ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Březen / 2006

Z jednání Kulturně propagační komise ČMMJ v Praze

Za KPK CMMJ: Josef DRMOTA
Z jednání Kulturně propagační komise ČMMJ v Praze
Dne 19. ledna 2006 se sešla v Praze na přípravném zasedání Kulturně propagační komise (KPK) ČMMJ. Nově zvolený člen MR a předseda KPK pan Miroslav Wolf pozval na jednání členy komise ve složení Josef Drmota, Josef Dušek, Svatava Holubová, Jindřich Pokorný, Jordan Stojanov a Jaroslav Šprongl. Za Kulturně propagační oddělení (KPO) sekretariátu ČMMJ byli přizváni pánové Štefan Hakeľ a Jiří Šilha.

Po prvotním stručném odborném i profesním představení se přítomní zaměřili na předběžné rozdělení úkolů v rámci práce komise a na řešení některých aktuálních otázek.
Komise bude nadále pracovat dle sfér zájmu v celkem šesti sekcích (výchova a vzdělávání, práce s médii, odborná spolupráce s ostatními organizacemi, práce s mládeží, obchodní propagace a spolupráce s kluby). V rámci jednotlivých sekcí se postupně vytvoří skupiny spolupracovníků, kteří již v odpovídající problematice v uplynulém období pracovali a budou postupně komisí požádáni o využití jejich zkušeností. Zúčastnění členové komise rozpracují do příštího zasedání harmonogram úkolů v jednotlivých sekcích.
Rozsáhlá rozprava byla následně vedena kolem oblasti prezentace ČMMJ prostřednictvím Internetu. Současné provedení webových stránek ČMMJ bylo hodnoceno jako zcela nevyhovující, především z hlediska funkčnosti, moderních trendů v dané oblasti a obzvláště pak s ohledem na potřebu rychlé aktualizace obsahu i zveřejňování zpráv. Správu obsahu stránek je nutno zajistit přímo prostřednictvím pověřeného pracovníka KPO. Samotné technické řešení tohoto úkolu bude vycházet z konkrétních jednání a rozboru cenových nabídek, přičemž bude rozhodující co nejefektivnější využití již investovaných prostředků Myslivosti s.r.o., především pak databází již pořízených a zprostředkovaných na stránkách této společnosti.
Další část jednání byla zaměřena na zhodnocení ne zcela seriózního průběhu internetové diskuse vedené anonymními diskutujícími proti duchu fair play v uplynulých měsících na www stránkách obchodní společnosti Myslivost s.r.o. Technické a organizační vysvětlení dané problematiky podal šéfredaktor časopisu Myslivost, pan Jiří Kasina, který byl k projednání tohoto bodu programu rovněž přizván. Přítomní se následně shodli na následujících závěrech:
* internetová diskuse představuje účinný a potřebný demokratický nástroj, který není možné v žádném případě zakázat a ani ČMMJ ani Myslivost, s.r.o. nemají na podobném postupu sebemenší zájem,
* každá volná (myšleno tím nemoderovaná!) internetová diskuse je rozpravou mezi dvěma nebo více diskutujícími, přičemž úroveň příspěvků plně odpovídá mentální úrovni a slušnosti diskutujícího,
* není-li některá se stran ochotna k diskusi na dané téma přistoupit, nebo neodpovídá-li verbální komunikace diskutujícího partnera jejím představám, jednoduše nediskutuje a nelze ji k diskusi ani k odpovědím nutit,
* žádná restriktivní opatření (např. filtr vulgárních slov nebo omezení některých diskusních témat) nemohou nikdy plně zaručit slušnost, korektnost a efektivní přínos diskusních příspěvků,
* nehodlají-li ani po opakované výzvě diskutující dodržovat v rámci daného diskusního tématu obecně uznávané "mantinely slušnosti", má provozovatel webových stránek morální právo dané diskusní téma ukončit,
* aby ČMMJ do budoucna minimalizovala nebezpečí vzniku podobné situace, budou nadále do volné "zájmové" diskuse na stránkách Myslivosti, s.r.o. připravována především témata věnovaná obecně problematice myslivosti, mysliveckým činnostem, mysliveckému písemnictví a výměně zkušeností mezi myslivci. Problematika diskuse věnované ČMMJ jakožto organizace, jejích orgánů a vnitřních záležitostí bude řešena souběžně se zprovozněním nových webových stránek ČMMJ (viz. výše) v podobě moderované diskuse, která bude řízena kompetentními osobami z řad ČMMJ.

Mezi dalšími důležitými úkoly stanovenými KPK s výhledem do nejbližší budoucnosti hraje jednoznačně primární roli zpracování realizovatelného Harmonogramu mediálního projektu ČMMJ. Tento materiál by měl nastínit formu kontaktu ČMMJ směrem k médiím a stanovit pravidla poskytování informací o činnosti ČMMJ. Do příštího zasedání KPK bude pověřenými členy komise proveden rozbor dané situace a zpracovány hlavní rysy nového Harmonogramu.
Komise uložila KPO předložit do příštího zasedání přehled jednotlivých OMS z pohledu funkčnosti jejich KPK a kontaktů na tyto okresní komise.

Zpracování dat...