ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2003

VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2003
o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 68 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 59/2003 Sb. (dále jen "zákon") k provedení § 2 písm. k):

Způsob posouzení podmínek pro intenzivní chov bažantů

§ 1

 1. Jako základní podmínky pro chov bažantů se posuzují:
  1. výměra bažantnice nejméně 100 ha souvislých honebních pozemků v rámci uznané honitby a z toho nejméně 25 ha je tvořeno lesními pozemky, nebo pozemky s keři nebo dalšími dřevinami (např. remízky, meze),
  2. nadmořská výška maximálně 700 m,
  3. hranice bažantnice je vzdálena nejméně 200 m vzdušnou čarou od souvisle zastavěného území měst, obcí nebo jiného trvalého osídlení od hranice sousední honitby [§ 45 odst. 1 písm. s) zákona],
  4. trvalý přirozený zdroj vody v bažantnici využitelný pro bažantí zvěř,
  5. písemný souhlas vlastníků jednotlivých honebních pozemků navrhovaných na bažantnici se zřízením bažantnice a s umístěním mysliveckých zařízení navržených ve studii (§ 4) a s návrhem doporučených budoucích porostních úprav na jejich pozemcích,
  6. roční počet vypouštěných bažantů nejméně 1 500 kusů nebo dosavadní přirozený výskyt bažanta z divoké populace na pozemcích navrhovaných za bažantnici odpovídající v posledních 5 letech početním stavům stanoveným podle zvláštního právního předpisu1),
  7. střídavě se vyskytující plochy s vysokými zemědělskými porosty nad 20 cm s plochami s nízkými zemědělskými porosty do 10 cm,
  8. výskyt zemědělských kultur o výšce nad 20 cm v jarním období a hustých vysokých porostů zemědělských kultur nad 20 cm, které mohou být ponechávány přes zimní období (např. vojtěškové porosty, porosty ozimých obilovin, travní porosty),
  9. vypouštění bažantů alespoň 30 dní před každým jednotlivým lovem.

 2. Při posuzování podmínek podle odstavce 1 nejsou ustanovení zvláštních předpisů2) dotčena.
 3.  

  § 2

  Posuzování dalších podmínek

 4. Druhová skladba lesních porostů a pozemků s keři nebo dalšími dřevinami (např. remízky, meze) se zastoupením
  1. do 40 % jehličnany a 60 % a více listnáče - se posuzuje jako vhodná,
  2. 40 % - 60 % jehličnany a 40 % - 60 % listnáče - se posuzuje jako méně vhodná,
  3. nad 60 % jehličnany a pod 40 % listnáče - se posuzuje jako nevhodná.

 5. Plošné zastoupení plodonosných keřů (např. trnka, šípek, brslen, ptačí zob) na ploše z celkové výměry lesních pozemků nebo pozemků s keři nebo dalšími dřevinami (např. remízky, meze)
  1. nad 5 % - se posuzují jako vhodná,
  2. 2 % - 5 % - se posuzují jako méně vhodná,
  3. do 2 % - se posuzují jako nevhodná.

 6. Plochy oseté nebo osázené plodinami vhodnými pro bažantí zvěř ve výměře z celkové plochy bažantnice
  1. nad 2 %- se posuzuje jako vhodné,
  2. 1 % - 2 % - se posuzuje jako méně vhodné,
  3. do 1 % - se posuzuje jako nevhodné.

 7. Zemědělsky využívané pozemky s malými výměrami zemědělských kultur do 1 ha, které jsou převážně lemovány přírodními společenstvy dřevin s bylinným patrem, zaujímající plochu z  celkové výměry zemědělských pozemků navrhovaných na bažantnici
  1. nad 30 % - se posuzují jako vhodné,
  2. 10 % - 30 % - se posuzují jako méně vhodné,
  3. do 10 % se posuzují jako nevhodné.

 8. Výsadba dočasných krytů ze zemědělských plodin (např. kukuřice, čirok, sója) a přítomnost hustých krytů ze zemědělských plodin pro zvěř i v zimním období na zemědělských pozemcích navrhovaných na bažantnici
  1. nad 30 % - se posuzuje jako vhodná,
  2. 10 % - 30 % - se posuzuje jako méně vhodná,
  3. do 10 % - se posuzuje jako nevhodná.

   

  § 3

  Podmínky pro intenzivní chov bažantů lze považovat za vhodné, pokud jsou splněny všechny základní podmínky uvedené v § 1 odst. 1 a zbývající hlediska uvedená v § 2 jsou posouzena alespoň ve třech případech jako vhodné a ve zbývajících případech jako méně vhodné.

   

  § 4

  Všechny podmínky uvedené v § 1 a 2 se posuzují a ohodnocují ve studii o vhodnosti přírodních a jiných podmínek pro bažantnici (§ 18 odst. 5 zákona).

   

  § 5

  Postup při vymezování bažantnice jako části honitby

 9. Bažantnici vymezí orgán státní správy myslivosti (§ 60 zákona) v rozhodnutí o uznání honitby vyjmenováním parcelních čísel honebních pozemků tvořících bažantnici (s uvedením katastrálního území, názvu obce, okresu a druhu těchto pozemků), jejich celkovou výměrou, slovním popisem hranic bažantnice a situačním nákresem bažantnice v situačním nákresu honitby.
 10. V honitbě vyznačí bažantnici držitel honitby označením tak, že nejpozději do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o uznání honitby nebo její změny, v jejímž obvodu vznikla bažantnice, umístí po obvodu bažantnice na vhodných místech (např. na přístupových cestách, turistických stezkách) tabulky s uvedením
  1. názvu honitby a výslovným označením, že jde o bažantnici,
  2. označení držitele a uživatele honitby,
  3. název orgánu státní správy myslivosti, který vydal rozhodnutí o uznání honitby nebo její změny, v jejímž obvodu vznikla bažantnice,
  4. číslo jednací tohoto rozhodnutí a datum jeho vydání a nabytí právní moci.

§ 6

Přechodné ustanovení

Bažantnice uznané před nabytím účinnosti této vyhlášky se vyznačí způsobem stanoveným podle § 5 odst. 2.

 

§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2004.

Ministr:

Ing. Palas v.r.1) Vyhláška č. 491/2002 Sb., o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejích částí do jakostních tříd.
2) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
Zpracování dat...