ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Březen / 2006

Vyjádření ČMMJ k publikovaným výsledkům kontrol zpracovny zvěřiny v Bavorské firmě Berger

Myslivost 3/2006, str. 14  Jiří Šilha, Jan Kupka
V médiích se objevily zprávy popisující katastrofický stav zpracovny zvěřiny v Bavorské firmě Berger-Wild se sídlem v Pasově. Protože zvěřina se těší velké oblibě obyvatel ČR i návštěvníků a turistů, přichází Českomoravská myslivecká jednota (dále jen ČMMJ) s tímto vyjádřením popisujícím současný stav v ČR.

ČMMJ vlastní podnik na zpracování zvěřiny Interlov Praha s.r.o. (dále jen Interlov). Všechny výkupny a zpracovny Interlovu jsou pod stálou a pravidelnou kontrolou SVS ČR (Státní veterinární správy) a každoročně jsou podrobeny prohlídce inspektorů EU. Interlov v minulých letech investoval nemalé finanční prostředky, aby uvedl svoje skladové a zpracovatelské provozy do souladu s přísnými normami EU, veterinárním zákonem a dalšími nově zaváděnými právními normami. Interlov splňuje podmínky pro vývoz do zemí EU a úspěšně zvěřinu vyváží do těchto zemí. Jednotlivé závody Interlovu jsou pod přísným dohledem SVS, která kontroluje v pravidelných termínech všechny výrobní a skladovací technologie. Investice do vybavení a pravidelné kontroly SVS však značně zvyšují náklady na zpracování zvěřiny, a proto zvěřina zpracovaná Interlovem není levná, což činí nemalé problémy s odbytem. Pokud tedy občané chtějí koupit kvalitní zvěřinu, která odpovídá normám EU a vyžadují přitom garantovanou kvalitu, doporučujeme ke koupi zvěřinu zpracovanou v Interlovu. Výrobky Interlovu jsou označeny razítkem certifikace SVS s číslem CZ 721.
S Pasovskou firmou Berger-Wild neměl Interlov jakékoliv obchodní styky, protože tato firma byla považována za firmu problémovou.
ČMMJ nemůže ze své pozice komentovat, do jaké míry splňují ostatní výkupci a zpracovatelé přísné podmínky EU, právních norem ČR a kontrol SVS, a je na SVS, aby zvážila kontroly fungování ostatních výkupců a zpracovatelů zvěřiny se stejnou přísností, jako k tomu dochází u podniku Interlov. Veškerá legálně ulovená zvěř v ČR spadá pod režim kontroly SVS a pověřených veterinářů.
ČMMJ se ostře ohrazuje proti výrokům Miroslava Václava Steinera v Britských listech ze dne 30. 1. 2006 pod titulkem "Němce děsí shnilé maso", ve kterém označuje zvěřinu jako méněcenný produkt bez veterinární kontroly. Toto tvrzení vychází z hluboké neznalosti redaktora a považujeme ho za hrubý útok s cílem poškodit obecné povědomí veřejnosti o zvěřině.
ČMMJ hodnotí zvěřinu jako vysoce hodnotnou biopotravinu s nenahraditelnými dietetickými a chuťovými vlastnostmi, kterým se kvalita zemědělských biopotravin může pouze přibližovat. Je nutno si uvědomit, že způsob a kvalita života zvěře je nesrovnatelně vyšší, než ji mohou poskytnout zemědělci svým hospodářským zvířatům. Kvalitu zvěřiny potvrzují i výsledky vědeckých studií, které byly publikovány, a žádná studie vyplývající z podložených údajů nehovoří o zvěřině negativně. Co se týče výroků pana Steinera o veterinárním dohledu nad zvěřinou, tato problematika je dostatečně popsána v předchozích odstavcích. ČMMJ zváží další právní kroky ve smyslu požadavku omluvy za tyto nepodložené výroky vyplývající z neznalosti problematiky výše zmíněným redaktorem.
Nekvalitní zvěřina, jak ji popisuje redaktor, pochází nejspíše z farmových chovů ze zahraničí (Austrálie, Nový Zéland). Spotřebitel by si měl uvědomit, že v současnosti má plné právo na informaci o původu jakéhokoliv živočišného produktu. Spotřebitel by si měl rovněž uvědomit, že zvěřina pocházející z ČR má mnohem kratší dobu transportu a zpracování, než je tomu u dovozů ze zahraničí, což je samozřejmě další silný argument podporující kvalitu české zvěřiny.
Dovoluji si touto cestou pozvat redaktory a redaktorky na osobní prohlídku jakékoliv vybrané výkupny a zpracovny Interlovu, aby se osobně mohli přesvědčit o skutečném stavu úrovně a hygienických požadavků na zpracování a skladování zvěřiny podniku Interlov. V případě zájmu se prosím přihlaste se na níže uvedenou kontaktní adresu. V případě zájmu zajistíme ve spolupráci se SVS prohlídku v dohodnutém termínu, ovšem pouze ve spolupráci se SVS, se kterou bude prohlídka konzultována ve smyslu dodržení všech hygienických požadavků vyplývajících z platných právních norem ČR.
Ing. Jiří ŠILHA, sekretariát ČMMJ
e-mail: jiri.silha@cmmj.cz, http://www.cmmj.cz
Dodatek: Se zájmem jsem si přečetl článek Ing. Šilhy, reagující na situaci se zvěřinou, vyvolanou zprávou o prodeji nekvalitní zvěřiny firmou Berger v Německu. S autorem článku souhlasím. Legislativa zvěřiny (nákup a prodej) je velice pečlivě zpracována a SVS věnuje kontrolám velkých zvěřinových firem patřičnou pozornost. Tady nemusí mít veřejnost žádnou obavu z konzumace nevyšetřené nekvalitní zvěřiny.
Co mi však v článku chybělo a co pokládám za hlavní problém celého obchodu se zvěřinou a tím i informovanosti spotřebitelů je problém dodávek masa z farmových chovů do tržní sítě deklarovaných za zvěřinu. To je zásadní bod celého problému. Naše legislativa sice pamatuje na tento problém, ale praxe je jiná.
V krátkosti - ve farmových chovech nežije zvěř, ale zvířata. Po poražení je výsledný produkt maso a nikoliv zvěřina. Při zpracování zvěřiny ve zpracovatelském závodě zvěřiny musí být na jednotlivých dílech uvedeno číslo, podle kterého lze jednoznačně identifikovat, ze kterého kusu tyto díly pocházejí.
Ve farmových chovech musí být každé zvíře označeno a porážka (až na výjimky povolené KVS) musí být provedena na jatkách - pokud nevlastní vlastní zpracovnu. Jaká je však praxe? To nikdo neví. Je pouze známo, že z farmových chovů se dodávají trofejově zajímaví jedinci do jiných honiteb za účelem poplatkového odstřelu, i když to legislativa striktně zakazuje.
Jak a kam bylo prodáno maso ze zvířat z farmových chovů? Byl přírůstek poražen na jatkách, nebo nebyl žádný, nebo nám stavy zvířat neustále narůstají?
Problematika tradiční pravé zvěřiny a masa z farmových chovů se vyhrotila po masivních dodávkách masa z farmových chovů z Nového Zélandu. A tady je třeba hledat základ nepříznivého stavu v povědomí spotřebitelské veřejnosti. Dodávky masa jsou do Evropy expedovány mrazicími kontejnery lodí. Toto maso je skladováno do doby, než najde kupce, třeba i rok. Cena podle stáří zboží stále klesá a tak spekulanti čekají na nejpříhodnější okamžik. Pak se nakupuje ve velkém, a když odbyt vázne, což je pravidelný jev během letních měsíců, tak s neprodejným zbožím vymýšlejí, co se dá.
Maso z farmových chovů Nového Zélandu se dováží i do ČR a náš spotřebitel ani netuší, že nekupuje zvěřinu, ale maso, které by mělo být jasně deklarováno a odlišeno od kvalitní zvěřiny. Dennodenní konfrontace se skutečností nám jasně ukazuje, že i v demokracii existují nepoctiví jedinci jak u nás, tak i v zahraničí, a jediná obrana proti nim je přísná a nekompromisní kontrola na základě platné legislativy.
Ing. Jan KUPKA

Zpracování dat...