ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Odešel Ing. Zdeněk Fišer

Ing. Eva CISLEROVÁ
Odešel Ing. Zdeněk Fišer
Dne 16. června 2004 jsme se rozloučili ve strašnickém krematoriu v Praze s Ing. Zdeňkem Fišerem, který zemřel po delší nemoci ve věku 77 let.
Pan Zdeněk Fišer se narodil 2. února 1927 v Havlíčkově Brodě. Vystudoval na Vysoké škole zemědělského a lesního inženýrství v Praze, kde v roce 1953 získal titul lesního inženýra. Po absolvování lesnické fakulty nastoupil na jednoroční praxi u lesního závodu ve Vrchlabí a v roce 1954 přešel do Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti ve Zbraslavi nad Vltavou, kde jako jeden z mála pracoval v oboru myslivosti až do svého odchodu do důchodu, do roku 1990. Jeho hlavní výzkumnou činností byly především intenzívní chovy bažantí zvěře a racionální myslivecká péče o zvěř srnčí. V této problematice vypracoval řadu závěrečných zpráv, projektů, vědeckých a odborně-populárních sdělení, předávaných formou článků v časopisech a periodikách myslivecké veřejnosti, včetně monografií metodik. V této problematice spolupracovali i s kolegou Ing. Hanušem a jako nejznámější uvádíme např. publikaci Bažant, kterou vydalo SZN již v roce 1975, a která vyšla v překladu i v Jugoslávii, dále Bažant, způsoby chovu a umělý odchov kuřat, Reprodukce bažantů z umělého odchovu v divokém chovu, Bažantnice a remízy, Výzkum techniky vypouštění bažantů z umělého odchovu a jejich přežívání do doby lovu, Ochrana bažantů a koroptví v zimě, Granulovaná krmiva používaná při odchovu bažantů a další. Z oblasti chovu srnčí zvěře jsou nejznámější práce např. Studium zdrojů přirozené potravy spárkaté zvěře - Skladba přirozené potravy jelení a srnčí zvěře v oblasti Brd, Opatření ke zlepšení chovu srnčí zvěře ve volných honitbách v ČSR, Tělesný vývoj srnčí zvěře ve vybraných lokalitách - Hodnocení vlivu chovatelských zásahů na kvalitu a vývoj populace srnčí zvěře, Chov srnčí zvěře ve změněných ekologických podmínkách - Racionalizace přikrmování srnčí zvěře a další. Velmi rozsáhlá byla i jeho přednášková, poradenská a expertní činnost - práce na projektech zařizování bažantnic v celé naší republice i v zahraničí. Velkým přínosem pro naši myslivost byla i dlouholetá spolupráce pana inženýra při celostátních výstavách trofejí i okresních chovatelských přehlídkách. Podílel se rovněž dlouhá léta na práci v řadě odborných mysliveckých komisí Českého mysliveckého svazu, působil v redakčních radách mysliveckých periodik, byl členem i redakční rady Folia venatoria a odborné myslivecké komise při MZVž. Jeho záslužná práce byla oceněna naším nejvyšším mysliveckým vyznamenáním - "Čestným mysliveckým řádem". Ocenění se mu dostalo i v zahraničí jako expertu Mezinárodní rady pro lov a ochranu zvěře (C.I.C.). Mysliveckým svazem Srbska byl v roce 1985 oceněn "Zlatým mysliveckým řádem. Jeho celoživotní láska myslivost, která se stala nejenom jeho koníčkem, ale i povoláním mu vydržela až do poslední chvíle. Rád předával své dlouholeté zkušenosti všem, kteří potřebovali v tomto oboru radu, nebo si chtěli jen tak se svým kamarádem popovídat, protože strávit pár chvil s takovým člověkem, jako byl Ing. Zdeněk Fišer, byla radost. Čest jeho památce!
Zpracování dat...