ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Kurz hodnocení trofejí

uspořádaný MZe ve dnech 5. - 6. 6. 2004   Ing. Rostislav Moučka
Ve dnech 5. - 6. 6. 2004 proběhl v prostorách Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity kurz hodnocení trofejí pro kandidáty Ústřední hodnotitelské komise při CIC. Tito byli nominováni Ministerstvem zemědělství a z jejich řad bude ústřední hodnotitelská komise sestavována. Členové této komise poté budou oprávněni hodnotit významné české i evropské trofeje. Kurz vedl Prof. Ing. Josef Hromas, CSc., spolu s dalšími členy mezinárodní komise pro hodnocení trofejí, a to s Not. Michelem Nolensem, Prof. Ninem Ninovem a Ing. Feuereiselem, PhD.

Účastníky kurzu přivítal a vlastní kurz zahájil Ing. J. Pondělíček z Ministerstva zemědělství za doprovodu tónů lesnice, na kterou bravurně zahrál a tím navodil příjemnou atmosféru Ing. Jeniš z Vojenských lesů a statků, divize Lipník nad Bečvou. Kurzem provázel a příspěvky zahraničních účastníků překládal Prof. Hromas. Hlavní náplní tohoto kurzu bylo sjednocení používaných metod v praxi. Tento záměr vznikl z potřeby co nejkvalitnějšího hodnocení významných trofejí, které často pocházejí nejen z vlastních zdrojů, ale jsou našimi lovci dováženy i ze zahraničí. Byly předneseny postupy hodnocení trofejí u všech druhů vyskytujících se v ČR, případně ve střední Evropě.Velmi zajímavou pasáží byla část věnovaná hodnocení lebek šelem, kterou přednášel Prof. Ninov. V ČR nejsou v současnosti loveny žádné velké šelmy a tudíž je velmi malá pravděpodobnost se s hodnocením lebky medvěda či vlka vůbec setkat. Zajímavá byla prezentace poznatků týkajících se rozlišení lebek psa, vlka a šakala. V Bulharsku, kde Prof. Ninov působí, se ročně loví 800 vlků a také šakal se zde na celé území velmi rychle rozšířil. Neméně zajímavé byly jeho poznatky z pozorování ve změnách chování, výskytu a množství spárkaté zvěře na územích, které šakal obsadil. Účastníci navázali rozsáhlou diskusí na hodnocení lebek lišek a jezevců v ČR, jejím výsledkem bylo konstatování, že je velká absence v předkládání těchto trofejí na přehlídky a z toho plynoucí absence významných trofejí našich lovených šelem (lebky by měly být předkládány na okresní přehlídky ve větší míře než doposud).
Druhého dne se kurzu zúčastnil také Not. Nolens, který je mimo členství v mezinárodní hodnotitelské komisi při CIC, také spoluautorem publikace Nejsilnější trofeje 2000, kterou publikoval spolu s Prof. Ing. Josefem Hromasem, CSc. Na závěr vlastního kurzu obdrželi jeho účastníci diplom potvrzující absolvování tohoto kurzu a umožňující jim členství v ústřední hodnotitelské komisi.
Hladký průběh dvoudenního školení organizačně zajistili zástupci MZe, ČMMJ a doktorandi ÚOLM LDF v Brně.
Ing. Rostislav Moučka
Ing. Libuše Kubešová
Ing. Bc. Jiří Honzírek
MZLU v Brně, LDF, Ústav ochrany lesa a myslivostiZpracování dat...