ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Zákon o myslivosti a nakládání s pozemky v majetku obcí

Dr. Ing. Rudolf Novák
Počet komentářů: 0
Vlastnická struktura honebních pozemků se od roku 1990 radikálně změnila. V řadě katastrálních území se staly významnými vlastníky obce nebo města. Tyto veřejnoprávní korporace jsou, při nakládání se svými pozemky, omezeny rámcem daným nejen zákonem č. 449/2001 Sb. o myslivosti, ale také, a to především, zákonem č. 128/2000 Sb. ve znění předpisů pozdějších, o obcích (obecní zřízení). Více >

Usnesení Sboru zástupců ČMMJ

14.6.2002 v Českých Budějovicích Vladimír BROUKAL
Počet komentářů: 0
Zasedání Sboru zástupců Českomoravské myslivecké jednoty konané dne 14. června 2002 projednalo po volbě pracovního předsednictva a odborných komisí zprávu o činnosti Myslivecké rady Českomoravské myslivecké jednoty od zasedání SZ ČMMJ konaného dne 23. června 2001 a kontrolu plnění usnesení. Dále projednal zprávu o činnosti dozorčí rady ČMMJ od 23. června 2001 do dnešního dne. Více >

Dodržujme myslivecké zvyky a tradice!

Ing. Koloman FERJENTSIK
Počet komentářů: 0
Před začátkem každé lovecké sezóny, ale i konkrétní lovecké akce, si jistě všichni připomeneme - byť jen krátkým problesknutím v našich myšlenkách - také sezónu předešlou, a to jednak proto, že je nám vlastní snaha srovnávat, bilancovat, hodnotit, a jednak proto, že bychom byli rádi, kdyby se mnohé události a zážitky, ať už při individuálních nebo společných loveckých akcích, které nás čekají, přece jen odehrály jinak, ale především lépe, a to nejen pokud jde o výsledek lovu, ale také o jeho ceremoniální část, která nás chtě-nechtě na těchto akcí čeká. Více >

Na vrány šedivky

Jan SOMMER
Počet komentářů: 0
Kdo by neznal tyto opeřence z rodu havranovitých. Jak by se v nich zklamal, kdyby je pozoroval třeba při práci na poli. Jaká to jejich zdánlivá neohrabanost ve všem jejich počínání. Ta jejich klátivá chůze ze strany na stranu a ten jejich těžký let, jako by byl znakem jejich lenosti. Více >

MYSLIVECKÉ GULÁŠE

a jiné speciality ze zvěřiny Vladimír Doležal
Počet komentářů: 0
Již více než desítku let se snaží českobudějovické nakladatelství DONA shromažďovat a publikovat zajímavé a originální recepty české kuchyně. Kultury gastronomie patří nedílně ke kultuře každého národa a přes všechny diskuse o zdravé či nezdravé výživě se česká kuchyně má čím pochlubit. Více >

Srnčí zvěř v okrese Zlín

Ing. Jaroslav Šarman
Počet komentářů: 0
Srnčí zvěř je dnes zvěří hlavní ve většině honiteb České republiky. Nejinak je tomu u honiteb v okrese Zlín. Srnčí je zde normováno na 79 426 hektarech v počtu 4183 kusů. V I. bonitě na 7055 ha, ve II. bonitě na 29273 ha, ve III. bonitě na 32735 ha a ve IV. bonitě na 10463 ha. Průměrná hustota populace srnčí zvěře na normované ploše je 5,2 ks na 100ha (6 ks na 100 ha v I. bonitě a 3,4 ks na 100 ha ve IV. bonitě). Početní stavy jsou v honitbách okresu poměrně stabilní, stejně jako plány lovu a realizovaný lov. Mezi lety 1990 a 2000 došlo v tomto směru k jedinému výkyvu, který se uskutečnil v roce 1992. Zajímavostí je, že v tomto roce byl i zvýšený plán oproti ostatním letem splněn téměř na 100%. V následujících letech došlo jak ke snížení plánu lovu, tak také k plnění tohoto plánu. Nejlepší plnění plánu je samozřejmě u srnců, kde však paradoxně jen málokdy přesahuje výrazně hranici 90%. Tradičně slabé je bohužel plnění plánu u zvěře holé. Negativní dopad tohoto faktu je nesporný a vede k narušení sociální struktury populace, která jen ve zcela výjimečných případech dosahuje poměru pohlaví 1:1. Nad uvedenou problematikou je nutno se zamyslet také v kontextu nového zákona o myslivosti, který zavádí finanční postihy za opakované neplnění schválených plánů lovu. Pokud tedy neplníme plány měli bychom zvážit, zda je to pouze v lidech, anebo s jakou zodpovědností provádíme sčítání zvěře a následné plánování. Provedený lov totiž neodpovídá našim plánům a stavy zřejmě hlásíme jen takové, abychom mohli lovit stále stejný počet srnců.Celkový stav i dílčí stavy plnění plánů u srn, srnců a srnčat zachycují připojené grafy. V dalších tabulkách je uveden poměr pohlaví uvedený v plánech lovu a následně v realizovaném odstřelu. Z nich je patrno, že ani v plánech lovu se nedaří splnit ideální poměr 1:1, o to horší je pak poměr pohlaví u odstřelu. Více >

Myslivost a ekologie 2002

red
Počet komentářů: 0
Rok 2001 byl pro většinu myslivců v České republice obdobím, kdy s napětím očekávali jak to dopadne s novým zákonem o myslivosti. Byla to doba hektická, kdy některá média se propůjčila k nechutnému zkreslovaní informací o myslivcích a myslivosti jako takové. Proto ve dnech 8. a 9. června 2001 proběhlo na Střední lesnické škole v Hranicích na Moravě zasedání Ekologické komise ČMMJ, kdy jedno z usnesení komise se týkalo přípravy odborného semináře, který by připomněl důležitost existence myslivosti v kulturní společnosti ve vztahu k trvale udržitelným principům hospodaření. Více >

Medvěd u Orlové na Ostravsku

L. Kunc
Počet komentářů: 0
Aby se evropská populace medvěda hnědého udržela a pokud možno zlepšila, byl skupinou odborníků pro velké šelmy v Evropě vypracován akční plán na ochranu medvěda hnědého. Cílem je zlepšení soužití životaschopné populace medvěda a člověka. V Evropě dnes žije kolem 50 000 medvědů - z toho 14 000 na území Ruska na rozloze 2,5 milionů km. Více >

Moták lužní

Přemysl PAVLÍK
Počet komentářů: 0
Před několika lety jsem v časopise Myslivost popsal svá vlastní setkání s pilichem šedým. Je to u nás poměrně vzácný dravec, ale velmi nápadný svým zbarvením, takže se jen těžko dá přehlédnout. Dnes bych se rád zmínil o dalším dravci z rodu motáků - o motáku lužním, který se pilichovi velmi podobá. Zastihnout ho je však ještě méně pravděpodobné, vyskytuje se u nás jen velmi zřídka. Přesto, nebo snad právě proto by nebylo na škodu si něco o něm povědět - o znacích, které by nám umožnily přesné určení, i o způsobu jeho života. Více >

STAVY ZAJÍCE POLNÍHO

POSOUZENÍ SITUACE ZAJÍCE POLNÍHO V POSLEDNÍCH DESETI LETECH A POROVNÁNÍ VÝVOJE POČETNÍCH STAVŮ V ČESKÉ REPUBLICE S VÝVOJEM V SOUSEDNÍCH ZEMÍCH RAKOUSKU A NĚMECKU Dr. Miroslav Vodňanský
Počet komentářů: 0
Při diskuzích na téma aktuální situace zajíce polního se mnohdy setkáváme s pochybnostmi o tom, zda je za současných podmínek v dohledné době vůbec možné dosáhnout výrazného zvýšení jeho početních stavů. Obvykle je v této souvislosti připomínán dlouhý výčet negativních faktorů, které v současné agrární krajině na tento druh zvěře skutečně nebo domněle působí. Jako další argument je někdy uváděno, že k drastickému úbytku zajíců došlo během uplynulých desetiletí nejen v České republice, ale také ve většině ostatních evropských zemích s vyspělým zemědělstvím. Tím vzniká dojem, jakoby se jednalo o všeobecný trend, jemuž je velmi nesnadné čelit. Nezřídka v diskuzích zazní i tak krajně pesimistický názor, že v současné kulturní krajině s intenzivním zemědělstvím nemá zajíc jako myslivecky obhospodařovatelný druh příliš velkou budoucnost. Praktické zkušenosti z mnohých honiteb stejně jako důkladná analýza populačního vývoje zajíce během posledních let z různých zemí však dokazují nesprávnost těchto tvrzení. Je sice pravda, že úbytek zajíců měl v průběhu druhé poloviny sedmdesátých let a v osmdesátých letech charakter všeobecného trendu, neboť v té době byl zaznamenán s různou intenzitou téměř v celé Evropě. V posledním desetiletí se však situace podstatně změnila. Zatímco v některých zemích úbytek zajíců nadále pokračoval, podařilo se jinde jejich početní stavy stabilizovat nebo dokonce i výrazně zvýšit. V tomto ohledu je velmi zajímavé porovnání situace zajíců v České republice s vývojem zaječích stavů v sousedních zemích Rakousku a Německu Více >

Letci z podoblačných výšin

Jan Rys
Počet komentářů: 0
Při odpočinku v dobré pohodě, často sleduje zrak člověka nad sebou plující oblaka bílých hradů vodních par, jak se přeskupují do různých bizardních útvarů. Tu si všimne, že pod nimi krouží drobné černé tečky ptáků v úplných leteckých eskapádách. Loví tam hmyz, který do výšin zanáší teplé stoupavé proudy vzduchu hezkého počasí. Mnohý bez přemýšlení a na úrovni svých znalostí o ptácích usoudí, že to jsou vlaštovky. Skutečnost ale není tak jednoznačná, ve výšinách shání potravu více rodů mistrných letců z čeledi vlaštovkovitých a ti větší mezi nimi s dlouhými srpovitými křídly dokonce patří k příslušníkům řádu svišťounů. Celá tato ptačí eskadra prožívá největší část dne ve vzduchu a jen poskrovnu odpočívá na zemi. Od časného rána do pozdního odpoledne se honí za létavým hmyzem počínaje od komárů, much, mšic, broučků a motýlků, až po vzduchoplavce pavoučky. Všichni mají k takovému lovu přizpůsobený zploštělý zobáček, hluboce rozeklaný téměř až pod oči a neustále otevřený do širokého kornoutovitého trychtýře. V rychlém letu do něho nabírají hmyz, ten zapadává až do hrdla, kde se nárazem přilepí. Každé sousto hned nepolykají, teprve když mají jícen zaplněný, polknou. K pocitu nasycení potřebují určitě několik tisíců hmyzích tělíček. Více >

Zaměřovací dalekohledy Hakko

(PK)
Počet komentářů: 0
Současný trh nabízí nepřeberné množství doplňků potřebných k výkonu myslivosti. V oblasti optiky je výběr opravdu rozmanitý: od jednoduchých a levných binokulárních a monokulárních dalekohledů až po zaměřovací puškové dalekohledy ať již s pevným zvětšením, nebo s proměnným a různými velikostmi objektivu. Volba vhodného dalekohledu pro kulovnici je záležitostí nejen střeleckých zkušeností, ráží kulovnice a tedy vnější balistiky daného náboje, ale v neposlední řadě také finanční. Více >

Výstava obrazů Helmuta Busche

na zámku Ohrada Petr Šeplavý
Počet komentářů: 0
Dne 3. 8. 2002 byla na zámku Ohrada v rámci lesnických, rybářských a chovatelských dnů a u příležitosti 160 výročí muzea zahájena výstava obrazů Helmuta Busche. Více >
Zpracování dat...