Časopis Myslivost

Odešel Ing. Zdeněk Fišer

Ing. Eva CISLEROVÁ
Odešel Ing. Zdeněk Fišer
Dne 16. června 2004 jsme se rozloučili ve strašnickém krematoriu v Praze s Ing. Zdeňkem Fišerem, který zemřel po delší nemoci ve věku 77 let.
Pan Zdeněk Fišer se narodil 2. února 1927 v Havlíčkově Brodě. Vystudoval na Vysoké škole zemědělského a lesního inženýrství v Praze, kde v roce 1953 získal titul lesního inženýra. Po absolvování lesnické fakulty nastoupil na jednoroční praxi u lesního závodu ve Vrchlabí a v roce 1954 přešel do Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti ve Zbraslavi nad Vltavou, kde jako jeden z mála pracoval v oboru myslivosti až do svého odchodu do důchodu, do roku 1990. Jeho hlavní výzkumnou činností byly především intenzívní chovy bažantí zvěře a racionální myslivecká péče o zvěř srnčí. V této problematice vypracoval řadu závěrečných zpráv, projektů, vědeckých a odborně-populárních sdělení, předávaných formou článků v časopisech a periodikách myslivecké veřejnosti, včetně monografií metodik. V této problematice spolupracovali i s kolegou Ing. Hanušem a jako nejznámější uvádíme např. publikaci Bažant, kterou vydalo SZN již v roce 1975, a která vyšla v překladu i v Jugoslávii, dále Bažant, způsoby chovu a umělý odchov kuřat, Reprodukce bažantů z umělého odchovu v divokém chovu, Bažantnice a remízy, Výzkum techniky vypouštění bažantů z umělého odchovu a jejich přežívání do doby lovu, Ochrana bažantů a koroptví v zimě, Granulovaná krmiva používaná při odchovu bažantů a další. Z oblasti chovu srnčí zvěře jsou nejznámější práce např. Studium zdrojů přirozené potravy spárkaté zvěře - Skladba přirozené potravy jelení a srnčí zvěře v oblasti Brd, Opatření ke zlepšení chovu srnčí zvěře ve volných honitbách v ČSR, Tělesný vývoj srnčí zvěře ve vybraných lokalitách - Hodnocení vlivu chovatelských zásahů na kvalitu a vývoj populace srnčí zvěře, Chov srnčí zvěře ve změněných ekologických podmínkách - Racionalizace přikrmování srnčí zvěře a další. Velmi rozsáhlá byla i jeho přednášková, poradenská a expertní činnost - práce na projektech zařizování bažantnic v celé naší republice i v zahraničí. Velkým přínosem pro naši myslivost byla i dlouholetá spolupráce pana inženýra při celostátních výstavách trofejí i okresních chovatelských přehlídkách. Podílel se rovněž dlouhá léta na práci v řadě odborných mysliveckých komisí Českého mysliveckého svazu, působil v redakčních radách mysliveckých periodik, byl členem i redakční rady Folia venatoria a odborné myslivecké komise při MZVž. Jeho záslužná práce byla oceněna naším nejvyšším mysliveckým vyznamenáním - "Čestným mysliveckým řádem". Ocenění se mu dostalo i v zahraničí jako expertu Mezinárodní rady pro lov a ochranu zvěře (C.I.C.). Mysliveckým svazem Srbska byl v roce 1985 oceněn "Zlatým mysliveckým řádem. Jeho celoživotní láska myslivost, která se stala nejenom jeho koníčkem, ale i povoláním mu vydržela až do poslední chvíle. Rád předával své dlouholeté zkušenosti všem, kteří potřebovali v tomto oboru radu, nebo si chtěli jen tak se svým kamarádem popovídat, protože strávit pár chvil s takovým člověkem, jako byl Ing. Zdeněk Fišer, byla radost. Čest jeho památce!
Zpracování dat...