den všem soutěžím a společenských akcím. Představitelé soutěžících i zahraničních delegací byli v předvečer slavností přijati starostou obce Hluboká panem Tomášem Jirsou ve slavnostní síni na Zámku Hluboká. Páteční večerní koncert trubačů na náměstí v Hluboké nad Vltavou byl výrazným zpestřením občanům města Hluboké a řady soutěžících a zároveň pozvánkou na nadcházející slavnosti. Více >

IV. Mistrovství Evropy ve vábení jelenů

Ing. Jiří KASINA
Počet komentářů: 0
Z původně pozvaných se nedostavili jelenáři z Bulharska, Rumunska a Chorvatska, ze tří Poláků přijeli pouze dva, a tak počet soutěžících klesl z předpokládaných 21 na 16 účastníků. Myslím, že to ale na kvalitě soutěže nijak neubralo. Citelnější a nemilá však byla neúčast polského rozhodčího, po poradě a shodě všech soutěžících se místo polského porotce neobsadilo a porota byla jen čtyřčlenná. Porota hodnotila čtyři soutěžní ukázky, rozhodčí byli usazeni v boxech pod pódiem a hodnotili anonymně podle čísel soutěžících. Více >

Myslivci pozor – máme nové doby lovu!

Ing. Jaroslav Kostečka
Počet komentářů: 0
Dne 7. června 2002 Ministerstvo zemědělství ČR vydalo novou prováděcí vyhlášku č. 245/2002 Sb. k zákonu o myslivosti č. 449/2001 Sb., která upravuje doby lovu jednotlivých druhů zvěře a bližší podmínky provádění lovu. Vyhláška byla oficiálně rozesílána 20. června a nabyla účinnosti dne 1. července 2002. Je nutné si uvědomit, že nová právní úprava přináší 27 změn v dobách lovu jednotlivých druhů zvěře a několik dalších závazných ustanovení, které pozměňují a doplňují bližší podmínky provádění lovu. Při porovnání s prováděcí vyhláškou č. 134/1996 Sb., která pozbyla platnosti 30. června 2002, je patrné, že se do vyhl. č. 245/2002 Sb. podařilo prosadit více respektu k ekologickým a etologickým zásadám než tomu bylo doposud. Kurzívou jsou uvedeny původní doby lovu. Více >

Vetřelci a navrátilci

Jak se mění naše fauna Jaroslav Červený, Petr Koubek, Miloš Anděra
Počet komentářů: 0
V druhé polovině 20. století se na území České republiky objevily zcela nové druhy savců. Jednalo se o norka amerického (Mustela vison), psíka mývalovitého (Nyctereutes procyonoides) a mývala severního (Procyon lotor). Zároveň začalo docházet k přirozenému návratu některých původních druhů savců jako je bobr evropský (Castor fiber), vlk obecný (Canis lupus), rys ostrovid (Lynx lynx), medvěd hnědý (Ursus arctos) a los (Alces alces). U většiny uvedených druhů, společně ještě s vydrou říční (Lutra lutra), byl zaznamenán i prudký nárůst početnosti. Tento nárůst byl navíc u bobra evropského, rysa ostrovida a vydry říční podpořen i několika umělými vysazeními, která se označují jako reintrodukce, nebo někdy také jako repatriace. V poslední době se tato skupina druhů, která má v mnoha státech Evropy větší či menší vztah k myslivosti, zcela běžně začala označovat jako “vetřelci a navrátilci”. Více >

Do vlastních řad II

Vojtěch FATKA
Počet komentářů: 0
Abych se přiznal, docela dlouho jsem čekal, kdy se článek typu Do vlastních řad v Myslivosti objeví. Jsem rád, že tomu tak bylo a kritický hlas k polemice zcela logicky zazněl z ČMMJ. Co jsem však v žádném případě nečekal, byla jednoznačná reakce na tento článek. Těch několik málo názorů, mimo vyjádření MS Slopné, má jednoho společného jmenovatele – podle mého soudu, naprosté nepochopení smyslu vlastního článku. Více >

Odhad věku živé srnčí zvěře

Ing. Jaromír HOZA
Počet komentářů: 0
V odborných pojednáních o srnčí zvěři je obvykle odhad věku živé srnčí zvěře podmiňován využitím všech znaků, které napomáhají stanovit věk. Avšak i při největší zkušenosti nemůže být odhad věku přesný. Obzvláště mezi třemi až pěti léty může být jenom přibližný. Věk jednoletého a dvouletého srnce se dá poměrně dobře určit. V této první věkové kategorii se dá chovná hodnota poměrně snadno určit především výškou parůžků. Horší je to však u srnců 3 - 5letých, tedy v druhé a třetí věkové třídě, což je v praxi bohužel nejpotřebnější. Více >

Bažant královský zvaný “královák”

Kučera - Kučerová
Počet komentářů: 0
Lidské společenství se již od věků snažilo tu s větším, tu s menším úspěchem získávat do svých lovišť další druhy lovné zvěře a ptáků, za účelem zpestření fauny daného území. Snaha o zdomácnění nových, mnohdy i exotických, druhů měla několik motivů. Například se mohlo jednat o doplnění ekologických nik, z nichž původní zvířena ustoupila, nebo se nacházela pouze ve velmi omezeném množství. Jindy převládal důvod ryze estetický, krásný vzhled, jindy zase důvody zcela prozaické - užitková hodnota druhu při obživě člověka. Ve většině případů však převládala obě hlediska, která mohla hrát určitou roli při snaze o zdomácnění např. bažanta královského, o němž již v době zakládání chovů bylo známo, že má vynikající zvěřinu. Jeho krásné peří bylo mnohdy dováženo na výzdobu interiérů, jako okrase slavnostních tabulí. Peří našlo také uplatnění jako módní prvek v mysliveckém oblečení. Vyráběly se z něj různé ozdobné předměty apod. Více >

Nejistá budoucnost sýčka obecného

Martin ŠÁLEK
Počet komentářů: 0
Sýček obecný (Athene noctua, SCOPOLI 1769) patří k druhům s turkestánsko – mediteránním typem rozšíření. Jeho areál se rozprostírá západně od Anglie a Pyrenejského poloostrova na východ po střední Ural. Chybí na severu Evropy i Asie a v jihovýchodní Asii. Jižní hranice sahá do severní Afriky a podél Rudého moře proniká částečně i do etiopské oblasti. Více >

Celoevropská soutěž preparátorů

Ing. Václav Tlapák
Počet komentářů: 0
Ve dnech 29.5. – 2.6. tohoto roku se v severoitalském Longarone v provincii Veneto konala celoevropská soutěž preparátorů. Organizací letošního 5. ročníku této soutěže pověřila ETF (Europian Taxidermy Federation) Asociaci italských preparátorů v čele s předsedou panem Ignitio Bressanem. Právě jemu patří hold za zdárný průběh soutěže, dobrou přípravu a organizaci. Pro následné organizátory dalších výstav tak posunul výšku pomyslné laťky o něco výš. Právě výběr místa konání soutěže podtrhl úzkou vazbu preparátorů zvířat na přírodu, z níž většina preparátorů čerpala náměty na ztvárnění svých preparátů, mnohdy působících dojmem živých tvorů. (viz obr. 1). Více >

Průběrný odstřel holé srnčí zvěře

Oldřich Sedlář
Počet komentářů: 0
Ve svém příspěvku vycházím ze skutečnosti posledních let a závěrů hodnocení ulovené zvěře za rok 2001 z honiteb okresu Žďár nad Sázavou. Jsem přesvědčen o tom, že tyto závěry a úvahy jsou aplikovatelné i pro mnoho ostatních honiteb v celé CR.. Více >

Sysel

Jan RYS
Počet komentářů: 0
Mnozí lidé sotva uvidí spolubližního jak se nadměrně zásobuje, hned posměšně říkají, že sysluje. Nikdy se ale takhle nemůže vyjádřit ten, kdo alespoň trochu zná přírodu. Ví, že okatý hlodavec z čeledi veverkovitých - sysel obecný si nikdy žádné zásoby na období nouze neshromažďuje. Nepřízeň zimního času pravidelně, po celou dobu svého života, a ta může být při štěstí i 6 roků, přečkává vždy ve strnulém spánku a spoléhá se jen na vrstvu podkožního tuku, který si musí přes léto nahromadit. Více >

Myslivecký výzkum ve 3. tisíciletí

Josef Hromas - Josef Feuereisel
Počet komentářů: 0
Myslivost je neobyčejně široký vědní obor zasahující do historie, kultury a legislativy včetně mnoha dalších odvětví tvořících rozsáhlou náplň myslivosti jako vědy a následně i její praktické aplikace. Ta se promítá do našich poznatků z oblasti biologie zvěře, péče o zvěř, z kynologie, sokolnictví, lovectví, zbrojířství, střelectví atd. atd. Většina těchto odvětví má v současnosti už samostatný vývoj počínaje historií a následně i vědeckým zaměřením. Vyústění vědeckých poznatků z těchto jednotlivých oborů do myslivecké praxe je přitom nepochybné a lze je tudíž zahrnout jako součást poměrně širokého mysliveckého vědního oboru. Více >

Úpravy biotopu ve vztahu k vlastníkům půdy

Josef Odehnal
Počet komentářů: 0
V předcházejících číslech Myslivosti vyšla série článků o zkušenosti s chovem koroptví v oblasti Milešína na Žďársku. Jelikož zkušenosti místních myslivců zaujaly více čtenářů, a protože jedním z hlavních úkolů je úprava přirozeného životního prostředí pro koroptve, dovoluji si poznamenat několik rad a ověřených přístupů. Pro práci s vlastníky a uživateli pozemků při tvorbě sítě pruhových potravních políček, dočasných a trvalých remízků, biopásů a úhorů lze použít tohoto modelu. Více >

Zo života tatranských svišťov

Juraj KSIAŽEK
Počet komentářů: 0
“Tatranský svišť je vyslovený buržoa. V době, kdy zuří hrozná bytová krize právě tak v Evropě, jako v Australii, Africe a Americe, vydržuje si dvojí byt, letní a zimní, po celých šest měsíců nepracuje, nýbrž bohulibě spí a tyje z nastřádaného tuku. Jeden svišť u Dlhého plesa ve Velické dolině, který tu spokojeně žije mezi kamením pod srázy Gerlachovského štítu, měl patrně jinou mentalitu, než my, kteří jsme přežili světovou válku. Když jsem mu v letě r. 1919 s výčitkou připomenul, jak přepychově bydlí, zatím co v Praze je plno nešťastníků, kteří se tlačí v nemožne přecpaných dírách, kteří bydlí železničních vozech, přespávají v parcích anebo vůbec nebydlí, odvětil mi s jakousi nonchalatní drzostí takto. My lidé jsme prý povedený “národ” (podle přízvuku chtěl říci pronárod), neboť dovedeme jen kritisovati druhé, ale břevna ve vlastním oku nevidíme. A posadiv se na zadní nožičky, nafoukl svůj žlutohnědý kožíšek, až byl tlustý jako kulička, a rychle rozžvýkav trochu trávy, takto pokračoval: Jaká pak bytová nouze u vás a jaký přepych u nás ? Až si každý člověk (zde užil neuctivého výrazu, jehož nechci opakovati) postaví sám svůj letní a zimní příbytek jako páni svišťové a aspoň po šest měsíců v roce bude postiti, bude prý se mnou mluviti dále. Ovšem pýcha domácich pánů je velká, třebas nevybírají činže. Tak byl jsen umlčen a ještě jsem spolkl poznámku, že bychom mohli zrušiti ministerstvo zásobování, kdybychom byli jako svišťové.” Více >
Zpracování dat...