ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Vyšetření černé zvěře na trichinelózu

je opět možné provádět trichinoskopickým vyšetřením  Doc. MVDr. Břetislav Koudela, CSc., MVDr. Zdena Pavlíčková, Ústav parazitologie FVL, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Trichinelóza černé zvěře je v poslední době častým tématem na stránkách Myslivosti. Jedná se problematiku, která je stále aktuální a nedávné nálezy trichinel u černé zvěře v různých oblastech České republiky jednoznačně potvrdily nutnost vyšetření na trichinely. V poslední době došlo ke změnám systému vyšetřování na trichinely a cílem tohoto sdělení je informovat mysliveckou veřejnost o současném způsobu vyšetřování.
Diagnostika trichinelózy spočívá v přímém nebo nepřímém průkazu larev trichinel ve zvěřině. Dnes již klasickým vyšetřovacím postupem je metoda kompresní, která byla vyvinuta před více než sto čtyřiceti lety. Byli to němečtí badatelé Friedrich Albert Zenker a Rudolf Virchow, kteří po epidemii trichinelózy v Drážďanech, navrhli vyšetřovací postup na průkaz larev trichinel v mase, který je používán v různých modifikacích do dnešních dnů. Principem vyšetřovacího postupu, který je často označován jako trichinoskopické (trichineloskopické) vyšetření, je roztlačení - komprese kousků svaloviny mezi skla a pozorování pod mikroskopem. Později bylo pro toto vyšetření vyvinuto tzv. kompresorium, které se skládá ze dvou silných skel rozdělených na 28 polí a opatřených šrouby pro vzájemné spojení a stlačení vzorků svaloviny mezi skly. Do každého políčka kompresoria se vkládá vzorek svalové tkáně o velikosti ovesného zrna. Doplňujícím přístrojem ke snadnějšímu prohlížení kompresorií jsou různé modifikace projekčního zařízení, které se nazývá trichinoskop (trichineloskop). Kompresní metodou lze zachytit slabé infekce trichinelami, kdy se v jednom gramu svaloviny vyskytují pouze 3 larvy. Nevýhodou tohoto postupu je relativní pracnost, která komplikovala vyšetřování vepřového masa na jatkách, na kterých se poráží velké počty prasat.

Koncem 70. let minulého století byla proto vyvinuta metoda pro vyšetřování velkého počtu vzorků masa. Při tomto postupu se vzorky svaloviny vystaví účinku uměle připravené žaludeční šťávy, která natráví svalová vlákna a případné larvy trichinel se uvolní a následně se prokazují při prohlížení sedimentu pod mikroskopem. Tato metoda je náročnější na přístrojové vybavení a čisté chemikálie. Je však citlivější a je schopna odhalit velmi slabé infekce trichinelami. Experimentálně bylo prokázáno, že trávicí metoda umožňuje stanovit infekci, kdy je v jednom gramu svaloviny přítomna pouze jedna larva trichinel.

V srpnu 2000 byl zveřejněn Metodický návod č. 14/2000 vydaný Státní veterinární správou ČR, ve kterém jsou podrobně popsány závazné postupy vyšetřování svaloviny na přítomnost trichinel. Tento metodický návod uvádí jednotlivé kroky při vyšetřování svaloviny pomocí kompresoria a podrobně popisuje celkem šest modifikací trávicí metody. Tento metodický návod vychází z platných předpisů pro země Evropské unie a jejímu přijetí předcházely návštěvy veterinárních komisařů Evropské unie, kteří se zajímali také o úroveň diagnostiky trichinelózy. Je třeba zdůraznit, že v zemích Evropské unie se používají pro vyšetření na trichinelózu oba způsoby vyšetřování.

Po nálezech trichinel u černé zvěře v různých oblastech České republiky vstoupila počátkem listopadu roku 2001 v platnost Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 400/2001 Sb., která určuje metodu vyšetřování na trichinelózu. V paragrafu 63 této vyhlášky je konstatováno, že "součástí vyšetřování masa prasat, koní, oslů a jejich kříženců a nutrií, jakož i zvěře vnímavé na trichinelózu je vyšetření na trichinely trávicí metodou". Jinými slovy od listopadu 2001 byla jedinou uznanou metodou pro vyšetření svaloviny na přítomnost larev trichinel metoda trávicí. Důvodem zavedení pouze trávicí metody na průkaz larev trichinel byla právě výše zmiňovaná vyšší citlivost této metody v porovnání s metodou kompresní. Především při vyšetřování zvěřiny volně žijících zvířat se však ukázalo, že trávicí metoda je opravdu připravena na vyšetřování většího počtu vzorků, kterou lze provádět pouze v akreditovaných laboratořích. V konečném důsledku se to projevilo ve snížení počtu vyšetřované černé zvěře.

V červenci letošního roku vydalo Ministerstvo zemědělství ČR Vyhlášku č. 201/2003 Sb., která formuluje v jedné ze svých částí veterinární požadavky na maso volně žijících zvěře. V paragrafu 26 se je stanoveno, že "zvěřina pocházející z černé volně žijící zvěře nebo jiných druhů volně žijící zvěře vnímavých na trichinelózu musí být vyšetřena na přítomnost svalovce (trichinel) trávicí metodou nebo trichinoskopickým vyšetřením s pozorováním několika vzorků od každého zvířete, odebraných přinejmenším ze žvýkacích svalů, svaloviny bránice, svalů předloktí, mezižeberních svalů a svaloviny jazyka, pod mikroskopem". V současnosti lze tedy vyšetřovat svalovinu jednotlivých kusů černé zvěře také klasickým způsobem. Nepříliš populární je požadavek na vyšetřování více vzorků svaloviny z jednoho kusu, neboť myslivci jsou zvyklí odebrat na vyšetření pouze vzorek svaloviny bránice. Závěrem je třeba zdůraznit, že vyšetření na trichinelózu u všech odlovených divokých prasat určených k lidské spotřebě patří mezi povinné akce hrazené ze státního rozpočtu a je tedy pro lovce zcela zdarma.
Zpracování dat...