ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Zavedení loveckých nábojů se střelou Barnes

Generační krok firmy Sellier & Bellot  Připravil Ing. Jiří KASINA
V poslední době probíhá v odborných časopisech diskuse o sortimentu, kvalitě a vhodnosti střel pro lovecké účely. Položili jsme proto několik otázek ing.Václavu Svachoučkovi, Csc., vedoucímu oddělení vývoje a technické přípravy výroby Sellier & Bellot a.s.

Společnost Sellier & Bellot zavedla v letošním roce do svého sortimentu lovecké kulové náboje se střelou Barnes XLC. Co bylo důvodem tohoto kroku a jaké jsou dosavadní zkušenosti s jejich uplatněním na českém trhu?
Společnost Sellier & Bellot vyrábí střelivo pro lovecké účely od roku 1825 a součástí výroby vždy byla i vlastní výroba střel. Filozofie kompletního firemního výzkumu, vývoje a výroby nových typů střel je však již překonaná a v současné době se stále zřetelněji prosazují tendence podstatně vyšší kooperace mezi výrobci komponentů, kteří jsou schopni důsledně uplatňovat aktuální světové trendy v použití nábojů a střel, reflektující především velmi přísné ekologické požadavky při výrobě i použití střeliva.
Jedním z hlavních důvodů, které nás vedly k zavedení zmíněného typu střel od firmy Barnes, mimochodem renomovaného amerického výrobce, byly požadavky našich zahraničních distributorů z Německa, Švýcarska, Francie a ze Skandinávie, kde se chystá zákaz používání kulových nábojů se střelou s olověným jádrem. Ve Švédsku, Norsku a Finsku začne platit již od roku 2006. A právě střely Barnes XLC jsou jedním z typů, které plně vyhovují těmto podmínkám. Firma S&B k jejich zavedení do sortimentní skladby přistoupila z následujících důvodů:
- firma Barnes má zavedenu výrobu homogenních střel v celém sortimentu ráží,
střely zcela splňují ekologické požadavky, a to jak současné, tak i legislativně připravované,
střely Barnes používá pro laboraci nábojů řada světových firem a od roku 1995 se náboje s těmito střelami objevují i na evropském trhu,
testy nábojů s těmito střelami jsou průběžně publikovány v zahraničních odborných periodikách a odbornou veřejností jsou přijímány velmi kladně.
Před zavedením těchto střel jsme prováděli vlastní rozsáhlé zkoušky jak v oblasti vnitřní, tak i vnější balistiky. Na jejich základě bylo rozhodnuto, že střely budou použity pro doplnění sortimentní skladby nábojů Sellier&Bellot. Tím, že jsme začali laborovat do u nás běžně používaných ráží střely Barnes XLC, jsme se zařadili mezi přední světové výrobce, kteří mají ve své nabídce kulové náboje se střelou bez olověného jádra.
Ekologické požadavky jsou již dnes velmi přísné a tlak na výrobce bude dále stupňován. Je třeba být připraven jak z pohledu výroby, tak samozřejmě i z pohledu trhu. Jsme si vědomi skutečnosti, že řada českých střelců má dlouholeté zkušenosti s používáním stávajícího sortimentu nábojů Sellier & Bellot a považuje ho za dostatečný. Zavedení střel Barnes XLC do sortimentní skladby nábojů Sellier & Bellot je proto třeba chápat jako nezbytný krok z hlediska ekologie.

Jaké jsou specifické vlastnosti nábojů se střelou Barnes, jež je odlišují od střel jiných výrobců?
V konstrukci střel existují klasické typy střel (typ H MANTEL), střely Swift, Norma a další, mnohdy s vynikajícími vlastnostmi v oblasti cílové balistiky či ranivého účinku. Všechny tyto střely ale mají olověné jádro a při zásahu zvěře nutně dochází ke kontaminaci zvěřiny v místě vstřelu. Střely se při nárazu na tkáň rozkládají a vznikající střepiny ve větší míře způsobují následné znehodnocení zvěřiny. Současné trendy v konstrukci střel jsou proto zaměřeny na tzv. homogenní netoxické střely. Podstata této konstrukce spočívá v tom, že střela je vyrobena z homogenního netoxického materiálu (měď, speciální měkké oceli, případně i jiné materiály na principu plastu). Pro zvýšení ranivého účinku jsou na hrotu opatřeny dutinkou, kterou zakrývá plastová kukla. Posláním dutinky je, aby se při nárazu na tkáň vlivem odporu prostředí řízeně přetvářela a vytvořila na hrotu střely tzv. "hřib". Cílem je předání energie letící střely v optimálním čase na optimální vzdálenost tak, aby následovalo co nejrychlejší a nejspolehlivější usmrcení zvěře. Právě střela Barnes XLC je jedním z typů, které tyto požadavky splňují. Neobsahuje olověné jádro, střela se při zásahu zvěře netříští a zůstává celistvá, ranivé účinky jsou velice vysoké.


Mezi myslivci, kteří už získali určité zkušenosti s loveckými náboji Sellier & Bellot se střelou Barnes, se také diskutuje o jejich přesnosti.
Mám-li hovořit jako technik, moje odpověď je zřejmá: Náboje se střelou Barnes XLC podléhají, tak jako všechny ostatní, výstupní kontrole. Dosud nebyly zjištěny žádné anomálie z oblasti precize.
Střely splňují požadavky klasických loveckých střel, tzn. precize na vzdálenost 100 metrů je plně porovnatelná s běžně zavedenými loveckými střelami. Na druhé straně však chápu i subjektivní pocity některých uživatelů. Znovu však opakuji, že náboje se střelou Barnes XLC jsou novinkou na našem trhu a je proto nezbytné
získat dostatek zkušeností jak na straně výrobce, tak na straně uživatele. Každá střela se chová specificky a při změně je třeba si zvyknout na odlišný model chování a najít optimální způsob, jak výhod nových nábojů bezezbytku využít.

Diskutovanou otázkou je i údržba a čištění hlavní.
Při zavádění homogenních střel s velmi dlouhou válcovou částí střely jsme při technických zkouškách zjistili zvýšené zanášení drážek u některých typů zbraní. To je způsobeno především ději, které nastanou při průchodu střel hlavní. Na tuto skutečnost jsme upozornili výrobce střel a následně se ve velice krátké době objevil na našem trhu speciální čisticí prostředek CR 10, který je výrobcem střel doporučen k čištění zbraní. Na základě našich testů má vynikající účinnost. Je možné jej zakoupit v podnikové prodejně S&B Vlašim nebo v kterékoliv prodejně se střelivem Barnes.
Na druhou stranu bych chtěl zdůraznit, že střely Barnes podstatně omezují zahřívání hlavně povýstřelovými zplodinami a tím výrazně prodlužují její životnost.

Jak pohlížíte na snahy některých střelců nalézt tzv. "univerzální střelu"? Je to vůbec z technického hlediska řešitelné?
Otázky vhodnosti různých střel jsou diskutovány od doby zavedení jednotných nábojů a samozřejmě do ní vstupují další vlivy, které souvisejí s legislativou, se stupněm poznání v oblasti cílové balistiky, se zaváděním nových metod hodnocení účinku střel na náhradní materiály apod. To vše znamená, že proces vývoje střel je procesem trvalým, jinými slovy, že neexistuje univerzální konstrukce střely. Řada firem má zavedeny své patentované konstrukce střel, které vyrábějí řádově desítky let. Jiné firmy naopak preferují principiálně nové konstrukce s cílem získat vysoce kvalitní střelu s vynikajícími užitnými parametry. Ovšem užitné parametry spolehlivě prověří až úspěšnost na trhu. Ne vždy jsou technicky nejlepší řešení také nejoblíbenější a nejužívanější.

Jaká jsou tedy vaše doporučení k použití loveckých nábojů Sellier & Bellot se střelou
Barnes v našich podmínkách?
Názor uživatelů může být v řadě případů rozporný. Jsou to především zvyklosti střelců, získané lovecké zkušenosti při použití jednoho typu střely, mnohdy odvislé od místních podmínek, včetně typu zvěře v dané lokalitě apod. Přecenění těchto individuálních zkušeností však může vést k chybnému pohledu na konstrukci střel Barnes XLC. Jsme si vědomi, že jejich zavedením jsme učinili skutečný generační krok, vyplývající z jejich konstrukce i použití, a že je také uživatelům potřeba dopřát určitý čas, aby si nové náboje osvojili a dokázali plně využít jejich předností.
V našich domácích podmínkách výrobce doporučuje tyto náboje k použití především na těžší vitální zvěř, jsou vhodné i k lovu zvěře srnčí. Protože se jedná o zcela nové provedení nábojů, uvítáme pro budoucí vývoj a zavádění nových ekologických střel i osobní zkušenosti lovců. Náboje splňují z hlediska použití a bezpečnosti požadavky CIP. Jsou určeny pro zbraně, komorované v dané ráži především pro lovecké účely. Naopak zmíněné náboje zatím nedoporučujeme pro sportovní účely, pro něž jsou naopak určeny náboje se střelou HPBT.

Zmínkou o střele HPBT jste mi nahrádl na další otázku. Nekazí právě tato střela pověst ostatních nábojů Sellier & Bellot se střelou Sierra?
Pokud by tomu tak bylo a někdo odvozoval pohled na lovecké náboje Sellier & Bellot se střelou Sierra od svých zkušeností se střelami HPBT, jednalo by se o kardinální nedorozumění. Už proto, že náboje se střelou Sierra SBT jsou náboje lovecké, zatímco náboje se střelou HPBT výhradně sportovní. Jejich zavedení bylo řešeno v letech 1989 - 1990 výlučně pro potřeby vrcholových sportovců a výrobce tím řešil omezenou nabídku terčového a speciálního střeliva, především v ráži 308 WIN. Část produkce se však dostala i do prodejní sítě a řada střelců tyto náboje vyzkoušela i pro lovecké použití. I když je známa řada úspěšných lovů s touto střelou, nelze ji jednoznačně doporučit pro lov spárkaté zvěře vzhledem k jejímu nižšímu stupni deformace a tím i podstatně nižší ranivosti. Přesto si nemyslím, že zavedení této střely nebylo úspěšným krokem.

A co střely Game KingR se zúženou zádí?
Poloplášťové střely Game KingR se zúženou zádí jsou konstruovány pro lov na větší vzdálenosti, kde jejich přesnost a účinek má rozhodující vliv na výsledek střelby. Aerodynamická konstrukce střely ve tvaru lodní zádi významně snižuje odpor vzduchu - výsledkem je nižší úbytek rychlosti, vyšší dopadová energie, plošší dráha letu a menší odchylka vlivem bočního větru než u porovnatelných střel s válcovou zádí.


Přiložené dokumenty

Zpracování dat...