ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Zpráva z jednání Ekologické komise

Ing. Lubomír LABAJ
Zpráva z jednání Ekologické komise
Zasedání Ekologické komise proběhlo 23. 4. 2004 na Lesnické a dřevařské fakultě MZLU v Brně.
Jednání zahájil Dr. Ing. František Libosvár, po přivítání přítomných pogratuloval jménem komise Doc. Ing. Vladimíru Hanzalovi, CSc., k padesátým narozeninám.
Na zasedání komise byl přizván pan František Havlát, který bude zasedání komise pravidelně navštěvovat.
Po kontrole zápisu a vyhodnocení úkolů posledního zasedání komise Ing. Luďkem Králíčkem se přešlo k hlavnímu bodu jednání a to přípravě semináře na téma "Změny v krajině a zvěř" který se bude konat 27. 8. 2004 v Hranicích na Moravě v prostorách Střední lesnické školy. Proti původnímu záměru dvoudenního semináře, s tím že druhý den proběhne exkurze, převážil názor zorganizovat seminář jednodenní.
Tematickou náplní semináře, jak deklaruje jeho název je trvale aktuální téma utváření krajiny a jeho vlivu na zvěř, s cílem seminář tématicky směřovat k mysliveckým sdružením, soukromým nájemcům honiteb, okresním mysliveckým spolkům, krajským úřadům, pověřeným obcím a zemědělským agenturám.
Náplň semináře bude soustředěna do tematických okruhů:
- současný stav krajiny a jejího vlivu na zvěř,
- přehled dotačních titulů a poskytnutí metodické podpory možnosti čerpání dotací na
činnosti vedoucí ke zlepšování životního prostředí pro zvěř,
- prezentace pozitivních výsledků při zlepšování životního prostředí zvěře.
Ing. Králiček zajistí prezentaci semináře v časopisech Myslivost, Svět myslivosti, Zemědělec
Členové ekologické komise se pokusí zajistit vhodnou video dokumentaci.
Ing. Králíček informoval přítomné o došlých a přislíbených referátech, dále předal přítomným informaci, že Ministerstvo zemědělství na seminář finančně nepřispěje.
Poplatek za seminář bude nejvíce 1000 Kč s tím, že organizátoři semináře se pokusí zajistit co největší počet metodických materiálu k danému tématu.
Ing. L. Králíček kontaktuje Ing. Miroslava Kutého, ředitele SLŠ Hranice na Moravě ohledně organizačního provedení semináře a stanovení finančních podmínek za jeho realizaci v prostorách školy.
V diskusi a různém Ing. L. Králíček informoval o spolupráci s ČSOP, Ochranou fauny ČR a Hnutí duha, dále informoval o zahájené kampani "Právo na krajinu". Dr. Ing. Libosvár navrhl zpracovat do časopisu Myslivost článek, kterým by EK vyzvala myslivce k zasílání materiálu (návrhu, poznatků, podnětů.) ohledně zlepšování životního prostředí zvěře, výsadby stromků a keřů, vyvěšování ptačích budek, vyhledávání, ohlašování a odklízení černých skládek, zajistí Ing. Králíček a p. Havlát.
Závěrem byly stanoveny úkoly:
- Všichni členové EK se mají intenzívně se podílet na organizaci a finančním zajištění semináře.
- Seminář patřičně prezentovat v odborných časopisech.
- Zveřejnit v časopise Myslivost anketu "Myslivci napomáhají zlepšování životního prostředí".

Zpracování dat...