ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

MYSLIVECKÁ SOLIDARITA

aneb člověk - příroda - povodně  Ing. Jan KUPKA
MYSLIVECKÁ SOLIDARITA
Zajíc polní patří mezi nejvýznamnější druhy drobné zvěře. Je o něm všeobecně známo, že obývá lesní i polní prostředí, kde je dostatek krytu a v okolí dobré pastevní podmínky. Miluje závětrná, teplá a suchá stanoviště. Jeho věrnost stanovišti je myslivcům dostatečně známa. Věrnost stanovišti – krásný pojem pro vztah zvířete k přírodě, k honitbě, k lánu pole či remízku, kde má vše potřebné pro svůj zaječí život. Dostatek potravy, dostatek klidu i dostatek krytu, kam se může schovat před nezvanými hosty i před nepřízní počasí. Základní instinkty, jak se chovat v přírodě, zdědil zajíc po rodičích, něco okoukal sám od vrstevníků a něco se sám naučil. Ví přesně, kam zalehnout, když fouká severák, když na podzim padá listí, ví, jak musí rychle pelášit, když se k němu plíží liška nebo toulavý pes. To, co však je pro něj naprosto nová informace, kterou nezískal ani po rodičích ani od ostatních, ani se osobně s tím nesetkal, je velká voda, povodeň, pětisetletá voda. “Co dělat, kam jít – voda v milované lokalitě stoupá, musím pryč, ale kam, jinde to neznám, zkusím to za zadní mez.” Tam však je již také voda, dravý proud, který vytrhává keře a nemilosrdně ničí a strhává i vše živé do svého kalného proudu, znamená konec, konec života. Zůstává jenom spoušť, bahnitá, vodou nasáklá půda s nánosy štěrku, balvanů, klád a keřů bez projevů života. Tam, kde dříve kypěl život, je najednou prázdno, tam, kde v honitbě dříve vycházeli na paši zajíci, srnčí, hřadovali bažanti, chodí pouze myslivci, aby zjistili škody. Škody na majetku a škody na zvěři.
ČMMJ na podnět MR okamžitě ještě v době povodní založila konto "Myslivci myslivcům a zvěři", na které sympatizující organizace i jednotlivci zasílali své příspěvky pro obnovu života v honitbách. Zároveň MR ČMMJ oslovila MZe ČR i Parlament ČR s cílem prosadit dotace na zazvěřování honiteb postižených povodněmi v roce 2003. Bylo vyvinuto velké úsilí, proběhlo mnoho jednání a výsledek byl vynikající - dotace na zazvěřování zajícem v honitbách postižených povodní byl se souhlasem MZe ČR Parlamentem schválena. To byla pro myslivce dobrá zpráva.

Dodávky živé zvěře však nejdou uskutečnit ze dne na den. Obchod se živou zvěří podléhá přísným zákonům. ČMMJ se proto již v předstihu obrátila na svoji obchodní organizaci INTERLOV PRAHA, s. r. o., která má podle zákona 449/2001 § 4 odst. 2 povolední od MZe ČR k provozování obchodu se živou zvěří, aby zajistila vše potřebné pro případné zazvěřování a předjednala dodávky zajíců z jiných zemí do ČR na leden 2003. O případném nákupu zajíců v zahraničí se rozhodla z následujících důvodů:
  • při povodních na Moravě v roce 1997 bylo zazvěřováno zajíci ze Slovenska a akce byla velmi úspěšná - do honiteb byla dodána nová "krev",
  • v ČR v lednu chytá velmi málo honiteb a počet odchycených zajíců by jednoznačně nepokryl požadavky na vypouštění. Již uzavřené smlouvy na odchyt nejsou často plněny z důvodů nízkých stavů nebo zjištěných nemocí,
  • ze solidárního hlediska je nutné vypustit zajíce do všech honiteb, které byly postiženy povodněmi a požádaly o zazvěření, a to je možné a jisté pouze u pevně nasmlouvaného množství. To je však možné zajistit pouze nákupem ze zahraničí.


Tak se také stalo. INTERLOV PRAHA, s. r. o. zajistil veterinární podmínky dovozu, zajistil dodavatele zvěře cenově nejvýhodnějšího, který byl ochoten akceptovat veškeré naše požadavky a udělal taková opatření, aby celá zazvěřovací akce proběhla v lednu 2003.

Mezitím byla ustavena v rámci ČMMJ komise na obnovu života v honitbách. Ta vyzvala OMS, aby zjistily škody v zaplavených honitbách a vyvolala jednání s MZe ČR. Byla vypracována metodika, jak a za jakých podmínek bude zazvěřování oblastí postižených záplavami probíhat. A tak okamžitě po schválení dotace na zazvěřování oblastí postižených záplavami parlamentem byla již ČMMJ dokonale připravena celou náročnou akci započít.

Komise na obnovu života v honitbách svolala všechny zástupce OMSů, v jejichž katastru byly zatopené honitby a na tomto setkání je seznámila s celkovým programem zazvěřování. Byly připraveny smlouvy o spolupráci mezi ČMMJ, INTERLOVEM PRAHA, s. r. o., OMS, držitelem honitby, uživatelem honitby. Byla také dohodnuta spolupráce se Státní veterinární správou a se Zemědělskou agenturou MZe ČR.

Komise na obnovu života v honitbách navštívila všechny zaplavené honitby, přesvědčila se o pravdivosti a potřebnosti požadovaného zazvěření a ve spolupráci s držitelem a uživatelem honitby vytipovala nejpříhodnější lokality k vypouštění zajíců.

Z provozních důvodů (přejímka zajíců, rozvoz do honiteb) bylo dohodnuto se zahraničním partnerem, že dodávky budou uskutečněny ve třech termínech, a to 8., 14. a 17. ledna 2003. Dne 8. 1. 2003 byli zajíci pracovníky Interlovu rozvezeni a vypuštění v okresech Tábor, Jindřichův Hradec, České Budějovice a Český Krumlov, dne 14. 1. 2003 v okresech Strakonice, Písek, Prachatice, Plzeň - jih, Plzeň - sever, Rokycany, Praha - západ. a nakonec dne 17. 1. 2003 přišly na řadu honitby okresů Mělník a Litoměřice.

Po těchto třech termínech bylo do postižených honiteb vypuštěno Českomoravskou mysliveckou jednotou celkem 2500 zajíců. Žádné jiné organizace však o tuto náročnou a zodpovědnou práci neprojevily zájem. Bohužel nikomu jinému než ČMMJ nezáleželo na osudu vyplavených a zdevastovaných honiteb, které zůstaly beze zvěře. A tak se stalo, že dotace ještě nebyla celá vyčerpána. ČMMJ se proto rozhodla, že dotaci vyčerpá sama celou a dodatečně objednala 300 zajíců. Tito zajíci byli vypuštění dne 24. 1. 2003 v okresech Tábor, Jindřichův Hradec, České Budějovice, Mělník a Litoměřice.

Celkem bylo pracovníky Interlovu vypuštěno v 74 honitbách 2800 ks kvalitní zaječí zvěře z Maďarska. V každé honitbě byl vypouštění zajíců přítomen zástupce Zemědělské agentury MZe ČR, ČMMJ, držitele honitby, uživatele honitby OMS, veterinární služby a Interlovu jako dovozce. O každém vypuštění zaječí zvěře do honitby byl pořízen zápis stvrzený podpisy všech zúčastněných.

Zhodnotit celou akci bude nejlépe s odstupem času, ale přesto pár postřehů. Z hlediska množství zvěře se jednalo o největší zazvěřovací akci zajícem v České republice. Větší bylo pouze zazvěřování na Žitném ostrově v 60. letech v bývalém Československu, kdy z Čech bylo vypuštěno na Žitný ostrov více než 10 000 zajíců. Po povodních na Moravě bylo v roce 1998 vypuštěno 1489 ks zaječí zvěře ze Slovenska a z Čech a celá akce proběhla velice hladce a s velice dobrými výsledky. Stavy zaječí zvěře se rychle obnovily.

A v to doufají i uživatelé honiteb, kde se vypouštělo letos Bylo až dojemné vidět, jak v některých honitbách čekalo na nové obyvatele polí a lesa téměř celé myslivecké sdružení, s jakou láskou zajíce vypouštějí a vůbec jim samozřejmě nevadí, že dva roky od vypuštění nesmějí lovit. Vždyť v řadě případů již dříve také nelovili zajíce, protože skutečné stavy byly nižší než stavy normované.

Všichni se shodli na jednom, a to na poděkování všem těm, kteří o zazvěřování rozhodli a podpořili jej. Jsou jimi Ministerstvo zemědělství České republiky, Zemědělský výbor PS a všichni poslanci, kteří hlasovali pro dotaci, Státní veterinární správa, Zemědělská agentura MZe ČR, ČMMJ a INTERLOVu PRAHA, s. r. o. jako realizátor.

Zpracování dat...