ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

PROBLEMATIKA ZAKLÁDÁNÍ OBOR

Celostátní konference   Dr.Ing. František Libosvár
Ve dnech 11. – 12. června 2004 úspěšně proběhla v Poslově Mlýně u Doks celostátní konference s tématickým zaměřením na problematiku zakládání obor. Organizátorem byla Česká lesnická společnost Praha a Vojenské lesy a statky ČR, s.p. , divize Mimoň pod záštitou Ministerstva zemědělství ČR Praha. V úvodu bylo konstatováno, že zakládání obor je v současné době v souvislosti ochranou krajiny a s využíváním zemědělsky neobdělávané půdy aktuální záležitost.
Semináře se zúčastnili přední odborníci z České republiky. Jako první přednesl svůj referát na téma "Legislativní podmínky pro vznik obor" Ing. Jaroslav Růžička (Ministerstvo zemědělství ČR Praha.). Upozornil na odlišení obor od jiných forem chovu zvěře, jako jsou faremní chovy, zookoutky, zájmové chovy, výukové objekty, hospodářské objekty a další. Možnost vzniku obor je dána jen na základě zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění předpisů pozdějších. Dále uvedl typy obor a popsal řízení o uznání obory včetně výjimek.
Prof. Ing. Josef Hromas, CSc. (ČMMJ Praha) přednesl referát "Současný stav oborních chovů zvěře v ČR". Rozdíl mezi seznamy obor před rokem 2000 a nynějšími vyplývá z přijetí nového zákona o myslivosti č. 449/ 2001 Sb., který od doby jeho platnosti stanovil minimální výměru obor na 50 ha, ale při současném ponechání do té doby uznaných obor o nižších výměrách. Z hlediska řádného chovu jakéhokoliv druhu spárkaté zvěře jsou malé obory naprosto nevyhovující, neboť v nich zvěř nemůže mít dostatečnou úživnost, krytinu a klid.
Referát "Projekty k zakládání obor" přednesl Ing. Jan Pintíř, PhD. (Česká zemědělská univerzita v Praze). V první části referátu přednesl a popsal projekt chovu a výstavby potřebných zařízení obory a v druhé části Studii o vhodnosti přírodních a jiných podmínek pro intenzivní chov daného druhu zvěře.
Referát Ing. Karla Čermáka (ÚHÚL Brandýs nad Labem, pobočka Brno) "Zakládání obor z hlediska hospodářské úpravy lesů" měl tyto části: Myslivost jako funkce lesa a návaznost na oblastní plán rozvoje lesů, Studie vhodnosti a jiných přírodních podmínek pro intenzivní chov daného druhu zvěře a Oborní objekt jako předmět lesního hospodářského plánování.
Ing. Josef Feureisel PhD. (Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno) přednesl referát "Ekonomika intenzivních chovů zvěře". Přednesené poznatky ukazují, že vytváření a zlepšování životního prostředí zvěře vede ke snížení nákladů na ochranu lesa a snižuje zároveň náklady na krmení zvěře.
Ing. Jan Joch (LČR, s.p., LZ Židlochovice) přednesl referát "Optimalizace mysliveckého hospodaření v Židlochovických oborách" .
"K veterinární problematice založení oborního chovu"
přednesl referát Doc. RNDr. Jiří Lamka a MVDr. Jaroslav Čechura.
Doc. Ing. Vladimír Hanzal, CSc. (Katedra ekologie, Zemědělská fakulta JU České Budějovice) přednesl referát "Vliv dovozu cizí zvěře na kvalitu oborního chovu". Závěrem konstatuje, že dovoz zvěře z jiných podmínek je významný, neboť podporuje tak zvaný heterozní efekt s všemi pozitivními průvodními jevy. Je nutné dovážet zvěř vždy do lepších podmínek, než ze kterých pochází. Dávat přednost zvěři se znaky našich původních populací a nesnažit se dosáhnout maximálních trofejí za každou cenu.
Vědecky velmi erudovaný referát "Podceňované potravní zátěže metabolismu přežvýkavé zvěře" přednesl Doc. MVDr. Jaroslav Hintnaus CSc. (Katedra anatomie a fyziologie hospodářských zvířat, Zemědělská fakulta JU v Českých Budějovicích). Ve svém vystoupení zdůraznil, že nová krmiva a přísady fortifikují výživu, jakož i krmiva ošetřovaná modernějšími postupy, zaměřená na vystupňování užitkovosti hospodářských zvířat, mají více nepříznivých dopadů na zdraví zvířat, než krmiva tradiční.
Referát "Krmení zvěře v oborách" přednesli MVDr. Miroslav Vodňanský, Doc. Ing. František Zabloudil CSc. a Ing. Jan Krčma. (Středoevropský institut ekologie zvěře Brno). Podstatnou částí referátu byly doporučené krmné normy a hodnocení jednotlivých druhů krmiv.
Dr. Ing. František Libosvár (Ekologická komise ČMMJ Praha) přednesl referát "Trvalé travní porosty v oborách". Uvedl, že základním pilířem výživy v oborách jsou trvalé travní porosty, které jsou ve většině obor nevyhovující a je nutné je obnovovat a zlepšovat. V botanické skladbě porostů mají stěžejní význam kulturní trávy a barevné jetele.
Referát s velmi cennými praktickými poznatky přednesl Ing. Jiří Janota (VLS ČR, s.p.) "Oborní chovy u VLS ČR , s.p. - obora Židlov" . Na tento referát příští den navazovala exkurze v oboře.
Zajímavý byl referát Ing. Jaroslava Nerada (VLS, s.p. Praha) "Problematika zakládání obor pro černou zvěř".
Poslední příspěvek konference byl od Ing. Michala Gajdoše (firma Pilecký, s.r.o.) "Nové poznatky z oplocování obor a farmových chovů ".

Konference byla ukončena těmito přijatými ZÁVĚRY:
Účastníci konference konstatují:
1. Oborní chovy mají v ČR perspektivní trend rozvoje a plní významné krajinotvorné funkce, včetně důležité role při podpoře rostlinné a živočišné biodiverzity.
2. Oborní chovy významně přispívají k dosažení vysoké kvality myslivecké péče o zvěř. Tuto péči však nelze zajistit v oborách s malými výměrami, neopdpovídajících biologickým potřebám chované zvěře.

Z těchto důvodů účastníci konference doporučují:
1. Přehodnotit současné oborní chovy z hlediska jejich výměr a skutečných potřeb v nich chované zvěře
2. Zvážit zavádění nových oborních chovů, zejména na lokalitách zemědělsky a lesnicky těžko obhospodařovatelných , což by mohlo pomoci řešit narůstající problém využitelnosti těchto pozemků.
3. Zvážit možnost získání dotačních titulů na údržbu krajiny prostřednictvím oborních chovů.

Dr. Ing. František LIBOSVÁR
Snímek Luboš Chaloupka

Zpracování dat...