Časopis Myslivost

Jak dál při realizaci nového “Zákona o myslivosti” v praxi?

JUDr. Jiří Vaněk
Jak dál při realizaci nového “Zákona o myslivosti” v praxi?
Období dohadování, osočování a napadání, neustálého tlaku a především pocitu nejistoty, které po dobu více než jednoho roku provázelo přijetí nového zákona o myslivosti, snad již skončilo a nyní bude nutné zamyslet se jak dál při realizaci zákona v praxi. Zákon o myslivosti není jen o myslivcích a jejich činnosti, je to i souhrn celé řady práv a povinností dotýkající se ostatních, především vlastníků honebních pozemků. Jeho realizace v praxi si vyžádá nemalé úsilí všech. Lze očekávat, že myslivci tak jak tomu bylo počátkem devadesátých let, kdy bylo nutné splnit řadu nelehkých úkolů v souvislosti s tehdejší novelizací zákona o myslivosti, budou opět ti, kteří se v tom nejširším rozsahu zapojí do řešení tohoto nelehkého úkolů.
Organizačně právní komise Českomoravské myslivecké jednoty stejně jako tehdy před zhruba deseti lety, kdy myslivcům poskytla pomoc a řadu dalších věcí, které pomohly Mysliveckým sdružením při jejich transformaci a především pak návodů k postupu při tvorbě honiteb chce i teď přispět na pomoc všem, kteří se budou podílet na realizaci nového "Zákona o myslivosti". Tato komise mimo jiné od prvého počátku stála u procesu týkajícího se projednání a přijetí nového zákona, věnovala všemu co s ním souvisí nebo bude souviset, maximální pozornost, a již v určitém předstihu měla připravené některé potřebné dokumenty. Proto také OPK ČMMJ při svém jednání dne 6. 12. 2001 když jsme již mohli o zákonu hovořit jako o skutečnosti, navrhla doplnit připravený vzor "Stanov honebního společenstva" o některé ustanovení zákona, které se dotýkají honebních společenstev tak aby poskytovaly veškeré potřebné informace, a vydat jej v časopisu Myslivost jako vzorové "Stanovy honebního společenstva" a i ve Věstníku ČMMJ. Chceme, aby takto připravený vzor stanov mohl být dostupný tomu nejširšímu okruhu lidí v honebních společenstvech pro jejich další práci. Očekáváme, že by ke zveřejnění návrhu stanov mělo dojít nejpozději do konce prvního čtvrtletí roku 2002. Připraven je rovněž nový návrh "Stanov Mysliveckých sdružení", tyto si sice nevyžádal nový zákon, ale v řadě případů "Vzorové stanovy MS" vydané více než před deseti lety, pokud si je myslivecká sdružení neaktualizovala, jsou již zastaralé a neodpovídají současným požadavkům, což vyplývá z jednání s Ministerstvem vnitra, které stanovy jednotlivých MS registruje.

Při posledním jednání OPK ČMMJ jsme mimo jiné věnovali maximální pozornost právě otázce realizace některých úkolů vyplývajících ze zákona, které bude nutné nejdříve řešit. Shodli jsme se na tom, že nebudeme rozebírat co dobrého, nebo naopak nový "Zákon o myslivosti" přinesl. Nechceme zasahovat do práva zákonodárce provádět výklad zákona, přesto jsme přesvědčeni, že určitý názor na způsob realizace nebo pochopení některých ustanovení tohoto zákona může hodně pomoci a je očekáván nejen myslivci.

Proto také při diskusi k novému "Zákonu o myslivosti" jsme se zaměřili na jedno z jeho závěrečných ustanovení, a to § 69. Velice kladně, stejně jako asi většina těch, kteří ví co připravit novou honitbu znamená, jsme ocenili, že zákon přiznává platnost honitbám uznaným podle dosavadních předpisů, "pouze" říká: "Pokud honitba nebo obora uznaná podle dosavadních předpisů dosahuje zákonné výměry podle tohoto zákona, ale nesplňuje ostatní požadavky na tvorbu honitby, je osoba, které byla uznána honitba podle dosavadních předpisů povinna podat do 31. prosince 2002 orgánu státní správy myslivosti návrh na uvedení honitby do souladu s tímto zákonem, jinak honitba zaniká k 31. březnu 2003".

Honitby se sice neruší, ale každý komu byla honitba uznána má určité povinnosti a pokud je nesplní může honitba i zaniknout. V praxi to bude znamenat, že ten komu byla honitba uznána se musí velice zamyslet zda právě jeho honitba splňuje veškeré požadavky, a to, pomineme-li základní předpoklad minimální výměru 500 ha, tak, aby:
  • hranice kterou tvoří honební pozemky byly trvalé a v terénu zřetelné a pokud možno se kryly s hranicemi přírodními,
  • honitbu ani její část netvořil úzký pozemkový pruh v nejužším místě široký jen 500 m,
  • hranici honiteb netvořilo rozhraní zemědělských a lesních pozemků.


Jak vyplývá z uvedeného většina požadavků je kladena na hranice honiteb. Většina našich honiteb vždy sousedí s alespoň jednou další honitbou a zde bude možné uzavřít dohodu o hranicích se sousedem, že hranice našich honiteb splňují veškeré požadavky ve smyslu zákona, nebo se dohodnout na společném návrhu k jejich uvedení do souladu se zákonem, což v obou případech bude pro rozhodnutí orgánu státní správy nejpřijatelnější, a nebo orgánu státní správy myslivosti budou směřovat dva protichůdné návrhy. Není sice jednoznačné jak bude orgán státní správy v  případech uvádění honiteb do souladu se zákonem postupovat, zmiňované přechodné ustanovení i ustanovení zákona týkající se změn a zániku honiteb nevylučuje, aby, pokud se držitelé dotčených honiteb nedohodnou, podal návrh kterýkoliv z nich, ale neříká, že orgán státní správy vždy musí navrhovateli v plném rozsahu vyhovět nebo jednat v souladu s jeho přáním. Uvedení honiteb do souladu se zákonem si vyžádá velice vstřícnosti a pochopení zejména toho, co jsme vždy tvrdili, že honitby v prvé řadě musí sloužit zvěři a jejím potřebám.

Vyjádřit k těmto požadavkům se budou muset určitě všichni, kterým byly honitby uznány, neboť nečinnost v takovémto případě, zejména když jeden bez vědomí druhého podá návrh na uvedení jeho honitby do souladu se zákonem právě na úkor toho druhého a lhůta daná zákonem již proběhla, může vést i k zániku honitby kde osoba, které byla uznána, nekonala. Zákon vyšel vstříc nám všem kteří jsme volali po zachování stávajících honiteb, domníváme se, že se jednalo o většinu rozumných a opravdových myslivců, a proto také očekáváme, že v období do konce roku 2002 kdy bude nutné naplňovat některé z požadavků zákona právě ve vztahu k honitbám, to nebudeme my kdo sám rozpoutá lavinu, která by mohla vést k rozpadu a zániku celé řady honiteb.

Honebním společenstvům, stejně jako dosavadním honitbám, i jim v § 69 odst. 2 nový "Zákon o myslivosti" přiznává jejich další existenci s tím, že ode dne účinnosti tohoto zákona se budou řídit jeho ustanoveními. Vyžaduje, aby stávající honební společenstva přijala své stanovy, nebo je přizpůsobila tomuto zákonu a zvolila si své orgány a to nejpozději do devíti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona, jinak zanikají.

Všude tam, kde existují společenstevní honitby, musí existovat i honební společenstva, která mají řádně zvolené orgány, ale určitě většina nebude mít stanovy, nebo v rozsahu jak požaduje nový zákon. Vzor "Stanov honebního společenstva" bude, jak již bylo řečeno vydán v časopisu Myslivost, tak aby je mohli využít všichni kdo se pro to rozhodnou. Záležet bude na nich, mohou je přijmout v doslovném rozsahu, upravit, nebo vypracovat vlastní znění.

Volba orgánů honebního společenstva vychází ze zákona a pokud počet členů honebního společenstva přesahuje 10, je honební společenstvo povinno zvolit honební výbor, který tvoří honební starosta, místostarosta, nejméně jeden a nejvýše pět dalších členů výboru. Jména příjmení a adresa trvalého bydliště honebního starosty, honebního místostarosty a dalších členů honebního výboru musí být doručeny orgánu státní správy myslivosti k zápisu do rejstříku honebních společenstev, stejně tak i stanovy, které se uloží ve sbírce listin, která je součástí rejstříku honebních společenstev.

Vzhledem k dostatečnému časovému prostoru danému zákonem, je pro dosavadní honební společenstva, v prvé řadě nutné vypracovat, nebo aktualizovat seznam svých členů, což v praxi znamená vlastníků honebních pozemků v jim uznané honitbě, pokud jej nemají nebo nemá zákonem požadované náležitosti, jako jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště, jde-li o právnickou osobu, její sídlo, název a identifikační číslo. Velice důležitou náležitostí seznamu musí být i přehled o výměře honebních pozemků jednotlivých členů pro potřebu rozhodování valné hromady, neboť za každý i započatý hektar honebního pozemku, který v honitbě vlastní přísluší členovi honebního společenstva jeden hlas.

Bez seznamu členů nemůže honební společenstvo svolat valnou hromadu honebního společenstva, které přísluší rozhodnout o přijetí stanov, volbě honebního starosty, členů výboru, a dalších pouze jí vyhrazených záležitostech, neboť zákon říká: "Honební starosta je povinen zaslat pozvánku na valnou hromadu s uvedením místa, data, hodiny a pořadu jednání všem členům honebního společenstva na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu členů nejméně 15 dní před konáním valné hromady". Z uvedeného je zřejmé, že v případě sporu honební starosta bude muset doložit jen komu, kam, kdy a případně jakým způsobem zaslal pozvánku a již ne kdy a zda vůbec byla pozvánka konkrétnímu členu doručena.

Zastupování členů honebního společenstva na jednání valné hromady jinou osobou zákon nevylučuje, zástupce bude muset sám doložit koho a v jakém rozsahu je zmocněn zastupovat.

Je na zvážení, zda stávající honební společenstva se rozhodnou jednat okamžitě a ještě v roce 2002 svolají valné hromady, přijmou stanovy, zvolí orgány, případně projednají další záležitosti včetně rozhodnutí o způsobu využití společenstevní honitby, nebo využijí doby stanovené zákonem, která by sice mohla být devět měsíců ode dne účinnosti zákona, ale první valná hromada pro rok 2003 se musí uskutečnit nejdéle do 15. února 2003, neboť honební společenstva se již řídí ustanovením tohoto zákona kde se mimo jiné říká: "Valnou hromadu svolá honební starosta nejméně jednou ročně ve lhůtě určené stanovami, nejpozději však do 15. února".

Uvedené názory jsou jen ty nejobecnější a v podstatě konstatováním toho co nás v nejbližší době čeká. Je zde celá řada věcí, které by si zasloužily vysvětlení, ať již se týká honiteb, nebo činnosti honebních společenstev a dalších. Říci ke všem aspoň určitý názor si vyžádá hodně času a prostoru, proto se chceme k jednotlivým ustanovením zákona na stránkách časopisu Myslivost vracet postupně, případně i formou poradny.


Zpracování dat...