ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Zimné prikrmovanie v praxi

Ing. Ján MERCEL
Zimné prikrmovanie v praxi
Na základe doterajších dlhoročných praktických i teoretických skúseností vo funkcii poľovného hospodára nemôžem se stotožniť zo všeobecným tvrdením publikovaným v č. 1 časopisu Myslivost, že pre poľovníkov je jednoduchšie zakúpiť na zimné prikrmovanie jelenej zveri jadrové krmivo ako bojovať s nepriaznivým počasím pri sušení sena a letniny a že je jednoduchšie toto krmivo rozniesť vo vreciach a batohoch do revíru ako dostať do krmelca suché objemové krmivo. Takýto názor pokladám za nesprávny, zavádzajúci a znevažujúci náročnú prácu poľovníkov v praxi vynakladanú v starostlivosti o jeleniu zver a napokon nie je takýto názor v praxi realizovatelný z hľadiska vysokých finančných nákladov na nákup jadrového krmiva. Každý dobrý poľovný hospodár (a myslím, že tých je väčšina) si je plne vedomý už vzhľadom na jeho vzdelanie dosiahnuté zložením skúšky poľovného hospodára, že pre zimné prikrmovanie jelenej zveri je nutné zaistiť predovšetkým dostatok objemového krmiva.
Veľmi dobre poznám, pretože ju vlastním, publikáciu "Anatomie a embryologie volně žijících přežvýkavců" - V. Komárek, O. Štěrba a O. Fejfar. Na Slovensku sa predáva za 1590,- Sk a poznám veľmi dobre z príspevkov Dr. Vodňanského a Hintnausa v časopise Myslivost zdravotné problémy jelenej zveri s prekyselením bachora a príčiny, ktoré toto spôsobujú.

Vo svojom príspevku v č. 11 chcel som o.i. upozorniť na to, že v praxi mám overené, že jelenie zver v zime prijíma jadrové krmivo z válovcov predkladané diviačej zveri, i keď bolo aj je úsilie zabrániť jej prístup k válovcom s jadrným krmivom drevenými prepážkami tak ako je to vidieť na obr. č. 1. Steny tohto skladu sú zároveň obyté plechom ako ochrana pred medveďmi, ktorí každoročne rozbíjajú sklady v našom regione a požierajú jadrové krmivo určené pre diviačiu zver.

Okrem toho v naších prevážne bukových a dubových horách Hornej Nitry v rokoch bohatej úrody na žalud a bukvicu, je toto jadrové krmivo celú zimu vyhľadávané a konzumované jelenou zverou.

Prijímaním jadrového krmiva v oboch uvedených prípadoch sme nikdy nezistili za viac ako 50ročnej existencii nášho PZ závažné ochorenie tráviaceho systému z titulu prekyselenia bachora a to nie preto, že po celú zimu mala táto zver k dispozícii krmelce naplnené kvalitným senom a letninou tak ako je to vidieť na obr. č. 2.

Obdobne by sa dalo diskutovať o prípade, keď niekoľko desiatok jelenej zveri každú noc v zime sa páslo na repke ozimej - potrava bez hrubej vlákniny, bez akéhokoľvek zistenia ochorenia alebo úhynu, pretože cez deň následne našla v hore dostatok vláknitej potravy počas denných i nočných pastevných cyklov.

Zastávam názor, že jelenia zver už svojim prirodzeným inštinktom i keď nie rozumom vždy pocíti zvýšenú kyselosť v bachore prípadným prijatím väčšieho množstva jadrového krmiva alebo inej bezvláknitej potravy ako je repka a preto sama od seba vyhľadáva a prijíma vláknitú potravu s cieľom vyvolať prežúvanie a tým dostať do bachora sliny zásaditej povahy. Túto potravu s hrubou vlákninou vždy nachádzala a nachádza v revíry vo forme sena, letniny, malinčia, vetvičiek kríkov, terminálnych výhonkov a v krajnej núdzi kôru buka a smreka získanú ohryzom. Veď napokon srnčia zver je mimoriadne preberčivá pri vyhľadávaní a požieraní potravy a nekonzumuje to, čo by jej škodilo ak nie je k tomu donútená tým, že by nenašla potravu jej vyhovujúcu.

To, že sa neprejavili ani neprejavujú zdravotné problémy u našej jelenej zveri z titulu prijímania jadrového krmiva v zimnom období nasvedčuje tomu, že zver mala v bachore vždy viac ako 50 % hrubej vlákniny.

Bola by zaujímavá odpoveď na otázku. Ak sa bude nachádzať v bachore jelenej zveri viac ako 50 % hrubej vlákniny (kedy je zaručené, že nenastane prekyselenie), potom zbývajúcich 40 % môže byť jadrové alebo iné krmivo?

Domnievam sa, majúc na pamäti staré latínske príslovie "Nihil est neque maius neque melius natura" - nič nie je väčšieho ani lepšieho ako príroda, že by sme mali výskumy Dr. Vodňanského a jeho kolektívu plne rešpektovať v poľovníckej praxi a konečne už pripustiť "...že změny vnitřní stavby trávicího traktu a jeho mikrobiálního osídlení u srnčí a jelení zvěře vyplývají v prvé řadě ze složení přijímané potravy a nejsou přímo podmiňovány ročním obdobím" - Myslivost č. 12/2001, str. 30. Čiže jelenia zver môže v primeranom množstve popri hrubej vlákniny prijímať bez problémov i jadrové krmivo i v zime.

Príklad uvedený v č. 1 Myslivost o úhyne niekoľko desiatok danielej zveri v jednej obore z nadmernej konzumácie jadrového krmiva (obilia) rozvezeného po ploche obory nasvedčuje tomu, že hospodárenie sa tam prevádzalo podľa zásady: je jednoduchšie nakúpiť a skladovať jadrové krmivo ako bojovať s nepriaznivým počasím pri sušení letniny a sena a je jednoduchšie toto krmivo rozviesť (tak ako to praktikovali v jednej obore), než dostať do krmelca potrebné množstvo kvalitného sena a letniny.

Zpracování dat...